Ներդրումներ ԱՐԱՐԱՏԲԱՆԿ-ի պարտատոմսերում


ԱՐԱՐԱՏԲԱՆԿՆ արժեթղթերի շուկայի ամենաակտիվ մասնակիցներից է և վերջին 11 տարիների ընթացքում արդեն տասնյոթերորդ անգամ անընդմեջ իրականացնում է կորպորատիվ պարտատոմսերի թողարկումներ:


ԱՐԱՐԱՏԲԱՆԿԻ կորպորատիվ պարտատոմսերը կարող են ձեռք բերել ինչպես իրավաբանական, այնպես էլ ֆիզիկական անձիք: 
 
 

ԱՐԱՐԱՏԲԱՆԿ ԲԲԸ պարտատոմսերի 17-րդ թողարկում

ԱՐԱՐԱՏԲԱՆԿ ԲԲԸ-ի պարտատոմսերի 17-րդ թողարկման հիմնական պայմանները.

Արժեթղթերի դասը

Անվանական արժեկտրոնային

Մեկ պարտատոմսի անվանական արժեքը

25 ԱՄՆ դոլար

Պարտատոմսերի քանակը

320 000 հատ

Թողարկման ընդհանուր ծավալ

8 000 000 ԱՄՆ դոլար

Արժեկտրոնային տոկոսադրույք

Տարեկան 5.25%, որը կհաշվարկվի տեղաբաշխման առաջին օրվանից սկսած 

Արժեկտրոնների վճարում

Եռամսյակային վճարումների պարբերականությամբ

Շրջանառության ժամկետ

51 ամիս

Տեղաբաշխման ժամկետ

22/01/2018թ.-06/04/2018թ.

Տեղեկացնում ենք, որ պարտատոմսերի թողարկման ծրագրային ազդագիրը և երեք լրացումները գրանցվել են ՀՀ Կենտրոնական բանկի կողմից համապատասխանաբար 25/07/2017թ., 21/09/2017թ. 30/11/2017թ. և 16/01/2018թ.:

Կորպորատիվ պարտատոմսերը կարող եք ձեռք բերել 22/01/2018թ.-ից մինչև 06/04/2018թ.-ը, ԱՐԱՐԱՏԲԱՆԿ ԲԲԸ-ի Գլխավոր գրասենյակում կամ մասնաճյուղերում, իսկ ցուցակումից սկսած դրանք շրջանառվելու են երկրորդային շուկայում, մասնավորապես՝ «ՆԱՍԴԱՔ ՕԷՄԷՔՍ ԱՐՄԵՆԻԱ» ԲԲԸ ֆոնդային բորսայի առևտրային հարթակում:

Պարտատոմսերը ձեռք բերելու համար անհրաժեշտ է արժեթղթերի հաշիվ ունենալ կամ բացել «Հայաստանի Կենտրոնական դեպոզիտարիա» ԲԲԸ –ի կողմից հաշվի օպերատորի կարգավիճակ ստացած ընկերություններում և բանկային հաշիվներ՝ ՀՀ տարածքում գործող ցանկացած բանկում: ԱՐԱՐԱՏԲԱՆԿ ԲԲԸ հանդիսանում է հաշվի օպերատոր, հետևաբար պահանջվող բոլոր հաշիվները հնարավոր է բացել հենց ԱՐԱՐԱՏԲԱՆԿ ԲԲԸ-ում՝ անվճար և առանց սպասարկման վճարի՝ պարտատոմսի գործողության ընթացքում:

Կատարելով ներդրում կորպորատիվ պարտատոմսերում` Դուք կարող եք շրջանառության ընթացքում ցանկացած պահի դրանք վաճառել և շուկայական տոկոսադրույքների կտրուկ տատանումների բացակայության պայմաններում ստանալ  ինչպես  ներդրված գումարն, այնպես էլ  կուտակված տոկոսագումարները:

«Ֆիզիկական անձանց բանկային ավանդների հատուցումը երաշխավորելու մասին» ՀՀ օրենքի համաձայն, Բանկի կողմից թողարկված անվանական պարտատոմսերում  ներդրված միջոցները համարվում են երաշխավորված բանկային ավանդ և երաշխավորված են «Ավանդների հատուցումը երաշխավորող հիմնադրամի» կողմից:

Պարտատոմսերի մարման ամսաթիվ` 22.04.2022թ.


Ծանուցում
. 

 ԱՐԱՐԱՏԲԱՆԿ ԲԲԸ-ի 17-րդ թողարկման պարտատոմսերի արժեկտրոնային եկամուտների վճարումը և պարտատոմսերի մարումը կիրականացվի հետևյալ ժամանակացույցով

 Արժեկտրոնային եկամուտների 1-ին վճարում

22.04.2018թ․

 Արժեկտրոնային եկամուտների 2-րդ վճարում

22.07.2018թ․

Արժեկտրոնային եկամուտների 3-րդ վճարում

22.10.2018թ․

 Արժեկտրոնային եկամուտների 4-րդ վճարում

22.01.2019թ․

 Արժեկտրոնային եկամուտների 5-րդ վճարում

22.04.2019թ․

 Արժեկտրոնային եկամուտների 6-րդ վճարում

22.07.2019թ․

 Արժեկտրոնային եկամուտների 7-րդ վճարում

22.10.2019թ․

 Արժեկտրոնային եկամուտների 8-րդ վճարում

22.01.2020թ․

 Արժեկտրոնային եկամուտների 9-րդ վճարում

22.04.2020թ․

 Արժեկտրոնային եկամուտների 10-րդ վճարում

22.07.2020թ․

 Արժեկտրոնային եկամուտների 11-րդ վճարում

22.10.2020թ․

 Արժեկտրոնային եկամուտների 12-րդ վճարում

22.01.2021թ․

Արժեկտրոնային եկամուտների 13-րդ վճարում

22.04.2021թ․

Արժեկտրոնային եկամուտների 14-րդ վճարում

22.07.2021թ․

Արժեկտրոնային եկամուտների 15-րդ վճարում

22.10.2021թ․

Արժեկտրոնային եկամուտների 16-րդ վճարում

22.01.2022թ․

Արժեկտրոնային եկամուտների 17-րդ վճարում և պարտատոմսերի մարում

22.04.2022թ․

Այն դեպքում, երբ արժեկտրոնային եկամուտների վճարման կամ պարտատոմսերի մարման օրը  համընկնում է ոչ աշխատանքային օրվա հետ, վճարումը կատարվում է հաջորդ աշխատանքային օրը:

Արժեկտրոնային եկամտի վճարման, ինչպես նաև մարման գումարի փոխանցումը կատարվելու է ՀԿԴ-ից ստացված սեփականատերերի ռեեստրից քաղվածքում նշված հաճախորդի հաշվին` պարտատոմսերի արժեկտրոնային եկամտի վճարման, ինչպես նաև մարման օրվա մինչև ժամը 14:00-ն: Արժեկտրոնային եկամուտը, ինչպես նաև մարման գումարը վճարվում են վճարման օրվանը նախորդող աշխատանքային օրվա ժամը 18:00-ի դրությամբ «Հայաստանի կենտրոնական դեպոզիտարիա» ԲԲԸ-ում, պարտատոմսերի գրանցված սեփականատերերի ցուցակի (ռեեստրի) հիման վրա, ԱՐԱՐԱՏԲԱՆԿ ԲԲԸ-ում կամ այլ բանկերում պարտատոմսերի սեփականատերերի բանկային հաշիվներին:

Պարտատոմսերի և Բանկի մասին առավել մանրամասն տեղեկատվություն կարող եք ստանալ ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից գրանցված Պարտատոմսերի թողարկման ծրագրային ազդագրում, ծրագրային ազդագրի լրացումներում և թողարկման վերջնական պայմաններում:

 

Տասնյոթերորդ թողարկման վերջնական պայմաններ 

Տասնվեցերորդ թողարկման վերջնական պայմաններ
 
Տասնհինգերորդ թողարկման վերջնական պայմաններ
 
Տասնչորսերորդ թողարկման վերջնական պայմաններ
 
ԱՐԱՐԱՏԲԱՆԿ ԲԲԸ կողմից թողարկվող կորպորատիվ արժեկտրոնային պարտատոմսերի ծրագրային ազդագրի լրացում
 
ԱՐԱՐԱՏԲԱՆԿ ԲԲԸ կողմից թողարկվող կորպորատիվ արժեկտրոնային պարտատոմսերի ծրագրային ազդագրի լրացում

ԱՐԱՐԱՏԲԱՆԿ ԲԲԸ կողմից թողարկվող կորպորատիվ արժեկտրոնային պարտատոմսերի ծրագրային ազդագրի լրացում

ԱՐԱՐԱՏԲԱՆԿ ԲԲԸ կողմից թողարկվող կորպորատիվ արժեկտրոնային պարտատոմսերի ծրագրային ազդագիր
 2016թ. ԱՐԱՐԱՏԲԱՆԿ ԲԲԸ Տեղաբաշխվող անվանական պարտատոմսերի տասներեքերորդ թողարկման ազդագիր
 2016թ. ԱՐԱՐԱՏԲԱՆԿ ԲԲԸ Տեղաբաշխվող անվանական պարտատոմսերի տասներկուերորդ թողարկման ազդագիր
 2016թ. ԱՐԱՐԱՏԲԱՆԿ ԲԲԸ Տեղաբաշխվող անվանական պարտատոմսերի տասնմեկերորդ թողարկման ազդագիր
 2015թ. ԱՐԱՐԱՏԲԱՆԿ ԲԲԸ Տեղաբաշխվող անվանական պարտատոմսերի տասներորդ թողարկման ազդագիր
 2015թ. ԱՐԱՐԱՏԲԱՆԿ ԲԲԸ Տեղաբաշխվող անվանական պարտատոմսերի իններորդ թողարկման ազդագիր
 2014թ. ԱՐԱՐԱՏԲԱՆԿ ԲԲԸ Տեղաբաշխվող անվանական պարտատոմսերի ութերորդ թողարկման ազդագիր

 2013 թ. ԱՐԱՐԱՏԲԱՆԿ ԲԲԸ Տեղաբաշխվող անվանական պարտատոմսերի յոթերորդ թողարկման ազդագիր


 Տասնվեցերորդ թողարկում

 Տասնհինգերորդ թողարկում

 Տասնչորսերորդ թողարկում

 Տասներեքերորդ թողարկում

 Տասներկուերորդ թողարկում

 Տասնմեկերորդ թողարկում
 Տասներորդ թողարկում
 Իններորդ թողարկում
 Ութերորդ թողարկում
 Յոթերորդ թողարկում
 Վեցերորդ թողարկում
 2013 թ. ԱՐԱՐԱՏԲԱՆԿ ԲԲԸ Տեղաբաշխվող անվանական պարտատոմսերի վեցերորդ թողարկման ազդագիր
 Հինգերորդ թողարկում
 2012 թ. ԱՐԱՐԱՏԲԱՆԿ ԲԲԸ Տեղաբաշխվող անվանական պարտատոմսերի ազդագիր
Չորրորդ թողարկում
2012-09-28
Բեռնել
2012 թ. Որոշում
2012-10-01
Բեռնել
Երրորդ թողարկում
2012-09-28
Բեռնել
2011թ. ԱՐԱՐԱՏԲԱՆԿ ԲԲԸ Տեղաբաշխվող անվանական պարտատոմսերի ազդագիր
2012-09-28
Բեռնել
2009թ. ԱՐԱՐԱՏԲԱՆԿ ԲԲԸ Տեղաբաշխվող անվանական պարտատոմսերի ազդագիր
2012-09-28
Բեռնել
Երկրորդ թողարկում
2012-09-28
Բեռնել
2008 թ. ԱՐԱՐԱՏԲԱՆԿ ԲԲԸ Տեղաբաշխվող անվանական պարտատոմսերի ազդագիր
2012-09-28
Բեռնել
Առաջին թողարկում
2012-09-28
Բեռնել
Ժամանակացույց
2013-08-22
ԲեռնելՆախորդ էջ