header.mobile_app.img.alt.text
Online Banking
Termination of service of Mir cards

From March 30 of this year, AraratBank will terminate servicing of transactions with MIR payment system cards at the Bank's points of sale - ATMs, POS and VPOS terminals.

Please also be informed that from March 30 of this year, servicing of ArCa cards issued by AraratBank in MIR payment system infrastructure will be discontinued.

Էջը թարմացվել է` 26.08.2020 | 15:23

Տեղեկատվության հայերեն և անգլերեն տարբերակների միջև անհամապատասխանության առկայության դեպքում առաջնայնությունը տրվում է հայերեն տարբերակին: