Օնլայն բանկինգ
Բանկային հաշիվների սպասարկում
Կիսվել`

Բանկային հաշիվների սպասարկում

Բացե՛ք բանկային հաշիվ ԱՐԱՐԱՏԲԱՆԿ-ում ինչպես ՀՀ դրամով, այնպես էլ արտարժույթով և օգտվե՛ք մեր բանկային ծառայություններից առավել հարմար պայմաններով։ 

 

Հաշվի սպասարկման սակագներ

ԱՐԱՐԱՏԲԱՆԿ-ում Դուք կարող եք բացել հաշիվներ ինչպես ՀՀ դրամով, այնպես էլ արտարժույթով: 

Գործառնության տեսակը Սակագներ
Բանկային հաշիվների բացում և փակում Անվճար
Վարում` ռեզիդենտ ֆիզիկական անձանց (տարեկան) 1,000 ՀՀ դրամ* յուրաքանչյուր հաշվի համար
Վարում` ոչ ռեզիդենտ ֆիզիկական անձանց (տարեկան) 5,000 ՀՀ դրամ* յուրաքանչյուր հաշվի համար
Բանկի գործող հաճախորդների կողմից ԱրարատՄոբայլ հավելվածով նոր հաշվի բացման և վարման սակագին չի կիրառվում 

Վարում, որոնց բացումը պայմանավորված է հաճախորդի (ֆիզիկական և իրավաբանական անձ) կողմից ավանդի ներդրման, պլաստիկ քարտի ստացման հետ

Անվճար
Ընթացիկ քաղվածքների և վճարային փաստաթղթերի տրամադրում (գործարքի ավարտից հետո) Անվճար
Աղբահանության վճար

Մինչև 1․000 ՀՀ դրամ - առանց միջնորդավճարի

1,000 ՀՀ դրամից ավելի պարագայում վճարվող գումարի 0.1%-ի չափով, սակայն ոչ պակաս, քան 300 ՀՀ դրամ

Հաշվի նվազագույն մնացորդ
ՀՀ դրամ, ԱՄՆ դոլար 0.00
Այլ արտարժույթ 0.00
Կանխիկ գումարի վճարում հաճախորդի կանխիկ միջոցներից Անվճար
 Հաշվին կանխիկ գումարի մուտքագրում
ՀՀ դրամ, ԱՄՆ դոլար Անվճար
Այլ արտարժույթ Օրվա սահմանված տոկոսադրույքով
              Կանխիկ գումարի վճարում հաճախորդի անկանխիկ միջոցներից***
ՀՀ դրամ 0,3%
ԱՄՆ դոլար 3% (Վերանայվում է օրվա կտրվածքով) 
Եվրո 4% (Վերանայվում է օրվա կտրվածքով)  

Մեծ Բրիտանիայի ֆունտ ստերլինգ (GBP), շվեյցարական ֆրանկ (CHF), վրացական լարի (GEL), կանադական դոլար (CAD), ավստրալիական դոլար (AUD), ՄԱԷ դիրհամ (AED)

Դիլիգային կենտրոնի կողմից տվյալ օրվա համար սահմանած տոկոսադրույքով

500 եվրո թղթադրամի փոխանակում կամ հաշվին մուտքագրում

Հաշվետեր հաճախորդի համար 4%
Ոչ հաշվետեր հաճախորդի համար 5%
Հաշվից (այդ թվում ավանդային հաշվից) քաղվածքների, վճարային փաստաթղթերի կրկնօրինակների, այլ տեղեկությունների տրամադրում (ըստ հաճախորդի պահանջի, յուրաքանչյուր փաստաթղթի համար)
Մինչև 1 ամիս վաղեմության 500 ՀՀ դրամ**
1 ամսից մինչև 6 ամիս վաղեմության 1,500 ՀՀ դրամ**
6 ամսից մինչև 1 տարի վաղեմության 2,000 ՀՀ դրամ**
1 տարուց մինչև 2 տարի վաղեմության 3,000 ՀՀ դրամ**
2 տարուց ավելի վաղեմության 5,000 ՀՀ դրամ**
Հաշվետերերի (բացառությամբ բանկերի) հաշիվների գրավոր դիմումի հիման վրա, իր հաշիվների մասին տեղեկանքների տրամադրում
Աուդիտորական կազմակերպություններին 10,000 ՀՀ դրամ**
Այլ անձանց
Հաշվի բացման օրվանից հաշված մինչև 30-րդ օրը ներառյալ 5,000 ՀՀ դրամ**
Հաշվի բացման օրվանից հաշված 30-րդ օրվանից հետո 3,000 ՀՀ դրամ**
                     Դրամարկղային չեկային գրքույկների տրամադրում
1 թերթ 600 ՀՀ դրամ**
25 թերթ 2,000 ՀՀ դրամ**
50 թերթ 3,000 ՀՀ դրամ**
Ըստ հաճախորդի ցանկության՝ թղթադրամների ստուգում, փաթեթավորում և հետ վերադարձ
ՀՀ դրամ, ԱՄՆ դոլար, ՌԴ ռուբլի, Եվրո գործարքի գումարի 0.1%, նվազագույնը 3,000 ՀՀ դրամ, առավելագույնը 20,000 ՀՀ դրամ
        Կանխիկ դրամով վճարումների սպասարկում առանց հաշիվ բացելու
Բանկի համակարգից դուրս
Փոխանցումներ ՀՀ դրամով առանց հաշիվ բացելու Գործարքի գումարի 0.1%, նվազագունը՝ 300 ՀՀ դրամ, առավելագույնը՝ 5,000 ՀՀ դրամ
                                           Փոխանցումներ ՀՀ դրամով
Հաշվից փոխանցումներ Անվճար
Ստացված փոխանցումների մուտքագրում հաշվին Անվճար
Ներբանկային փոխանցումներ առանց հաշիվ բացելու գործարքի գումարի 0.1% նվազագույնը 200 ՀՀ դրամ, առավելագույնը՝ 3,000 ՀՀ դրամ
                                       Փոխանցումներ արտարժույթով ՀՀ տարածքում
Ռեզիդենտ հաշվետեր հաճախորդների ներբանկային փոխանցումներ Անվճար
Ոչ ռեզիդենտ հաճախորդների ներբանկային փոխանցումներ իր հաշիվների միջև Անվճար
Ներբանկային փոխանցումներ առանց հաշիվ բացելու գործարքի գումարի 0.1% նվազագունը 300 ՀՀ դրամ առավելագույն 3,000 ՀՀ դրամ
Ոչ ռեզիդենտ հաճախորդների ներբանկային փոխանցումներ այլ հաշվետերերի հաշիվներին 2,000 ՀՀ դրամ
Ոչ ռեզիդենտ հաճախորդների փոխանցումներ բանկի համակարգից դուրս 10,000 ՀՀ դրամ
Ռեզիդենտ հաճախորդների փոխանցումներ բանկի համակարգից դուրս 5,000 ՀՀ դրամ

*Տարեկան վարման վարձը գանձվում է հաշվի բացման պահին։ Յուրաքանչյուր հաջորդ տարվա համար հաշվի վարման վարձը ենթակա է վճարման տվյալ տարվա տարեկան վարձի գանձումից մեկ տարի հետո նույն օրը, ընդ որում հաշվի վարման վճարը չվճարվելու կամ այդ գումարը հաճախորդի հաշվում բացակայելու դեպքում հաշիվը ենթակա է փակման։ Ընդ որում, ռեզիդենտ կամ ոչ ռեզիդենտ իրավաբանական անձանց և անհատ ձեռնարկատերերի կողմից հետագայում այլ արժույթով կամ նույն արժույթով ևս մեկ հաշվի բացման դեպքում (բացառությամբ ենթահաշիվների) վարման վարձը ենթակա է միանվագ գանձման հաշվի բացման պահին։

**Ներառյալ ԱԱՀ։

*** Չի կիրառվում ֆիզիկական անձանց (բացառությամբ անհատ ձեռնարկատերերի) բանկային հաշիվներին`  ԱՐԱՐԱՏԲԱՆԿ ԲԲԸ-ի կողմից տրամադրված վարկային միջոցներից, ներդրված ժամկետային ավանդի  և ԱՐԱՐԱՏԲԱՆԿ ԲԲԸ-ի պարտատոմսերի գծով հաշվեգրված տոկոսներից մուտքագրված գումարների, սոցիալական փաթեթի և ընտանեկան դրամագլխի հաշիվներից, ինչպես նաև արգելանքից ազատված հաշիվներից կանխիկ ելքի նկատմամբ:

Արտարժույթի կանխիկացում․նախկինում գործող պայմաններ

Պահանջվող փաստաթղթեր
 • Անձնագիր և/կամ նույնականացման քարտ կամ զինվորական գրքույկ` այն դեպքում, երբ անձը գտնվում է պարտադիր ժամկետային զինվորական ծառայության մեջ (ոչ ռեզիդենտի դեպքում` անձնագիրը թարգմանված հայերեն` նոտարական վավերացմամբ, իսկ եթե անձնագիրը լատինատառ է, ապա
  թարգմանություն և նոտարական վավերացում չի պահանջվում: Անձնագրի թարգմանություն չի պահանջվում, նաև այն դեպքում, եթե ներկայացվում է ՀՀ իրավասու մարմնի կողմից տրամադրված ՀՀ հատուկ անձնագիր, կացության քարտ կամ միջազգայնորեն ճանաչված անձը հաստատող ճամփորդական փաստաթուղթ, ապաստան հայցողի անձը հաստատող վկայական)
 • Սոցիալական քարտ կամ տեղեկանք հանրային ծառայությունների համարանիշ հատկացնելու մասին (բացակայության դեպքում` ՀՀ իրավասու մարմնից ներկայացնում է տեղեկանք` սոցիալական քարտից կամ հանրային ծառայությունների համարանիշ հատկացնելուց հրաժարվելու մասին),
 • Հաշվի միջոցները տնօրինելու լիազորված անձի դեպքում` լիազորագիր նոտարական վավերացմամբ։
Կարևոր է իմանալ
 • Պահանջվող փաստաթղթերը ՀՀ տարածքից դուրս ուղարկելիս հաշվետիրոջից լրացուցիչ գանձվում են ուղարկման ծախսերը։
 • Փոխանցումներն իրականացվում են մեկ բանկային օրվա ընթացքում։
 • Եթե փոխանցվող միջոցներն արդեն վճարված են շահառուին կամ շահառուի բանկին, ապա Բանկը պատասխանատվություն չի կրում գումարների վերադարձման համար։
 • Փոխանցված գումարի հետ վերադարձի հետ կապված Բանկի ծախսերը կատարվում են Հաճախորդի հաշվին, եթե գումարի հետ վերադարձի գործընթացը բխել է Հաճախորդի կողմից ներկայացված վավերապայմանների անճշտությունից։
 • Սակագները սահմանված են ՀՀ դրամով, իսկ արտարժույթով գործառնությունների սահմանված սակագները հաշվարկվում են ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից հրապարակվող տվյալ օրվա արժութային  շուկայում ձևավորվող միջին փոխարժեքով։
 • 1 տարվա ընթացքում հաշվով շարժ չգրանցվելու պարագայում հաշվի վրա մնացորդի առկայության դեպում հաշիվը սառեցվում է՝ սպասարկման վճարի չկուտակման նպատակով։

ԱՐԱՐԱՏԲԱՆԿ-ում ֆիզիկական անձանց կողմից ներդրված ավանդները երաշխավորված են «Ավանդների հատուցումը երաշխավորող հիմնադրամի » կողմից: Դրամային ավանդների համար երաշխավորման առավելագույն չափը 16 միլիոն ՀՀ դրամ է, իսկ արտարժութային ավանդների համար` 7 միլիոն ՀՀ դրամ: Նույն բանկում ՀՀ դրամով և արտարժույթով ավանդ ունենալու դեպքում․

 • եթե դրամային ավանդը 7 միլիոն դրամից ավել է, ապա երաշխավորվում է միայն դրամային ավանդը առավելագույնը 16 միլիոն դրամի չափով
 • եթե դրամային ավանդը 7 միլիոն դրամից պակաս է, ապա երաշխավորվում է առավելագույնը 7 միլիոն դրամի չափով (երաշխավորվում է դրամայինավանդն ամբողջությամբ և արտարժութային ավանդը՝ 7 միլիոն դրամի և հատուցման ենթակա դրամային ավանդի  տարբերության չափով):
Ուշադրություն

Հաշիվը և դրանում եղած դրամական միջոցները տնօրինելու հաշվետիրոջ իրավունքները կարող են սահմանափակվել դատարանի վճռով դատական ակտերի հարկադիր կատարումն ապահովող մարմինների կամ հարկային մարմինների կողմից ներկայացված հայտի հիման վրա։

Առանց հաշվետիրոջ կարգադրության հաշվից դրամական միջոցների բռնագանձումը կարող է իրականացվել դատարանի վճռով դատական ակտերի հարկադիր կատարումն ապահովող մարմինների կողմից ներկայացված հայտի հիման վրա։

Դուք իրավունք ունեք հաղորդակցվել ֆինանսական կազմակերպության հետ Ձեր նախընտրած եղանակով՝ փոստային կապի միջոցով կամ էլեկտրոնային եղանակով: Էլեկտրոնային եղանակով տեղեկատվության ստացումը ամենահարմարավետն է: Այն հասանելի է 24/7 ռեժիմով, զերծ է թղթային տեղեկատվության կորստի ռիսկերից և ապահովում է գաղտնիություն:

Ֆինանսական օգնական
ABC finance

Էջը թարմացվել է` 07.02.2023 | 16:21

Տեղեկատվության հայերեն և անգլերեն տարբերակների միջև անհամապատասխանության առկայության դեպքում առաջնայնությունը տրվում է հայերեն տարբերակին: