Օնլայն բանկինգ
Կորոնավիրուսի տնտեսական հետևանքների չեզոքացման շրջանակում օժանդակության գյուղատնտեսական վարկեր
Կիսվել`

Կորոնավիրուսի տնտեսական հետևանքների չեզոքացման շրջանակում օժանդակության գյուղատնտեսական վարկեր

ԱրարատԲանկը կորոնավիրուսի տնտեսական հետևանքների չեզոքացման երկրորդ միջոցառման շրջանակներում իրավաբանական անձանց և անհատ ձեռնարկատերերին առաջարկում է վարկեր ՀՀ դրամով և արտարժույթով։

Տրամադրման պայմաններ

 Վարկատեսակը տրամադրվում է Բանկի  Արտաշատ, Մասիս, Աբովյան, Աշտարակ, Վանաձոր, Սպիտակ, Արմավիր, էջմիածին մասնաճյուղերում։

Վարկառու

ՀՀ տարածքում գրանցված և գյուղատնտեսության ոլորտում փաստացի գործունեություն իրականացնող ֆիզիկական կամ իրավաբանական անձ, անհատ ձեռնարկատեր
Օժանդակության գործիքներ
 • Համաֆինանսավորում՝ մայր գումարի որոշակի չափով, վարկի նույն ժամկետով, համաֆինանսավորման մասի 0% տոկոսադրույքով, վարկի մայր գումարի վերադարձի մասով՝ մասնակի ռիսկի ստանձնմամբ,
 • Սուբսիդավորում՝ վարկի տոկոսների որոշակի չափով (առանձին դեպքերում՝ ամբողջությամբ), վարկի ողջ ժամկետի համար՝ առանց վարկի վերադարձի ռիսկի  ստանձնմամբ
Վարկի նպատակ Սահմանված է վարկավորման հիմանական պայմաններ բաժնում 
Վարկի արժույթ ՀՀ դրամ 
Վարկի   առավելագույն գումար Կախված է վարկի օգտագործման նպատակից։ Պայմանները՝ «Վարկավորման հիմանական պայմաններ» բաժնում    
Վարկի   առավելագույն ժամկետ Կախված է վարկի օգտագործման նպատակից։ Պայմանները՝ «Վարկավորման հիմանական պայմաններ» բաժնում  
Վարկի առավելագույն անվանական տոկոսադրույք 12․5%
Վարկի տարեկան  առավելագույն փաստացի տոկոսադրույք

14%

Վարկ/գրավ հարաբերակցություն

Առավելագույնը լիկվիդային արժեքի 80%-ի չափով

Վարկի ապահովման միջոց

Շարժական* կամ անշարժ գույք, Բանկում առկա դրամական միջոց, ֆիզիկական և իրավաբանական անձանց երաշխավորություններ, Բանկի համար ընդունելի այլ գրավներ

Վարկի տրամադրման  եղանակ

Անկանխիկ

Վարկի մարման եղանակ

Ամսական

Վարկի մայր գումարի արտոնյալ ժամկետ

Կախված է վարկի օգտագործման նպատակից։ Պայմանները՝ «Վարկավորման հիմանական պայմաններ» բաժնում  

Վարկային փաթեթի կազմման, սպասարկման վճար Սահմանված չէ
Ժամկետանց պարտքի գծով տույժ Օրական 0.13%
Վարկի վաղաժամկետ մարում Տույժեր չեն կիրառվում

*Շարժական գույքի գրավադրման պարագայում կատարվում է գրավի պարտադիր ապահովագրություն յուրաքանչյուր տարի վարկի մնացորդի չափով։

Գրավը պետք է գնահատվի Բանկի հետ համագործակցող անկախ գնահատող կազմակերպության կողմից և լինի Բանկի համար ընդունելի: 

Բանկի գործընկեր ապահովագրական  ընկերությունների ցանկին և սակագներին կարող եք ծանոթանալ այստեղ ։ 

Ուշադրություն․ Վարկի տոկոսագումարները հաշվարկվում են անվանական տոկոսադրույքի հիման վրա։ Իսկ տարեկան փաստացի տոկոսադրույքը ցույց է տալիս, թե որքան կարժենա վարկը ձեզ համար տոկոսագումարները և վարկի տրամադրման և սպասարկման գծով բոլոր պարտադիր վճարները սահմանված ժամկետներում և չափերով կատարելու դեպքում։

Այս վարկի անվանական տոկոսադրույքը կարող է փոփոխվել ֆինանսական կազմակերպության կողմից։

Հաշվից քաղվածքների, վճարային փաստաթղթերի կրկնօրինակների, այլ տեղեկությունների տրամադրում (ըստ հաճախորդի պահանջի, յուրաքանչյուր փաստաթղթի համար)

Մինչև 1 ամիս վաղեմության 500 ՀՀ դրամ
1 ամսից մինչև 6 ամիս վաղեմության 1,500 ՀՀ դրամ
6 ամսից մինչև 1 տարի վաղեմության 2,000 ՀՀ դրամ
1 տարուց մինչև 2 տարի վաղեմության 3,000 ՀՀ դրամ
2 տարուց ավելի վաղեմության 5,000 ՀՀ դրամ

Պարտադիր վճարներ

Գրավի գնահատման վճար Սկսած 12,000 ՀՀ դրամից՝ կախված գույքի տեսակից և մակերեսից
Գրավի ապահովագրության վճար Համաձայն  ապահովագրական ընկերության սակագների
Անշարժ գույքի նկատմամբ գրանցված սահմանափակումների մասին տեղեկանի վճար 11,200 ՀՀ դրամ
Անշարժ գույքի գրավի պայմանագրի նոտարական վավերացման վճար

10,000-15,000 ՀՀ դրամ

Գրավի իրավունքի պետական գրանցման վճար

26,400 ՀՀ դրամ

Քաղվածքների, տեղեկանքների և այլ տեղեկությունների տրամադրման սակագներ

Վարկավորման հիմնական պայմաններ

Իրավաբանական անձանց (բացառությամբ` գյուղատնտեսական կոոպերատիվների) տրամադրվող վարկատեսակի հիմնական պայմաններ․

Վարկի նպատակը Հիմնական պայմանները

Տոկոսա-  դրույքը*

Գյուղատնտեսության ոլորտում զբաղված անձանց կարողությունների զարգացման,  արդիական տեխնոլոգիաների ներդրման և գործունեության արդյունավետության բարձրացման նպատակով տրամադրվող վարկ

ա) վարկի գումարը՝ 3-15 մլն դրամ, ոչխարաբուծության և այծաբուծության զարգացման և ավանդական այգու հիմնման համար՝ 3-30 մլնդրամ, տավարաբուծության զարգացման համար՝ 3-50 մլն դրամ

 բ) վարկի մարման ժամկետը՝ մինչև 5 տարի, ավանդական այգու հիմնման դեպքում՝ մինչև 7 տարի

գ) վարկի մայր գումարի արտոնյալ ժամկետը՝ մինչև 12 ամիս, ավանդական այգու հիմնման դեպքում՝ մինչև 4 տարի

0%
Ոռոգման արդիական համակարգերի ներդրման համար տրամադրվող վարկ  

ա) վարկերի հանրագումարի մնացորդը ՝ մինչև 150 մլն դրամ

բ) վարկի մարման ժամկետը՝ մինչև 3 տարի

գ) մայր գումարի արտոնյալ ժամկետը՝ տարեկան մինչև 6 ամիս

 0%
 Խաղողի, ժամանակակից տեխնոլոգիաներով մշակվող ինտենսիվ պտղատու այգիների և հատապտղանոցների հիմնման համար տրամադրվող վարկ  

ա) մակերեսը` 0.5-ից մինչև 100 հա

բ) վարկի գումարը՝ մինչև 2.5 մլրդ դրամ

գ) վարկի մարման ժամկետը`8 տարի

դ) մայր գումարի արտոնյալ ժամկետը՝ 5 տարի
 0%
 Գյուղատնտեսությունում կարկտապաշտպան ցանցերի ներդրման համար տրամադրվող վարկ  

ա) մակերեսը` 0.5-ից մինչև 10 հա

բ) վարկի գումարը` մինչև 85 մլն դրամ

գ) վարկի մարման ժամկետը՝ 7 տարի

դ) մայր գումարի արտոնյալ ժամկետ՝ 1 տարի

 0%
 Գյուղատնտեսական հումքի մթերումների (գնումների) նպատակով ագրովերամշակման ոլորտին տրամադրվող վարկ  

ա) վարկերի մայր գումարի մնացորդը՝ մինչև 1.8 մլրդ դրամ

բ) վարկի մարման ժամկետը` մինչև 1.5 տարի, մայր գումարի արտոնյալ

գ) ժամկետը՝ 2-3 ամիս
 0%
 Տոհմային տավարաբուծության նպատակով տրամադրվող վարկ  

ա) վարկերի հանրագումարի մնացորդը՝ մինչև 300 մլն դրամ

բ) վարկի մարման ժամկետը` մինչև 5 տարի

գ) մայր գումարի արտոնյալ ժամկետը՝ մինչև 1 տարի

 0%
 Տոհմային ոչխարաբուծության և այծաբուծության նպատակով տրամադրվող վարկ  

ա) վարկերի հանրագումարի մնացորդը՝ մինչև 900 մլն դրամ

բ) վարկի մարման ժամկետը` մինչև 4 տարի

գ) մայր գումարի արտոնյալ ժամկետը՝ մինչև 1 տարի

 0%
 Գյուղատնտեսական տեխնիկայի լիզինգ  

ա) 20% կանխավճար

բ) Լիզինգի առ արկաների ընդհանուր գումարը՝ մինչև 200 մլն դրամ

գ) մարման ժամկետը՝ 3-10 տարի

դ) մայր գումարի արտոնյալ ժամկետը՝ տարեկան մինչև 6 ամիս

 0%
 Ագրոպարենային ոլորտի սարքավորումների (այդ թվում` ջերմատների, սառնարանային և գյուղատնտեսական նշանակության պահեստային տնտեսությունների, մոդուլային սպանդանոցների) լիզինգ  

ա) 20% կանխավճար

բ) Լիզինգի առարկաների արժեքների հանրագումարը՝ մինչև 450 մլն դրամ

գ) մարման ժամկետը՝ մինչև 8 տարի

 0%

* պայմանով, որ բանկի փաստացի տոկոսադրույքը չի կարող գերազանցել ՀՀ դրամով 14%, իսկ արտարժույթով` 9%:

Գյուղատնտեսական կոոպերատիվների վարկավորման հիմնական պայմանները․

Վարկի նպատակը Հիմնական պայմանները

Տոկոսադրույքը*

Համաֆինասա-   վորում/  Համապարտութ-յուն

 Գյուղատնտեսության ոլորտում գործունեության նպատակով տրամադրվող վարկ  

ա) վարկի գումարը՝ 3-15 մլն դրամ, ոչխարաբուծության և այծաբուծության զարգացման և ավանդական այգու հիմնման համար՝ 3-30 մլնդրամ, տավարաբուծության զարգացման համար՝ 3-50 մլն դրամ

բ) վարկի մարման ժամկետը՝ մինչև 5 տարի, ավանդական այգու հիմնման դեպքում՝ մինչև 7 տարի

գ) վարկի մայր գումարի արտոնյալ ժամկետը՝ մինչև 12 ամիս, ավանդական այգու հիմնման դեպքում՝ մինչև 4 տարի

 0%  10%
 Ոռոգման արդիական համակարգերի ներդրման համար տրամադրվող վարկ  

ա) վարկերի հանրագումարի մնացորդը՝ մինչև 150 մլն դրամ

բ) վարկի մարման ժամկետը՝ մինչև 3 տարի

գ) մայր գումարի արտոնյալ ժամկետը՝ տարեկան մինչև 6 ամիս

 0%  50%
 

Խաղողի, ժամանակակից տեխնոլոգիաներով մշակվող ինտենսիվ պտղատու այգիների և հատապտղանոցների հիմնման համար տրամադրվող վարկ

 

ա) մակերեսը` 3-ից մինչև 100 հա

բ) վարկի գումարը՝ մինչև 2.5 մլրդ դրամ

գ) վարկի մարման ժամկետը` 8 տարի

դ) մայր գումարի արտոնյ ալ ժամկետը՝ 5 տարի

 0%  50%
 

Գյուղատնտեսությունում կարկտապաշտպան ցանցերի ներդրման համար տրամադրվող վարկ

 

ա) մակերեսը 3-ից մինչև 10 հա, վարկի գումարը` մինչև 85 մլն դրամ

բ) վարկի մարման ժամկետը՝ 7 տարի

գ) մայր գումարի արտոնյալ ժամկետ՝ 1 տարի

 0%  50%
 Գյուղատնտեսական հումքի մթերումների  

ա) վարկերի մայր գումարի մնացորդը՝ մինչև 1.8 մլրդ դրամ

բ) վարկի մարման ժամկետը` մինչև 1.5 տարի

գ) մայր գումարի արտոնյալ ժամկետը՝ 2-3 ամիս

 0%  30%
 Տոհմային տավարաբուծության նպատակով տրամադրվող վարկ  

ա) վարկերի հանրագումարի մնացորդը՝ մինչև 300 մլն դրամ

բ) վարկի մարման ժամկետը` մինչև 5 տարի

գ) մայր գումարի արտոնյալ ժամկետը՝ մինչև 1 տարի

 0%  70%
 

Տոհմային ոչխարաբուծության ևայծաբուծության նպատակով տրամադրվող վարկ

 

ա) վարկերի հանրագումարի մնացորդը՝ մինչև 900 մլն դրամ

բ) վարկի մարման ժամկետը` մինչև 4 տարի

գ) մայր գումարի արտոնյալ ժամկետը՝ մինչև 1 տարի

 0%  70%
Գյուղատնտեսական տեխնիկայի լիզինգ  

ա) 20% կանխավճար

բ) Լիզինգի առարկաների ընդհանուր գումարը՝ մինչև 200 մլն դրամ

գ) մարման ժամկետը՝ 3-10 տարի

դ) մայր գումարի արտոնյալ ժամկետը՝ տարեկան մինչև 6 ամիս

 0%  10%
 

Ագրոպարենային ոլորտի սարքավորումների (այդ թվում` ջերմատների, սառնարանային և գյուղատնտեսական նշանակության պահեստային տնտեսությունների, մոդուլային սպանդանոցների) լիզինգ

 

ա) 20% կանխավճար

բ) Լիզինգի առ արկաների արժեքների հանրագումարը՝ մինչև 450 մլն դրամ  

գ) մարման ժամկետը՝  մինչև 8 տարի

 0%  10%

* պայմանով, որ բանկի փաստացի տոկոսադրույքը չի կարող գերազանցել ՀՀ դրամով 14%, իսկ արտարժույթով` 9%:

Տնտեսվարողներին բացառությամբ գյուղատնտեսական կոոպերատիվների վարկի/ լիզինգի տրամադրման պայմանները․

Վարկի նպատակը Հիմնական պայմանները Տոկոսա-դրուքը*

Համաֆինանսավորում (համապարտություն)

Գյուղատնտեսական տեխնիկայի լիզինգ

ա) 20% կանխավճար

բ) լիզինգի առարկաների ընդհանուր գումարը՝ մինչև 200 մլն դրամ

գ) մարման ժամկետը՝ 3-10 տարի

դ) մայր գումարի արտոնյալ ժամկետը՝ տարեկան մինչև 6 ամիս

0% 10% կանխավճարի, բայց ոչ ավելի, քան 10 մլն դրամը
 Ագրոպարենային ոլորտի սարքավորումների (այդ թվում` ջերմատների, սառնարանային և գյուղատնտեսական նշանակության պահեստային տնտեսությունների, մոդուլային սպանդանոցների) լիզինգ  

ա) 20% կանխավճար

բ) Լիզինգի առարկաների արժեքների հանրագումարը՝ մինչև 450 մլն դրամ

գ) մարման ժամկետը՝ մինչև 8 տարի, մայր գումարի արտոնյալ

դ) ժամկետը՝ տարեկան մինչև 6 ամիս
 0%  10% կանխավճարի, բայց ոչ ավելի, քան 10 մլն դրամը
 Տոհմային տավարաբուծության նպատակով տրամադրվող վարկ**  

ա) վարկերի հանրագումարի մնացորդը՝ մինչև 300 մլն դրամ

բ) վարկի մարման ժամկետը` մինչև 5 տարի

գ) մայր գումարի արտոնյալ ժամկետը՝ մինչև 1 տարի

 0%  30%
 

Տոհմային ոչխարաբուծության և այծաբուծության նպատակով տրամադրվող վարկ

 

ա) վարկերի հանրագումարի մնացորդը՝ մինչև 900 մլն դրամ

բ) վարկի մարման ժամկետը` մինչև 4 տարի

գ)մայր գումարի արտոնյալ ժամկետը՝ մինչև 1 ամիս

 0%  30%
 

Ոչխարաբուծության և այծաբուծության նպատակով տրամադրվող վարկ***

 

ա) վարկի գումարը՝ 3-30 մլն դրամ

բ) վարկի մարմանժամկետը` մինչև 5 տարի

գ) մայր գումարի արտոնյալ ժամկետը՝ մինչև 12 ամիս

 0%  30%
 

Խոզաբուծության և թռչնաբուծության նպատակով տրամադրվող վարկ***

 

ա) վարկի գումարը՝ 3-15 մլն դրամ

բ) վարկի մարման ժամկետը՝ մինչև 3 տարի

գ) վարկի մայր գումարի արտոնյալ ժամկետը՝ մինչև 12 ամիս

 0%  30%

* պայմանով, որ բանկի փաստացի տոկոսադրույքը չի կարող գերազանցել ՀՀ դրամով 14%, իսկ արտարժույթով` 9%։

**Համաֆինանսավորումը կտրամադրվի ձեռք բերված տոհմային ԽԵԿ-ի համար տնտեսվարողի անասնաշենքում անկապ բոքսային պահվածք և ՀՀ կառավարության 2019 թվականի ապրիլի 4-ի N 369-Լ որոշմամբ հաստատված «Փոքր և միջին «Խելացի» անասնաշենքերի կառուցման կամ վերակառուցման և դրանց տեխնոլոգիական ապահովման պետական աջակցության ծրագրով» սահմանված չափորոշիչներին համապատըասխան պահման պայմաններ ու անասնաշենքին համապատասխան գլխաքանակ ապահովելու դեպքում։ Նշվածի վերաբերյալ եզրակացություն կտրամադրվի ՀՀ Էկոնոմիկայի նախարարության կողմից սահմանված կարգով։

***Համաֆինանսավորումը կտրամադրվի միայն ֆիզիկական անձանց։   

Պահանջվող փաստաթղթեր (Միկրո բիզնես)

Անհատ ձեռնարկատեր

ԻՐԱՎԱԿԱՆ  ԿԱՐԳԱՎԻՃԱԿԻ  ԵՎ  ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ  ՎԵՐԼՈՒԾՈՒԹՅԱՆ  ՀԱՄԱՐ   ԱՆՀՐԱԺԵՇՏ  ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐ

 1. Վարկային հայտ
 2. Անձնագրի և սոց.քարտի պատճենները
 3. Գործունեության իրականացման վայրի նկատմամբ սեփականության կամ վարձակալության իրավունքը հաստատող փաստաթղթերի պատճենները (առկայության դեպքում)
 4. Ներքին ֆինանսական հաշվետվություններ կամ հայտարարագրեր՝ առկայության դեպքում
 5. Տեղեկատվություն վարկառուի այլ եկամուտների վերաբերյալ և դրանց ստացումը հավաստիացնող փաստաթղթեր (անհրաժեշտության դեպքում)։
 6. Տեղեկանք փաստացի բնակության վայրից` բնակվող անձանց մասին (ըստ անհրաժեշտության)
 7. Տեղեկանք վարկառուի կամ նրա ընտանիքի անդամների աշխատավայրից (ըստ անհրաժեշտության):

ԱՆՀԱՏ ՁԵՌՆԱՐԿԱՏԵՐԵՐԻ ԿՈՂՄԻՑ ՆԵՐԿԱՅԱՑՎՈՂ ԼՐԱՑՈՒՑԻՉ ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐ

 1. Հիմնադիր փաստաթղթերի պատճեները՝ Պետական ռեգիստրի գրանցման վկայականը, հարկային կոդը (ՀՀՎՀ), ( ներկայացվում է միայն անհատ ձեռնարկատերերի կողմից)
 2. ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված դեպքերում լիցենզավորման ենթակա գործունեություն իրականացնելու դեպքում, լիցենզիայի պատճենը ( ներկայացվում է միայն անհատ ձեռնարկատերերի կողմից)։

ԵՐԱՇԽԱՎՈՐՈՒԹՅԱՄԲ ԱՊԱՀՈՎՄԱՆ ԴԵՊՔՈՒՄ

 1. Երաշխավորների անձնագրերի և սոց. քարտի պատճեն
 2. Տեղեկանք աշխատանքի վայրից եթե երաշխավորի եկամուտը չի գոյանում ձեռնարկատիրական(գյուղատնտեսական) գործունեությունից և/կամ չի հանդիսանում ընտանքի անդամ

ԱՆՇԱՐԺ  ԳՈՒՅՔԻ  ԳՐԱՎԱԴՐՄԱՆ  ԴԵՊՔՈՒՄ

 1. Սեփականության վկայական (բնօրինակ)
 2. Սեփականության իրավունքի հիմքը, (բանկի պահանջով)
 3. Սեփականատիրոջ (համասեփականատերերի) անձը հավաստող փաստաթղթերի պատճենները, ,(համասեփականատերերի ամուսնության վկայական)
 4. Տեղեկանք “ՀՀ ԿԱ Անշարժ Գույքի Պետական Միասնական Կադաստր”-ի տարածքային ստորաբաժանումից` գրավադրվող գույքի սահմանափակումների վերաբերյալ (ներկայացվում է Վարկի տրամադրման դրական որոշման դեպքում)
 5. Համապատասխան լիցենզիա ունեցող անձի կողմից կազմված գնահատման հաշվետվություն։

ԱՅԼ ԳՈՒՅՔԻ ԳՐԱՎԱԴՐՄԱՆ ԴԵՊՔՈՒՄ

 1. Գույքի ցանկը` նշելով չափի միավորը, քանակը, հաշվեկշռային արժեքը և առկայության դեպքում ձեռք բերման փաստաթղթերը
 2. Ավտոմեքենայի դեպքում տեխնիկական անձնագիր և սեփականության իրավուքի վկայականը (բնօրինակ)
 3. Երաշխավորության դեպքում` երաշխավորների անձնագիր, սոց. քարտ (բանկի պահանջով կարող է պահանջվել այլ փաստաթղթեր)։

 ԳԼԽԱՎՈՐ ՎԱՐԿԱՅԻՆ ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ՇՐՋԱՆԱԿՆԵՐՈՒՄ ԿՐԿՆՎՈՂ ՄԻԿՐՈ ՎԱՐԿԱՌՈՒՆԵՐԻՑ  ԱՆՀՐԱԺԵՇՏ ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐԻ ՑԱՆԿ

 1. Վարկային հայտ
 2. Անհրաժեշտության դեպքում այլ լրացուցիչ փաստաթղթեր։

Բանկի պահանջի դեպքում համապատասխան լիցենզիա ունեցող անձի կողմից կազմված գնահատման հաշվետվություն

Անհրաժեշտության դեպքում այլ լրացուցիչ փաստաթղթեր։

Հաճախորդը պետք է ներկայացնի նշված փաստաթղթերի բնօրինակները կամ սահմանված կարգով վավերացված պատճենները։

Իրավաբանական անձ

ԻՐԱՎԱԿԱՆ  ԿԱՐԳԱՎԻՃԱԿԻ  ԵՎ  ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ  ՎԵՐԼՈՒԾՈՒԹՅԱՆ  ՀԱՄԱՐ   ԱՆՀՐԱԺԵՇՏ  ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐ

 1. Վարկային հայտ
 2. Իրավասու մարմնի որոշում ` Վարկ ստանալու և գույքը գրավադրելու վերաբերյալ
 3. Հիմնադիր փաստաթղթերի պատճենները՝ կանոնադրությունն իր հետագա բոլոր փոփոխություններով և լրացումներով հանդերձ, Պետական ռեգիստրի գրանցման վկայականն իր ներդիրներով, ներառյալ ընկերության տնօրենի վերաբերյալ տեղեկության ներդիրը , հարկային կոդը (ՀՀՎՀ)     
 4. Տեղեկանք Պետ. ռեգիստրից կանոնադրության փոփոխության, տնօրենի և մասնակիցների վերաբերյալ, ինչպես նաև Բաց Բաժնետիրական Ընկերության համար` տեղեկանք տրված Կենտրոնական դեպոզիտարիայի (ռեեստր վարողի) կողմից, Փակ Բաժնետիրական Ընկերության համար` տեղեկանք տրված բաժնետերերի ռեեստր վարողի կողմից
 5. Տնօրենի և 25% փայամասնակցությունը գերազանցող մասնակիցների անձնագրի և սոց. քարտի պատճենները
 6. Գործունեության իրականացման վայրի նկատմամբ սեփականության կամ վարձակալության իրավունքը հաստատող փաստաթղթերի պատճենները (առկայության դեպքում)
 7. ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված դեպքերում լիցենզավորման ենթակա գործունեություն իրականացնելու դեպքում, լիցենզիայի պատճենը։

ԱՆՇԱՐԺ  ԳՈՒՅՔԻ  ԳՐԱՎԱԴՐՄԱՆ  ԴԵՊՔՈՒՄ

 1. Սեփականության վկայական (բնօրինակ)
 2. Սեփականության իրավունքի հիմքը (բանկի պահանջով)
 3. Սեփականատիրոջ (համասեփականատերերի) անձը հավաստող փաստաթղթերի պատճենները,(համասեփականատերերի ամուսնության վկայական)
 4. Տեղեկանք “ՀՀ ԿԱ Անշարժ Գույքի Պետական Միասնական Կադաստր”-ի տարածքային ստորաբաժանումից` գրավադրվող գույքի սահմանափակումների վերաբերյալ (ներկայացվում է Վարկի տրամադրման դրական որոշման դեպքում)
 5. Համապատասխան լիցենզիա ունեցող անձի կողմից կազմված գնահատման հաշվետվություն։

ԱՅԼ ԳՈՒՅՔԻ ԳՐԱՎԱԴՐՄԱՆ ԴԵՊՔՈՒՄ

 1. Սեփականության վկայական (բնօրինակ)
 2. Սեփականության իրավունքի հիմքը (բանկի պահանջով)
 3. Սեփականատիրոջ (համասեփականատերերի) անձը հավաստող փաստաթղթերի պատճենները,(համասեփականատերերի ամուսնության վկայական)
 4. Տեղեկանք “ՀՀ ԿԱ Անշարժ Գույքի Պետական Միասնական Կադաստր”-ի տարածքային ստորաբաժանումից` գրավադրվող գույքի սահմանափակումների վերաբերյալ (ներկայացվում է Վարկի տրամադրման դրական որոշման դեպքում)
 5. Համապատասխան լիցենզիա ունեցող անձի կողմից կազմված գնահատման հաշվետվություն։

ԱՅԼ ԳՈՒՅՔԻ ԳՐԱՎԱԴՐՄԱՆ ԴԵՊՔՈՒՄ

 1. Գույքի ցանկը` նշելով չափի միավորը, քանակը, հաշվեկշռային արժեքը, և առկայության դեպքում ձեռք բերման փաստաթղթերը
 2. Ավտոմեքենայի դեպքում տեխնիկական անձնագիր և սեփականության իրավուքի վկայականը (բնօրինակ)
 3. Երաշխավորության դեպքում` երաշխավորների անձնագիր, սոց. քարտ։

ԱՅԼ ԼՐԱՑՈՒՑԻՉ ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐՈՐՈՆՑ  ԱՆՀՐԱԺԵՇՏՈՒԹՅՈՒՆԸ  ՈՐՈՇՈՒՄ Է ԲԱՆԿԸ

 1. Բանկը կարող է պահանջել ապահովագրել գրավի առարկան կորստյան և վնասվածքի ռիսկերից, ներկայացնել դրա հետ. կապված անհրաժեշտ փաստաթղթեր։
 2. Անհրաժեշտության դեպքում այլ լրացուցիչ փաստաթղթեր։

ԳԼԽԱՎՈՐ ՎԱՐԿԱՅԻՆ ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ՇՐՋԱՆԱԿՆԵՐՈՒՄ ԿՐԿՆՎՈՂ ՄԻԿՐՈ   ՎԱՐԿԱՌՈՒՆԵՐԻՑ  ԱՆՀՐԱԺԵՇՏ ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐԻ ՑԱՆԿ

 1. Վարկային հայտ
 2. Իրավասու մարմնի որոշում ` Վարկ ստանալու և գույքը գրավադրելու վերաբերյալ
 3. Տեղեկանք Վարկառուի կողմից կանոնադրության փոփոխության, տնօրենի և մասնակիցների վերաբերյալ։

Անհրաժեշտէ ներկայացնել նշված փաստաթղթերի բնօրինակները կամ        սահմանված կարգով վավերացված պատճեները։

Պահանջվող փաստաթղթեր (Փոքր բիզնես)

Անհատ ձեռնարկատերեր

ԻՐԱՎԱԿԱՆ  ԿԱՐԳԱՎԻՃԱԿԻ  ԵՎ  ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ  ՎԵՐԼՈՒԾՈՒԹՅԱՆ  ՀԱՄԱՐ   ԱՆՀՐԱԺԵՇՏ  ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐ

 1. Վարկային հայտ
 2. Անձնագրի և սոց.քարտի պատճենները
 3. Գործունեության իրականացման վայրի նկատմամբ սեփականության կամ վարձակալության իրավունքը հաստատող փաստաթղթերի պատճենները (առկայության դեպքում)
 4. Ներքին ֆինանսական հաշվետվություններ կամ հայտարարագրեր՝ առկայության դեպքում
 5. Տեղեկատվություն վարկառուի այլ եկամուտների վերաբերյալ և դրանց ստացումը հավաստիացնող փաստաթղթեր (անհրաժեշտության դեպքում)։
 6. Տեղեկանք փաստացի բնակության վայրից` բնակվող անձանց մասին (ըստ անհրաժեշտության)
 7. Տեղեկանք վարկառուի կամ նրա ընտանիքի անդամների աշխատավայրից (ըստ անհրաժեշտության)։

ԱՆՀԱՏ ՁԵՌՆԱՐԿԱՏԵՐԵՐԻ ԿՈՂՄԻՑ ՆԵՐԿԱՅԱՑՎՈՂ ԼՐԱՑՈՒՑԻՉ ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐ

 1. Հիմնադիր փաստաթղթերի պատճեները՝ Պետական ռեգիստրի գրանցման վկայականը, հարկային կոդը (ՀՀՎՀ), ( ներկայացվում է միայն անհատ ձեռնարկատերերի կողմից)
 2. ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված դեպքերում լիցենզավորման ենթակա գործունեություն իրականացնելու դեպքում, լիցենզիայի պատճենը
 3. Ֆինանսական հաշվետվությունները նախորդ հաշվետու ժամանակաշրջանի համար ԱԱՀ, սոց հատկացում,եկամտահարկ
 4. Տեղեկանք դեբիտորական և կրեդիտորական պարտքերի վերաբերյալ (ըստ անհրաժեշտության)
 5. Տեղեկանք հարկային տեսչությունից` բյուջեի նկատմամբ պարտավորությունների մասին (ըստ անհրաժեշտության)։

ԱՆՇԱՐԺ  ԳՈՒՅՔԻ  ԳՐԱՎԱԴՐՄԱՆ  ԴԵՊՔՈՒՄ

 1. Սեփականության վկայական (բնօրինակ)
 2. Սեփականության իրավունքի հիմքը(բանկի պահանջով) 
 3. Սեփականատիրոջ (համասեփականատերերի) անձը հավաստող փաստաթղթերի պատճենները, (համասեփականատերերի ամուսնության վկայական)
 4. Տեղեկանք “ՀՀ ԿԱ Անշարժ Գույքի Պետական Միասնական Կադաստր”-ի տարածքային ստորաբաժանումից` գրավադրվող գույքի սահմանափակումների վերաբերյալ (ներկայացվում է Վարկի տրամադրման դրական որոշման դեպքում)
 5. Համապատասխան լիցենզիա ունեցող անձի կողմից կազմված գնահատման հաշվետվություն։

ԵՐԱՇԽԱՎՈՐՈՒԹՅԱՄԲ ԱՊԱՀՈՎՄԱՆ ԴԵՊՔՈՒՄ

 1. Երաշխավորների անձնագրերի և սոց. քարտի պատճեն
 2. Տեղեկանք աշխատանքի վայրից եթե երաշխավորի եկամուտը չի գոյանում ձեռնարկատիրական(գյուղատնտեսական) գործունեությունից և/կամ չի հանդիսանում ընտանքի անդամ։

ԱՅԼ ԳՈՒՅՔԻ ԳՐԱՎԱԴՐՄԱՆ ԴԵՊՔՈՒՄ

 1. Գույքի ցանկը` նշելով չափի միավորը, քանակը, հաշվեկշռային արժեքը, և առկայության դեպքում ձեռք բերման փաստաթղթերը
 2. Ավտոմեքենայի դեպքում տեխնիկական անձնագիր և սեփականության իրավուքի վկայականը (բնօրինակ)
 3. Երաշխավորության դեպքում` երաշխավորների անձնագիր, սոց. քարտ
 4. Բանկի պահանջի դեպքում համապատասխան լիցենզիա ունեցող անձի կողմից կազմված գնահատման հաշվետվություն։

ԳԼԽԱՎՈՐ ՎԱՐԿԱՅԻՆ ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ՇՐՋԱՆԱԿՆԵՐՈՒՄ ԿՐԿՆՎՈՂ ՎԱՐԿԱՌՈՒՆԵՐԻՑ  ԱՆՀՐԱԺԵՇՏ ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐԻ ՑԱՆԿ

 1. Վարկային հայտ

 2. Անհրաժեշտության դեպքում այլ լրացուցիչ փաստաթղթեր։

Հաճախորդը պետք է ներկայացնի նշված փաստաթղթերի բնօրինակները կամ սահմանված կարգով վավերացված պատճեները։

Իրավաբանական անձ

ԻՐԱՎԱԿԱՆ  ԿԱՐԳԱՎԻՃԱԿԻ  ԵՎ  ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ  ՎԵՐԼՈՒԾՈՒԹՅԱՆ  ՀԱՄԱՐ   ԱՆՀՐԱԺԵՇՏ  ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐ

 1. Վարկային հայտ
 2. Իրավասու մարմնի որոշում ` Վարկ ստանալու և գույքը գրավադրելու վերաբերյալ
 3. Հիմնադիր փաստաթղթերի պատճենները՝ կանոնադրությունն իր հետագա բոլոր փոփոխություններով և լրացումներով հանդերձ, Պետական ռեգիստրի գրանցման վկայականն իր ներդիրներով, ներառյալ ընկերության տնօրենի վերաբերյալ տեղեկության ներդիրը , հարկային կոդը (ՀՀՎՀ)
 4. Տեղեկանք Պետ. ռեգիստրից կանոնադրության փոփոխության և մասնակիցների վերաբերյալ, ինչպես նաև Բաց Բաժնետիրական Ընկերության համար` տեղեկանք տրված Կենտրոնական դեպոզիտարիայի կողմից, Փակ Բաժնետիրական Ընկերության համար` տեղեկանք տրված բաժնետերերի ռեեստր վարողի կողմից
 5. Տնօրենի և 25% փայամասնությունը գերազանցող մասնակիցների անձնագրի և սոց. քարտի պատճենները
 6. Գործունեության իրականացման վայրի նկատմամբ սեփականության կամ վարձակալության իրավունքը հաստատող փաստաթղթերի պատճենները (առկայության դեպքում)
 7. Տեղեկանք դեբիտորական և կրեդիտորական պարտքերի վերաբերյալ (ըստ անհրաժեշտության)
 8. Տեղեկանք հիմնական միջոցների վերաբերյալ
 9. Ֆինանսական հաշվետվությունները նախորդ հաշվետու ժամանակաշրջանի համար ԱԱՀ, սոց հատկացում,եկամտահարկ)
 10. Տեղեկանք հարկային տեսչությունից` բյուջեի նկատմամբ պարտավորությունների մասին (ըստ անհրաժեշտության)
 11. ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված դեպքերում լիցենզավորման ենթակա գործունեություն իրականացնելու դեպքում, լիցենզիայի պատճենը։

ԱՆՇԱՐԺ  ԳՈՒՅՔԻ  ԳՐԱՎԱԴՐՄԱՆ  ԴԵՊՔՈՒՄ

 1. Սեփականության վկայական (բնօրինակ)
 2. Սեփականության իրավունքի հիմքը (բանկի պահանջով)
 3. Սեփականատիրոջ (համասեփականատերերի) անձը հավաստող փաստաթղթերի պատճենները, ,(համասեփականատերերի ամուսնության վկայական)
 4. Տեղեկանք “ՀՀ ԿԱ Անշարժ Գույքի Պետական Միասնական Կադաստր”-ի տարածքային ստորաբաժանումից` գրավադրվող գույքի սահմանափակումների վերաբերյալ (ներկայացվում է Վարկի տրամադրման դրական որոշման դեպքում)
 5. Համապատասխան լիցենզիա ունեցող անձի կողմից կազմված գնահատման հաշվետվություն։

ԱՅԼ ԳՈՒՅՔԻ ԳՐԱՎԱԴՐՄԱՆ ԴԵՊՔՈՒՄ

 1. Գույքի ցանկը` նշելով չափի միավորը, քանակը, հաշվեկշռային արժեքը, և առկայության դեպքում ձեռք բերման փաստաթղթերը
 2. Ավտոմեքենայի դեպքում տեխնիկական անձնագիր և սեփականության իրավուքի վկայականը(բնօրինակ)
 3. Երաշխավորության դեպքում` երաշխավորների անձնագիր, սոց. քարտ
 4. 3-րդ անձի գույքը գրավադրման դեպքում հիմնադիր փաստաթղթերի պատճենները՝ կանոնադրությունն իր հետագա բոլոր փոփոխություններով և լրացումներով հանդերձ, Պետական ռեգիստրի գրանցման վկայականն իր ներդիրներով, ներառյալ ընկերության տնօրենի վերաբերյալ տեղեկության ներդիրը, հարկային կոդն (ՀՀՎՀ) և իրավասու մարմնի որոշումը գույքը գրավադրելու մասին
 5. Բանկի պահանջի դեպքում համապատասխան լիցենզիա ունեցող անձի կողմից կազմված գնահատման հաշվետվություն։

ԳԼԽԱՎՈՐ ՎԱՐԿԱՅԻՆ ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ՇՐՋԱՆԱԿՆԵՐՈՒՄ ԿՐԿՆՎՈՂ ՓՈՔՐ  ՎԱՐԿԱՌՈՒՆԵՐԻՑ  ԱՆՀՐԱԺԵՇՏ ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐԻ ՑԱՆԿ

 1. Վարկային հայտ
 2. Իրավասու մարմնի որոշում ` Վարկ ստանալու և գույքը գրավադրելու վերաբերյալ
 3. Տեղեկանք Վարկառուի կողմից կանոնադրության փոփոխության, տնօրենի և մասնակիցների վերաբերյալ
 4. Տեղեկանք դեբիտորական և կրեդիտորական պարտքերի վերաբերյալ (ըստ անհրաժեշտության)
 5. Ֆինանսական հաշվետվությունները նախորդ հաշվետու ժամանակաշրջանի համար ԱԱՀ, սոց հատկացում,եկամտահարկ)
 6.  Անհրաժեշտության դեպքում այլ լրացուցիչ փաստաթղթեր։

Անհրաժեշտ  է ներկայացնել նշված փաստաթղթերի բնօրինակները կամ սահմանված կարգով վավերացված պատճեները։

Օգտակար տեղեկատվություն
 • Վարկի տրամադրման վերաբերյալ որոշումը կայացվում է հայտի և պահանջվող բոլոր փաստաթղթերի մուտքագրմանը հաջորդող առավելագույնը 30 աշխատանքային օրերի ընթացքում։
 • Վարկային հայտի վերաբերյալ որոշման մասին տեղեկացնելու ժամկետն է 1 աշխատանքային օր։
 • Որոշման ընդունումից հետո անհրաժեշտ փաստաթղթերը հավաքագրելու և վարկը տրամադրելու առավելագույն ժամանակահատվածը սահմանված է 15 օր:

Վարկառուի վարկային պատմությանը ներկայացվող պահանջներ․

 • Վարկի համար դիմելու ամսաթվին նախորդող 12 ամիսների ընթացքում չի ունեցել գումարային 30 օր և ավելի ժամկետով ժամկետանց վարկային պարտավորություններ

Վարկառուի հարկային պարտավորությունների վերաբերյալ ներկայացվող պահանջներ․

 • Դիմումի ներկայացման օրվան նախորդող 365 օրերի ընթացքում չկատարված հարկային պարտավորությունները գանձելու վերաբերյալ վարչական վարույթ հարուցված չէ, կամ 2019 թվականի դեկտեմբերի 31-ի դրությամբ առկա ժամկետանց հարկային պարտավորությունները չեն գերազանցել միասնական գանձապետական հաշվի մնացորդի հանրագումարի 1%-ը։

Վարկային հայտի բավարարման գործոններ․

 1. Դրական վարկային պատմություն
 2. Բարվոք ֆինանսական վիճակ
 3. Դրական գործարար համբավ
 4. Բավարար ապահովություն։

Վարկային հայտի մերժման գործոններ․

 1. Բացասական վարկային պատմություն
 2. Ոչ բարվոք ֆինանսական վիճակ
 3. Բացասական գործարար համբավ
 4. Բանկի համար անընդունելի ապահովման միջոց։

Վարկի մարումները կատարվում են հետևյալ հերթականությամբ․

 • Դատական և վարկի վերադարձի հետ կապված այլ ծախսերի գումարը (դեբիտորական պարտքի առկայության դեպքում)
 • Հաշվեգրված տույժերը և տուգանքները (առկայության դեպքում)
 • Հաշվեգրված տոկոսները
 • Վարկի մայր գումարը։
Ուշադրություն

Ձեր գույքը (տունը, մեքենան և այլն) կարող է օրենքով սահմանված կարգով բռնագանձվել, եթե դուք ժամանակին չկատարեք Ձեր տոկոսագումարների և վարկի գումարի մարումները։  

Վարկային պարտավորությունները չկատարելու դեպքում գրավի առարկան, իսկ դրա անբավարար լինելու դեպքում նաև վարկառուի այլ գույքը, կարող է առգրավվել և իրացվել արտադատական կամ դատական կարգով, ինչպես ուղղակի վաճառքի, այնպես էլ հրապարակային սակարկությունների միջոցով:

Ձեր կողմից պարտավորությունը չկատարելու կամ թերի կատարելու դեպքում վարկատուն 3 աշխատանքային օր հետո այդ տվյալները ուղարկում է  վարկային բյուրո, որտեղ ձևավորվում  է Ձեր վարկային պատմությունը։ Դուք իրավունք ունեք վարկային բյուրոյից տարեկան մեկ անգամ անվճար ձեռք բերել Ձեր վարկային պատմությունը։ Ուշադրություն՝ վատ վարկային պատմությունը կարող է խոչընդոտել Ձեզ՝ ապագայում վարկ ստանալու ժամանակ։

Վարկային պարտավորությունները չկատարելու կամ թերի կատարելու դեպքում կատարվում է  տույժերի հաշվարկում՝ համաձայն վարկային համաձայնագրի։

Վարկային պարտավորությունների չկատարման կամ թերի կատարման հետևանքով ծագած վեճերի լուծումը իրականացվում է արբիտրաժային դատարանի միջոցով։

Դուք իրավունք ունեք հաղորդակցվել ֆինանսական կազմակերպության հետ Ձեր նախընտրած եղանակով՝ փոստային կապի միջոցով կամ էլեկտրոնային եղանակով: Էլեկտրոնային եղանակով տեղեկատվության ստացումը ամենահարմարավետն է: Այն հասանելի է 24/7 ռեժիմով, զերծ է թղթային տեղեկատվության կորստի ռիսկերից և ապահովում է գաղտնիություն:

Վարկի գումար

...
...

Տարեկան տոկոսադրույք

...
...
Բոլոր դաշտերը պարտադիր են լրացման համար և չպետք է լինի` 0 պարունակությամբ:

ժամկետ Վճարվելիք տոկոսագումար Վարկի մասնակի մարում Ընդամենը վճարում
0 0 դր. 0 դր. 0 դր.
0 0 դր. 0 դր. 0 դր.
0 0 դր. 0 դր. 0 դր.
0 0 դր. 0 դր. 0 դր.
0 0 դր. 0 դր. 0 դր.
0 0 դր. 0 դր. 0 դր.
0 0 դր. 0 դր. 0 դր.
0 0 դր. 0 դր. 0 դր.
0 0 դր. 0 դր. 0 դր.
0 0 դր. 0 դր. 0 դր.
Ընդհանուր 0 դր. 0 դր. 0 դր.
Ֆինանսական օգնական
ABC finance

Էջը թարմացվել է` 15.01.2021 | 12:59

Տեղեկատվության հայերեն և անգլերեն տարբերակների միջև անհամապատասխանության առկայության դեպքում առաջնայնությունը տրվում է հայերեն տարբերակին: