Օնլայն բանկինգ
«ՖԻՆՔԱ» ՈՒՎԿ ՓԲԸ պարտատոմսեր
Կիսվել`

«ՖԻՆՔԱ» ՈՒՎԿ ՓԲԸ պարտատոմսեր

Ստորև ներկայացված է տեղեկատվություն ՖԻՆՔԱ ՈՒՎԿ ՓԲԸ պարտատոմսերի վերաբերյալ։

Որպես տեղաբաշխող հանդես է եկել ԱՐԱՐԱՏԲԱՆԿ ԲԲԸ-ն։

«ՖԻՆՔԱ» ՈՒՎԿ ՓԲԸ պարտատոմսերի 6-րդ թողարկում

ՀՀ կենտրոնական բանկի նախագահի 2019թ. ապրիլի 19-ի թիվ 1/234Ա որոշմամբ գրանցված «ՖԻՆՔԱ» ՈՒՎԿ ՓԲԸ անվանական արժեկտրոնային պարտատոմսերի ծրագրային ազդագրի հիման վրա (ՀՀ կենտրոնական բանկի նախագահի 28.08.2019թ․ 1/648Ա որոշմամբ գրանցվել է Ազդագրի լրացում) «ՖԻՆՔԱ» ՈՒՎԿ ՓԲԸ-ն նախատեսում է 2019թ. սեպտեմբերի 24-ին իրականացնել անվանական արժեկտրոնային դրամային պարտատոմսերի թողարկում և տեղաբաշխում:

Որպես պարտատոմսերի երաշխավորված տեղաբաշխող հանդես է գալու ԱՐԱՐԱՏԲԱՆԿ ԲԲԸ-ն։ Պարտատոմսերի տեղաբաշխումն իրականացվելու է «Հայաստանի ֆոնդային բորսա» ԲԲԸ տեղաբաշխման համակարգով, ընդ որում՝ 1,350,000,000 (մեկ միլիարդ երեք հարյուր հիսուն միլիոն) ՀՀ դրամ ընդհանուր ծավալով 135,000 (մեկ հարյուր երեսունհինգ հազար) հատ պարտատոմսերի թողարկումը և տեղաբաշխումն իրականացվելու է ստանդարտ փակ աճուրդի անցկացման միջոցով` բացառելով ոչ մրցակցային, ինչպես նաև լրիվ բավարարմամբ հայտերի ներկայացումը, իսկ մնացած 150,000,000 (մեկ հարյուր հիսուն միլիոն) ՀՀ դրամ ընդհանուր ծավալով, 15,000  (տասնհինգ հազար) հատ պարտատոմսերը ձեռք է բերվելու ԱՐԱՐԱՏԲԱՆԿ ԲԲԸ կողմից անվանական արժեքով՝ որպես շուկա ստեղծող՝ երկրորդային շուկայում պարտատոմսերի իրացվելիության և ներդրումային գրավչության բարձրացման նպատակով։

Պարտատոմսերի տեղաբաշխման աճուրդին անմիջապես կարող են մասնակցել միայն Բորսայի անդամները, որոնց ցանկը հասանելի է «Հայաստանի ֆոնդային բորսա» ԲԲԸ պաշտոնական կայքում` http://amx.am :

Բորսայի անդամ չհանդիսացող ներդրողները կարող են աճուրդին մասնակցել (օգտվել առաջարկից) Բորսայի անդամների միջոցով` վերջիններիս կողմից սահմանված կարգով և պայմաններով:

Թողարկվող պարտատոմսերի էական պայմաններն են.

ԴԱՍԸ

Անվանական արժեկտրոնային
ԱՆՎԱՆԱԿԱՆ ԱՐԺԵՔԸ 10,000 ՀՀ դրամ
ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԾԱՎԱԼԸ 1,500,000,000 ՀՀ դրամ
ՔԱՆԱԿԸ 150,000 հատ
ՇՐՋԱՆԱՌՈՒԹՅԱՆ ԺԱՄԿԵՏԸ 36 ամիս
ԱՐԺԵԿՏՐՈՆԱՅԻՆ ՏՈԿՈՍԱԴՐՈՒՅՔԸ 10.5% 
ԱՐԺԵԿՏՐՈՆՆԵՐԻ ՎՃԱՐՄԱՆ ՊԱՐԲԵՐԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆԸ կիսամյակային
ՏԵՂԱԲԱՇԽՈՂԸ ԱՐԱՐԱՏԲԱՆԿ ԲԲԸ

Ծանուցում․

«ՖԻՆՔԱ» ՈՒՎԿ ՓԲԸ-ի պարտատոմսերի արժեկտրոնային եկամուտների վճարումը և պարտատոմսերի մարումը կիրականացվի հետևյալ ժամանակացույցով

Արժեկտրոնային եկամուտների առաջին վճարում 24.03.2020թ.
Արժեկտրոնային եկամուտների երկրորդ վճարում 24.09.2020թ.
Արժեկտրոնային եկամուտների երրորդ վճարում 24.03.2021թ.
Արժեկտրոնային եկամուտների չորրորդ վճարում 24.09.2021թ.
Արժեկտրոնային եկամուտների հինգերորդ վճարում 24.03.2022թ.
Արժեկտրոնային եկամուտների վեցերորդ վճարում և պարտատոմսերի մարման գումարի վճարում 24.09.2022թ.
Այն դեպքում, երբ արժեկտրոնային եկամուտների և/կամ մարման գումարի վճարման օրը համընկնում է ոչ աշխատանքային օրվա հետ, վճարումը կատարվում է հաջորդ աշխատանքային օրը:

Ծրագրային Ազդագրին և Թողարկման վերջնական պայմաններին կարող եք ծանոթանալ հետևյալ հղումներով.

Ծրագրային Ազդագիր

Ծրագրային ազդագրի լրացում (գրանցված է 28․08․19)

Ծրագրային ազդագրի լրացում (գրանցված է 16.10.19)

Վերջնական պայմաններ

 

«ՖԻՆՔԱ» ՈՒՎԿ ՓԲԸ պարտատոմսերի 5-րդ թողարկում

ՀՀ կենտրոնական բանկի նախագահի 2019թ. ապրիլի 19-ի թիվ 1/234Ա որոշմամբ գրանցված «ՖԻՆՔԱ» ՈՒՎԿ ՓԲԸ անվանական արժեկտրոնային պարտատոմսերի ծրագրային ազդագրի հիման վրա «ՖԻՆՔԱ» ՈՒՎԿ ՓԲԸ-ն նախատեսում է 2019թ. ապրիլի 26-ին իրականացնել անվանական արժեկտրոնային դրամային պարտատոմսերի թողարկում և տեղաբաշխում:

Որպես պարտատոմսերի երաշխավորված տեղաբաշխող հանդես է գալու ԱՐԱՐԱՏԲԱՆԿ ԲԲԸ-ն։ Պարտատոմսերի տեղաբաշխումն իրականացվելու է «Հայաստանի ֆոնդային բորսա» ԲԲԸ տեղաբաշխման համակարգով, ընդ որում՝ 900,000,000 ՀՀ դրամ ընդհանուր ծավալով 90,000 հատ պարտատոմսերի տեղաբաշխումն իրականացվելու է ստանդարտ փակ աճուրդի անցկացման միջոցով` բացառելով ոչ մրցակցային, ինչպես նաև լրիվ բավարարմամբ հայտերի ներկայացումը, իսկ մնացած 100,000,000 ՀՀ դրամ ընդհանուր ծավալով, 10,000  հատ պարտատոմսերը ձեռք է բերվելու ԱՐԱՐԱՏԲԱՆԿ ԲԲԸ կողմից անվանական արժեքով՝ որպես շուկա ստեղծող՝ երկրորդային շուկայում պարտատոմսերի իրացվելիության և ներդրումային գրավչության բարձրացման նպատակով։

Պարտատոմսերի տեղաբաշխման աճուրդին անմիջապես կարող են մասնակցել միայն Բորսայի անդամները, որոնց ցանկը հասանելի է «Հայաստանի ֆոնդային բորսա» ԲԲԸ պաշտոնական կայքում` http://amx.am:

Բորսայի անդամ չհանդիսացող ներդրողները կարող են աճուրդին մասնակցել (օգտվել առաջարկից) Բորսայի անդամների միջոցով` վերջիններիս կողմից սահմանված կարգով և պայմաններով:

Թողարկվող պարտատոմսերի էական պայմաններն են.

ԴԱՍԸ

Անվանական արժեկտրոնային
ԱՆՎԱՆԱԿԱՆ ԱՐԺԵՔԸ 10,000 ՀՀ դրամ
ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԾԱՎԱԼԸ 1,000,000,000 ՀՀ դրամ
ՔԱՆԱԿԸ 100,000 հատ
ՇՐՋԱՆԱՌՈՒԹՅԱՆ ԺԱՄԿԵՏԸ 36 ամիս
ԱՐԺԵԿՏՐՈՆԱՅԻՆ ՏՈԿՈՍԱԴՐՈՒՅՔԸ 10.5% 
ԱՐԺԵԿՏՐՈՆՆԵՐԻ ՎՃԱՐՄԱՆ ՊԱՐԲԵՐԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆԸ կիսամյակային
ՏԵՂԱԲԱՇԽՈՂԸ ԱՐԱՐԱՏԲԱՆԿ ԲԲԸ

Ծանուցում․

«ՖԻՆՔԱ» ՈՒՎԿ ՓԲԸ-ի պարտատոմսերի արժեկտրոնային եկամուտների վճարումը և պարտատոմսերի մարումը կիրականացվի հետևյալ ժամանակացույցով

Արժեկտրոնային եկամուտների առաջին վճարում 26.10.2019թ.
Արժեկտրոնային եկամուտների երկրորդ վճարում 26.04.2020թ.
Արժեկտրոնային եկամուտների երրորդ վճարում 26.10.2020թ.
Արժեկտրոնային եկամուտների չորրորդ վճարում 26.04.2021թ.
Արժեկտրոնային եկամուտների հինգերորդ վճարում 26.10.2021թ.
Արժեկտրոնային եկամուտների վեցերորդ վճարում և պարտատոմսերի մարման գումարի վճարում 26.04.2022թ.
Այն դեպքում, երբ արժեկտրոնային եկամուտների և/կամ մարման գումարի վճարման օրը համընկնում է ոչ աշխատանքային օրվա հետ, վճարումը կատարվում է հաջորդ աշխատանքային օրը:

Ծրագրային Ազդագրին և Թողարկման վերջնական պայմաններին կարող եք ծանոթանալ հետևյալ հղումներով.

Ծրագրային Ազդագիր

Ծրագրային ազդագրի լրացում (գրանցված է 28․08․19)

Ծրագրային ազդագրի լրացում (գրանցված է 16.10.19)

Վերջնական պայմաններ

 

«ՖԻՆՔԱ» ՈՒՎԿ ՓԲԸ պարտատոմսերի 4-րդ թողարկում

ՀՀ կենտրոնական բանկի նախագահի 2018թ. դեկտեմբերի 5-ի թիվ 1/842Ա որոշմամբ գրանցված «ՖԻՆՔԱ» ՈՒՎԿ ՓԲԸ անվանական արժեկտրոնային պարտատոմսերի ծրագրային ազդագրի հիման վրա «ՖԻՆՔԱ» ՈՒՎԿ ՓԲԸ-ն նախատեսում է 2019թ. փետրվարի 25-ին իրականացնել անվանական արժեկտրոնային դոլարային պարտատոմսերի թողարկում և տեղաբաշխում:

Որպես պարտատոմսերի երաշխավորված տեղաբաշխող հանդես է գալու ԱՐԱՐԱՏԲԱՆԿ ԲԲԸ-ն։ Պարտատոմսերի տեղաբաշխումն իրականացվելու է «Հայաստանի ֆոնդային բորսա» ԲԲԸ տեղաբաշխման համակարգով, ընդ որում՝ 1,800,000 ԱՄՆ դոլար ընդհանուր ծավալով 72,000 հատ պարտատոմսերի տեղաբաշխումն իրականացվելու է ստանդարտ փակ աճուրդի անցկացման միջոցով` բացառելով ոչ մրցակցային, ինչպես նաև լրիվ բավարարմամբ հայտերի ներկայացումը, իսկ մնացած 200,000 ԱՄՆ դոլար ընդհանուր ծավալով, 8,000  հատ պարտատոմսերը ձեռք է բերվելու ԱՐԱՐԱՏԲԱՆԿ ԲԲԸ կողմից անվանական արժեքով՝ որպես շուկա ստեղծող՝ երկրորդային շուկայում պարտատոմսերի իրացվելիության և ներդրումային գրավչության բարձրացման նպատակով։

Պարտատոմսերի տեղաբաշխման աճուրդին անմիջապես կարող են մասնակցել միայն Բորսայի անդամները, որոնց ցանկը հասանելի է «Հայաստանի ֆոնդային բորսա» ԲԲԸ պաշտոնական կայքում` http://amx.am:

Բորսայի անդամ չհանդիսացող ներդրողները կարող են աճուրդին մասնակցել (օգտվել առաջարկից) Բորսայի անդամների միջոցով` վերջիններիս կողմից սահմանված կարգով և պայմաններով:

Թողարկվող պարտատոմսերի էական պայմաններն են.

ԴԱՍԸ

Անվանական արժեկտրոնային
ԱՆՎԱՆԱԿԱՆ ԱՐԺԵՔԸ 25 ԱՄՆ դոլար

ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԾԱՎԱԼԸ

2,000,000 ԱՄՆ դոլար
ՔԱՆԱԿԸ 80,000 հատ
 ՇՐՋԱՆԱՌՈՒԹՅԱՆ ԺԱՄԿԵՏԸ 36 ամիս
 ԱՐԺԵԿՏՐՈՆԱՅԻՆ ՏՈԿՈՍԱԴՐՈՒՅՔԸ

6%

ԱՐԺԵԿՏՐՈՆՆԵՐԻ ՎՃԱՐՄԱՆ ՊԱՐԲԵՐԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆԸ

կիսամյակային

ՏԵՂԱԲԱՇԽՈՂԸ

ԱՐԱՐԱՏԲԱՆԿ ԲԲԸ

Ծանուցում․

ՖԻՆՔԱ» ՈՒՎԿ ՓԲԸ-ի պարտատոմսերի արժեկտրոնային եկամուտների վճարումը և պարտատոմսերի մարումը կիրականացվի հետևյալ ժամանակացույցով

Արժեկտրոնային եկամուտների առաջին վճարում 25.08.2019թ.
Արժեկտրոնային եկամուտների երկրորդ վճարում 25.02.2020թ.
Արժեկտրոնային եկամուտների երրորդ վճարում 25.08.2020թ․
Արժեկտրոնային եկամուտների չորրորդ վճարում 25.02.2021թ.
Արժեկտրոնային եկամուտների հինգերորդ վճարում 25.08.2021թ.
Արժեկտրոնային եկամուտների վեցերորդ վճարում և պարտատոմսերի մարման գումարի վճարում 25.02.2022թ.
Այն դեպքում, երբ արժեկտրոնային եկամուտների և/կամ մարման գումարի վճարման օրը  համընկնում է ոչ աշխատանքային օրվա հետ, վճարումը կատարվում է հաջորդ աշխատանքային օրը:

Ծրագրային Ազդագրին և Թողարկման վերջնական պայմաններին կարող եք ծանոթանալ հետևյալ հղումներով.

Ծրագրային Ազդագիր

Վերջնական պայմաններ

«ՖԻՆՔԱ» ՈՒՎԿ ՓԲԸ պարտատոմսերի 3-րդ թողարկում

Տեղեկացնում ենք, որ ՀՀ կենտրոնական բանկի նախագահ 2018թ. դեկտեմբերի 5-ին N 1/842Ա որոշման համաձայն՝ գրանցվել է ՖԻՆՔԱ ՈւՎԿ ՓԲԸ արժեկտրոնային պարտատոմսերի ծրագրային ազդագիրը: Որոշումն ուժի մեջ է մտնում 2018թ. դեկտեմբերի 6-ից:

Հիմնական պայմաններ

Դասը Անվանական արժեկտրոնային
Անվանական արժեքը 10,000 ՀՀ դրամ
Ընդհանուր ծավալը 1,400,000,000 ՀՀ դրամ
Քանակը

140,000 հատ

Շրջանառության ժամկետը 36 ամիս
Արժեկտրոնային տոկոսադրույքը 10.5%
Արժեկտրոնների վճարման պարբերականությունը կիսամյակային
Տեղաբաշխողը ԱՐԱՐԱՏԲԱՆԿ ԲԲԸ

Ծանուցում

«ՖԻՆՔԱ» ՈՒՎԿ ՓԲԸ-ի պարտատոմսերի արժեկտրոնային եկամուտների վճարումը և պարտատոմսերի մարումը կիրականացվի հետևյալ ժամանակացույցով

Արժեկտրոնային եկամուտների առաջին վճարում 18.06.2019թ.
 Արժեկտրոնային եկամուտների երկրորդ վճարում 18.12.2019թ.
Արժեկտրոնային եկամուտների երրորդ վճարում 18.06.2020թ.
Արժեկտրոնային եկամուտների չորրորդ վճարում 18.12.2020թ
Արժեկտրոնային եկամուտների հինգերորդ վճարում 18.06.2021թ.
Արժեկտրոնային եկամուտների վեցերորդ վճարում 18.12.2021թ.
Այն դեպքում, երբ արժեկտրոնային եկամուտների վճարման օրը համընկնում է ոչ աշխատանքային օրվա հետ, վճարումը կատարվում է հաջորդ աշխատանքային օրը:

Ծրագրային Ազդագրին և Թողարկման վերջնական պայմաններին կարող եք ծանոթանալ հետևյալ հղումներով`

Պարտատոմսերի Թողարկման Ծրագրային Ազդագիր

Թողարկման վերջնական պայմաններ

«ՖԻՆՔԱ» ՈՒՎԿ ՓԲԸ պարտատոմսերի 2-րդ թողարկում

Հիմնական պայմաններ

Դասը Անվանական արժեկտրոնային
Անվանական արժեքը 10,000 ՀՀ դրամ
Ընդհանուր ծավալը 1,500,000,000 ՀՀ դրամ
Շրջանառության ժամկետը 24 ամիս
Արժեկտրոնային տոկոսադրույքը 12.75%
Արժեկտրոնների վճարման պարբերականությունը կիսամյակային
Տեղաբաշխողը ԱՐԱՐԱՏԲԱՆԿ ԲԲԸ

Ծանուցում

«ՖԻՆՔԱ» ՈՒՎԿ ՓԲԸ-ի պարտատոմսերի արժեկտրոնային եկամուտների վճարումը և պարտատոմսերի մարումը կիրականացվի հետևյալ ժամանակացույցով

Արժեկտրոնային եկամուտների առաջին վճարում 27.10.2017թ.
 Արժեկտրոնային եկամուտների երկրորդ վճարում 27.04.2018թ.
Արժեկտրոնային եկամուտների երրորդ վճարում 27.10.2018թ.
Արժեկտրոնային եկամուտների չորրորդ վճարում 27.04.2019թ.
Այն դեպքում, երբ արժեկտրոնային եկամուտների վճարման օրը  համընկնում է ոչ աշխատանքային օրվա հետ, վճարումը կատարվում է հաջորդ աշխատանքային օրը:

Ծրագրային Ազդագրին և Թողարկման վերջնական պայմաններին կարող եք ծանոթանալ հետևյալ հղումներով`

Պարտատոմսերի Թողարկման Ծրագրային Ազդագիր

Թողարկման վերջնական պայմաններ

«ՖԻՆՔԱ» ՈՒՎԿ ՓԲԸ պարտատոմսերի 1-ին թողարկում

Հիմնական պայմաններ

Դաս Անվանական արժեկտրոնային, չփոխարկվող
Անվանական արժեք 25 ԱՄՆ դոլար
Ընդհանուր ծավալը 4,000,000 ԱՄՆ դոլար
Շրջանառության ժամկետ 24 ամիս
Արժեկտրոնային տոկոսադրույք 7.5%
Արժեկտրոնների վճարման պարբերականությունը Կիսամյակային
Արժեթղթերի ձևը Ոչ փաստաթղթային
Արժեկտրոնի հաշվարկման առաջին օր 22.08.2017
Տեղաբաշխող ԱՐԱՐԱՏԲԱՆԿ ԲԲԸ


Ծանուցում

«ՖԻՆՔԱ» ՈՒՎԿ ՓԲԸ-ի պարտատոմսերի արժեկտրոնային եկամուտների վճարումը և պարտատոմսերի մարումը կիրականացվի հետևյալ ժամանակացույցով

Արժեկտրոնային եկամուտների առաջին վճարում 22.08.2017թ.
Արժեկտրոնային եկամուտների երկրորդ վճարում 22.02.2017թ.
Արժեկտրոնային եկամուտների երրորդ վճարում 22.08.2018թ
Արժեկտրոնային եկամուտների չորրորդ վճարում 22.02.2019թ.
Այն դեպքում, երբ արժեկտրոնային եկամուտների վճարման օրը  համընկնում է ոչ աշխատանքային օրվա հետ, վճարումը կատարվում է հաջորդ աշխատանքային օրը:

Ծրագրային Ազդագրին և Թողարկման վերջնական պայմաններին կարող եք ծանոթանալ հետևյալ հղումներով`

Պարտատոմսերի Թողարկման Ծրագրային Ազդագիր

Թողարկման վերջնական պայմաններ

Ֆինանսական օգնական
ABC finance

Էջը թարմացվել է` 15.10.2021 | 11:37

Տեղեկատվության հայերեն և անգլերեն տարբերակների միջև անհամապատասխանության առկայության դեպքում առաջնայնությունը տրվում է հայերեն տարբերակին: