Ոսկու ապահովմամբ MasterCard Standard և VISA Classic պլաստիկ քարտերի միջոցով օվերդրաֆտների տրամադրում


Արժույթ Օվերդրաֆտի գումար Ժամկետ Օվերդրաֆտ/
Գրավ հարաբե-
րությունը
Տոկոսադրույք
(տարեկան)
Քարտի տարեկան
սպասարկ-
ման վարձ
Քարտի չնվազող մնացորդ
ԱՄՆ դոլար Նվազագույնը` 100 000 ՀՀ դրամին համարժեք, առավելագույնը`1 500 000 ՀՀ դրամին համարժեք 70-100 օր Գնահատված
արժեքի 95%
11% MasterCard Standard և Visa Classic
2 000 ՀՀ դրամ

Չի սահմանվում
101-190 օր Գնահատված արժեքի 90 %
191-370 օր Գնահատված
արժեքի 85%

SMS ծառայության տրամադրման պայմաններ

 

*Քարտի ժամկետը լրանալու վերաբերյալ

* Հաճախորդի ցանկությամբ վարկի կամ օվերդրաֆտի վերջնաժամկետը լրանալու վերաբերյալ

*Հաճախորդի ցանկությամբ վարկային գծի/օվերդրաֆտի նվազեցման ժամկետի  և  գումարի վերաբերյալ

*Տարեկան սպասարկման վճարի վերաբերյալ

* Հաճախորդի ցանկությամբ վարկի կամ օվերդրաֆտի ամսական մարման վերաբերյալ

30.00 ՀՀ դրամ

Ծանուցում
- Օվերդրաֆտը տրամադրվում է Master Card Standard և Visa Classic քարտերով` ԱՄՆ դոլարով:
-Օվերդրաֆտի տրամադրման նպատակով վարկային հայտի ուսումնասիրության, վարկային հաշվի վարման և սպասարկման համար գանձվում է միանվագ միջնորդավճար`

 

- մինչև 500 ԱՄՆ դոլար վարկի գումարի դեպքում, 1.500 ՀՀ դրամ գումարի չափով, 

- 501 ԱՄՆ դոլարից 1.500 ԱՄՆ դոլար վարկի գումարի դեպքում, 2.500 ՀՀ դրամ գումարի չափով, 

- 1.501 ԱՄՆ դոլարից 3.000 ԱՄՆ դոլար վարկի գումարի դեպքում, 3.500 ՀՀ դրամ գումարի չափով, 

- 3.001 ԱՄՆ դոլարից 5.000 ԱՄՆ դոլար վարկի գումարի դեպքում, 5.000 ՀՀ դրամ գումարի չափով,

- 5.001 ԱՄՆ դոլարից ավել վարկի գումարի դեպքում, 7.000 ՀՀ դրամ գումարի չափով:


-Քարտային հաշվի բացումից մինչև պլաստիկ քարտի տրամադրումն ընկած ժամանակահատվածում արտարժութային քարտային հաշվին տրամադրված օվերդրաֆտի գումարի կանխիկացման համար գանձել վճար կանխիկացվող գումարի 1%-ի չափով
- Քարտային հաշվի բացումից մինչև պլաստիկ քարտի տրամադրումն ընկած ժամանակահատվածում արտարժութային քարտային հաշվին տրամադրված օվերդրաֆտի գումարը կանխիկացնել բացառապես ՀՀ դրամով` արտարժույթի փոխանակումն իրականացնելով համաձայն Բանկում սահմանված առքի փոխարժեքի:

ԱՐԱՐԱՏԲԱՆԿ ԲԲԸ-ն ոսկու գրավադրմամբ վարկերի տրամադրման դեպքում սահմանել է մեկ գրամ ոսկու ըստ հարգերի գնահատման հետևյալ սահմանաչափերը

Ոսկու հարգ

ՀՀ դրամ

585

10.900

750

14.100

875

16.500

916

17.000

958

18.100

999

18.800

 
Վարկի վաղաժամ մարման դեպքում տույժ-տուգանքներ չեն նախատեսվում:

Վարկառուի կողմից իր պարտավորությունները ժամանակին չկատարելու դեպքում նրա կողմից վճարվում է տուժ
ա/ ժամկետանց տոկոսների դիմաց չվճարված գումարի 0,07%-ի չափով,
բ/ ժամկետանց վարկի գումարի դիմաց չվճարված գումարի 0,06%-ի չափով:

 

Վարկատեսակը Տոկոսադրույքի հաշվառման ձևը Վարկի և տոկոսագումարի մարման ձևը
Ոսկու ապահովմամբ օվերդրաֆտ տարեկան` վարկի գումարի մնացորդի նկատմամբ, տարին ընդունել 365 օր
հավասարաչափ ամորտիզացիա
 
Ծանոթություն
Վարկի մայր գումարի հավասարաչափ մարման (ամորտիզացիայի) եղանակի դեպքում յուրաքանչյուր ամիս վարկի մայր գումարի մարման համար հաշվարկվում է հավասար գումար, իսկ տոկոսագումարներն անհավասարաչափ են` դրանք շատ են վարկի սկզբում և նվազում են վարկի մարման ընթացքում: Ստացվում է այնպես, որ յուրաքանչյուր ամիս վարկի մարմանն ուղղված վճարները փոփոխվում են` աստիճանաբար նվազելով:


ԶԳՈՒՇԱՑՈՒՄ`
ՎԱՐԿԱՌՈՒԻ ԿՈՂՄԻՑ ՏՈԿՈՍԱԳՈՒՄԱՐՆԵՐԻ ԵՎ ՎԱՐԿԻ ԳՈՒՄԱՐԻ ՄԱՐՈՒՄՆԵՐԸ ԺԱՄԿԵՏԻՆ ՉՎՃԱՐՎԵԼՈՒ ԴԵՊՔՈՒՄ ՆՐԱ ՄԱՍԻՆ ԲԱՑԱՍԱԿԱՆ ՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆԸ ԿԳՐԱՆՑՎԻ ՎԱՐԿԱՅԻՆ ՌԵԳԻՍՏՐՈՒՄ:

ԶԳՈՒՇԱՑՈՒՄ`
ՎԱՐԿԱՅԻՆ ՊԱՅՄԱՆԱԳՐՈՎ ՍՏԱՆՁՆԱԾ ՎԱՐԿԱՅԻՆ ՊԱՐՏԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ՍԱՀՄԱՆՎԱԾ ԺԱՄԿԵՏՆԵՐՈՒՄ ԵՎ ԿԱՐԳՈՎ ՉԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ԿԱՄ ՈՉ ՊԱՏՇԱՃ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ԴԵՊՔՈՒՄ, ԲԱՆԿԻ ՀԱՆԴԵՊ ՍՏԱՆՁՆԱԾ ԲՈԼՈՐ ՊԱՐՏԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ՄԱՐՎՈՒՄ ԵՆ ՈՐՊԵՍ ԱՊԱՀՈՎՄԱՆ ՄԻՋՈՑ ԳՐԱՎԱԴՐՎԱԾ ԳՈՒՅՔԻ ԲՌՆԱԳԱՆՁՄԱՆ ԵՎ ԻՐԱՑՄԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆՔՈՒՄ ԳՈՅԱՑԱԾ ՄԻՋՈՑՆԵՐԻ ՀԱՇՎԻՆ:

ԶԳՈՒՇԱՑՈՒՄ`

ՎԱՐԿԱՅԻՆ ՊԱՐՏԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ՉԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ԴԵՊՔՈՒՄ ԳՐԱՎԻ ԱՌԱՐԿԱՆ, ԻՍԿ ԴՐԱ ԱՆԲԱՎԱՐԱՐ ԼԻՆԵԼՈՒ ԴԵՊՔՈՒՄ ՆԱԵՎ ՎԱՐԿԱՌՈՒԻ ԱՅԼ ԳՈՒՅՔԸ, ԿԱՐՈՂ Է ԱՌԳՐԱՎՎԵԼ ԵՎ ԻՐԱՑՎԵԼ ԱՐՏԱԴԱՏԱԿԱՆ ԿԱՄ ԴԱՏԱԿԱՆ ԿԱՐԳՈՎ, ԻՆՉՊԵՍ ՈՒՂՂԱԿԻ ՎՃԱՌՔԻ, ԱՅՆՊԵՍ ԷԼ ՀՐԱՊԱՐԱԿԱՅԻՆ ՍԱԿԱՐԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՄԻՋՈՑՈՎ:

 

Ոսկու ապահովմամբ օվերդրաֆտ ստանալու համար անհրաժեշտ փասաթղթերի ցանկ
2013-02-01
Բեռնել

 

 

 
Նախորդ էջ