Բանկի կողմից թողարկված պարտատոմսերի գրավի ապահովմամբ միևնույն արժույթով տրամադրվող վարկային գծեր


Օվերդրաֆտի մեծություն

տոկոսների մարում` օվերդրաֆտի ժամկետի վերջում

տոկոսների մարում` ամսական

գրավի առարկայի արժեքի 90%-ը

գրավի առարկայի արժեքի 95%-ը

Օվերդրաֆտի ժամկետ

օվերդրաֆտի գործողության ժամկետը չի կարող գերազանցել թողարկված պարտատոմսի շրջանառության ավարտը

Օվերդրաֆտի տարեկան տոկոսադրույք

Թողարկված պարտատոմսի արժեկտրոնային եկամտաբերության տոկոսին գումարած տարեկան  3%* չափով


Տարեկան փաստացի տոկոսադրույքի հաշվարկի բանաձև և օրինակ.

Տարեկան փաստացի տոկոսադրույքը հաշվարկվում է հետևյալ բանաձևով

 

i

Տարեկան փաստացի տոկոսադրույքն է, որը վարկառուի ընդհանուր ծախսն է, արտահայտված տրամադրված վարկի տարեկան տոկոսով, և որն իր մեջ պարունակում է բոլոր տոկոսներն ու այլ վճարումները, որոնք սպառողը պարտավոր է վճարել վարկի ստացման, ինչպես նաև դրա գործողության ողջ ընթացքում

A

Սպառողին տրամադրվող վարկի սկզբնական գումարն է

n

Վարկի մարմանն ուղղված վճարի թիվն է

N

Վարկի մարմանն ուղղված վերջին վճարի թիվը

Kn

Վարկի մարմանն ուղղված n-րդ վճարի գումարը

Dn

Վարկի տրամադրման օրից մինչև վարկի մարմանն ուղղված n-րդ վճարի կատարման օրը ընկած ժամանակահատվածը՝ արտահայտված օրերի թվով

Վարկի հաշվարկման օրինակ`

  • Պարտատոմսի արժեք – 1,500,000 դրամ, տարեկան 14% տոկոսադրույքով,
  • Վարկի գումար – 1,350,000(1,500,000×90%) ՀՀ դրամ,
  • Վարկի տարեկան տոկոսադրույք - 17%(14%+3%),
  • Վարկի ժամկետ - 12 ամիս,
  • Տարեկան փաստացի տոկոսադրույքը կկազմի 16,99%: 

Բերված հաշվարկի օրինակը կրում է պայմանական բնույթ:

Վարկային գծի (էական պայմանների) ընդհանրական թերթիկ
Բեռնել

Հայտարարություն նախքան վարկային պայմանագրի կնքումը վարկառուին էական պայմանների ընդհանրական թերթիկ տրամադրելու վերաբերյալ:
Բեռնել
Նախորդ էջ