ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ԱՐԱԳ ԴՐԱՄԱԿԱՆ ՓՈԽԱՆՑՈՒՄՆԵՐ


Մեր խորհուրդը Ձեզ` ճիշտ կողմնորոշվեք
Արագություն, հարմարավետություն, անվտանգություն և շահավետություն. սրանք հենց այն բնորոշիչներն են, որոնցով առաջնորդվում է յուրաքանչյուր մարդ, ով ցանկանում է դրամ ստանալ/փոխանցել իր բարեկամին, հարազատին, գործընկերոջը:
 


 

Արագ դրամական փոխանցման համակարգերն ԱՐԱՐԱՏԲԱՆԿ-ում


Մենք առաջարկում ենք ֆիզիկական անձանց արագ դրամական փոխանցումների գրեթե բոլոր հանրահայտ և հեղինակավոր համակարգերը.


Այցելեք ԱՐԱՐԱՏԲԱՆԿԻ կենտրոնական գրասենյակ կամ ցանկացած մասնաճյուղ, ընտրեք ԱՐԱՐԱՏԲԱՆԿ-ի կողմից առաջարկվող ձեզ հարմար ցանկացած համակարգ, և իրականացրեք ձեր փոխանցումներն արագ, ապահով և շահավետ:

 


 

Ի՞նչ է հարկավոր իմանալ միջազգային արագ դրամական համակարգերի միջոցով փոխանցումներ իրականացնելու համար


1. Արագ դրամական փոխանցումների համակարգերով փոխանցումներն իրականացվում են ֆիզիկական անձանց անունով ԱՌԱՆՑ ՀԱՇՎԻ ԲԱՑՄԱՆ:

2. Դրամական միջոցների փոխանցման/ստացման գործարքներ կատարելու համար անհրաժեշտ է ներկայացնել անձը հաստատող փաստաթուղթ:

3. Բանկը պարտավոր է տրամադրել յուրաքանչյուր փոխանցման կատարումը հավաստող փաստաթուղթ, որտեղ նշված կլինեն փոխանցված գումարը, արժույթը, վճարված միջնորդավճարը, ինչպես նաև անդորրագիր` մատուցված ծառայության վերաբերյալ: Հասցեատերը ստանում է փոխանցված գումարն ամբողջությամբ և չի վճարում միջնորդավճար:

4. ԱՐԱՐԱՏԲԱՆԿ-ում փոխանցումներն իրականացվում են ԱՄՆ դոլարով, եվրոյով, ՌԴ ռուբլով և ՀՀ դրամով հաճախորդի ներկայացված հետևյալ պարտադիր տվյալների առկայության դեպքում.

. անձը հաստատող փաստաթուղթ

. փոխանցվող գումարը և փոխանցման միջնորդավճարը

. փոխանցման երկիրը և քաղաքը

. գումարը ստացողի անուն, ազգանուն և հայրանուն, եթե այն նշված է անձնագրում: 

5. Արագ դրամական փոխանցումների համակարգերով փոխանցումներ կատարելիս 1 գործարքի առավելագույն գումարի չափը կազմում է 20 000 ԱՄՆ դոլար, 15 000 եվրո կամ 900 000 ՌԴ ռուբլի, եթե այլ բան նախատեսված չէ համապատասխան համակարգի կանոններով: Խոշոր գումարները մի քանի մասերի տրոհելն արգելվում է:

6. Միջնորդավճարը հաշվարկվում է տվյալ օրվա ՀՀ ԿԲ հաշվարկային փոխարժեքով: 

7. Փոխանցողն ունի առաջնայնության իրավունք ստացողի նկատմամբ, այն է` եթե գումարը փոխանցելուց հետո փոխանցողը հետ է պահանջում փոխանցված գումարը, և հարցման արդյունքում պարզվում է, որ հասցեատերը գումարը դեռ չի ստացել, այդ պարագայում հաճախորդին առաջարկվում է լրացնել գումարը հետ ստանալու վերաբերյալ դիմում, որից հետո հիմնական գումարը` առանց միջնորդավճարի, վերադարձվում է հաճախորդին դիմումը ներկայացնելու պահից մինչև 1 բանկային օր ժամկետում, եթե այլ բան նախատեսված չէ ԱԴՓ համակարգի կամ ստացող բանկի պայմաններով: 

8. Եթե գումարը փոխանցելուց հետո փոխանցողը հայտնում է, որ փոխանցման տվյալներում առկա է սխալ, այդ պարագայում հաճախորդին առաջարկվում է լրացնել դիմում, որում նշվում են ուղղման ենթակա տվյալները: Իրականացված ուղղման համար հաճախորդից գանձվում է սխալի ուղղման միջնորդավճար` 1000 ՀՀ դրամի չափով: Ուղղումն իրականացվում է յուրաքանչյուր համակարգի համար սահմանված կարգով: Փոխանցում կատարած հաճախորդի դիմումի համաձայն արագ դրամական փոխանցումներում ցանկացած բնույթի փոփոխություններն իրականացվում են ուղղման վերաբերյալ դիմումը ներկայացնելու պահից մինչև 1 բանկային օր ժամկետում, եթե այլ բան նախատեսված չէ ԱԴՓ համակարգի կամ ստացող բանկի պայմաններով:

9. ԱՐԱՐԱՏԲԱՆԿ-ը պատասխանատվություն չի կրում փոխանցման կոդը հաճախորդի կողմից երրորդ անձին փոխանցելու պատճառով առաջացած հետևանքների համար:

ԱՐԱՐԱՏԲԱՆԿ-ում Դրամական միջոցների վճարումն իրականացվում է ԱՄՆ դոլարով, եվրոյով, ՌԴ ռուբլով և ՀՀ դրամով հաճախորդի անձը հաստատող փաստաթղթի առկայության, փոխանցման կոդի և ստացողի անվան , ազգանվան և հայրանվան (եթե այն նշված է անձնագրում) համընկնման դեպքում ։ *

* Եթե այլ բան նախատեսված չէ արագ դրամական փոխանցումների համակարգով ։

Լրացուցիչ տեղեկությունների համար դիմել ԱՐԱՐԱՏԲԱՆԿ ԲԲԸ -ի հեռախոսային կենտրոն ` (37410) 59-23-23

 


 

Ստացե՛ք արագ դրամական փոխանցումները հեռախոսազանգի միջոցով


Եթե ցանկանում եք խնայել Ձեր ժամանակը և օգտվել որակյալ բանկային ծառայություններից ԱՌԱՆՑ ԲԱՆԿ ԱՅՑԵԼԵԼՈՒ, ապա ԱՐԱՐԱՏԲԱՆԿ-ի այս առաջարկը Ձեզ համար է:

Բավական է միայն հեռախոսազանգի միջոցով բանավոր հանձնարարություն տալ Բանկի հեռախոսային կենտրոնի մասնագետին, և հաշված րոպեների ընթացքում միջազգային դրամական փոխանցումների համակարգերից գումարները կմուտքագրվեն Ձեր քարտային հաշվին:

Եթե փոխանցման արժույթը տարբերվում է Ձեր քարտային հաշվի արժույթից, ապա գումարը կփոխարկվի Ձեր կողմից նշված արժույթի` Բանկում սահմանված փոխարժեքի համաձայն, և կմուտքագրվի Ձեր կողմից նշված քարտային հաշվին:

Ուշադրություն`- «Արագ դրամական փոխանցումների ստացում հեռախոսազանգի միջոցով» ծառայության մատուցման պայմանները ՉԵՆ ԳՈՐԾՈՒՄ “Money Gram” համակարգի համար:

  


 

 

 Կատարե՛ք արագ դրամական փոխանցումներ ԱՐԱՐԱՏԲԱՆԿ-ում և դարձե՛ք ԱՐԱՐԱՏՏՐԱՆՍՖԵՐ ակումբի անդամ


 ԱՐԱՐԱՏԲԱՆԿ-ը 1 ամսվա ընթացքում արագ դրամական փոխանցումների համակարգերով 10,000 ԱՄՆ դոլարին համարժեք և ավել գումարի գործարքներ իրականացրած իր հաճախորդներին առաջարկում է ԱՐԱՐԱՏՏՐԱՆՍՖԵՐ քարտ, որն իրենց հնարավորություն կտա օգտվելու մի շարք արտոնություններից` 

10% զեղչ միջազգային արագ դրամական փոխանցումների համակարգերով փոխանցում իրականացնելիս

50% զեղչ ԱՐԱՐԱՏԲԱՆԿ-ում առկա անհատական պահատեղերից օգտվելու համար

արտոնյալ փոխարժեք այդ պահին ԱՐԱՐԱՏԲԱՆԿ-ում գործող տարադրամի փոխարժեքներից

1% ցածր տոկոսադրույքով վարկ ԱՐԱՐԱՏԲԱՆԿ-ում գործող անվանական տոկոսադրույքից` պայմանների բավարարման դեպքում

արտահերթ սպասարկում

եռամսյակային խաղարկությանը մասնակցելու հնարավորություն

• ԱՐԱՐԱՏԲԱՆԿ-ի ArCa քարտապաններին առաջարկվող զեղչային ցանցից օգտվելու բացառիկ հնարավորություն

նոր հաճախորդ ներգրավելու դեպքում վերջինիս բոնուսային միավորների ավելացում ներգրավողի միավորներին

 
 
 
 
Նախորդ էջ