Ակցիաներ


1. ԱԿՑԻԱ՝ Ներմուծող իրավանաբական անձանց և անհատ ձեռնարկատերերի համար

2018 թվականի սեպտեմբերի 10-ից մինչև 2018 թվականի դեկտեմբերի 14-ը Բանկ դիմած ներմուծմամբ զբաղվող իրավաբանական անձանց և անհատ ձեռնարկատերերին վարկերը կտրամադրվեն արտոնյալ պայմաններով.

Վարկի նպատակը – արտերկրից/ներից շրջանառու միջոցների համալրում
Վարկի գումարը և արժույթը – մինչև 400.000 ԱՄՆ դոլար կամ համարժեք Եվրո
Վարկի ժամկետը և արտոնյալ ժամանակահատվածը – մինչև 36 ամիս, առաջին 3  ամիսներին միայն հաշվեգրվող տոկոսագումարների վճարման պայմանով

Տարեկան տոկոսադրույքը.

  • 7 %՝ ԱՄՆ դոլարով վարկավորման դեպքում
  • 6 %՝ եվրոյով վարկավորման դեպքում

Վարկի օգտագործման եղանակ – անկանխիկ
Վարկային հայտի քննարկման վճար - չի գանձվում
Վարկային փաթեթի կազմման և սպասարկման վճար - վարկի գումարի 0.1%-ի չափով, սակայն ոչ ավել քան 100.000 ՀՀ դրամ,
Վարկ գրավ հարաբերակցություն- որպես գրավ առաջարկվող գույքի գնահատված լիկվիդային արժեքի մինչև 80%-ի չափով:

Վարկի շրջանակում դիմումի համաձայն անվճար կթողարկվի ArCa GREEN LINE վճարային պլաստիկ քարտ՝ մաքսային ձևակերպումների իրականացման նպատակով:

ArCa GREEN LINE քարտով Դուք կարող եք ստանալ ՀՀ դրամային օվերդրաֆտ 1 տարի գործողության ժամկետով`վերջին 4 ամիսներին սահմանաչափի հավասարաչափ նվազեցման պայմանով, հաստատվող վարկի գումարի մինչև 5%-ի չափով: Օվերդրաֆտի օգտագործված մասի նկատմամբ հաշվարկված տարեկան տոկոսադրույքը՝ 11%, մայր գումարի չօգտագործված մասի նկատմամբ հաշվարկված տարեկան տոկոսադրույքը` 0%:

Ակցիայից օգտվելու համար հաճախորդը կարող է դիմել Բանկի գլխամասային գրասենյակ կամ
61 մասնաճյուղերից  որևէ մեկը:

_______________________________________________

2. ԱԿՑԻԱ՝ Արտահանմամբ զբաղվող իրավանաբական անձանց և անհատ ձեռնարկատերերի համար

2018 թվականի սեպտեմբերի 01-ից մինչև 2018 թվականի հոկտեմբերի 31-ը ԱՐԱՐԱՏԲԱՆԿ  դիմած արտահանմամբ զբաղվող իրավաբանական անձանց և անհատ ձեռնարկատերերին վարկերը կտրամադրվեն հատուկ արտոնյալ պայմաններով.

Վարկի նպատակը – հիմնական միջոցների ձեռքբերում, շրջանառու միջոցների համալրում,
Վարկի արժույթը – ԱՄՆ դոլար,
Վարկի գումարը  մինչև 400.000 (չորս հարյուր հազար),
Վարկի ժամկետը –  մինչև 60 (վաթսուն) ամիս,
Տարեկան տոկոսադրույքը – 6 (վեց) տոկոս։

Ակցիայից օգտվելու համար հաճախորդը կարող է դիմել Բանկի գլխամասային գրասենյակ կամ 
61 մասնաճյուղերից  որևէ մեկը:

_______________________________________________

3. ԱԿՑԻԱ՝ նվազող տոկոսադրույքներ


2018 թվականի սեպտեմբերի 15-ից մինչև 2018 թվականի դեկտեմբերի 25-ը «ՆՎԱԶՈՂ ՏՈԿՈՍԱԴՐՈՒՅՔՆԵՐ» ակցիայի շրջանակներում իրավաբանական անձանց կամ անհատ ձեռնարկատերերին համար սահմանվում են արտոնյալ պայմաններ.

Վարկի նպատակ – շրջանառու միջոցների համալրում, կրեդիտորական պարտքի մարում, հիմնական միջոցների ձեռքբերում, կապիտալ ներդրումների իրականացում, ընթացիկ ծախսերի ֆինանսավորում
Վարկի արժույթը - ԱՄՆ դոլար
Վարկի ժամկետը - մինչև 60 ամիս
Տարեկան տոկոսադրույքը 8.9 %

Տարեկան տոկոսադրույքը նվազում է համաձայն սույն ենթակետի թիվ 1 աղյուսակի, եթե Վարկառուի ռիսկի դասը ստանդարտ է, սակայն եթե տոկոսադրույքի վերանայման ենթակա օրվան նախորդող 12 (տասներկու) ամիսների ընթացքում Վարկառուի կողմից Բանկի հանդեպ ստանձնած պարտավորությունների գծով գրանցվել են ընդհանուր 10 (տասը) և/կամ ավելի օր ժամկետանց, վարկի տարեկան տոկոսադրույքի վերանայում չի իրականացվում:

Թիվ 1 աղյուսակ

60 ամիս գործողության ժամկետով

 

 

 

Վարկի արժույթ

Գործող-

ության
առավելագույն ժամկետ

(ամիս)

1-12-րդ ամիսներ

13-24-րդ ամիսներ

25-36-րդ ամիսներ

37-60-րդ ամիսներ

Վարկի
տարեկան տոկոսադրույք

Տարեկան
նվազող տոկոսադրույք

Վարկի
տարեկան տոկոսադրույք

Տարեկան
նվազող տոկոսադրույք

Վարկի
տարեկան տոկոսադրույք

Տարեկան
նվազող տոկոսադրույք

 

 

ԱՄՆ դոլար

60

8.9 %

7.9%

1.0%

6.9%

1.0%

5.9 %

1.0%

_______________________________________________

4․ ԱԿՑԻԱ «Զեյթուն» 

ԱՐԱՐԱՏԲԱՆԿ-ը հայտարարում է ԱԿՑԻԱ Բանկի Զեյթուն մասնաճյուղում մինչև սույն թվականի դեկտեմբերի 31-ը սպասարկվող հաճախորդների համար: Ակցիայի շրջանակում հաճախորդները կարող են օգտվել հետևյալ ԱՐՏՈՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻՑ.

  • Մինչև 2018 թվականի դեկտեմբերի 31-ն ակցիայի շրջանակներում տրամադրված քարտերով նվազագույնը 500,000 ՀՀ դրամ կամ համարժեք արտարժույթ գումարի շրջանառության դեպքում հաճախորդի ցանկությամբ քարտն անվճար  կփոխարինվի Բանկին պատկանող միջազգային  Visa Classic chip կամ MasterCard Standard chip վճարային պլաստիկ քարտով:
Նախորդ էջ