Օնլայն բանկինգ
Արարատ բիզնես
Կիսվել`

Արարատ բիզնես

“Արարատ Բիզնես” ավանդատեսակը հաճախորդին հնարավորություն է տալիս ոչ միայն համալրել ավանդային հաշիվը , այլ նաև կատարել այդ հաշվից ելքագրումներ` սկզբնական գումարի մինչև 20%-ը` պահպանելով տվյալ ժամանակահատվածի համար հաշվարկված տոկոսագումարները:    

 • Առավելագույն ժամկետ

  1,100 օր

 • Նվազագույն ժամկետ

  31 օր

 • Արժույթ

  ՀՀ դրամ ԱՄՆ դոլար

Ընդունման պայմաններ

 

Ավանդի տեսակ Ժամկետային
Ավանդի արժույթ ՀՀ դրամ, ԱՄՆ դոլար
Ավանդի նվազագույն գումար 500,000 ՀՀ դրամ կամ համարժեք ԱՄՆ դոլար
Ավանդի սկզբնական առավելագույն գումար 100,000,000 ՀՀ դրամ կամ համարժեք ԱՄՆ դոլար
Ավանդի ժամկետ 31-90 օր, 91-180 օր, 181-270 օր, 271-365 օր, 366-1100 օր
Տոկոսների հաշվեգրումը Բանկն ավանդի վրա տոկոսներ է հաշվեգրում Ավանդի հաշվի փաստացի  օրական մնացորդի նկատմամբ,  Ավանդը Բանկ մուտք լինելու օրվանից մինչև գումարն ավանդատուին վերադարձնելու կամ ավանդային հաշվից այլ հիմքերով ելքագրելու օրվան նախորդող օրը` տարին ընդունելով 365 օր, իսկ նահանջ տարին` 366 օր :
Տոկոսների վճարման կարգը

Տոկոսների վճարումն իրականցվում է անկանխիկ, հաճախորդի բանկային/քարտային* հաշիվներին հաճախորդի ընտրությամբ:

Եթե վճարման օրը համընկնում է Բանկի ոչ աշխատանքային օրվա հետ, ապա վճարումն իրականացվում է դրան հաջորդող առաջին աշխատանքային օրը

Տոկոսների վճարման հաճախականություն Ամսեկան, եռամսյակային, ժամկետի վերջում` Հաճախորդի ընտրությամբ
Կապիտալացում Թույլատրվում է
Ավանդի համալրում (գումարի ավելացում` գործող պայմաններով) Ավանդատուի կողմից համալրումները Ավանդին կարող են կատարվել Պայմանագրով նախատեսված Ավանդի ամբողջ ժամկետի միայն առաջին կեսի ընթացքում, բացառությամբ 31-90 օր ժամկետով ներդրված Ավանդի, որի դեպքում համալրում չի թույլատրվում

Համալրվող գումարի

սահմանափակում

Ավանդի առավելագույն հանրագումարը համալրումներից հետո չի կարող գերազանցել Ավանդի սկզբնական գումարի կրկնապատիկը (ավելի քան 2 անգամ): 
Ավանդից ելքագրում (գումարի մասնակի ետ կանչում)

Ավանդատուի կողմից Ավանդի գումարը ներդնելուց մինչև 31 (երեսունմեկ) օրը լրանալը ներդրված Ավանդի սկզբնական գումարի առավելագույնը 20%-ը հետ պահանջելու դեպքում, ինչպես նաև Ավանդի պայմանագրի վաղաժամկետ դադարեցման դեպքում ելքագրվող գումարի նկատմամբ վերահաշվարկվում է տարեկան 0.01 տոկոսի չափով տոկոսագումարներ Ավանդի ներդրման օրվանից մինչև հետ պահանջելու օրվան նախորդող օրն ընկած ժամանակահատվածի համար:

Ավանդատուի կողմից Ավանդի գումարը ներդնելուց 31-365 օր ժամանակահատվածում ներդրված Ավանդի սկզբնական գումարի առավելագույնը 20%-ը հետ պահանջելու դեպքում, այդ գումարի նկատմամբ հաշվարկվում են տոկոսագումարներ Ավանդի ներդրման օրվանից մինչև հետ պահանջելու օրվան նախորդող օրն ընկած ժամանակահատվածի համար Բանկում այդ պահին գործող տվյալ ժամանակահատվածի համար սահմանված իրավաբանական անձանց «Ժամկետային» ավանդի տոկոսադրույքներով, իսկ ավել վճարված տոկոսագումարները պահվում են վերադարձվող Ավանդի գումարից:

Ավանդատուի կողմից Ավանդի գումարը ներդնելուց 366 օրը լրանալուց հետո ներդրված Ավանդի սկզբնական գումարի առավելագույնը 20%-ը հետ պահանջելու դեպքում, այդ գումարի նկատմամբ հաշվարկվում են տոկոսագումարներ Ավանդի ներդրման օրվանից մինչև հետ պահանջելու օրվան նախորդող օրն ընկած ժամանակահատվածի համար`  գործող տոկոսադրույքներով:

Ծանուցում. 
Հաճախորդի ցանկությամբ վերջինիս տրամադրվում է MasterCard Business պլաստիկ քարտ: 
Քարտի տարեկան սպասարկման վարձ` 5 000 ՀՀ դրամ, 
Քարտի չնվազող մնացորդ չի սահմանվում: 
Քարտի տրամադրման պայմանները գործում են քարտի գործողության ամբողջ ժամկետի ընթացքում (2 տարի): 

Ավանդի

Արժույթ

Տոկոսների վճարման հաճախականություն Ավանդի ժամկետ    31–90 օր    91–180 օր    181-270 օր   271-365 օր 366-1100 օր
ՀՀ դրամ

Ամսական/

եռամսյակային/

ժամկետի վերջում

3.50%

 *+0.25%=3.75%

5.00%

 *+0.25%=5.25%

6.00%

 *+0.25%=6.25%

7.50%

 *+0.25%=7.75%

8.00%

 *+0.25%=8.25%

*20.000.000 ՀՀ դրամ և ավելի գումարից ավելի սկզբնական գումարով Ավանդի ներգրավման դեպքում տոկոսադրույքները  սահմանվում են` համապատասխան ժամկետի տոկոսադրույք + 0.25%:

 
ԱՄՆ դոլար

Ամսական/

եռամսյակային/

ժամկետի վերջում

31–90 օր 91–180 օր 181-270 օր 271-365 օր 366-1100 օր

0.25%

*+0.25%=0.50%

1.25%

*+0.25%=1.50%

2.25%

*+0.25%=2.50%

3.25%

*+0.25%=3.50%

4.00%

*+0.25%=4.25%

*50.000 ԱՄՆ դոլար և ավելի սկզբնական գումարով Ավանդի ներգրավման դեպքում տոկոսադրույքները սահմանվում են` համապատասխան ժամկետի տոկոսադրույք + 0.25%: 

 

Ավանդի

Արժույթ

Տարեկան տոկոսային եկամտաբերություն Ավանդի ժամկետ    31–90 օր    91–180 օր    181-270 օր   271-365 օր 366-1100 օր
ՀՀ դրամ Տոկոսագումարների ամսական ստացման դեպքում

3.54%

 *+0.25%=3.80%

5.11%

 *+0.25%=5.37%

6.16%

 *+0.25%=6.43%

7.76%

*+0.25%=8.03%

8.32%

 *+0.25%=8.59%

Տոկոսագումարիների եռամսակային ստացման դեպքում 3.50%

 *+0.25%=3.75%

5.06%

 *+0.25%=5.32%

6.12%

 *+0.25%=6.38%

7.71%

*+0.25%=7.98%

8.30%

 *+0.25%=8.57%

Տոկոսագումարիների ժամկետի վերջում  ստացման դեպքում

3.50%

*+0.25%=3.75%

5.00%

 *+0.25%=5.25%

6.00%

 *+0.25%=6.25%

7.50%

 *+0.25%=7.75%

8.00%

 *+0.25%=8.25%

 
*20.000.000 ՀՀ դրամ և ավելի գումարից ավելի սկզբնական գումարով Ավանդի ներգրավման դեպքում տոկոսադրույքները  սահմանվում են` համապատասխան ժամկետի տոկոսադրույք + 0.25%:

ԱՄՆ դոլար Տարեկան տոկոսային եկամտաբերություն 31–90 օր 91–180 օր 181-270 օր 271-365 օր 366-1100 օր

Տոկոսագումարիների ամսական ստացման դեպքում

0.25%

*+0.25%=0.50%

1.26%

*+0.25%=1.51%

2.27%

*+0.25%=2.53%

3.30%

*+0.25%=3.56%

4.08%

*+0.25%=4.34%

Տոկոսագումարիների եռամսակային ստացման դեպքում  0.25%
*+0.25%=0.50%
 1.25%
*+0.25%=1.51%
 2.27%
*+0.25%=2.52%

3.29%

*+0.25%=3.55%

 4.07%
*+0.25%=4.33%
Տոկոսագումարիների ժամկետի վերջում  ստացման դեպքում

0.25%

*+0.25%=0.50%

1.25%

*+0.25%=1.50%

2.25%

*+0.25%=2.50%

3.25%

*+0.25%=3.50%

4.00%

*+0.25%=4.25%

 
*50.000 ԱՄՆ դոլար և ավելի սկզբնական գումարով Ավանդի ներգրավման դեպքում տոկոսադրույքները սահմանվում են` համապատասխան ժամկետի տոկոսադրույք + 0.25%: 

Ուշադրություն․Ձեր հաշվում առկա միջոցների նկատմամբ տոկոսագումարները հաշվարկվում են անվանական տոկոսադրույքի հիման վրա։ Իսկ տարեկան տոկոսային եկամտաբերությունը ցույց է տալիս, թե որքան եկամուտ կստանաք Դուք՝ Ձեր կողմից ավանդի հետ կապված պարտադիր վճարներ կատարելու և սահմանված պարբերականությամբ վաստակած տոկոսագումարները ստանալու արդյունքում։  Տարեկան տոկոսային եկամտաբերության հաշվարկման կարգին կարող եք ծանոթանալ այստեղ։

Ծանոթացե՛ք տեղեկատվական ամփոփագրին

Պահանջվող փաստաթղթեր

ՀՀ տարածքում ստեղծված և/կամ գործող ռեզիդենտ և ոչ ռեզիդենտ իրավաբանական անձ

 • Կանոնադրության պատճեն` ներառյալ փոփոխությունները
 • Պետական գրանցման վկայականի պատճեն (ներդիրներով),
 • Հարկ վճարողի հաշվառման համարը (ՀՎՀՀ) հավաստող փաստաթղթի պատճեն, եթե ՀՎՀՀ-ն արտացոլված չէ ներկայացվող պետական գրանցման վկայականում,
 • Լիցենզիայի պատճեն (եթե իրականացվում է լիցենզավորման ենթակա գործունեություն),
 • Տեղեկատվություն Հաճախորդի մասնակիցների (հիմնադիրների) վերաբերյալ (սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերության դեպքում` ներկայացվում է մասնակիցների ցանկը, որն արտացոլված է կանոնադրությանը կից հավելվածում կամ մասնակիցները գրանցված են ներկայացվող պետական ռեգիստրի վկայականին կից ներդիրում (ներդիրներում), բաժնետիրական ընկերությունների դեպքում` ներկայացվում է տեղեկանք բաժնետերերի ռեեստրից` 10% և ավելի բաժնետերերի վերաբերյալ) (ոչ ռեզիդենտ ֆիզիկական անձ մասնակցի (հիմնադիրի, բաժնետիրոջ) դեպքում` անձնագիրը թարգմանված հայերեն, նոտարական վավերացմամբ (անձնագրի թարգմանություն չի պահանջվում, եթե ներկայացվում է իրավասու մարմնի կողմից տրամադրված ՀՀ հատուկ անձնագիր, կացության քարտ կամ միջազգայնորեն ճանաչված անձը հաստատող ճամփորդական փաստաթուղթ)),
 • Ստորագրության իրավունքով օժտվող անձանց պաշտոնի ստանձնման հիմքերի պատճենները: Հիմքերի պատճենները չեն պահանջվում, եթե նշված անձինք գրանցված են ներկայացվող պետական ռեգիստրի վկայականին կից ներդիրում (ներդիրներում),
 • ստորագրության իրավունքով օժտվող անձանց անձնագրերի և նույնականացման քարտերի (ոչ ռեզիդենտի դեպքում` անձնագիրը թարգմանված հայերեն, նոտարական վավերացմամբ (անձնագրի թարգմանություն չի պահանջվում, եթե ներկայացվում է իրավասու մարմնի կողմից տրամադրված ՀՀ հատուկ անձնագիր, կացության քարտ կամ միջազգայնորեն ճանաչված անձը հաստատող ճամփորդական փաստաթուղթ)) պատճենները:

ՀՀ տարածքից դուրս ստեղծված և գործող ոչ ռեզիդենտ իրավաբանական անձ

 • Հաճախորդի հիմնադիր փաստաթղթերի փաթեթը` թարգմանությունների բնօրինակները նոտարական վավերացմամբ,
 • Հաճախորդի իրավական կարգավիճակը սահմանող և պետական գրանցումն ու հարկային մարմիններում հաշվառված լինելու հանգամանքը հավաստող փաստաթղթերի թարգմանությունների բնօրինակները` նոտարական վավերացմամբ,
 • Լիցենզիայի թարգմանության բնօրինակը` նոտարական վավերացմամբ (եթե իրականացվում է լիցենզավորման ենթակա գործունեություն),
 • Տեղեկատվություն կազմակերպության մասնակիցների (հիմնադիրների) վերաբերյալ, փաստաթղթերի թարգմանությունների բնօրինակները` նոտարական վավերացմամբ (ոչ ռեզիդենտ ֆիզիկական անձ մասնակցի (հիմնադիրի) դեպքում` անձնագիրը թարգմանված հայերեն, նոտարական վավերացմամբ (անձնագրի թարգմանություն չի պահանջվում, եթե ներկայացվում է իրավասու մարմնի կողմից տրամադրված ՀՀ հատուկ անձնագիր, կացության քարտ կամ միջազգայնորեն ճանաչված անձը հաստատող ճամփորդական փաստաթուղթ)),
 • Ստորագրության իրավունքով օժտվող անձանց անձնագրերի պատճեները և/ կամ նույնականացման քարտերը (ոչ ռեզիդենտի դեպքում` անձնագիրը թարգմանված հայերեն, նոտարական վավերացմամբ),
 • Հաշվի դրամական միջոցները տնօրինելու լիազորված անձի դեպքում լիազորագիր` ստորագրված և կնքված կազմակերպության կնիքով (առկայության դեպքում)։
Կարևոր է իմանալ
 • Ավանդատուի համար բանկային հաշիվները բացվում են անվճար։ Պայմանագիրը մարվելուց 1 ամիս անց պայմանագրի չկնքման պարագայում, ընթացիկ հաշիվը դառնում է վճարովի՝ ըստ բանկում գործող սակագնի
 • Կուտակված տոկոսագումարները հաշվեգրվում են ավանդի գումարին կամ հաճախորդի կողմից նշված բանկային կամ քարտային հաշվին
 • Տոկոսագումարները վճարվում են տվյալ ավանդատեսակի համար սահմանված սկզբնական նվազագույն գումարի և ավանդի գործողության ընթացքում կատարված ավանադին համալրումների/ տոկոսի կապիտալացումների/ կամ  նվազեցումների հիման վրա
 • Բանկային ավանդի գումարի վրա տոկոսները հաշվարկվում են ավանդը բանկ մուտք լինելու օրվանից մինչև այն ավանդատուին վերադարձնելու կամ ավանդատուի հաշվից այլ հիմքերով դուրս գրելու օրվան նախորդող օրն ընկած ժամանակահատվածի օրացուցային օրերի համար։
 • Բանկն իրավունք ունի փոփոխելու ցպահանջ ավանդների և բանկային հաշվում եղած դրամական միջոցների համար վճարվող տոկոսների չափը
 • Երբ ժամկետային ավանդը ավանդատուի պահանջով վերադարձվում է մինչև ժամկետի ավարտը կամ մինչև ավանդային պայմանագրում նշված հանգամանքների վրա հասնելը, ավանդատուի տոկոսները վճարվում են բանկի կողմից ցպահանջ ավանդների համար սահմանված չափերով: 
 • Երբ ավանդատուն ժամկետի ավարտից հետո չի պահանջում վճարել ժամկետային ավանդի գումարը կամ պայմանագրով նախատեսված հանգամանքները երևան գալուց հետո վերադարձնել այլ պայմաններով ներդրված ավանդի գումարը, պայմանագիրը երկարաձգված է համարվում ցպահանջ ավանդի պայմաններով: 
 • Ավանդային հաշվին կարող են մուտքագրվել նաև երրորդ անձանցից ստացված դրամական միջոցները` նրա ավանդի մասին անհրաժեշտ տվյալների նշումով:
 • Եթե ավանդային պայմանագրում նշված ժամկետի ավարտից հետո ԱՎԱՆԴԱՏՈՒՆ չի պահանջում վերադարձնել ԱՎԱՆԴԸ, ապա ԱՎԱՆԴԻ գումարը ԲԱՆԿԸ փոխադրում է ԱՎԱՆԴԱՏՈՒԻ անվամբ ԲԱՆԿՈՒՄ բացված բանկային հաշվին, որի գումարի վրա տոկոսները հաշվեգրվում են ըստ ԲԱՆԿՈՒՄ գործող սակագների: Պայմանագրով նախատեսված ժամկետում տոկոսն ԱՎԱՆԴԱՏՈՒԻ կողմից չստանալու դեպքում, ԲԱՆԿՆ այդ գումարը փոխադրում է ԱՎԱՆԴԱՏՈՒԻ անվամբ ԲԱՆԿՈՒՄ բացված բանկային հաշվին, որի վրա տոկոսները հաշվեգրվում են ըստ ԲԱՆԿՈՒՄ գործող սակագների:
 • Ավանդային պայմանագրով որոշված տոկոսների չափը, որը ավանդատուն ներդրել է որոշակի ժամկետի ավարտից կամ պայմանագրով նախատեսված հանգամանքները վրա հասնելուց հետո այն հետ ստանալու պայմանով, բանկը չի կարող միակողմանի նվազեցնել։
 • Հաշվի նվազագույն մնացորդի չափ չի սահմանվում, ինչպես նաև հաշվից գանձվելիք կամ ավանդատուի կողմից վճարվելիք սակագներ և տուժանքներ առկա չեն ավանդի գործողության ամբողջ ժամանակահատվածում։

Դուք իրավունք ունեք հաղորդակցվել ֆինանսական կազմակերպության հետ Ձեր նախընտրած եղանակով՝ փոստային կապի միջոցով կամ էլեկտրոնային եղանակով: Էլեկտրոնային եղանակով տեղեկատվության ստացումը ամենահարմարավետն է: Այն հասանելի է 24/7 ռեժիմով, զերծ է թղթային տեղեկատվության կորստի ռիսկերից և ապահովում է գաղտնիություն:

Ավանդի գումար

...
...

Տարեկան տոկոսադրույք

...
...
Բոլոր դաշտերը պարտադիր են լրացման համար և չպետք է լինի` 0 պարունակությամբ:

0 դր.

Օրական կտրվածքով հաշվարկվող տոկոսագումար (Կուտակային ավանդի դեպքում հաշվարկը իրականացվում է վերջնական ավանդի հանրագումարի նկատմամբ)

0 դր.

Ավանդային պայմանագրի գործողության ընթացքում հաշվարկվող ընդհանուր տոկոսային եկամուտ

0 դր.

Ավանդային պայմանագրի գործողության ընթացքում ավանդատուին փաստացի վճարվող զուտ տոկոսային եկամուտ (10 % եկամտային հարկի գումարը նվազեցված)

Ուշադրություն՝ Ձեր ստացված տոկոսագումարից պահվում է եկամտահարկ՝ 10%-ի չափով:

Ֆինանսական օգնական
ABC finance

Էջը թարմացվել է` 14.06.2021 | 17:40

Տեղեկատվության հայերեն և անգլերեն տարբերակների միջև անհամապատասխանության առկայության դեպքում առաջնայնությունը տրվում է հայերեն տարբերակին: