Ոսկու գրավադրմամբ վարկեր


Ոսկու գրավադրմամբ վարկերը ձևակերպվում են՝ ԱՐԱՐԱՏԲԱՆԿ ԲԲԸ հետևյալ մասնաճյուղերում՝

Ստեփանակերտ,Արցախ,Նաիրիտ,  Սեբաստիա, Մաշտոց, Խորենացի, Գյումրի, Աբովյան, Ծաղկաձոր, Դավթաշեն, Բյուզանդ, Շենգավիթ, Դիլիջան, Նոր Նորք, Իզմիրլյան, Արտաշատ, Էջմիածին, Վանաձոր, Արմավիր, Սևան, Մասիս, Կոմիտաս, Հրազդան, Էրեբունի, Գորիս, Մարտունի, Ջրվեժ, Շիրակ, Սպիտակ, Աշտարակ, Աջափնյակ, Իջևան, Նոր-Նորք 1, Ավան-Առինջ, Չարենցավան, Բաղրամյան, Արաբկիր, Վանաձոր 2, Գյումրի 2:

 Արժույթ

Վարկի գումար

Ժամկետ օր

Վարկ/Գրավ հարաբերությունը մինչև

Վարկի և Տոկոսագումարի վճարումը

Տոկոսադրույք  (տարեկան)

ՀՀ դրամ

նվազագույնը` 70.000, առավելագույնը` 1.500.000: Միևնույն գրավով կրկնակի վարկավորում` առավելագույնը` 2.000.000

70-100 օր

գնահատված արժեքի 100%,

Վարկի մարումը ժամկետի վերջում, տոկոսագումարների գանձումը` վարկը ստանալու պահին ամբողջ ժամանակահատվածի համար

10%

ՀՀ դրամ

նվազագույնը` 70.000, առավելագույնը` 1.500.000: Միևնույն գրավով կրկնակի վարկավորում` առավելագույնը` 2.000.000

101 - 190 օր

գնահատված արժեքի 100%

Վարկի մարումը ժամկետի վերջում, տոկոսագումարների գանձումը` վարկը ստանալու պահին ամբողջ ժամանակահատվածի համար

13%

ՀՀ դրամ

նվազագույնը` 30.000 ՀՀ դրամ, առավելագույնը՝ 69.999 ՀՀ դրամ

300–370

 օր

գնահատված արժեքի 100%

Վարկի մարումը ժամկետի վերջում, տոկոսագումարների գանձումը` ամսական

15%

նվազագույնը` 70.000 ՀՀ դրամ, առավելագույնը` 1.500.000: Միևնույն գրավով կրկնակի վարկավորում` առավելագույնը` 2.000.000

191 - 370 օր

ՀՀ դրամ

նվազագույնը` 70.000 ՀՀ դրամ, առավելագույնը` 1.500.000: Միևնույն գրավով կրկնակի վարկավորում` առավելագույնը` 2.000.000

371 - 740 օր

գնահատված արժեքի 100%

Ամսական հավասարաչափ

16%

741 – 1100 օր

գնահատված արժեքի 100%

Ամսական հավասարաչափ

17%

 

SMS ծառայության տրամադրման պայմաններ

 

*Քարտի ժամկետը լրանալու վերաբերյալ

* Հաճախորդի ցանկությամբ վարկի կամ օվերդրաֆտի վերջնաժամկետը լրանալու վերաբերյալ

*Հաճախորդի ցանկությամբ վարկային գծի/օվերդրաֆտի նվազեցման ժամկետի  և  գումարի վերաբերյալ

*Տարեկան սպասարկման վճարի վերաբերյալ

* Հաճախորդի ցանկությամբ վարկի կամ օվերդրաֆտի ամսական մարման վերաբերյալ

30.00 ՀՀ դրամ

 

Ծանուցում


Ոսկու գրավադրմամբ վարկերի տրամադրման համար միանվագ գանձվում է վարկային հայտի ուսումնասիրության, վարկային հաշվի վարման և սպասարկման միջնորդավճար`
- մինչև 100.000 ՀՀ դրամ վարկի գումարի դեպքում, 1.500 ՀՀ դրամ գումարի չափով.
- 100.001-ից 200.000 ՀՀ դրամ վարկի գումարի դեպքում, 2.000 ՀՀ դրամ գումարի չափով.
- 200.001-ից 400.000 ՀՀ դրամ վարկի գումարի դեպքում, 4.000 ՀՀ դրամ գումարի չափով.
- 400.001-ից 800.000 ՀՀ դրամ վարկի գումարի դեպքում, 7.000 ՀՀ դրամ գումարի չափով.
- 800.001-ից 1000.000 ՀՀ դրամ վարկի գումարի դեպքում, 10.000 ՀՀ դրամ գումարի չափով.

- 1.000.001-ից ավելի ՀՀ դրամ վարկի գումարի դեպքում, 15.000 ՀՀ դրամ գումարի չափով.

Բանկի Ստեփանակերտ և Արցախ մասնաճյուղերում`

- մինչև 100.000 ՀՀ դրամ վարկի գումարի դեպքում, 1.500 ՀՀ դրամ գումարի չափով,

- 100.001-ից 200.000 ՀՀ դրամ վարկի գումարի դեպքում, 2.000 ՀՀ դրամ գումարի չափով,

- 200.001-ից ՀՀ դրամը գերազանցող վարկերի դեպքում վարկային հայտի ուսումնասիրության, վարկային հաշվի վարման և սպասարկման համար միանվագ գանձվող միջնորդավճարի չափը սահմանել 3.000 ՀՀ դրամ:

 


ԱՐԱՐԱՏԲԱՆԿ ԲԲԸ-ն
ոսկու գրավադրմամբ վարկերի տրամադրման դեպքում սահմանել է մեկ գրամ ոսկու ըստ հարգերի գնահատման հետևյալ սահմանաչափերը

Ոսկու հարգ

ՀՀ դրամ

585

11.100

750

14.200

875

16.700

916

17.200

958

18.300

999

19.100

1. Վարկառուի կողմից իր պարտավորությունները ժամանակին չկատարելու դեպքում նրա կողմից վճարվում է տույժ

ա/ ժամկետանց տոկոսների դիմաց չվճարված գումարի 0,07%-ի չափով,
բ/ ժամկետանց վարկի գումարի դիմաց չվճարված գումարի 0,06%-ի չափով:


2. Վարկի վաղաժամ մարման դեպքում տույժ-տուգանքներ չեն նախատեսվում:

Տեղեկություն
Վարկատեսակը Տոկոսադրույքի հաշվառման ձևը Վարկի և տոկոսագումարի մարման ձևը
Ոսկու գրավադրմամբ
վարկեր
տարեկան` վարկի
գումարի մնացորդի նկատմամբ, տարին ընդունել 365 օր
տոկոսագումարները վճարվում են վարկը ստանալու պահին,
վարկի գումարը մարվում է վարկի ժամկետի ավարտին,

Հաճախորդի վարկային հայտը բավարարվում է, եթե`

1. Հաճախորդը ներկայացնում է վարկային հայտը և անհրաժեշտ փաստաթղթերն ամբողջությամբ:
2. Վարկային հայտը և անհրաժեշտ փաստաթղթերը ներկայացնելուց հետո, հաճախորդի  վարկային պատմության վերաբերյալ հարցում է կատարվում ՙԱՔՌԱ՚ վարկային բյուրո:
3. Որպես գրավ առաջարկվող գույքի գնահատման արդյունքում գրավը ընդունելի լինելու դեպքում, կազմվում է եզրակացությունը և ներկայացվում է վարկերի տրամադրման վերաբերյալ որոշում կայացնող լիազոր մարմնի քննարկմանը:
4. Վարկը հաստատվելու դեպքում կատարվում են ՀՀ օրենսդրությամբ և իրավական այլ ակտերով սահմանված ձևակերպումները, որից հետո իրականացվում է վարկի տրամադրում: 


Հաճախորդի վարկային հայտը մերժվում է, եթե`


1. Հաճախորդի կողմից չեն ներկայացվել վարկ ստանալու համար անհրաժեշտ փաստաթղթերը,
2. Որպես գրավ առաջարկվող գույքի գնահատման արդյունքում պարզվել է, որ այն որպես գրավ ընդունելի չէ բանկի համար,
3. Բանկում վարկային հայտերի վերաբերյալ որոշումներ կայացնելու իրավասություն ունեցող լիազոր մարմինը չի բավարարել հաճախորդի վարկային հայտը:
4. Եվ այլն


Կարևոր է իմանալ`

1. Վարկային հայտի (դիմումի) վերաբերյալ որոշման կայացման առավելագույն  ժամկետ` 1 օր

2. Վարկային հայտի (դիմումի) վերաբերյալ որոշման մասին տեղեկացնելու ժամկետ` 1 օր

3. Վարկը տրամադրելու ժամկետ(պահանջվող բոլոր փաստաթղթերը ներկայացնելուց հետո)` 1 օր


ԶԳՈՒՇԱՑՈՒՄ`

ՎԱՐԿԱՌՈՒԻ ԿՈՂՄԻՑ ՏՈԿՈՍԱԳՈՒՄԱՐՆԵՐԻ ԵՎ ՎԱՐԿԻ ԳՈՒՄԱՐԻ ՄԱՐՈՒՄՆԵՐԸ ԺԱՄԿԵՏԻՆ ՉՎՃԱՐՎԵԼՈՒ ԴԵՊՔՈՒՄ ՆՐԱ ՄԱՍԻՆ ԲԱՑԱՍԱԿԱՆ ՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆԸ ԿԳՐԱՆՑՎԻ ՎԱՐԿԱՅԻՆ ՌԵԳԻՍՏՐՈՒՄ:

ԶԳՈՒՇԱՑՈՒՄ`

ՎԱՐԿԱՅԻՆ ՊԱՅՄԱՆԱԳՐՈՎ ՍՏԱՆՁՆԱԾ ՎԱՐԿԱՅԻՆ ՊԱՐՏԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ՍԱՀՄԱՆՎԱԾ ԺԱՄԿԵՏՆԵՐՈՒՄ ԵՎ ԿԱՐԳՈՎ ՉԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ԿԱՄ ՈՉ ՊԱՏՇԱՃ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ԴԵՊՔՈՒՄ, ԲԱՆԿԻ ՀԱՆԴԵՊ ՍՏԱՆՁՆԱԾ ԲՈԼՈՐ ՊԱՐՏԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ՄԱՐՎՈՒՄ ԵՆ ՈՐՊԵՍ ԱՊԱՀՈՎՄԱՆ ՄԻՋՈՑ ԳՐԱՎԱԴՐՎԱԾ ԳՈՒՅՔԻ ԲՌՆԱԳԱՆՁՄԱՆ ԵՎ ԻՐԱՑՄԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆՔՈՒՄ ԳՈՅԱՑԱԾ ՄԻՋՈՑՆԵՐԻ ՀԱՇՎԻՆ:
ԶԳՈՒՇԱՑՈՒՄ`

ՎԱՐԿԱՅԻՆ ՊԱՐՏԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ՉԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ԴԵՊՔՈՒՄ ԳՐԱՎԻ ԱՌԱՐԿԱՆ, ԻՍԿ ԴՐԱ ԱՆԲԱՎԱՐԱՐ ԼԻՆԵԼՈՒ ԴԵՊՔՈՒՄ ՆԱԵՎ ՎԱՐԿԱՌՈՒԻ ԱՅԼ ԳՈՒՅՔԸ, ԿԱՐՈՂ Է ԱՌԳՐԱՎՎԵԼ ԵՎ ԻՐԱՑՎԵԼ ԱՐՏԱԴԱՏԱԿԱՆ ԿԱՄ ԴԱՏԱԿԱՆ ԿԱՐԳՈՎ, ԻՆՉՊԵՍ ՈՒՂՂԱԿԻ ՎՃԱՌՔԻ, ԱՅՆՊԵՍ ԷԼ ՀՐԱՊԱՐԱԿԱՅԻՆ ՍԱԿԱՐԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՄԻՋՈՑՈՎ:
 
Փաստացի տարեկան տոկոսադրույքի հաշվարկի օրինակ
2018-03-12
Բեռնել
Ոսկու գրավադրմամբ վարկի տրամադրման դիմում
2012-09-11
Բեռնել
Ոսկու գրավադրմամբ վարկ ստանալու համար անհրաժեշտ փասաթղթերի ցանկ
2013-03-20
Բեռնել
ՍՊԱՌՈՂԱԿԱՆ ՎԱՐԿԻ ԷԱԿԱՆ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐԻ ԸՆԴՀԱՆՐԱԿԱՆ ԹԵՐԹԻԿ
2018-03-28
Բեռնել
ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
2015-05-12
Բեռնել


“Ֆինասնական օգնական” համակարգին կարող եք ծանոթանալ հետևյալ հղումով`
https://www.fininfo.am/finhelper/index.php
Նախորդ էջ