Օնլայն բանկինգ
Ավտովարկեր
Կիսվել`

Ավտովարկեր

Ավտովարկեր առաջնային և երկրորդային շուկաներից, ինչպես նաև ավտոմեքենաների գրավադրմամբ վարկեր։  

 

 • Արժույթ

  ՀՀ դրամ

 • Առավելագույն գումար

  25.000.000 ՀՀ դրամ

 • Առավելագույն ժամկետ

  48-60 ամիս 48 ամիս – ռուսական արտադրության ավտոմեքենաների դեպքում, 60 ամիս – այլ արտասահմանյան արտադրության ավտոմեքենաների դեպքում

 • Տոկոսադրույք

  14%, փաստացի տոկոսադրույք՝ 16․3%-20.8%

Տրամադրման պայմաններ

Վարկը տրամադրվում է Բանկի լրիվ ֆինանսական գործառնություններ իրականացնող մասնաճյուղերում։

Վարկառու 22  տարին լրացած ՀՀ քաղաքացի և ռեզիդենտ ֆիզիկական անձ, որի տարիքը չի կարող գերազանցել 55  տարեկանը
Երաշխավոր 22  տարին լրացած ՀՀ քաղաքացի և ռեզիդենտ ֆիզիկական անձ, որի տարիքը չի կարող գերազանցել 55 տարեկանը
Վարկի նպատակ Ավտոմեքենայի ձեռքբերում/ սպառողական նպատակներ
Վարկի արժույթ ՀՀ դրամ
Վարկի նվազագույն գումար 1.000.000 ՀՀ դրամ
Վարկի առավելագույն գումար 25.000.000 ՀՀ դրամ
Վարկի նվազագույն ժամկետ 24 ամիս
Վարկի առավելագույն ժամկետ

60 ամիս – այլ արտասահմանյան արտադրության ավտոմեքենաների դեպքում

48 ամիս – ռուսական արտադարության ավտոմեքենաների դեպքում

 

Վարկի տարեկան տոկոսադրույք

 

14%

Վարկի տարեկան փաստացի տոկոսադրույք

16․5%-22.8%

Վարկ/Գրավ* հարաբերակցություն

(լիկվիդային արժեք, իսկ առաջնային շուկայից ձեռքբերման դեպքում հիմք է հանդիսանում նաև վաճառող ընկերության կողմից տրված հաշիվ ապրանքագրի արժեքը)

1.Արտասահմանյան ավտոմեքենաներ`

2011թ-2014թ ներառյալ – մինչև 50%

2015թ-2018թ ներառյալ – մինչև 60%

2019թ.– մինչև 70% (Ներառյալ առաջնային շուկայից)

2019թ-ից բարձր – մինչև 80% (Ներառյալ առաջնային շուկայից)

2.Ռուսական ավտոմեքենաներ`

2016թ-2018թ. ներառյալ – մինչև 40%

2019թ․ և բարձր – մինչև 50% (Ներառյալ առաջնային շուկայից)

Ապահովվածություն

Ձեռք բերվող կամ գրավադրվող ավտոմեքենան**

Վարկի տրամադրման եղանակ

Կանխիկ/անկանխիկ

Վարկի և տոկոսագումարների մարումներ

Ամենամսյա, անուիտետային մարման եղանակով

Հայտի ուսումնասիրության վճար 5000 ՀՀ դրամ
Վարկի սպասարկման վճար Տրամադրվող վարկի 0.5%, նվազագույնը 20.000 ՀՀ դրամ
Ապահովագրություն

Պարտադիր, յուրաքանչյուր տարի:Գրավադրվող ավտոմեքենայի ապահովագրություն` վարկի մնացորդի չափով

Ժամկետանց տոկոսի գծով տույժ

Օրական 0.13%

Ժամկետանց գումարի գծով տույժ Օրական 0.13%
Վարկի վաղաժամկետ մարում

Տույժեր չեն կիրառվում

*Որպես գրավ Բանկի համար ընդունելի են հետևյալ ավտոմեքենաների մակնիշները` Մերսեդես-Բենց, ԲՄՎ, Աուդի, Պորշե, Ֆորդ, ԿԻԱ, Հոնդա, Շևրոլե, Ֆոլկսվագեն, Օպել, Տոյոտա, Լեքսուս, Նիսսան, Ինֆինիտի, Միցուբիշի, Հյունդաի, Սուզուկի, Սուբարու, JAC, Լենդ Ռովեր, Մազդա, Մինի, Լադա։

Գրավը պետք է գնահատվի Բանկի հետ համագործակցող անկախ գնահատող կազմակերպության կողմից և լինի Բանկի համար ընդունելի:

Բանկի գործընկեր ապահովագրական  ընկերությունների ցանկին և սակագներին կարող եք ծանոթանալ այստեղ ։

ՈՒՇԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ. Վարկի տոկոսագումարները հաշվարկվում են անվանական տոկոսադրույքի հիման վրա։ Իսկ տարեկան փաստացի տոկոսադրույքը ցույց է տալիս, թե որքան կարժենա վարկը ձեզ համար տոկոսագումարները և վարկի տրամադրման և սպասարկման գծով բոլոր պարտադիր վճարները սահմանված ժամկետներում և չափերով կատարելու դեպքում։ 

Տարեկան փաստացի տոկոսադրույքի հաշվարկման կարգ

Պարտադիր վճարներ

Գրավի գնահատման վճար 8,000-15,000 ՀՀ դրամ
Գրավի ապահովագրության վճար 2,5-3%
Միասնական տեղեկանքի վճար 3,000 ՀՀ դրամ
Գրավի գրանցման վճար 2,000 ՀՀ դրամ

Քաղվածքների, տեղեկանքների և այլ տեղեկությունների տրամադրման սակագներ

Վարկային գործառնությունների իրականացման շրջանակում մատուցվող ծառայությունների սակագներ

Տե՛ս ամփոփագիրը «Մատուցվող ծառայություններ» բաժնում։

Պահանջվող փաստաթղթեր
 • Պոտենցիալ վարկառուի անձնագրի և սոցիալական քարտի (բացակայության դեպքում համապատասխան տեղեկանք) պատճեները՝ բնօրինակաների հետ միասին
 • Պոտենցիալ վարկառուի ամուսնության (ամուսնալուծության, ամուսնու մահվան) վկայականի պատճենը
 • Ընտանիքի անդամների անձնագրերի, աոցիալական քարտերի (բացակայության դեպքում համապատասխան տեղեկանք) պատճենները
 • Տեղեկանք բնակության վայրից
 • Տեղեկանք աշխատանքի վայրից 
 • Աշխատանքային գրքույկի և աշխատանքային պայմանագրի պատճենները (կնքած), բացառությամբ պետական ծառայողների
 • Վարորդական վկայականի պատճենները
 • Տեղեկանք՝ լրացուցիչ եկամտի վերաբերյալ
 • Ձեռքբերվող մեքենայի գրանցման վկայագրի (ժամանակավոր գրանցման վկայականի) պատճենը
 • Սեփականության վկայականի պատճեն
 • Վաճառողի անձնագրի պատճենը
 • Այլ փաստաթղթեր վարկային մասնագետի պահանջով։

* Նոր ավտոմեքենա ձեռք բերելու դեպքում, ցանկի 9-րդ կետով նշված փաստաթղթերի փոխարեն Պոտենցիալ վարկառուն ներկայացնում է ավտոմեքենայի հաշիվ-ապրանքագիրը (անհրաժեշտության դեպքում տրանսպորտային միջոցի ներմուծմանն առնչվող փաստաթղթեր)։

Վարկի տրամադրման դեպքում, վարկի ամբողջ ժամկետի ընթացքում ցանկացած ժամանակ վարկային մասնագետը կարող է պահանջել թարմացնել ցանկում նշված փաստաթղթերից յուրաքանչյուրը։ 

Օգտակար տեղեկատվություն
 • Վարկի տրամադրման վերաբերյալ որոշումը կայացվում է հայտի և պահանջվող բոլոր փաստաթղթերի մուտքագրմանը հաջորդող առավելագույնը 30 աշխատանքային օրերի ընթացքում։
 • Վարկային հայտի վերաբերյալ որոշման մասին տեղեկացնելու ժամկետն է 1 աշխատանքային օր։
 • Վարկի տրամադրման ժամկետն է 6 աշխատանքային օր՝ պահանջվող բոլր փաստաթղթերը ներկայացնելուց հետո։
 • Ձեր ցանկությամբ կարող եք ակտիվացնել SMS-ծանուցում ծառայությունը և ստանալ տեղեկատվություն վարկի ամսական մարման կամ վարկի վերջնաժամկետի լրանալու վերաբերյալ: 1 SMS-ծանուցման արժեքն է 30 ՀՀ դրամ: Ծառայության ակտիվացումն ԱՆՎՃԱՐ է:

Վարկային հայտի բավարարման գործոններ

 1. Վարկառուի/երաշխավորի կողմից ներկայացվել են անհրաժեշտ փաստաթղթերն ամբողջությամբ։
 2. Վարկային հայտը և անհրաժեշտ փաստաթղթերը ներկայացնելուց հետո, հաճախորդի վարկային պատմության վերաբերյալ ԱՔՌԱ վարկային բյուրո կատարված հարցման արդյունքում Վարկային հայտի ներկայացման նախորդ 24 ամիսների ընթացքում Վարկառուն/երաշխավորը չպետք է ունենա դասակարգված պարտավորությունների (բացառությամբ մարված երաշխավորությունների) և ժամկետանց պարտավորությունների օրերի հանրագումարը չպետք է գերազանցի 40 օրը։
 3. Դրական վարկային պատմության կամ վարկային պատմության բացակայության դեպքում կատարվում է հաճախորդի վարկունակության և վճարունակության գնահատում։ Հաճախորդը/երաշխավորը համարվում է վարկունակ, եթե
 • Մարում/Եկամուտ առավելագույն հարաբերակցությունը 35% է (տվյալ վարկի գծով ամսական մարում/վարկառուի և համավարկառուի կամ երաշխավորի եկամուտ)՝ հիմք ընդունելով չհարկված եկամուտը
 • Ընդհանուր մարում/Եկամուտ առավելագույն հարաբերակցությունը 45% է (վարկառուի և համավարկառուի կամ երաշխավորի բոլոր վարկային պարտավորություններ/ վարկառուի և համավարկառուի կամ երաշխավորի եկամուտ)՝ հիմք ընդունելով չհարկված եկամուտը

      4․ Գրավադրվող ավտոմեքենան համապատասխանում է  ներկայացված            պահանջներին։

      5․ Եվ այլն։

 Վարկային հայտի մերժման գործոններ

 1. Վարկառուի/երաշխավորի կողմից չեն ներկայացվել վարկ ստանալու համար անհրաժեշտ բոլոր փաստաթղթերը։
 2. Վարկային հայտը և անհրաժեշտ փաստաթղթերը ներկայացնելուց հետո, հաճախորդի վարկային պատմության վերաբերյալ ԱՔՌԱ վարկային բյուրո կատարված հարցման արդյունքում Վարկային հայտի ներկայացման նախորդ 24 ամիսների ընթացքում Վարկառուն/երաշխավորը ունի դասակարգված պարտավորությունների (բացառությամբ մարված երաշխավորությունների) և ժամկետանց պարտավորությունների օրերի հանրագումարը գերազանցել է  40 օրը։
 3. Վարկառուի/երաշխավորի վարկունակության և վճարունակության գնահատման արդյունքում եզրակացությունը եղել է բացասական
 4. Գրավադրվող ավտոմեքենան չի համապատասխանում ներկայացված պահանջներին։
 5. Վարկավորման գործընթացի արդյունքում հայտնի են դարձել հաճախորդի վերաբերյալ այնպիսի տեղեկություն, որը կասկածի տակ է դնում հաճախորդի վճարունակությունը:
 6. Բանկում վարկային հայտերի վերաբերյալ որոշումներ կայացնելու իրավասություն ունեցող լիազոր մարմինը չի բավարարել հաճախորդի վարկային հայտը։
 7. Վարկային հայտը հաստատվել է, սակայն հաճախորդը հաստատմանը հաջորդող 10 օրերի ընթացքում չի ներկայացել կամ չի ներկայացրել անհրաժեշտ փաստաթղթերը։
 8. Եվ այլն։

 

Ուշադրություն

Տեղեկացնում ենք, որ 16.08.2019թ.-ից սպառողական վարկերի գծով վաղաժամկետ մարումներ իրականացրած վարկառուները կարող են ստանալ վաղաժամկետ մարումից վճարված միջնորդավճարների մասով առաջացած վերադարձման ենթակա գումարները մինչև 30/06/2022 թվականը։ Հաշվետեր հաճախորդների գումարները կմուտքագրվեն ԱՐԱՐԱՏԲԱՆԿ ԲԲԸ հաճախորդների գործող հաշիվներին, իսկ ոչ հաշվետեր հաճախորդները կարող են մոտենալ ԱՐԱՐԱՏԲԱՆԿ ԲԲԸ մասնաճյուղեր կամ գլխամասային գրասենյակ՝ ներկայացնելով անձը հաստատող փաստաթուղթ։

Վարկ ստանալու համար դիմելիս վարկատուն Ձեզ, երաշխավոր(ներ)ին (առկայության դեպքում) կտրամադրի սպառողական վարկի էական պայմանների անհատական թերթիկ. որում կներկայացվեն Ձեզ տրամադրվելիք վարկի անհատական պայմանները:

Ձեր գույքը (տունը, մեքենան կամ այլ) կարող է օրենքով սահմանված կարգով բռնագանձվել, եթե դուք ժամանակին չկատարեք Ձեր տոկոսագումարների եվ վարկի գումարի մարումները։

Վարկային պարտավորությունները չկատարելու դեպքում գրավի առարկան, իսկ դրա անբավարար լինելու դեպքում նաև վարկառուի այլ գույքը, կարող է առգրավվել և իրացվել արտադատական կամ դատական կարգով, ինչպես ուղղակի վաճառքի, այնպես էլ հրապարակային սակարկությունների միջոցով:

Ձեր կողմից պարտավորությունը չկատարելու կամ թերի կատարելու դեպքում վարկատուն 3 աշխատանքային օր հետո այդ տվյալները ուղարկում է վարկային բյուրո, որտեղ ձևավորվում է Ձեր վարկային պատմությունը: Դուք իրավունք ունեք վարկային բյուրոյից տարեկան մեկ անգամ անվճար ձեռք բերել Ձեր վարկային պատմությունը: Ուշադրություն՝ վատ վարկային պատմությունը կարող է խոչընդոտել Ձեզ՝ ապագայում վարկ ստանալու ժամանակ:

Վարկային պարտավորությունները չկատարելու կամ թերի կատարելու դեպքում կատարվում է  տույժերի հաշվարկում՝ համաձայն վարկային համաձայնագրի։

«Ձեր ֆինանսական տեղեկատուն» ֆիզիկական անձանց առաջարկվող ծառայությունների որոնման, համեմատման և Ձեզ համար ամենաարդյունավետ տարբերակի ընտրությունը հեշտացնող էլեկտրոնային համակարգ է:

Դուք իրավունք ունեք հաղորդակցվել ֆինանսական կազմակերպության հետ Ձեր նախընտրած եղանակով՝ փոստային կապի միջոցով կամ էլեկտրոնային եղանակով: Էլեկտրոնային եղանակով տեղեկատվության ստացումը ամենահարմարավետն է: Այն հասանելի է 24/7 ռեժիմով, զերծ է թղթային տեղեկատվության կորստի ռիսկերից և ապահովում է գաղտնիություն:

Վարկի գումար

...
...

Տարեկան տոկոսադրույք

...
...
Բոլոր դաշտերը պարտադիր են լրացման համար և չպետք է լինի` 0 պարունակությամբ:

ժամկետ Վճարվելիք տոկոսագումար Վարկի մասնակի մարում Ընդամենը վճարում
0 0 դր. 0 դր. 0 դր.
0 0 դր. 0 դր. 0 դր.
0 0 դր. 0 դր. 0 դր.
0 0 դր. 0 դր. 0 դր.
0 0 դր. 0 դր. 0 դր.
0 0 դր. 0 դր. 0 դր.
0 0 դր. 0 դր. 0 դր.
0 0 դր. 0 դր. 0 դր.
0 0 դր. 0 դր. 0 դր.
0 0 դր. 0 դր. 0 դր.
Ընդհանուր 0 դր. 0 դր. 0 դր.
Ֆինանսական օգնական
ABC finance

Էջը թարմացվել է` 10.01.2022 | 15:49

Տեղեկատվության հայերեն և անգլերեն տարբերակների միջև անհամապատասխանության առկայության դեպքում առաջնայնությունը տրվում է հայերեն տարբերակին: