Էլեկտրոնային հայտերի միջոցով տրամադրվող օվերդրաֆտների պայմաններ


 

Վարկառու  22 տարին լրացած ՀՀ քաղաքացի և ռեզիդենտ ֆիզիկական անձ
Օվերդրաֆտի արժույթ ԱՄՆ դոլար
Տարեկան տոկոսադրույք 16% Եթե հաճախորդը ԱՐԱՐԱՏԲԱՆԿ ԲԲԸ-ի պլաստիկ քարտի միջոցով առնվազն 3 ամիս ստանում է աշխատավարձ, ապա օվերդրաֆտը տրամադրել գործող տոկոսադրույքից 1% ցածր:
Օվերդրաֆտի առավելագույն գումար Աշխատավարձի մինչև եռապատիկի չափով, բայց ոչ ավել քան 1 000 ԱՄՆ դոլար:
Oվերդրաֆտի ժամկետը 24 ամիս
Օվերդրաֆտի տրամադրման եղանակ Վճարային քարտի միջոցով
Քարտի տեսակ MC Standard USD կամ Visa Classic USD
Քարտի գործողության  ժամկետ 24 ամիս
Քարտի տարեկան սպասարկման վճար 4.000 ՀՀ դրամ
Տոկոսագումարների մարումներ Ամսական
Օվերդրաֆտի մարումներ Հավասարաչափ ամորտիզացիա
Ժամկետանց վարկի գումարի գծով տարե­կան տոկոսադրույք ՀՀ ԿԲ բանկային տոկոսի հաշվարկային դրույք
Ժամկետանց տոկոսա­­գումարի գծով տույժ օրական 0.07 տոկոս
Ժամկետանց վարկի գծով տույժ օրական 0.06 տոկոս
Վարկառուի վարկային պատմությանը ներկայացվող պահանջներ Վարկային հայտի ներկայացման օրվան նախորդող 24 ամիսների ընթացքում ժամկետանց կամ դասակարգված պարտավորությունների բացակայություն և ժամկետանց պարտավորությունների օրերի հանրագումարի` ոչ ավել, քան 30 օրվա գերազանցում
Պահանջվող փաստաթղթերի ցանկ 1.Անձը հաստատող հետևյալ փաստաթղթերից որևէ մեկը` ա.անձնագիր, բ.նույնականացման քարտ, Եթե անձը հաստատող փաստաթուղթը նույնականացման քարտ չէ, ապա ներկայացվում է նաև հետևյալ փաստաթղթերից որևէ մեկը` ա.սոցիալական քարտ (բացակայության դեպքում համապատասխան տեղեկանք կամ պարտավորագիր սոցիալական քարտը ներկայացնելու մասին), բ.Հանրային ծառայությունների համարանիշ հատկացնելու մասին տեղեկանք: 2.Տեղեկանք աշխատավայրից` համաձայն կցված ձևի (Հավելված 4)

Բանկ ներկայացվող տեղեկանքի ձև

Լրացնել դիմումը Online

 

SMS ծառայության տրամադրման պայմաններ

 

*Քարտի ժամկետը լրանալու վերաբերյալ

* Հաճախորդի ցանկությամբ վարկի կամ օվերդրաֆտի վերջնաժամկետը լրանալու վերաբերյալ

*Հաճախորդի ցանկությամբ վարկային գծի/օվերդրաֆտի նվազեցման ժամկետի  և  գումարի վերաբերյալ

*Տարեկան սպասարկման վճարի վերաբերյալ

* Հաճախորդի ցանկությամբ վարկի կամ օվերդրաֆտի ամսական մարման վերաբերյալ

30.00 ՀՀ դրամ
Նախորդ էջ