Օնլայն բանկինգ
Բանկային հաշիվների սպասարկում
Կիսվել`

Բանկային հաշիվների սպասարկում

ԱՐԱՐԱՏԲԱՆԿ-ն իրավաբանական անձանց և անհատ ձեռնարկատերերին առաջարկում է հաշիվների բացման և փակման ծառայություններ: Բանկային հաշիվների միջոցով Դուք կարող եք արագ և արդյունավետ տնօրինել Ձեր միջոցները, ինչպես նաև կատարել շահավետ պայմաններով փոխանցումներ: 

Հաշվի սպասարկման սակագներ
Գործառնության տեսակը Սակագներ*
Բանկային հաշիվների բացում և փակում Անվճար
Վարում` ռեզիդենտ իրավաբանական անձանց և անհատ ձեռնարկատերերի (տարեկան) 5,000 ՀՀ դրամ** բոլոր հաշիվների համար
Վարում` ոչ ռեզիդենտ իրավաբանական անձանց  10,000 ՀՀ դրամ** բոլոր հաշիվների համար
Oտարերկրյա քաղաքացու մասնակցությամբ ռեզիդենտ իրավաբանական անձանց և անհատ ձեռնարկատերերի համար բանկային հաշվի վարման տարեկան սպասարկման վճար 25,000 ՀՀ դրամ
Oտարերկրյա քաղաքացու մասնակցությամբ ռեզիդենտ իրավաբանական անձանց և անհատ ձեռնարկատերերի համար յուրաքանչյուր հաջորդ բանկային հաշվի վարման տարեկան սպասարկման վճար 5,000 ՀՀ դրամ

Վարում, որոնց բանկային հաշիվների բացումը պայմանավորված է հաճախորդի  կողմից

ավանդի ներդրման, պլաստիկ քարտի ստացման, արտարժույթային քարտային հաշիվների մնացորդի նկատմամբ հաշվարկված տոկոսագումարների հաշվեգրման, արգելանքից ազատված գումարների մուտքագրման կամ ոսկու գրավով վարկավորման հետ

Անվճար
Ընթացիկ քաղվածքների և վճարային փաստաթղթերի տրամադրում (գործարքի ավարտից հետո) Անվճար
Տեխնիկական հաշվի բացում և փակում  Անվճար
Տեխնիկական հաշվի վարում Ռեզիդենտ իրավաբանական անձանց և անհատ ձեռնարկատերերի համար տարեկան 500 ՀՀ դրամ (յուրաքանչյուր ենթահաշվի համար)
                                              Հաշվի նվազագույն մնացորդ
ՀՀ դրամ, ԱՄՆ դոլար չի սահմանվում
Այլ արտարժույթ չի սահմանվում
Կանխիկ գումարի վճարում հաճախորդի կանխիկ միջոցներից Անվճար
                 Կանխիկ գումարի վճարում հաճախորդի անկանխիկ միջոցներից
ՀՀ դրամ 0,3%
ԱՄՆ դոլար                               3%                                  Սակագինը սահմանվում է Դիլիգային կենտրոնի կողմից տվյալ օրվա համար  
Եվրո                              4%                                  Սակագինը սահմանվում է Դիլիգային կենտրոնի կողմից տվյալ օրվա համար  
Այլ արտարժույթ Դիլիգային կենտրոնի կողմից տվյալ օրվա համար սահմանած տոկոսադրույքով
Հաշվից (այդ թվում ավանդային հաշվից) քաղվածքների, վճարային փաստաթղթերի կրկնօրինակների, այլ տեղեկությունների տրամադրում (ըստ հաճախորդի պահանջի, յուրաքանչյուր փաստաթղթի համար)
Մինչև 1 ամիս վաղեմության 500 ՀՀ դրամ
1 ամսից մինչև 6 ամիս վաղեմության 1,500 ՀՀ դրամ
6 ամսից մինչև 1 տարի վաղեմության 2,000 ՀՀ դրամ
1 տարուց մինչև 2 տարի վաղեմության 3,000 ՀՀ դրամ
2 տարուց ավելի վաղեմության 5,000 ՀՀ դրամ
Հաշվետերերի (բացառությամբ բանկերի) հաշիվների վերաբերյալ տեղեկանքների տրամադրում, այդ թվում` բանկի նկատմամբ ունեցած պարտավորությունների և դրանց գծով մարումների վերաբերյալ (ըստ հաճախորդի պահանջի)
Աուդիտորական կազմակերպություններին 10,000 ՀՀ դրամ
Այլ անձանց
Հաշվի բացման օրվանից հաշված մինչև 30-րդ օրը ներառյա 5,000 ՀՀ դրամ
Հաշվի բացման օրվանից հաշված 30-րդ օրվանից հետո 3,000 ՀՀ դրամ
                     Դրամարկղային չեկային գրքույկների տրամադրում
1 թերթ 600 ՀՀ դրամ
25 թերթ 2,000 ՀՀ դրամ
50 թերթ 3,000 ՀՀ դրամ
Ըստ հաճախորդի ցանկության թղթադրամների ստուգում, փաթեթավորում և ետ վերադարձ
ՀՀ դրամ գործարքի գումարի 0.1% նվազագույնը 3,000 ՀՀ դրամ առավելագույնը 20,000 ՀՀ դրամ
ԱՄՆ դոլար գործարքի գումարի 0.1% նվազագույնը 3,000 ՀՀ դրամ առավելագույնը 20,000 ՀՀ դրամ
ՌԴ ռուբլի, Եվրո գործարքի գումարի 0.1% նվազագույնը 3,000 ՀՀ դրամ առավելագույնը 20,000 ՀՀ դրամ
                                           Փոխանցումներ ՀՀ դրամով
Հաշվից փոխանցումներ Անվճար
Ստացված փոխանցումների մուտքագրում հաշվին Անվճար
                                       Փոխանցումներ արտարժույթով
Արտարժույթով ՀՀ տարածքում 5,000 ՀՀ դրամ
Բանկի հաշվետերերի միջև (միջմասնաճյուղային) Անվճար

* Ներառյալ ԱԱՀ

**Տարեկան վարման վարձը գանձվում է հաշվի բացման պահին: Յուրաքանչյուր հաջորդ տարվա համար հաշվի վարման վարձը ենթակա է վճարման տվյալ տարվա տարեկան վարձի գանձումից մեկ տարի հետո նույն օրը, ընդ որում՝ հաշվի վարման վճարը չվճարելու կամ այդ գումարը հաճախորդի հաշվին բացակայելու դեպքում հաշիվը ենթակա է փակման։ Ռեզիդենտ կամ ոչ ռեզիդենտ իրավաբանական անձանց և անհատ ձեռնարկատերերի կողմից հետագայում այլ արժույթով կամ նույն արժույթով ևս մեկ հաշվի բացման դեպքում (բացառությամբ ենթահաշիվների) վարման վարձը ենթակա է միանվագ գանձման հաշվի բացման պահին։

Պահանջվող փաստաթղթեր

ՀՀ տարածքում ստեղծված և/կամ գործող ռեզիդենտ և ոչ ռեզիդենտ իրավաբանական անձ

 • Կանոնադրության պատճեն` ներառյալ փոփոխությունները
 • Պետական գրանցման վկայականի պատճեն (ներդիրներով),
 • Հարկ վճարողի հաշվառման համարը (ՀՎՀՀ) հավաստող փաստաթղթի պատճեն, եթե ՀՎՀՀ-ն արտացոլված չէ ներկայացվող պետական գրանցման վկայականում,
 • Լիցենզիայի պատճեն (եթե իրականացվում է լիցենզավորման ենթակա գործունեություն),
 • Տեղեկատվություն Հաճախորդի մասնակիցների (հիմնադիրների) վերաբերյալ (սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերության դեպքում` ներկայացվում է մասնակիցների ցանկը, որն արտացոլված է կանոնադրությանը կից հավելվածում կամ մասնակիցները գրանցված են ներկայացվող պետական ռեգիստրի վկայականին կից ներդիրում (ներդիրներում), բաժնետիրական ընկերությունների դեպքում` ներկայացվում է տեղեկանք բաժնետերերի ռեեստրից` 10% և ավելի բաժնետերերի վերաբերյալ) (ոչ ռեզիդենտ ֆիզիկական անձ մասնակցի (հիմնադիրի, բաժնետիրոջ) դեպքում` անձնագիրը թարգմանված հայերեն, նոտարական վավերացմամբ (անձնագրի թարգմանություն չի պահանջվում, եթե ներկայացվում է իրավասու մարմնի կողմից տրամադրված ՀՀ հատուկ անձնագիր, կացության քարտ կամ միջազգայնորեն ճանաչված անձը հաստատող ճամփորդական փաստաթուղթ)),
 • Ստորագրության իրավունքով օժտվող անձանց պաշտոնի ստանձնման հիմքերի պատճենները: Հիմքերի պատճենները չեն պահանջվում, եթե նշված անձինք գրանցված են ներկայացվող պետական ռեգիստրի վկայականին կից ներդիրում (ներդիրներում),
 • Ստորագրության իրավունքով օժտվող անձանց անձնագրերի և նույնականացման քարտերի (ոչ ռեզիդենտի դեպքում` անձնագիրը թարգմանված հայերեն, նոտարական վավերացմամբ (անձնագրի թարգմանություն չի պահանջվում, եթե ներկայացվում է իրավասու մարմնի կողմից տրամադրված ՀՀ հատուկ անձնագիր, կացության քարտ կամ միջազգայնորեն ճանաչված անձը հաստատող ճամփորդական փաստաթուղթ)) պատճենները:

ՀՀ տարածքից դուրս ստեղծված և գործող ոչ ռեզիդենտ իրավաբանական անձ

 • Հաճախորդի հիմնադիր փաստաթղթերի փաթեթը` թարգմանությունների բնօրինակները նոտարական վավերացմամբ,
 • Հաճախորդի իրավական կարգավիճակը սահմանող և պետական գրանցումն ու հարկային մարմիններում հաշվառված լինելու հանգամանքը հավաստող փաստաթղթերի թարգմանությունների բնօրինակները` նոտարական վավերացմամբ,
 • Լիցենզիայի թարգմանության բնօրինակը` նոտարական վավերացմամբ (եթե իրականացվում է լիցենզավորման ենթակա գործունեություն),
 • Տեղեկատվություն կազմակերպության մասնակիցների (հիմնադիրների) վերաբերյալ, փաստաթղթերի թարգմանությունների բնօրինակները` նոտարական վավերացմամբ (ոչ ռեզիդենտ ֆիզիկական անձ մասնակցի (հիմնադիրի) դեպքում` անձնագիրը թարգմանված հայերեն, նոտարական վավերացմամբ (անձնագրի թարգմանություն չի պահանջվում, եթե ներկայացվում է իրավասու մարմնի կողմից տրամադրված ՀՀ հատուկ անձնագիր, կացության քարտ կամ միջազգայնորեն ճանաչված անձը հաստատող ճամփորդական փաստաթուղթ)),
 • Ստորագրության իրավունքով օժտվող անձանց անձնագրերի պատճեները և/ կամ նույնականացման քարտերը (ոչ ռեզիդենտի դեպքում` անձնագիրը թարգմանված հայերեն, նոտարական վավերացմամբ),
 • Հաշվի դրամական միջոցները տնօրինելու լիազորված անձի դեպքում լիազորագիր` ստորագրված և կնքված կազմակերպության կնիքով (առկայության դեպքում)։
Կանխիկով գործառնություններ
Գործառնության տեսակը Սակագներ
               Հաշվին կանխիկ գումարի մուտքագրում՝

ՀՀ դրամ, ԱՄՆ դոլար Անվճար
Այլ արտարժույթ Օրվա սահմանված տոկոսադրույքով
           Հաշվին կանխիկ մետաղադրամի մուտքագրում

Մինչև 50 000 ՀՀ դրամ Անվճար
50 000 ՀՀ դրամը գերազանցող գումարի դեպքում 1%
Կանխիկ գումարի վճարում հաճախորդի կանխիկ միջոցներից Անվճար
Կանխիկ գումարի վճարում հաճախորդի անկանխիկ միջոցներից**

ՀՀ դրամ 0,3%
ԱՄՆ դոլար                                               3%                                                   Սակագինը սահմանվում է Դիլիգային կենտրոնի կողմից տվյալ օրվա համար  
Եվրո                                               4%                                                   Սակագինը սահմանվում է Դիլիգային կենտրոնի կողմից տվյալ օրվա համար  
Այլ արտարժույթ Դիլիգային կենտրոնի կողմից տվյալ օրվա համար սահմանած տոկոսադրույքով
   Հաշվին մուտքագրված կանխիկ միջոցներից կանխիկի վճարում
ՀՀ դրամ, ԱՄՆ դոլար Անվճար
ՌԴ ռուբլի, ԵՎՐՈ Օրվա սահմանված տոկոսադրույքով
Գույքահարկի վճար
Մինչև 3․000 ՀՀ դրամ 100 ՀՀ դրամ
3․001-15․001 ՀՀ դրամ  200 ՀՀ դրամ
15․001-50․000 ՀՀ դրամ 250 ՀՀ դրամ
50,001 ՀՀ դրամ և ավել 0.6%
«Գյումրի Մաքսատուն» մասնաճյուղերում մաքսային վճարումների կատարման  հանձնարարականի պատրաստում
Մինչև 1,000,000 ՀՀ դրամ փոխանցումների դեպքում 300 ՀՀ դրամ
1,000,001 ՀՀ դրամ և ավելի փոխանցումների դեպքում 500 ՀՀ դրամ
«Գոգավան», «Սիսիան», «Վանաձոր 1», «Բագրատաշեն 1», «Բագրատաշեն 2», «Բավրա» և «Ագարակ» մասնաճյուղերում մաքսային վճարումների կատարման հանձնարարականի պատրաստում
մինչև 50,000 ՀՀ դրամ փոխանցումների դեպքում 300 ՀՀ դրամ
50,001 ՀՀ դրամից մինչև 100, 000 ՀՀ դամ փոխանցումների դեպքում 500 ՀՀ դրամ
100,001 ՀՀ դրամից մինչև 500,000 ՀՀ դրամ փոխանցումների դեպքում 1000 ՀՀ դրամ
500,001 ՀՀ դրամից մինչև 1,000,000 ՀՀ դրամ փոխանցումների դեպքում 1500 ՀՀ դրամ
1,000,001 ՀՀ դրամից մինչև 3,000,000 ՀՀ դրամ փոխանցումների դեպքում 2000 ՀՀ դրամ
3,000,001 ՀՀ դրամից մինչև 5,000,000 ՀՀ դրամ փոխանցումների դեպքում 3000 ՀՀ դրամ
5,000,0001 ՀՀ դրամից և ավել փոխանցումների դեպքում 5000 ՀՀ դրամ
«Արարատյան» մասնաճյուղում մաքսային վճարումների կատարման հանձնարարականի պատրաստում
Մինչև 100,000 ՀՀ դրամ 200 ՀՀ դրամ
100,001-1,000,000 ՀՀ դրամ 300 ՀՀ դրամ
1,000,001 ՀՀ դրամ և ավել փոխանցումների դեպքում 500 ՀՀ դրամ

* Ներառյալ ԱԱՀ:

** Չի կիրառվում ֆիզիկական անձանց (բացառությամբ անհատ ձեռնարկատերերի) բանկային հաշիվներին`  ԱՐԱՐԱՏԲԱՆԿ ԲԲԸ կողմից տրամադրված վարկային միջոցներից, ներդրված ժամկետային ավանդի  և ԱՐԱՐԱՏԲԱՆԿ ԲԲԸ-ի պարտատոմսերի գծով հաշվեգրված տոկոսներից մուտքագրված գումարների, սոցիալական փաթեթի և ընտանեկան դրամագլխի, ինչպես նաև  արգելանքից ազատված հաշիվներից կանխիկ ելքի նկատմամբ:

***Գույքահարկի վճարման դեպքում հավելյալ գանձվում է 200 ՀՀ դրամ:

Կարևոր է իմանալ
 • Պահանջվող փաստաթղթերը ՀՀ տարածքից դուրս ուղարկելիս հաշվետիրոջից լրացուցիչ գանձվում են ուղարկման ծախսերը։
 • Փոխանցումներն իրականացվում են մեկ բանկային օրվա ընթացքում։
 • Եթե փոխանցվող միջոցներն արդեն վճարված են շահառուին կամ շահառուի բանկին, ապա Բանկը պատասխանատվություն չի կրում գումարների վերադարձման համար։
 • Փոխանցված գումարի հետ վերադարձի հետ կապված Բանկի ծախսերը կատարվում են Հաճախորդի հաշվին, եթե գումարի հետ վերադարձի գործընթացը բխել է Հաճախորդի կողմից ներկայացված վավերապայմանների անճշտությունից։
 • Սակագները սահմանված են ՀՀ դրամով իսկ արտարժույթով գործառնությունների տոկոսո սահմանված սակագները հաշվարկվում են ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից հրապարակվող տվյալ օրվա արժութային  շուկայում ձևավորվող միջին փոխարժեքով։
 • 1 տարվա ընթացքում հաշվով շարժ չգրանցվելու պարագայում հաշվի վրա մնացորդի առկայության դեպում հաշիվը սառեցվում է՝ սպասարկման վճարի չկուտակման նպատակով։

ԱՐԱՐԱՏԲԱՆԿ-ում անհատ ձեռնարկատերերի կողմից ներդրված ավանդները երաշխավորված են «Ավանդների հատուցումը երաշխավորող հիմնադրամ»-ի կողմից: Դրամային ավանդների համար երաշխավորման առավելագույն չափը 16 միլիոն ՀՀ դրամ է, իսկ արտարժութային ավանդների համար` 7 միլիոն ՀՀ դրամ: Նույն բանկում ՀՀ դրամով և արտարժույթով ավանդ ունենալու դեպքում․

 • եթե դրամային ավանդը 7 միլիոն դրամից ավել է, ապա երաշխավորվում է միայն դրամային ավանդը առավելագույնը 16 միլիոն դրամի չափով
 • եթե դրամային ավանդը 7 միլիոն դրամից պակաս է, ապա երաշխավորվում է առավելագույնը 7 միլիոն դրամի չափով (երաշխավորվում է դրամայինավանդն ամբողջությամբ և արտարժութային ավանդը՝ 7 միլիոն դրամի և հատուցման ենթակա դրամային ավանդի  տարբերության չափով):
Ուշադրություն

Հաշիվը և դրանում եղած դրամական միջոցները տնօրինելու հաշվետիրոջ իրավունքները կարող են սահմանափակվել դատարանի վճռով դատական ակտերի հարկադիր կատարումն ապահովող մարմինների կամ հարկային մարմինների կողմից ներկայացված հայտի հիման վրա։

Առանց հաշվետիրոջ կարգադրության հաշվից դրամական միջոցների բռնագանձումը կարող է իրականացվել դատարանի վճռով դատական ակտերի հարկադիր կատարումն ապահովող մարմինների կողմից ներկայացված հայտի հիման վրա։

Դուք իրավունք ունեք հաղորդակցվել ֆինանսական կազմակերպության հետ Ձեր նախընտրած եղանակով՝ փոստային կապի միջոցով կամ էլեկտրոնային եղանակով: Էլեկտրոնային եղանակով տեղեկատվության ստացումը ամենահարմարավետն է: Այն հասանելի է 24/7 ռեժիմով, զերծ է թղթային տեղեկատվության կորստի ռիսկերից և ապահովում է գաղտնիություն:

Ֆինանսական օգնական
ABC finance

Էջը թարմացվել է` 04.07.2022 | 10:54

Տեղեկատվության հայերեն և անգլերեն տարբերակների միջև անհամապատասխանության առկայության դեպքում առաջնայնությունը տրվում է հայերեն տարբերակին: