Օնլայն բանկինգ
Կիսվել`

Կարգավորում

Բանկի գործունությունը կարգավորող հիմանական իրավական ակտերի ցանկ

Օրենքներ
1.  ՀՀ քաղաքացիական օրենսգիրք
2.  Բանկերի և բանկային գործունեության մասին՚ ՀՀ օրենք
3.  Բաժնետիրական ընկերություների մասին՚ ՀՀ օրենք
4.  Արժեթղթերի շուկայի մասին՚ ՀՀ օրենք
5.  Սպառողական կրեդիտավորման մասին՚ ՀՀ օրենքը
6.  Բանկային ավանդների ներգրավման մասին՚ ՀՀ օրենք
7.  Փողերի լվացման և ահաբեկչության ֆինանսավորման դեմ պայքարի մասին՚ ՀՀ օրենք
8.  Ֆիզակական անձանց բանկային ավանդների հատուցումը երաշխավորելու մասին՚ ՀՀ օրենք
9.  Արժութային կարգավորման և արժութային վերահսկողության մասին՚ ՀՀ օրենք
10. Ֆինանսական համակարգի հաշտարարի մասին՚ ՀՀ օրենք

Նորմատիվ-իրավական ակտեր
1. ՙԲանկերի ներքին հսկողության իրականացման նվազագույն պայմանները՚հաստատելու մասին ՀՀ կենտրոնական բանկի խորհրդի 2008 թվականի մարտի 11-ի թիվ 71-Ն որոշում
2. ՙԲանկերի և օտարերկրյա բանկերի մասնաճյուղերի գրանցումն ու լիցենզավորումը, բանկերի մասնաճյուղերի և ներկայացուցչությունների գրանցումը, բանկերի և օտարերկրյա բանկերի մասնաճյուղերի ղեկավարների որակավորումը և գրանցումը՚ կանոնակարգ 1-ը հաստատելու մասին ՀՀ կենտրոնական բանկի խորհրդի 2005 թվականի ապրիլի 12-ի թիվ 145-Ն որոշում
3. ՙԲանկերի գործունեության կարգավորումը, բանկային գործունեության հիմնական տնտեսական նորմատիվները՚ կանոնակարգ 2-ը հաստատելու մասին ՀՀ կենտրոնական բանկի խորհրդի 2007 թվականի փետրվարի 9-ի թիվ 39-Ն որոշում:
4. «Ազդագիր և հաշվետու թողարկողների հաշվետվություններ» կանոնակարգ 4/04-ը հաստատելու մասին ՀՀ կենտրոնական բանկի խորհրդի 2008թ.-ի մարտի 11-ի թիվ 68-Ն որոշում: 
5. «Բանկերի, վարկային կազմակերպությունների, ապահովագրական ընկերությունների, ապահովագրական բրոքերների, ներդրումային ընկերությունների, Կենտրոնական դեպոզիտարիայի և դրամական փոխանցումներ իրականացնող վճարահաշվարկային կազմակերպությունների կողմից տեղեկությունների հրապարակումը» կանոնակարգ 8/03-ը հաստատելու մասին կենտրոնական բանկի խորհրդի 2009թ.-ի հունիսի 2-ի թիվ 166-Ն որոշում
6. «Բանկի և ավանդատուի, կրեդիտավորողի և սպառողի հաղորդակցման կարգը, պայմանները, ձևերը և նվազագույն պահանջները» կանոնակարգ 8/05-ը հաստատելու մասին ՀՀ Կենտրոնական բանկի խորհրդի 2009թ.-ի հուլիսի 28-ի թիվ 229-Ն որոշում
7. «Անկախ աուդիտորական կազմակերպության ընտրության» կարգ 
8. Խորհրդին կից աուդիտի և ռիսկերի կառավարման հանձնաժողովի կանոնակարգ: 
9. Խորհրդին կից կորպորատիվ կառավարման և անձնակազմի կառավարման հանձնաժողովի կանոնակարգ: 
10. Անվանական արժեթղթերի սեփականատերերի ռեեստրի վարման, արժեթղթերի պահառության և արժեթղթերով կնքված գործարքների վերջնահաշվարկի կարգ
11.Տեղեկատվական անվտանգության քաղաքականություն

Բանկի ներքին իրավական ակտեր

1. FATCA form W-8BEN-E

2. USA PATRIOT Act

3. The Wolfsberg Group-ի ՓԼ/ԱՖ դեմ պայքարի գծով հարցաթերթիկ

Էջը թարմացվել է` 24.12.2021 | 16:50

Տպել այս էջը

Տեղեկատվության հայերեն և անգլերեն տարբերակների միջև անհամապատասխանության առկայության դեպքում առաջնայնությունը տրվում է հայերեն տարբերակին: