header.mobile_app.img.alt.text
Օնլայն բանկինգ
Անմիջապես կառուցապատողից բնակարանների ձեռքբերում
Կիսվել`

Անմիջապես կառուցապատողից բնակարանների ձեռքբերում

Մենք կաջակցենք ձեզ, եթե որոշել եք ձեռք բերել հիփոթեքային վարկեր անմիջապես կառուցապատողից։   

 • Արժույթ

  ՀՀ դրամ

 • Ժամկետ

  120-180 ամիս

Անմիջապես կառուցապատողից բնակարանների ձեռքբերում

Վարկը տրամադրվում է Բանկի լրիվ ֆինանսական գործառնություններ իրականացնող մասնաճյուղերում։

Վարկառու*

22 տարին լրացած ՀՀ քաղաքացի և ռեզիդենտ ֆիզիկական անձ՝ պայմանով, որ վարկային պայմանագրի ժամկետի  ավարտին վարկառուի տարիքը չգերազանցի 70 տարեկանը

Համավարկառու** 22 տարին լրացած ՀՀ քաղաքացի և ռեզիդենտ ֆիզիկական անձ՝ պայմանով, որ վարկային պայմանագրի ժամկետի  ավարտին համավարկառուի տարիքը չգերազանցի 70 տարեկանը
Երաշխավոր

22 տարին լրացած ՀՀ քաղաքացի և ռեզիդենտ ֆիզիկական անձ՝ պայմանով, որ վարկային պայմանագրի ժամկետի  ավարտին երաշխավորի տարիքը չգերազանցի 70 տարեկանը։
Իրավաբանական անձ

Վարկի նպատակ Անմիջապես կառուցապատողից բնակարանի ձեռքբերում
Վարկի արժույթ ՀՀ դրամ
Վարկի նվազագույն գումար

5․000․000 ՀՀ դրամ

Վարկի առավելագույն գումար 150,000,000  ՀՀ դրամ
Վարկի  ժամկետ  120-180 ամիս
Վարկի տարեկան տոկոսադրույք***

ՀՀ դրամի դեպքում - հաստատուն՝ մինչև 36 ամիս – 14%, իսկ 37-րդ ամսից սկսած հաստատուն տոկոսադրույքը ճշգրտվում է՝  Առևտրային բանկերի կողմից մինչև 1 տարի ժամկետով (բացառությամբ ցպահանջի) ՀՀ դրամով ներգրավված ավանդների՝ ՀՀ ԿԲ կողմից (Աղբյուրը՝ www.cba.am) հրապարակվող ամսական տոկոսադրույքների հրապարակված վերջին 3 ամիսների  (հաստատուն տոկոսադրույքի ճշգրտման օրվան նախորդող) միջին թվաբանականով հաշվարկված տոկոսադրույք գումարած 5.5% (այսուհետ՝ Հիմնական ցուցանիշ)։ Հիմնական ցուցանիշի  անհասանելի դառնալու դեպքում որպես երկրորդային ցուցանիշ է ընդունվում  ՀՀ պետական արժեկտրոնային 1 տարեկան պարտատոմսերի մինչև մարում եկամտաբերության կորի տոկոսադրույք (Աղբյուրը՝ www.cba.am) գումարած 5.5% (այսուհետ՝ Երկրորդային ցուցանիշ):

Վարկի տարեկան փաստացի տոկոսադրույք

14.98-16.3%

Վարկ/Գրավ առավելագույն հարաբերակցություն

Մինչև 80%  

Գրավի առարկա

Ձեռք բերվող գույքը կամ ձեռքբերվող գույքի գնման իրավունքը, լրացուցիչ Անշարժ գույք՝ գնահատված շուկայական արժեքով

Լրացուցիչ գույք - անշարժ գույք՝ գնահատված շուկայական արժեքով կամ դրամական միջոցներ, եթե վարկ/գրավ հարաբերակցության սահմանված չափն ապահովված չէ

Կանխավճար Բանկում գնորդի անունով բացված դրամային հաշվին կամ ներկայացվում է տեղեկանք կառուցապատողից կատարված կանխավճարի վերաբերյալ
Վարկի տրամադրման եղանակ Անկանխիկ
Վարկի մարումներ Անուիտետ կամ մայր գումարի հավասարաչափ ամորտիզացիա
Վարկի և տոկոսագումարների մարումներ Ամենամսյա
Հայտի ուսումնասիրության վճար 10.000 ՀՀ դրամ
Վարկի սպասարկման վճար Վարկի գումարի 1%-ի չափով, բայց ոչ ավել քան 250,000 ՀՀ դրամ
Ապահովագրություն

Հաճախորդի ցանկությամբ

Մոնիտորինգ Համաձայն Բանկում գործող կարգի
Ժամկետանց պարտավորությունների (մայր գումար և/կամ տոկոսագումար) գծով տույժ Օրական 0.13%
Վարկի վաղաժամկետ մարում Տույժեր չեն կիրառվում

*Վարկառուն և Համավարկառուն պետք է հանդիսանան ձեռքբերվող գույքի համասեփականատեր, եթե ցանկանում են օգտվել եկամտային հարկի հետ վերադարձից (գործում է, եթե գույքի ձեռքբերման արժեքը չի գերազանցում 55,000,000 ՀՀ դրամը)

** Համավարկառուն պետք է հանդիսանա վարկառուի ընտանիքի անդամը։ Ընտանիքի անդամ են համարվում հայրը, մայրը, ամուսինը, ամուսնու ծնողները, տատը, պապը, քույրը, եղբայրը, երեխաները, քրոջ, եղբոր ամուսինն ու երեխաները։

*** Վարկի տարեկան տոկոսադրույքի ճշգրտումը կատարվում է 37-րդ ամսվա առաջին աշխատանքային օրը, իսկ հետագա ճշգրտումները կատարվում են յուրաքանչյուր տարվա ապրիլ և հոկտեմբեր ամիսների հինգերորդ աշխատանքային օրերին։ Ընդ որում՝ 37-րդ ամսվա առաջին աշխատանքային օրը կատարվող տարեկան տոկոսադրույքի ճշգրտման համար հիմք է ընդունվում 37-րդ ամսվա առաջին աշխատանքային օրվան նախորդող ապրիլ կամ հոկտեմբեր ամիսների (որն առաջինը կնախորդի) 5-րդ աշխատանքային օրվա դրությամբ հաշվարկված Հիմնական ցուցանիշը կամ Երկրորդային ցուցանիշը (ըստ կիրառելիության): Վարկի տարեկան տոկոսադրույքի ճշգրտման արդյունքում Վարկի տարեկան տոկոսադրույքը կարող է կազմել ոչ ավել, քան Վարկի առաջին տարվա տարեկան տոկոսի դրույքաչափից 8  տոկոսային կետով և ոչ պակաս, քան Վարկի առաջին տարվա տարեկան տոկոսադրույքից 8  տոկոսային կետով։

Եթե բնակելի անշարժ գույքի գնման իրավունքը ձեռք է բերվում Բանկի հետ չհամագործակցող կառուցապատողից, ապա վարկի ապահովման նպատակով գրավադրվում է նաև լրացուցիչ անշարժ գույք կամ դրամական միջոցներ, իսկ լրացուցիչ անշարժ գույքի կամ դրամական միջոցների չգրավադրման դեպքում վարկը կարող է տրամադվել՝ պայմանով, որ կառուցապատողի հատուկ հաշիվը բացվում է նաև ԱՐԱՐԱՏԲԱՆԿ ԲԲԸ ում և հատուկ հաշվին առուվաճառքի արդյունքում մուտքագրվող գումարը սառեցվում է ձեռքբերման արժեքի 100 տոկոսի չափով, մինչև ձեռքբերվող գույքի սեփականության վկայական ստանալը։

Գրավը պետք է գնահատվի Բանկի հետ համագործակցող անկախ գնահատող կազմակերպության կողմից և լինի Բանկի համար ընդունելի:

Բանկի գործընկեր ապահովագրական  ընկերությունների ցանկին և սակագներին կարող եք ծանոթանալ այստեղ ։

Ուշադրություն․Վարկի տոկոսագումարները հաշվարկվում են անվանական տոկոսադրույքի հիման վրա։ Իսկ տարեկան փաստացի տոկոսադրույքը ցույց է տալիս, թե որքան կարժենա վարկը ձեզ համար տոկոսագումարները և վարկի տրամադրման և սպասարկման գծով բոլոր պարտադիր վճարները սահմանված ժամկետներում և չափերով կատարելու դեպքում։

Տարեկան փաստացի տոկոսադրույքի հաշվարկման կարգ

 

Գրավի գնահատման վճար 15,000-35.000 ՀՀ դրամ
Գրավի ապահովագրության վճար 0.15-0.16%
Նոտարական վավերացման վճար 47,000-60,000 ՀՀ դրամ
Կադաստրի հետ կապված վճար 105,000 ՀՀ դրամ
Միասնական տեղեկանքի վճար 30․000 ՀՀ դրամ

Քաղվածքների, տեղեկանքների և այլ տեղեկությունների տրամադրման սակագներ

Հարգելի հաճախորդ, Ձեր վարկային դիմումների արդյունքում ձևավորված գնահատականները և հարցումների քանակը կարող են  ազդեցություն ունենալ Սքորինգային համակարգերում Ձեր վարկային ամփոփ գնահատականի վրա:

Մինչև 01․04․22-ը գործող սակագներ

Մալաթիա-Սեբաստիա, Մուշ թաղամաս 183-184 հասցեում բնակարանների ձեռքբերում

Վարկը տրամադրվում է Բանկի լրիվ ֆինանսական գործառնություններ իրականացնող մասնաճյուղերում։

Վարկառու 22 տարին լրացած ՀՀ քաղաքացի և ռեզիդենտ ֆիզիկական անձ:
Վարկառուի տարիքը չի կարող գերազանցել 60 տարեկանը*
Համավարկառու 22 տարին լրացած ՀՀ քաղաքացի և ռեզիդենտ ֆիզիկական անձ, որը հանդիսանում է վարկառուի ընտանիքի անդամ և որի տարիքը չի կարող գերազանցել 60 տարեկանը*
Երաշխավոր 22 տարին լրացած ՀՀ քաղաքացի և ռեզիդենտ ֆիզիկական անձ, որի տարիքը չի կարող գերազանցել 60 տարեկանը*
Վարկի նպատակ Բնակարանի ձեռքբերում
Արժույթ ՀՀ դրամ
Վարկի նվազագույն գումար 10,000,000 ՀՀ դրամ
Վարկի առավելագույն գումար 55,000,000 ՀՀ դրամ
Գրավի առարկա

1. Ձեռքբերվող գույքի գնման իրավունքը՝ (կառուցապատողի կողմից տրամադրված տեղեկանքի համաձայն ձեռքբերման գնով),

2. Ձեռքբերվող գույքը գնահատված շուկայական արժեքով (կառուցապատման ավարտից հետո),
3. Լրացուցիչ Անշարժ գույք**

Վարկ/Գրավ առավելագույն հարաբերակցություն 1․ Կանխավճարի դեպքում՝ 80% 
2․ Լրացուցիչ անշարժ գույքի գրավադրման դեպքում՝ 70% 
Վարկի տրամադրման եղանակ Միանվագ (անկանխիկ)
Վարկի ժամկետ 120-240 ամիս
Տարեկան անվանական տոկոսադրույք*** (կիրառվում է վարկի մնացորդի նկատմամբ) Հաստատուն՝ մինչև 36 ամիս – 13.90%, իսկ 37-րդ ամսից սկսած հաստատուն տոկոսադրույքը ճշգրտվում է՝ Առևտրային բանկերի կողմից մինչև 1 տարի ժամկետով (բացառությամբ ցպահանջի) ՀՀ դրամով ներգրավված ավանդների՝ ՀՀ ԿԲ կողմից (Աղբյուրը՝ www.cba.am) հրապարակվող ամսական տոկոսադրույքների հրապարակված վերջին 3 ամիսների (հաստատուն տոկոսադրույքի ճշգրտման օրվան նախորդող) միջին թվաբանականով հաշվարկված տոկոսադրույք գումարած 5.5% (այսուհետ՝ Հիմնական ցուցանիշ)։ Հիմնական ցուցանիշի անհասանելի դառնալու դեպքում որպես երկրորդային ցուցանիշ է ընդունվում ՀՀ պետական արժեկտրոնային 1 տարեկան պարտատոմսերի մինչև մարում եկամտաբերության կորի տոկոսադրույք (Աղբյուրը՝ www.cba.am) գումարած 5.5% (այսուհետ՝ Երկրորդային ցուցանիշ)
Տարեկան փաստացի տոկոսադրույք 14.91%-15.61%
Վարկի և տոկոսագումարների մարումներ Ամենամսյա՝ Անուիտետ կամ հավասարաչափ ամորտիզացիա
Ժամկետանց պարտավորությունների (մայր գումար և/կամ տոկոսագումար) գծով տույժ Օրական 0.13%
Վարկառուի, համավարկառուի և երաշխավորի վարկային պատմությանը միաժամանակ ներկայացվող պահանջներ Գործող պարտավորությունների գծով վարկային ռիսկի դասը պետք է լինի ստանդարտ։ Վարկային հայտի ներկայացմանը նախորդող 12 ամիսների ընթացքում ժամկետանց պարտավորությունների (բացառությամբ երաշխավորությունների) գծով օրերի հանրագումարը ոչ ավել, քան 30 օր
Վարկունակության վերլուծություն Համաձայն “Հիփոթեքային վարկերի տրամադրման ընթացակարգ”-ի
Հայտի ուսումնասիրության վճար 10,000 ՀՀ դրամ
Վարկի սպասարկման վճար (միանվագ) Վարկի գումարի 1%-ի չափով, բայց ոչ ավել, քան 250,000 ՀՀ դրամ
Վաղաժամկետ մարման տույժ Չի կիրառվում

*Վարկառուի, համավարկառուի, երաշխավորի տարիքը Վարկի մարման վերջնաժամկետում չպետք է գերազանցի 70 տարեկանը։

** Լրացուցիչ անշարժ գույք՝ կանխավճարի փոխարեն կարող է գրավադրվել բանկի համար ընդուների անշարժ գույք՝ գնահատված շուկայական արժեքով։

*** Վարկի տարեկան տոկոսադրույքի ճշգրտումը կատարվում է 37-րդ ամսվա առաջին աշխատանքային օրը, իսկ հետագա ճշգրտումները կատարվում են յուրաքանչյուր տարվա ապրիլ և հոկտեմբեր ամիսների հինգերորդ աշխատանքային օրերին։ Ընդ որում՝ 37-րդ ամսվա առաջին աշխատանքային օրը կատարվող տարեկան տոկոսադրույքի ճշգրտման համար հիմք է ընդունվում 37-րդ ամսվա առաջին աշխատանքային օրվան նախորդող ապրիլ կամ հոկտեմբեր ամիսների (որն առաջինը կնախորդի) 5-րդ աշխատանքային օրվա դրությամբ հաշվարկված Հիմնական ցուցանիշը կամ Երկրորդային ցուցանիշը (ըստ կիրառելիության): Վարկի տարեկան տոկոսադրույքի ճշգրտման արդյունքում Վարկի տարեկան տոկոսադրույքը կարող է կազմել ոչ ավել, քան Վարկի առաջին տարվա տարեկան տոկոսի դրույքաչափից 8  տոկոսային կետով և ոչ պակաս, քան Վարկի առաջին տարվա տարեկան տոկոսադրույքից 8  տոկոսային կետով։

Ուլնեցի 32/22 հասցեում բնակարանների ձեռքբերում

Վարկը տրամադրվում է Բանկի լրիվ ֆինանսական գործառնություններ իրականացնող մասնաճյուղերում։

Վարկառու

22 տարին լրացած այլ երկրի քաղաքացի կամ ՀՀ քաղաքացի ոչ ռեզիդենտ ֆիզիկական անձ՝ պայմանով, որ վարկային պայմանագրի ժամկետի  ավարտին վարկառուի տարիքը չգերազանցի 70 տարեկանը

Համավարկառու* 22 տարին լրացած ֆիզիկական անձ՝ պայմանով, որ վարկային պայմանագրի ժամկետի  ավարտին համավարկառուի տարիքը չգերազանցի 70 տարեկանը
Երաշխավոր

22 տարին լրացած ՀՀ քաղաքացի և ռեզիդենտ ֆիզիկական անձ՝ պայմանով, որ վարկային պայմանագրի ժամկետի  ավարտին երաշխավորի տարիքը չգերազանցի 70 տարեկանը։
Իրավաբանական անձ

Վարկի նպատակ Բնակարանի ձեռքբերում
Վարկի արժույթ

ՀՀ դրամ

Վարկի նվազագույն գումար

15.000.000 ՀՀ դրամ

Վարկի առավելագույն գումար

75․000․000 ՀՀ դրամ

Վարկի նվազագույն ժամկետ 120 ամիս
Վարկի առավելագույն ժամկետ 180 ամիս
Վարկի տարեկան      տոկոսադրույք** (կիրառվում է վարկի մնացորդի նկատմամբ) Հաստատուն՝ մինչև 36 ամիս – 13.5%, իսկ 37-րդ ամսից սկսած հաստատուն տոկոսադրույքը ճշգրտվում է՝ Առևտրային բանկերի կողմից մինչև 1 տարի ժամկետով (բացառությամբ ցպահանջի) ՀՀ դրամով ներգրավված ավանդների՝ ՀՀ ԿԲ կողմից (Աղբյուրը՝ www.cba.am) հրապարակվող ամսական տոկոսադրույքների հրապարակված վերջին 3 ամիսների (հաստատուն տոկոսադրույքի ճշգրտման օրվան նախորդող) միջին թվաբանականով հաշվարկված տոկոսադրույք գումարած 5.5% (այսուհետ՝ Հիմնական ցուցանիշ)։ Հիմնական ցուցանիշի անհասանելի դառնալու դեպքում որպես երկրորդային ցուցանիշ է ընդունվում ՀՀ պետական արժեկտրոնային 1 տարեկան պարտատոմսերի մինչև մարում եկամտաբերության կորի տոկոսադրույք (Աղբյուրը՝ www.cba.am) գումարած 5.5% (այսուհետ՝ Երկրորդային ցուցանիշ):
Վարկի տարեկան փաստացի տոկոսադրույք

 14.63%-15.16% 

Վարկ/Գրավ առավելագույն   հարաբերակցություն

1․ Մինչև 90% (իննսուն տոկոս։)
2․ Լրացուցիչ անշարժ գույքի և/կամ դրամական միջոցների գրավադրման դեպքում՝ 100%, բայց ոչ ավել, քան գրավի առարկայի գնահատված արժեքների հանրագումարի 90% ։

Գրավի առարկա

1. Ձեռքբերվող գույքի գնման իրավունքը՝ (կառուցապատողի կողմից տրամադրված տեղեկանքի համաձայն ձեռքբերման գնով)

2. Ձեռքբերվող գույքը գնահատված շուկայական արժեքով (կառուցապատման ավարտից հետո)
3. Լրացուցիչ Անշարժ գույք՝ գնահատված շուկայական արժեքով կամ դրամական միջոցներ***։

Վարկի տրամադրման եղանակ

Միանվագ (անկանխիկ)

Վարկի և տոկոսագումարների  մարումներ Ամենամսյա՝ Անուիտետ կամ հավասարաչափ ամորտիզացիա
Հայտի ուսումնասիրության   վճար 10.000  ՀՀ դրամ
Վարկի սպասարկման վճար Վարկի գումարի 1%-ի չափով, բայց ոչ ավել քան 250,000 ՀՀ դրամ
Ժամկետանց գումարի գծով տույժ Օրական 0.13%
Ժամկետանց տոկոսի գծով տույժ Օրական 0.13%
Ապահովագրություն՝ պարտադիր, յուրաքանչյուր տարի Դժբախտ պատահարներից ապահովագրություն մինչև անշարժ գույքի սեփականության վկայականի առկայությունը՝ վարկի մնացորդի չափով
Վարկի վաղաժամկետ մարում

Տույժեր չեն կիրառվում

*Համավարկառուն պետք է հանդիսանա վարկառուի ընտանիքի անդամը։ Ընտանիքի անդամ են համարվում հայրը, մայրը, ամուսինը, ամուսնու ծնողները, տատը, պապը, քույրը, եղբայրը, երեխաները, քրոջ, եղբոր ամուսինն ու երեխաները

**Վարկի տարեկան տոկոսադրույքի ճշգրտումը կատարվում է 37-րդ ամսվա առաջին աշխատանքային օրը, իսկ հետագա ճշգրտումները կատարվում են յուրաքանչյուր տարվա ապրիլ և հոկտեմբեր ամիսների հինգերորդ աշխատանքային օրերին։ Ընդ որում՝ 37-րդ ամսվա առաջին աշխատանքային օրը կատարվող տարեկան տոկոսադրույքի ճշգրտման համար հիմք է ընդունվում 37-րդ ամսվա առաջին աշխատանքային օրվան նախորդող ապրիլ կամ հոկտեմբեր ամիսների (որն առաջինը կնախորդի) 5-րդ աշխատանքային օրվա դրությամբ հաշվարկված Հիմնական ցուցանիշը կամ Երկրորդային ցուցանիշը (ըստ կիրառելիության): Վարկի տարեկան տոկոսադրույքի ճշգրտման արդյունքում Վարկի տարեկան տոկոսադրույքը կարող է կազմել ոչ ավել, քան Վարկի առաջին տարվա տարեկան տոկոսի դրույքաչափից 8 տոկոսային կետով և ոչ պակաս, քան Վարկի առաջին տարվա տարեկան տոկոսադրույքից 8 տոկոսային կետով։

*** Դրամական միջոցներ ԱՐԱՐԱՏԲԱՆԿ ԲԲԸ-ում ներդրված ժամկետային ավանդ, պարտատոմսեր (նաև ՀՀ պետական պարտատոմսեր), ընթացիկ և այլ հաշիվներին առկա դրամական միջոցներ), որոնք կհանդիսանան գրավի առարկա և կդեպոնացվեն այնքան ժամանակ մինչև որ վարկ/գրավադրված գույքի հարաբերակցությունը կկազմի 70 տոկոս, իսկ ավանդների վաժաղամ մարում պահանջելու դեպքում մարումից առաջացած դրամական միջոցների համապատասխան չափը կուղղվի վարկի վաղաժամ մարմանն այնպես, որ վարկ/գրավ հարաբերակցությունը կկազմի 70 տոկոս։

Գրավը պետք է գնահատվի Բանկի հետ համագործակցող անկախ գնահատող կազմակերպության կողմից և լինի Բանկի համար ընդունելի:

Բանկի գործընկեր ապահովագրական  ընկերությունների ցանկին և սակագներին կարող եք ծանոթանալ այստեղ։

Ուշադրություն․Վարկի տոկոսագումարները հաշվարկվում են անվանական տոկոսադրույքի հիման վրա։ Իսկ տարեկան փաստացի տոկոսադրույքը ցույց է տալիս, թե որքան կարժենա վարկը ձեզ համար տոկոսագումարները և վարկի տրամադրման և սպասարկման գծով բոլոր պարտադիր վճարները սահմանված ժամկետներում և չափերով կատարելու դեպքում։

Տարեկան փաստացի տոկոսադրույքի հաշվարկման կարգ

Պարտադիր վճարներ

Գրավի գնահատման վճար 15,000-35,000 ՀՀ դրամ
Գրավի ապահովագրության վճար 0,15-0.16%
Վարկառուի դժբախտ պատահարներից ապահովագրության վճար 0,15-0.16%
Կադաստրի հետ կապված վճար 105,000 ՀՀ դրամ
Նոտարական վավերացման վճար 47,000-60,000 ՀՀ դրամ
Միասնական տեղեկանք 30,000 ՀՀ դրամ

Քաղվածքների, տեղեկանքների և այլ տեղեկությունների տրամադրման սակագներ

Հարգելի հաճախորդ, Ձեր վարկային դիմումների արդյունքում ձևավորված գնահատականները և հարցումների քանակը կարող են  ազդեցություն ունենալ Սքորինգային համակարգերում Ձեր վարկային ամփոփ գնահատականի վրա:

Աղբյուր Սերոբ 18 հասցեում բնակարանների ձեռքբերում

Վարկը տրամադրվում է Բանկի լրիվ ֆինանսական գործառնություններ իրականացնող մասնաճյուղերում։

Վարկառու 22 տարին լրացած այլ երկրի քաղաքացի կամ ՀՀ քաղաքացի ոչ ռեզիդենտ ֆիզիկական անձ՝ պայմանով, որ վարկային պայմանագրի ժամկետի  ավարտին վարկառուի տարիքը չգերազանցի 70 տարեկանը
Համավարկառու* 22 տարին լրացած ֆիզիկական անձ՝ պայմանով, որ վարկային պայմանագրի ժամկետի  ավարտին համավարկառուի տարիքը չգերազանցի 70 տարեկանը
Երաշխավոր 22 տարին լրացած ՀՀ քաղաքացի և ռեզիդենտ ֆիզիկական անձ՝ պայմանով, որ վարկային պայմանագրի ժամկետի  ավարտին երաշխավորի տարիքը չգերազանցի 70 տարեկանը։
Իրավաբանական անձ
Վարկի նպատակ Բնակարանի ձեռքբերում
Վարկի արժույթ ՀՀ դրամ
Վարկի նվազագույն գումար 5.000.000 ՀՀ դրամ 
Վարկի առավելագույն գումար 75.000.000 ՀՀ դրամ 
Վարկի նվազագույն ժամկետ 120 ամիս
Վարկի առավելագույն ժամկետ 240 ամիս
Վարկի տարեկան տոկոսադրույք** (կիրառվում է վարկի մնացորդի նկատմամբ) Հաստատուն՝ մինչև 36 ամիս – 13.5%, իսկ 37-րդ ամսից սկսած հաստատուն տոկոսադրույքը ճշգրտվում է՝   Առևտրային բանկերի կողմից մինչև 1 տարի ժամկետով (բացառությամբ ցպահանջի) ՀՀ դրամով ներգրավված ավանդների՝ ՀՀ ԿԲ կողմից (Աղբյուրը՝ www.cba.am) հրապարակվող ամսական տոկոսադրույքների հրապարակված վերջին 3 ամիսների  (հաստատուն տոկոսադրույքի ճշգրտման օրվան նախորդող) միջին թվաբանականով հաշվարկված տոկոսադրույք գումարած 5.5% (այսուհետ՝ Հիմնական ցուցանիշ)։ Հիմնական ցուցանիշի  անհասանելի դառնալու դեպքում որպես երկրորդային ցուցանիշ է ընդունվում  ՀՀ պետական արժեկտրոնային 1 տարեկան պարտատոմսերի մինչև մարում եկամտաբերության կորի տոկոսադրույք (Աղբյուրը՝ www.cba.am) գումարած 5.5% (այսուհետ՝ Երկրորդային ցուցանիշ):
Վարկի տարեկան փաստացի տոկոսադրույք

14.64%-16.41% 

Վարկ/Գրավ առավելագույն հարաբերակցություն Մինչև 90% ձեռքբերման գնի 
Գրավի առարկա Ձեռքբերվող գույքը կամ ձեռքբերվող գույքի գնման իրավունքը, լրացուցիչ Անշարժ գույք՝ գնահատված շուկայական արժեքով կամ դրամական միջոցներ***
Կանխավճար Բանկում գնորդի անունով բացված դրամային հաշվին կամ ներկայացվում է տեղեկանք կառուցապատողից կատարված կանխավճարի վերաբերյալ
Վարկի տրամադրման եղանակ Միանվագ, անկանխիկ
Վարկի և տոկոսագումարների մարումներ Ամենամսյա՝ Անուիտետ կամ հավասարաչափ ամորտիզացիա
Հայտի ուսումնասիրության վճար 10,000 ՀՀ դրամ
Վարկի սպասարկման վճար (միանվագ) Վարկի գումարի 1%-ի չափով, բայց ոչ ավել քան 250,000 ՀՀ դրամ
Ապահովագրություն Դժբախտ պատահարներից ապահովագրություն մինչև անշարժ գույքի սեփականության վկայականի առկայությունը՝ վարկի մնացորդի չափով
Մոնիտորինգ Բանկի կողմից իրականացվում է շինարարության մոնիտորինգ 3 ամիսը մեկ անգամ կամ փուլերով՝ յուրաքանչյուր կատարողական ակտի ներկայացումից հետո
Ժամկետանց պարտավորությունների (մայր գումար և/կամ տոկոսագումար) գծով տույժ Օրական 0.13%
Վարկի վաղաժամկետ մարում Տույժեր չեն կիրառվում

* Համավարկառուն պետք է հանդիսանա վարկառուի ընտանիքի անդամը։ Ընտանիքի անդամ են համարվում հայրը, մայրը, ամուսինը, ամուսնու ծնողները, տատը, պապը, քույրը, եղբայրը, երեխաները, քրոջ, եղբոր ամուսինն ու երեխաները

**Վարկի տարեկան տոկոսադրույքի ճշգրտումը կատարվում է 37-րդ ամսվա առաջին աշխատանքային օրը, իսկ հետագա ճշգրտումները կատարվում են յուրաքանչյուր տարվա ապրիլ և հոկտեմբեր ամիսների հինգերորդ աշխատանքային օրերին։ Ընդ որում՝ 37-րդ ամսվա առաջին աշխատանքային օրը կատարվող տարեկան տոկոսադրույքի ճշգրտման համար հիմք է ընդունվում 37-րդ ամսվա առաջին աշխատանքային օրվան նախորդող ապրիլ կամ հոկտեմբեր ամիսների (որն առաջինը կնախորդի) 5-րդ աշխատանքային օրվա դրությամբ հաշվարկված Հիմնական ցուցանիշը կամ Երկրորդային ցուցանիշը (ըստ կիրառելիության): Վարկի տարեկան տոկոսադրույքի ճշգրտման արդյունքում Վարկի տարեկան տոկոսադրույքը կարող է կազմել ոչ ավել, քան Վարկի առաջին տարվա տարեկան տոկոսի դրույքաչափից 8 տոկոսային կետով և ոչ պակաս, քան Վարկի առաջին տարվա տարեկան տոկոսադրույքից 8 տոկոսային կետով։

***Դրամական միջոցներ -ԱՐԱՐԱՏԲԱՆԿ ԲԲԸ-ում ներդրված ժամկետային ավանդ, պարտատոմսեր (նաև ՀՀ պետական պարտատոմսեր), ընթացիկ և այլ հաշիվներին առկա դրամական միջոցներ), որոնք կհանդիսանան գրավի առարկա և կդեպոնացվեն այնքան ժամանակ մինչև որ վարկ/գրավադրված գույքի հարաբերակցությունը կկազմի 80 տոկոս, իսկ ավանդների վաժաղամ մարում պահանջելու դեպքում մարումից առաջացած դրամական միջոցների համապատասխան չափը կուղղվի վարկի վաղաժամ մարմանն այնպես, որ վարկ/գրավադրված գույքի հարաբերակցությունը կկազմի 80 տոկոս։

Գրավը պետք է գնահատվի Բանկի հետ համագործակցող անկախ գնահատող կազմակերպության կողմից և լինի Բանկի համար ընդունելի:

Բանկի գործընկեր ապահովագրական  ընկերությունների ցանկին և սակագներին կարող եք ծանոթանալ այստեղ ։

Ուշադրություն․Վարկի տոկոսագումարները հաշվարկվում են անվանական տոկոսադրույքի հիման վրա։ Իսկ տարեկան փաստացի տոկոսադրույքը ցույց է տալիս, թե որքան կարժենա վարկը ձեզ համար տոկոսագումարները և վարկի տրամադրման և սպասարկման գծով բոլոր պարտադիր վճարները սահմանված ժամկետներում և չափերով կատարելու դեպքում։

Տարեկան փաստացի տոկոսադրույքի հաշվարկման կարգ

 

Պարտադիր վճարներ

Գրավի գնահատման վճար 15,000-35,000 ՀՀ դրամ
Գրավի ապահովագրության վճար 0,15-0,16%
Վարկառուի դժբախտ պատահարներից ապահովագրության վճար 0,15-0,16%
Նոտարական վավերացման վճար 47,000-60,000 ՀՀ դրամ
Կադաստրի հետ կապված վճար 105,000 ՀՀ դրամ
Միասնական տեղեկանքի վճար 30,000 ՀՀ դրամ

Քաղվածքների, տեղեկանքների և այլ տեղեկությունների տրամադրման սակագներ

Հարգելի հաճախորդ, Ձեր վարկային դիմումների արդյունքում ձևավորված գնահատականները և հարցումների քանակը կարող են  ազդեցություն ունենալ Սքորինգային համակարգերում Ձեր վարկային ամփոփ գնահատականի վրա:

Գ.Հասրաթյան 19 հասցեում բնակարանների ձեռքբերում

Վարկը տրամադրվում է Բանկի լրիվ ֆինանսական գործառնություններ իրականացնող մասնաճյուղերում։

Վարկառու 22 տարին լրացած ՀՀ քաղաքացի և ռեզիդենտ ֆիզիկական անձ
Վարկառուի տարիքը չի կարող գերազանցել 60 տարեկանը*
Համավարկառու 22 տարին լրացած ՀՀ քաղաքացի և ռեզիդենտ ֆիզիկական անձ, որը հանդիսանում է վարկառուի ընտանիքի անդամ և որի տարիքը չի կարող գերազանցել 60 տարեկանը*
Երաշխավոր 22 տարին լրացած ՀՀ քաղաքացի և ռեզիդենտ ֆիզիկական անձ, որի տարիքը չի կարող գերազանցել 60 տարեկանը*
Վարկի նպատակ Բնակարանի ձեռքբերում
Արժույթ ՀՀ դրամ,
Վարկի գումար 10.000.000 - 55.000.000 ՀՀ դրամ
Վարկի ժամկետ 120-240 ամիս
Տարեկան անվանական տոկոսադրույք** (կիրառվում է վարկի մնացորդի նկատմամբ) Հաստատուն՝ մինչև 36 ամիս – 13.5%, իսկ 37-րդ ամսից սկսած հաստատուն տոկոսադրույքը ճշգրտվում է՝   Առևտրային բանկերի կողմից մինչև 1 տարի ժամկետով (բացառությամբ ցպահանջի) ՀՀ դրամով ներգրավված ավանդների՝ ՀՀ ԿԲ կողմից (Աղբյուրը՝ www.cba.am) հրապարակվող ամսական տոկոսադրույքների հրապարակված վերջին 3 ամիսների  (հաստատուն տոկոսադրույքի ճշգրտման օրվան նախորդող) միջին թվաբանականով հաշվարկված տոկոսադրույք գումարած 5.5% (այսուհետ՝ Հիմնական ցուցանիշ)։ Հիմնական ցուցանիշի  անհասանելի դառնալու դեպքում որպես երկրորդային ցուցանիշ է ընդունվում  ՀՀ պետական արժեկտրոնային 1 տարեկան պարտատոմսերի մինչև մարում եկամտաբերության կորի տոկոսադրույք (Աղբյուրը՝ www.cba.am) գումարած 5.5% (այսուհետ՝ Երկրորդային ցուցանիշ):
Տարեկան փաստացի տոկոսադրույք 14.67%-15.18%       
Գրավի առարկա
 • Ձեռքբերվող գույքի գնման իրավունքը՝ (կառուցապատողի կողմից տրամադրված տեղեկանքի համաձայն ձեռքբերման գնով),                                   
 • Ձեռքբերվող գույքը գնահատված շուկայական արժեքով (կառուցապատման ավարտից հետո),
 • Լրացուցիչ Անշարժ գույք***
Վարկ/Գրավ առավելագույն հարաբերակցություն
 •  80% 
 • Լրացուցիչ անշարժ գույքի գրավադրման դեպքում՝ 70% 
Վարկի տրամադրման եղանակ Միանվագ (անկանխիկ)
Վարկի և տոկոսագումարների մարումներ Ամենամսյա՝ Անուիտետ կամ հավասարաչափ ամորտիզացիա
Ժամկետանց պարտավորությունների (մայր գումար և/կամ տոկոսագումար) գծով տույժ Օրական 0.13%
Վարկառուի, համավարկառուի և երաշխավորի վարկային պատմությանը միաժամանակ ներկայացվող պահանջներ Գործող պարտավորությունների գծով վարկային ռիսկի դասը պետք է լինի ստանդարտ։ Վարկային հայտի ներկայացմանը նախորդող 12 ամիսների ընթացքում ժամկետանց պարտավորությունների (բացառությամբ երաշխավորությունների) գծով օրերի հանրագումարը ոչ ավել, քան 30 օր
Վարկունակության վերլուծություն Համաձայն “Հիփոթեքային վարկերի տրամադրման ընթացակարգ”-ի
Հայտի ուսումնասիրության վճար 10,000 ՀՀ դրամ
Վարկի սպասարկման վճար (միանվագ) Վարկի գումարի 1%-ի չափով, բայց ոչ ավել քան 250,000 ՀՀ դրամ
Վաղաժամկետ մարման տույժ Չի կիրառվում

*Վարկառուի, համավարկառուի, երաշխավորի տարիքը վարկի մարման վերջնաժամկետում չպետք է գերազանցի 70 տարեկանը:

**Վարկի տարեկան տոկոսադրույքի ճշգրտումը կատարվում է 37-րդ ամսվա առաջին աշխատանքային օրը, իսկ հետագա ճշգրտումները կատարվում են յուրաքանչյուր տարվա ապրիլ և հոկտեմբեր ամիսների հինգերորդ աշխատանքային օրերին։ Ընդ որում՝ 37-րդ ամսվա առաջին աշխատանքային օրը կատարվող տարեկան տոկոսադրույքի ճշգրտման համար հիմք է ընդունվում 37-րդ ամսվա առաջին աշխատանքային օրվան նախորդող ապրիլ կամ հոկտեմբեր ամիսների (որն առաջինը կնախորդի) 5-րդ աշխատանքային օրվա դրությամբ հաշվարկված Հիմնական ցուցանիշը կամ Երկրորդային ցուցանիշը (ըստ կիրառելիության): Վարկի տարեկան տոկոսադրույքի ճշգրտման արդյունքում Վարկի տարեկան տոկոսադրույքը կարող է կազմել ոչ ավել, քան Վարկի առաջին տարվա տարեկան տոկոսի դրույքաչափից 8 տոկոսային կետով և ոչ պակաս, քան Վարկի առաջին տարվա տարեկան տոկոսադրույքից 8  տոկոսային կետով։

***Լրացուցիչ անշարժ գույք՝ կանխավճարի փոխարեն կարող է գրավադրվել բանկի համար ընդունելի անշարժ գույք՝ գնահատված շուկայական արժեքով։

 

Պահանջվող փաստաթղթեր

Նախնական փաստաթղթեր

Գնորդ 

 • Անձնագրի և սոցիալական քարտի պատճեները՝ բնօրինակների հետ միասին
 • Ամուսնության (ամուսնալուծության, մահվան) վկայականի պատճենը
 • Ընտանիքի անդամների, ենթադրվող համավարկառուների անձնագրերի, սոցիալական քարտերի և ծննդյան վկայականների պատճենները
 • Տեղեկանք աշխատավայրից
 • Տեղեկանք՝ լրացուցիչ եկամտի աղբյուրի վերաբերյալ
 • Տեղեկանք փաստացի բնակության վայրից 
 • Տեղեկանք հարկային տեսչության անհատական հաշվի վերաբերյալ*
 • Գնորդի և ենթադրվող համավարկառուների անձնական սեփականություն հանդիսացող գույքի սեփականության իրավունքի վկայական(ներ)ի պատճեն(ներ)ը՝  (առկայության դեպքում)
 • Այլ փաստաթղթեր՝ բանկի վարկային մասնագետի պահանջով։

Վաճառող 

Իրավաբանական անձ

 • Հիմնադիր փաստաթղթերի պատճենները՝ կանոնադրությունն իր հետագա բոլոր փոփոխություններով և լրացումներով հանդերձ, Պետական ռեգիստրի գրանցման վկայականն իր ներդիրներով, ներառյալ ընկերության տնօրենի վերաբերյալ տեղեկության ներդիրը , հարկային կոդը (ՀՀՎՀ)
 • Տեղեկանք Պետ. ռեգիստրից կանոնադրության փոփոխության և մասնակիցների վերաբերյալ, ինչպես նաև Բաց Բաժնետիրական Ընկերության համար` տեղեկանք տրված Կենտրոնական դեպոզիտարիայի կողմից, Փակ Բաժնետիրական Ընկերության համար` տեղեկանք տրված բաժնետերերի ռեեստր վարողի կողմից
 • Թույլտվություններ (լիցենզիաներ, հավաստագրեր և այլն)
 • Տնօրենի և սեփականատերերի անձնագրերի պատճենները
 • Իրավասու մարմնի որոշում գույքի օտարման վերաբերյալ
 • Անշարժ գույքի սեփականության վկայականը և վկայականում նշված հիմքերը
 • Այլ փաստաթղթեր՝ բանկի վարկային մասնագետի պահանջով։

Անհատ ձեռնարկատեր

 • Հիմնադիր փաստաթղթերի պատճենները՝ Պետական ռեգիստրի գրանցման վկայականը, հարկային կոդը (ՀՀՎՀ)

 • Թույլտվություններ (լիցենզիաներ, հավաստագրեր և այլն)
 • Անձնագրի և սոց.քարտի պատճեն
 • Անշարժ գույքի սեփականության վկայականը ևվկայականում նշված հիմքերը
 • Այլ փաստաթղթեր` Բանկի վարկային մասնագետի պահանջով։

Վարկը հաստատելու դեպքում անհրաժեշտ փաստաթղթերը 

Գնորդ

 • Գույքի և գնորդի ու ենթադրվող համավարկառուների դժբախտ պատահարներից ապահովագրման պայմանագրեր**
 • Հաշվետվություն՝ անշարժ գույքի գնահատման վերաբերյալ
 • Այլ փաստաթղթեր՝ բանկի վարկային մասնագետի պահանջով։

Վաճառող

Իրավաբանական անձ

 • Սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերությունների դեպքում պահանջել տեղեկանք ընկերության զուտ ակտիվների վերաբերյալ, իսկ բաժնետիրական ընկերությունների դեպքում՝ ընկերության ակտիվների հաշվեկշռային արժեքի վերաբերյալ
 • Միասնական տեղեկանք
 • Այլ փաստաթղթեր` Բանկի վարկային մասնագետի պահանջով։

Անհատ ձեռնարկատեր

 • Միասնական տեղեկանք
 • Այլ փաստաթղթեր` Բանկի վարկային մասնագետի պահանջով։

*Փաստաթուղթը ներկայացվում է մասնագետի պահանջով ըստ անհրաժեշտության։

**Պահանջվում է միայն Ուլնեցի 32/22 և Աղբյուր Սերոբ 18 հացեներումգտնվող բազմաբնակարան շենքերից բնակարանների ձեռքբերման պարագայում։

Վարկի տրամադրման դեպքում, վարկի ամբողջ ժամկետի ընթացքում ցանկացած ժամանակ վարկային մասնագետը կարող է պահանջել թարմացնել ցանկում նշված փաստաթղթերից յուրաքանչյուրը։

Օգտակար տեղեկատվություն
 • Վարկային հայտի վերաբերյալ որոշման կայացման առավելագույն ժամկետն է 7 աշխատանքային օր։
 • Վարկային հայտի վերաբերյալ որոշման մասին տեղեկացնելու ժամկետն է 1 աշխատանքային օր։
 • Վարկի վերաբերյալ լիազոր որոշման ընդունումից հետո անհրաժեշտ փաստաթղթերը հավաքագրելու և վարկը տրամադրելու առավելագույն ժամանակահատվածը սահմանված է 15 օր: Նշված ժամանակահատվածում վարկը չտրամադրելու դեպքում լիազոր մարմնի որոշումը համարվում է ուժը կորցրած և վերանայման դեպքում ներկայացվում է լիազոր մարմնի կրկնակի քննարկմանը:
 • Վարկունակության վերլուծությունը իրականացվում է համաձայն “Հիփոթեքային վարկերի տրամադրման կարգ”-ի։

Հայտերը ենթակա են բավարարման, եթե`

 1. Հաճախորդը ներկայացնում է վարկային հայտը և անհրաժեշտ փաստաթղթերն ամբողջությամբ:
 2. Գործող պարտավորությունների գծով վարկային ռիսկի դասը պետք է լինի ստանդարտ։ Վարկային հայտի ներկայացմանը նախորդող 12 ամիսների ընթացքում  ժամկետանց պարտավորությունների գծով օրերի հանրագումարը ոչ ավել, քան 30 օր
 3. Վարկի մարման գծով ամսական վճարումների, Վարկառուի և Համավարկառուների կյանքի ու գույքի ամսական ապահովագրավճարների հանրագումարի հարաբերակցությունը Վարկառուի (Համավարկառուների) զուտ եկամտին չի գերազանցում 35 տոկոսը։
 4. 3-րդ կետում նշված և այլ երկարաժամկետ ամսական ծախսերի գծով վճարումների (այլ վարկերի գծով վճարումներ, ալիմենտ, ուսման վարձ, վարձակալության վճար կոմունալ վճարումներ և այլն) հանրագումարի հարաբերակցությունը Վարկառուի (Համավարկառուների) զուտ եկամտին չի գերազանցում 45 տոկոսը։
 5. Գրավի կամ Գրավների գնահատված արժեքը բավարարում է ներկայացված պահանջներին: 
 6. Վարկառուի և Համավարկառուի եկամուտները բավարարում են ներկայացված պահանջներին:
 7. Բանկում վարկային հայտերի վերաբերյալ որոշումներ կայացնելու իրավասություն ունեցող լիազոր մարմինը բավարարել է հաճախորդի վարկային հայտը: 

Հայտերը ենթակա են մերժման, եթե`

 1. Հաճախորդի կողմից չեն ներկայացվել վարկ ստանալու համար անհրաժեշտ փաստաթղթերը:
 2. ՀՀ ԿԲ վարկային ռեգիստր հարցման արդյունքում Պոտենցիալ վարկառուն և/կամ Պոտենցիալ Համավարկառուն հարցմանը նախորդող վերջին 24 ամիսների ընթացքում ունեցել է դասակարգված պարտավորություն և/կամ ընդհանուր առմամբ ունեցել է առնվազն 30 օր ժամկետանց օրերի ուշացում,
 3. Գրավի կամ Գրավների գնահատված արժեքը ոչ բավարար լինելու դեպքերում: 
 4. Վարկառուի և Համավարկառուի եկամուտների ոչ բավարար լինելու դեպքում:
 5. Վարկառուի և Համավարկառուի կողմից կեղծ փաստաթղթեր և/կամ տեղեկատվություն ներկայացնելու դեպքում:
 6. Վարկերի պատմական շտեմարանում հայտի մերժման հիմքի առկայությունը, որը վերացված չէ։
 7. Բանկում վարկային հայտերի վերաբերյալ որոշումներ կայացնելու իրավասություն ունեցող լիազոր մարմինը չի բավարարել հաճախորդի վարկային հայտը:
 8. Վարկային հայտը հաստատվել է, սակայն հաճախորդը հաստատմանը հաջորդող 15 օրերի ընթացքում չի ներկայացել կամ չի ներկայացրել անհրաժեշտ փաստաթղթերը: 

Ժամկետանց պարտավորությունները կատարելու դեպքում մարումները իրականացվում են հետևյալ հերթականությամբ.

 • Տույժերը և տուգանքները (առկայության դեպքում)
 • Տոկոսագումարները
 • Մայր գումարը։

Վարկային պատմության և սքոր գնահատականի վերաբերյալ տեղեկատվություն

Եկամտային հարկի գումարները ենթակա են վերադարձման վարկառուին նաև 2014 թվականի նոյեմբերի 1-ից հետո փուլային եղանակով ստացված վարկերի մասով։ Տեղեկացնում ենք, որ եկամտային հարկի վերադարձման մասին Ձեր դիմումները կարող եք տրամադրել մոտենալով Բանկի մոտակա մասնաճյուղ։

Ուշադրություն

Ձեր գույքը (տունը, մեքենան կամ այլ) կարող է օրենքով սահմանված կարգով բռնագանձվել, եթե դուք ժամանակին չկատարեք Ձեր տոկոսագումարների եվ վարկի գումարի մարումները։

Վարկային պարտավորությունները չկատարելու դեպքում գրավի առարկան, իսկ դրա անբավարար լինելու դեպքում նաև վարկառուի այլ գույքը, կարող է առգրավվել և իրացվել արտադատական կամ դատական կարգով, ինչպես ուղղակի վաճառքի, այնպես էլ հրապարակային սակարկությունների միջոցով:

Ձեր կողմից պարտավորությունը չկատարելու կամ թերի կատարելու դեպքում վարկատուն 3 աշխատանքային օր հետո այդ տվյալները ուղարկում է վարկային բյուրո, որտեղ ձևավորվում է Ձեր վարկային պատմությունը: Դուք իրավունք ունեք վարկային բյուրոյից տարեկան մեկ անգամ անվճար ձեռք բերել Ձեր վարկային պատմությունը: Ուշադրություն՝ վատ վարկային պատմությունը կարող է խոչընդոտել Ձեզ՝ ապագայում վարկ ստանալու ժամանակ:

Վարկային պարտավորությունները չկատարելու կամ թերի կատարելու դեպքում կիրառվում են տույժեր և տուգանքներ։

«Ձեր ֆինանսական տեղեկատուն» ֆիզիկական անձանց առաջարկվող ծառայությունների որոնման, համեմատման և Ձեզ համար ամենաարդյունավետ տարբերակի ընտրությունը հեշտացնող էլեկտրոնային համակարգ է:

Դուք իրավունք ունեք հաղորդակցվել ֆինանսական կազմակերպության հետ Ձեր նախընտրած եղանակով՝ փոստային կապի միջոցով կամ էլեկտրոնային եղանակով: Էլեկտրոնային եղանակով տեղեկատվության ստացումը ամենահարմարավետն է: Այն հասանելի է 24/7 ռեժիմով, զերծ է թղթային տեղեկատվության կորստի ռիսկերից և ապահովում է գաղտնիություն:

Վարկի/լիզինգի գումար

...
...

Տարեկան տոկոսադրույք

...
...
Բոլոր դաշտերը պարտադիր են լրացման համար և չպետք է լինի` 0 պարունակությամբ:

ժամկետ Վճարվելիք տոկոսագումար Վարկի մասնակի մարում Ընդամենը վճարում
0 0 դր. 0 դր. 0 դր.
0 0 դր. 0 դր. 0 դր.
0 0 դր. 0 դր. 0 դր.
0 0 դր. 0 դր. 0 դր.
0 0 դր. 0 դր. 0 դր.
0 0 դր. 0 դր. 0 դր.
0 0 դր. 0 դր. 0 դր.
0 0 դր. 0 դր. 0 դր.
0 0 դր. 0 դր. 0 դր.
0 0 դր. 0 դր. 0 դր.
Ընդհանուր 0 դր. 0 դր. 0 դր.

Էջը թարմացվել է` 07.03.2024 | 15:04

Տեղեկատվության հայերեն և անգլերեն տարբերակների միջև անհամապատասխանության առկայության դեպքում առաջնայնությունը տրվում է հայերեն տարբերակին: