Օնլայն բանկինգ
Բանկային հաշիվների սպասարկում
Կիսվել`

Բանկային հաշիվների սպասարկում

ԱՐԱՐԱՏԲԱՆԿ-ը ֆիզիկական անձանց առաջարկում է բանկային հաշիվների սպասարկման ծառայություններ: 

 

Հաշվի սպասարկման սակագներ

ԱՐԱՐԱՏԲԱՆԿ-ում Դուք կարող եք բացել հաշիվներ ինչպես ՀՀ դրամով, այնպես էլ արտարժույթով: 

Գործառնության տեսակը Սակագներ
Բանկային հաշիվների բացում և փակում Անվճար
Վարում` ռեզիդենտ ֆիզիկական անձանց (տարեկան) 1,000 ՀՀ դրամ* յուրաքանչյուր հաշվի համար
Վարում` ոչ ռեզիդենտ ֆիզիկական անձանց (տարեկան) 5,000 ՀՀ դրամ* յուրաքանչյուր հաշվի համար
Բանկի գործող հաճախորդների կողմից ԱրարատՄոբայլ հավելվածով նոր հաշվի բացման սակագին չի կիրառվում 

Վարում, որոնց բանկային հաշիվների բացումը պայմանավորված է հաճախորդի կողմից ավանդի ներդրման, պլաստիկ քարտի ստացման, արտարժույթային քարտային հաշիվների մնացորդի նկատմամբ հաշվարկված տոկոսագումարների հաշվեգրման, արգելանքից ազատված գումարների մուտքագրման կամ ոսկու գրավով վարկավորման հետ

Անվճար
Բանկային հաշիվների (այդ թվում ժամկետային ավանդի) բացում և վարում` բանկային գրքույկի տրամադրմամբ 300 ՀՀ դրամ**
Ընթացիկ քաղվածքների և վճարային փաստաթղթերի տրամադրում (գործարքի ավարտից հետո) Անվճար
Հաշվի նվազագույն մնացորդ
ՀՀ դրամ, ԱՄՆ դոլար 0.00 դրամ
Այլ արտարժույթ 0.00 դրամ
                 Կանխիկ գումարի վճարում հաճախորդի անկանխիկ միջոցներից***
ՀՀ դրամ 0,3%
ԱՄՆ դոլար 0,4%
Այլ արտարժույթ Դիլիգային կենտրոնի կողմից տվյալ օրվա համար սահմանած տոկոսադրույքով
Հաշվից (այդ թվում ավանդային հաշվից) քաղվածքների, վճարային փաստաթղթերի կրկնօրինակների, այլ տեղեկությունների տրամադրում (ըստ հաճախորդի պահանջի, յուրաքանչյուր փաստաթղթի համար)
Մինչև 1 ամիս վաղեմության 500 ՀՀ դրամ**
1 ամսից մինչև 6 ամիս վաղեմության 1,500 ՀՀ դրամ**
6 ամսից մինչև 1 տարի վաղեմության 2,000 ՀՀ դրամ**
1 տարուց մինչև 2 տարի վաղեմության 3,000 ՀՀ դրամ**
2 տարուց ավելի վաղեմության 5,000 ՀՀ դրամ**
Հաշվետերերի (բացառությամբ բանկերի) հաշիվների վերաբերյալ տեղեկանքների տրամադրում, այդ թվում` բանկի նկատմամբ ունեցած պարտավորությունների և դրանց գծով մարումների վերաբերյալ (ըստ հաճախորդի պահանջի)
Աուդիտորական կազմակերպություններին 10,000 ՀՀ դրամ**
Այլ անձանց
Հաշվի բացման օրվանից հաշված մինչև 30-րդ օրը ներառյա 5,000 ՀՀ դրամ**
Հաշվի բացման օրվանից հաշված 30-րդ օրվանից հետո 3,000 ՀՀ դրամ**
                     Դրամարկղային չեկային գրքույկների տրամադրում
1 թերթ 600 ՀՀ դրամ**
25 թերթ 2,000 ՀՀ դրամ**
50 թերթ 3,000 ՀՀ դրամ**
Ըստ հաճախորդի ցանկության թղթադրամների ստուգում, փաթեթավորում և ետ վերադարձ
ՀՀ դրամ գործարքի գումարի 0.1% նվազագույնը 3,000 ՀՀ դրամ առավելագույնը 20,000 ՀՀ դրամ
ԱՄՆ դոլար գործարքի գումարի 0.1% նվազագույնը 3,000 ՀՀ դրամ առավելագույնը 20,000 ՀՀ դրամ
ՌԴ ռուբլի, Եվրո գործարքի գումարի 0.1% նվազագույնը 3,000 ՀՀ դրամ առավելագույնը 20,000 ՀՀ դրամ
        Կանխիկ դրամով վճարումների սպասարկում առանց հաշիվ բացելու
Բանկի համակարգից դուրս
Փոխանցումներ ՀՀ դրամով առանց հաշիվ բացելու Գործարքի գումարի 0.1%, նվազագունը՝ 300 ՀՀ դրամ, առավելագույնը՝ 5,000 ՀՀ դրամ
                                           Փոխանցումներ ՀՀ դրամով
Հաշվից փոխանցումներ Անվճար
Ստացված փոխանցումների մուտքագրում հաշվին Անվճար
Ներբանկային փոխանցումներ առանց հաշիվ բացելու գործարքի գումարի 0.1% նվազագույնը 200 ՀՀ դրամ առավելագույնը 3,000 ՀՀ դրամ
                                       Փոխանցումներ արտարժույթով
Արտարժույթով ՀՀ տարածքում 5,000 ՀՀ դրամ
Բանկի հաշվետերերի միջև (միջմասնաճյուղային) Անվճար
Ներբանկային փոխանցումներ առանց հաշիվ բացելու գործարքի գումարի 0.1% նվազագունը 300 ՀՀ դրամ առավելագույն 3,000 ՀՀ դրամ

*Տարեկան վարման վարձը գանձվում է հաշվի բացման պահին։ Յուրաքանչյուր հաջորդ տարվա համար հաշվի վարման վարձը երթակա է վճարման տվյալ տարվա տարեկան վարձի գանձումից մեկ տարի հետո նույն օրը, ընդ որում հաշվի վարման վճարը չվճարելու կամ այդ գումարը հաճախորդի հաշվին բացակայելու դեպքում հաշիվը ենթակա է փակման։ Ռեզիդենտ կամ ոչ ռեզիդենտ իրավաբանական անձանց և անհատ ձեռնարկատերերի կողմից հետագայում այլ արժույթով կամ նույն արժույթով ևս մեկ հաշվի բացման դեպքում (բացառությամբ ենթահաշիվների) վարման վարձը ենթակա է միանվագ գանձման հաշվի բացման պահին։

** Չի կիրառվում ֆիզիկական անձանց (բացառությամբ անհատ ձեռնարկատերերի) բանկային հաշիվներին`  ԱՐԱՐԱՏԲԱՆԿ ԲԲԸ-ի կողմից տրամադրված վարկային միջոցներից, ներդրված ժամկետային ավանդի  և ԱՐԱՐԱՏԲԱՆԿ ԲԲԸ-ի պարտատոմսերի գծով հաշվեգրված տոկոսներից մուտքագրված գումարների, սոցիալական փաթեթի և ընտանեկան դրամագլխի, ինչպես նաև  արգելանքից ազատված հաշիվներից կանխիկ ելքի նկատմամբ:

 

Պահանջվող փաստաթղթեր
 • Անձնագիր և/կամ նույնականացման քարտ կամ զինվորական գրքույկ` այն դեպքում, երբ անձը գտնվում է պարտադիր ժամկետային զինվորական ծառայության մեջ (ոչ ռեզիդենտի դեպքում` անձնագիրը թարգմանված հայերեն` նոտարական վավերացմամբ), (անձնագրի թարգմանություն չի պահանջվում, եթե ներկայացվում է ՀՀ իրավասու մարմնի կողմից տրամադրված ՀՀ հատուկ անձնագիր, կացության քարտ կամ միջազգայնորեն ճանաչված անձը հաստատող ճամփորդական փաստաթուղթ),
 • Սոցիալական քարտ կամ տեղեկանք հանրային ծառայությունների համարանիշ հատկացնելու մասին (բացակայության դեպքում` ՀՀ իրավասու մարմնից ներկայացնում է տեղեկանք` սոցիալական քարտից կամ հանրային ծառայությունների համարանիշ հատկացնելուց հրաժարվելու մասին),
 • Հաշվի միջոցները տնօրինելու լիազորված անձի դեպքում` լիազորագիր նոտարական վավերացմամբ։
Կարևոր է իմանալ
 • Պահանջվող փաստաթղթերը ՀՀ տարածքից դուրս ուղարկելիս հաշվետիրոջից լրացուցիչ գանձվում են ուղարկման ծախսերը։
 • Փոխանցումներն իրականացվում են մեկ բանկային օրվա ընթացքում։
 • Եթե փոխանցվող միջոցներն արդեն վճարված են շահառուին կամ շահառուի բանկին, ապա Բանկը պատասխանատվություն չի կրում գումարների վերադարձման համար։
 • Փոխանցված գումարի հետ վերադարձի հետ կապված Բանկի ծախսերը կատարվում են Հաճախորդի հաշվին, եթե գումարի հետ վերադարձի գործընթացը բխել է Հաճախորդի կողմից ներկայացված վավերապայմանների անճշտությունից։
 • Սակագները սահմանված են ՀՀ դրամով, իսկ արտարժույթով գործառնությունների սահմանված սակագները հաշվարկվում են ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից հրապարակվող տվյալ օրվա արժութային  շուկայում ձևավորվող միջին փոխարժեքով։
 • 1 տարվա ընթացքում հաշվով շարժ չգրանցվելու պարագայում հաշվի վրա մնացորդի առկայության դեպում հաշիվը սառեցվում է՝ սպասարկման վճարի չկուտակման նպատակով։

ԱրարատԲանկում ֆիզիկական անձանց կողմից ներդրված ավանդները երաշխավորված են «Ավանդների հատուցումը երաշխավորող հիմնադրամի » կողմից: Դրամային ավանդների համար երաշխավորման առավելագույն չափը 16 միլիոն ՀՀ դրամ է, իսկ արտարժութային ավանդների համար` 7 միլիոն ՀՀ դրամ: Նույն բանկում ՀՀ դրամով և արտարժույթով ավանդ ունենալու դեպքում․

 • եթե դրամային ավանդը 7 միլիոն դրամից ավել է, ապա երաշխավորվում է միայն դրամային ավանդը առավելագույնը 16 միլիոն դրամի չափով
 • եթե դրամային ավանդը 7 միլիոն դրամից պակաս է, ապա երաշխավորվում է առավելագույնը 7 միլիոն դրամի չափով (երաշխավորվում է դրամայինավանդն ամբողջությամբ և արտարժութային ավանդը՝ 7 միլիոն դրամի և հատուցման ենթակա դրամային ավանդի  տարբերության չափով):
Ուշադրություն

Հաշիվը և դրանում եղած դրամական միջոցները տնօրինելու հաշվետիրոջ իրավունքները կարող են սահմանափակվել դատարանի վճռով դատական ակտերի հարկադիր կատարումն ապահովող մարմինների կամ հարկային մարմինների կողմից ներկայացված հայտի հիման վրա։

Առանց հաշվետիրոջ կարգադրության հաշվից դրամական միջոցների բռնագանձումը կարող է իրականացվել դատարանի վճռով դատական ակտերի հարկադիր կատարումն ապահովող մարմինների կողմից ներկայացված հայտի հիման վրա։

Դուք իրավունք ունեք հաղորդակցվել ֆինանսական կազմակերպության հետ Ձեր նախընտրած եղանակով՝ փոստային կապի միջոցով կամ էլեկտրոնային եղանակով: Էլեկտրոնային եղանակով տեղեկատվության ստացումը ամենահարմարավետն է: Այն հասանելի է 24/7 ռեժիմով, զերծ է թղթային տեղեկատվության կորստի ռիսկերից և ապահովում է գաղտնիություն:

Ֆինանսական օգնական
ABC finance

Էջը թարմացվել է` 14.10.2021 | 12:19

Տեղեկատվության հայերեն և անգլերեն տարբերակների միջև անհամապատասխանության առկայության դեպքում առաջնայնությունը տրվում է հայերեն տարբերակին: