Ոսկու գրավով գյուղատնտեսական վարկեր


 

Արժույթ

Վարկի

գումար 

 

Ժամկետ

Վարկ/Գրավ

հարաբե-րություն

 

Վարկի և

տոկոսագումարի

վճարում

Գրավի առարկա

Տոկոսադրույք (տարեկան)

ԱՄՆ դոլար

Նվազագույնը` 100.000 ՀՀ դրամին առավելագույնը` 2.000.000 ՀՀ դրամին համարժեք

 

70-100 օր

Գնահատված արժեքի մինչև 100%

Վարկի մարումը ժամկետի վերջում, տոկոսագումարների գանձումը` վարկը ստանալու պահին ամբողջ ժամանակահատվածի համար

 

Ոսկյա իրեր

8%

 

101-190 օր

Գնահատված արժեքի մինչև  95%

Վարկի մարումը ժամկետի վերջում, տոկոսագումարների գանձումը` ամսական

8.5%

 

191-740 օր

Գնահատված արժեքի մինչև  100%

Ամսական հավասարաչափ

9%

 

 

SMS ծառայության տրամադրման պայմաններ

 

*Քարտի ժամկետը լրանալու վերաբերյալ

* Հաճախորդի ցանկությամբ վարկի կամ օվերդրաֆտի վերջնաժամկետը լրանալու վերաբերյալ

*Հաճախորդի ցանկությամբ վարկային գծի/օվերդրաֆտի նվազեցման ժամկետի  և  գումարի վերաբերյալ

*Տարեկան սպասարկման վճարի վերաբերյալ

* Հաճախորդի ցանկությամբ վարկի կամ օվերդրաֆտի ամսական մարման վերաբերյալ

30.00 ՀՀ դրամ

Ծանուցում.
-Ոսկու գրավով  գյուղատնտեսական  վարկերի տրամադրման համար միանվագ գանձվում է վարկային հայտի ուսումնասիրության, վարկային հաշվի վարման և սպասարկման միջնորդավճար`

 

- մինչև 500 ԱՄՆ դոլար վարկի գումարի դեպքում, 2.000 ՀՀ դրամ գումարի չափով, 

- 501 ԱՄՆ դոլարից 1.500 ԱՄՆ դոլար վարկի գումարի դեպքում, 3.500 ՀՀ դրամ գումարի չափով, 

- 1.501 ԱՄՆ դոլարից 3.000 ԱՄՆ դոլար վարկի գումարի դեպքում, 4.500 ՀՀ դրամ գումարի չափով, 

- 3.001 ԱՄՆ դոլարից 5.000 ԱՄՆ դոլար վարկի գումարի դեպքում, 6.000 ՀՀ դրամ գումարի չափով, 

- 5.001 ԱՄՆ դոլարից ավել վարկի գումարի դեպքում, 8.000 ՀՀ դրամ գումարի չափով:

- Գյուղատնտեսական վարկերը տրամադրվում են Ստեփանակերտ, Արցախ, Աբովյան, Գյումրի, Գյումրի2, Ծաղկաձոր, Դիլիջան, Արտաշատ, Էջմիածին, Վանաձոր, Վանաձոր2, Արմավիր, Սևան, Գորիս, Մասիս, Շիրակ, Սպիտակ, Մարտունի, Հրազդան, Աշտարակ, Չարենցավան և Իջևան մասնաճյուղերում:

-ԱՄՆ դոլարով վարկի տրամադրման դեպքում արտարժույթի փոխարժեքի փոփոխությունները կարող են ազդեցություն ունենալ վարկի մարումների վրա:

Գյուղատնտեսական մթերք՝ բուսաբուծական և անասնաբուծական արտադրանք արտադրողներին ոսկու գրավով վարկավորում: 


ԱՐԱՐԱՏԲԱՆԿ ԲԲԸ-ն ոսկու գրավադրմամբ վարկերի տրամադրման դեպքում սահմանել է մեկ գրամ ոսկու ըստ հարգերի գնահատման հետևյալ սահմանաչափերը: 

Ոսկու հարգ

ՀՀ դրամ

585

11.100

750

14.200

875

16.700

916

17.200

958

18.300

999

19.100

ՏԵՂԵԿՈՒԹՅՈՒՆ  
Վարկատեսակը Տոկոսադրույքի հաշվառման ձևը Վարկի և տոկոսագումարի մարման ձևը
Ոսկու գրավադրմամբ
վարկեր
տարեկան` վարկի
գումարի մնացորդի նկատմամբ, տարին ընդունել 365 օր
տոկոսագումարները վճարվում են վարկը ստանալու պահին վարկի գումարը մարվում է վարկի ժամկետի ավարտինՀաճախորդի վարկային հայտը բավարարվում է, եթե`

1. Հաճախորդը ներկայացնում է վարկային հայտը և անհրաժեշտ փաստաթղթերն ամբողջությամբ:

2. Վարկային հայտը և անհրաժեշտ փաստաթղթերը ներկայացնելուց հետո, հաճախորդի  վարկային պատմության վերաբերյալ հարցում է կատարվում ՙԱՔՌԱ՚ վարկային բյուրո:
3. Որպես գրավ առաջարկվող գույքի գնահատման արդյունքում գրավը ընդունելի լինելու դեպքում, կազմվում է եզրակացությունը և ներկայացվում է վարկերի տրամադրման վերաբերյալ որոշում կայացնող լիազոր մարմնի քննարկմանը:
4. Վարկը հաստատվելու դեպքում կատարվում են ՀՀ օրենսդրությամբ և իրավական այլ ակտերով սահմանված ձևակերպումները, որից հետո իրականացվում է վարկի տրամադրում: 
Հաճախորդի վարկային հայտը մերժվում է, եթե`

1. Հաճախորդի կողմից չեն ներկայացվել վարկ ստանալու համար անհրաժեշտ փաստաթղթերը, 
2. Որպես գրավ առաջարկվող գույքի գնահատման արդյունքում պարզվել է, որ այն որպես գրավ ընդունելի չէ բանկի համար, 
3. Բանկում վարկային հայտերի վերաբերյալ որոշումներ կայացնելու իրավասություն ունեցող լիազոր մարմինը չի բավարարել հաճախորդի վարկային հայտը: 
4. Եվ այլն

 

Կարևոր է իմանալ`

1.Պարտավորությունների չկատարման դեպքում ձեզ համար հնարավոր բացասական հետեվանքներ`   

ա)Վարկի մայր գումարը չվճարելու դեպքում` 0.06%

բ)Տոկոսագումարները չվճարելու դեպքում` 0.07%

2. Վարկային հայտի (դիմումի) վերաբերյալ որոշման կայացման առավելագույն  ժամկետ` 1 օր

3. Վարկային հայտի (դիմումի) վերաբերյալ որոշման մասին տեղեկացնելու ժամկետ` 1 օր

4. Վարկը տրամադրելու ժամկետ(պահանջվող բոլոր փաստաթղթերը ներկայացնելուց հետո)` 1 օր

5. Վարկի վաղաժամ մարման դեպքում տույժ-տուգանքներ չեն նախատեսվում:

 


ԶԳՈՒՇԱՑՈՒՄ` 
ՎԱՐԿԱՌՈՒԻ ԿՈՂՄԻՑ ՏՈԿՈՍԱԳՈՒՄԱՐՆԵՐԻ ԵՎ ՎԱՐԿԻ ԳՈՒՄԱՐԻ ՄԱՐՈՒՄՆԵՐԸ ԺԱՄԿԵՏԻՆ ՉՎՃԱՐՎԵԼՈՒ ԴԵՊՔՈՒՄ ՆՐԱ ՄԱՍԻՆ ԲԱՑԱՍԱԿԱՆ ՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆԸ ԿԳՐԱՆՑՎԻ ՎԱՐԿԱՅԻՆ ՌԵԳԻՍՏՐՈՒՄ: 

ԶԳՈՒՇԱՑՈՒՄ` 
ՎԱՐԿԱՅԻՆ ՊԱՅՄԱՆԱԳՐՈՎ ՍՏԱՆՁՆԱԾ ՎԱՐԿԱՅԻՆ ՊԱՐՏԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ՍԱՀՄԱՆՎԱԾ ԺԱՄԿԵՏՆԵՐՈՒՄ ԵՎ ԿԱՐԳՈՎ ՉԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ԿԱՄ ՈՉ ՊԱՏՇԱՃ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ԴԵՊՔՈՒՄ, ԲԱՆԿԻ ՀԱՆԴԵՊ ՍՏԱՆՁՆԱԾ ԲՈԼՈՐ ՊԱՐՏԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ՄԱՐՎՈՒՄ ԵՆ ՈՐՊԵՍ ԱՊԱՀՈՎՄԱՆ ՄԻՋՈՑ ԳՐԱՎԱԴՐՎԱԾ ԳՈՒՅՔԻ ԲՌՆԱԳԱՆՁՄԱՆ ԵՎ ԻՐԱՑՄԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆՔՈՒՄ ԳՈՅԱՑԱԾ ՄԻՋՈՑՆԵՐԻ ՀԱՇՎԻՆ:

ԶԳՈՒՇԱՑՈՒՄ` 
ՎԱՐԿԱՅԻՆ ՊԱՐՏԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ՉԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ԴԵՊՔՈՒՄ ԳՐԱՎԻ ԱՌԱՐԿԱՆ, ԻՍԿ ԴՐԱ ԱՆԲԱՎԱՐԱՐ ԼԻՆԵԼՈՒ ԴԵՊՔՈՒՄ ՆԱԵՎ ՎԱՐԿԱՌՈՒԻ ԱՅԼ ԳՈՒՅՔԸ, ԿԱՐՈՂ Է ԱՌԳՐԱՎՎԵԼ ԵՎ ԻՐԱՑՎԵԼ ԱՐՏԱԴԱՏԱԿԱՆ ԿԱՄ ԴԱՏԱԿԱՆ ԿԱՐԳՈՎ, ԻՆՉՊԵՍ ՈՒՂՂԱԿԻ ՎՃԱՌՔԻ, ԱՅՆՊԵՍ ԷԼ ՀՐԱՊԱՐԱԿԱՅԻՆ ՍԱԿԱՐԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՄԻՋՈՑՈՎ:

 
Փաստացի տարեկան տոկոսադրույքի հաշվարկի օրինակ
2018-03-12
Բեռնել
 

Գյուղատնտեսական վարկ ստանալու համար անհրաժեշտ փասաթղթերի ցանկ
2013-03-19
Բեռնել
ՍՊԱՌՈՂԱԿԱՆ ՎԱՐԿԻ ԷԱԿԱՆ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐԻ ԸՆԴՀԱՆՐԱԿԱՆ ԹԵՐԹԻԿ
2018-03-12
Բեռնել
ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
2015-05-12
ԲեռնելՆախորդ էջ