Diners Club International Young Professional քարտերի քարտապաններին տրամադրվող օվերդրաֆտներ


Diners Club International Young Professional քարտերի քարտապաններին տրամադրվող օվերդրաֆտների պայմաններ

Վարկառու

ՀՀ քաղաքացի և ռեզիդենտ ֆիզիկական անձ, որի գործատուի հետ Բանկն իրականացնում է աշխատավարձային նախագիծ, կամ որի գործատուն ունի դրական գործարար համբավ/ բարձր վարկանիշ, կամ որի եկամուտները ընդունելի են Բանկի համար

Օվերդրաֆտի արժույթ

ԱՄՆ դոլար

ԵՎՐՈ

Օվերդրաֆտի  առավելագույն ժամկետ

36 ամիս

Օվերդրաֆտի տարեկան տոկոսադրույք

ԱՄՆ դոլար –  12%

ԵՎՐՈ –  11%

Օվերդրաֆտի մեծություն

Համաձայն վարկունակության գնհատականի սակայն ոչ ավել քան 3.000  ԱՄՆ դոլար կամ ոչ ավել քան 2.000  ԵՎՐՈ

Օվերդրաֆտի տրամադրման եղանակ

Վճարային քարտի միջոցով` կանխիկացման հնարավորությամբ

Տոկոսագումարների մարումներ

Ամսական 

Օվերդրաֆտի մարումներ

Ամսական, հավասարաչափ ամորտիզացիայի եղանակով

Ժամկետանց օվերդրաֆտի  գումարի գծով տարեկան տոկոսադրույք

ՀՀ ԿԲ բանկային տոկոսի հաշվարկային դրույք

Ժամկետանց տոկոսագումարի գծով տույժ

Օրական 0.07% տոկոս

Ժամկետանց  օվերդրաֆտի  գծով տույժ

Օրական 0.06% տոկոս

Վճարային քարտի գործողության ժամկետ

36 ամիս

Վճարային քարտի տարեկան սպասարկման վճար

Համաձայն Բանկում գործող սակագնի

Քարտի սպասարկման վճարը գանձվում է միանվագ քարտի գործողության ամբողջ ժամկետի համար (բոլոր տարիների համար)

Վարկառուի վարկային պատմությանը ներկայացվող պահանջներ

Վարկային հայտի ներկայացման նախորդ 24 ամիսների ընթացքում ժամկետանց կամ դասակարգված պարտավորությունների բացակայություն (բացառությամբ մարված երաշխավորությունների) և ժամկետանց պարտավորությունների օրերի հանրագումարի ոչ ավել, քան 30 օրվա գերազանցում

Պահանջվող փաստաթղթեր

Անձնագիր և սոց.քարտ

Աշխատավայրից տեղեկանք` զբաղեցրած պաշտոնի, աշխատավարձի և տվյալ կազմակերպությունում աշխատանքային ստաժի վերաբերյալ:

 

SMS ծառայության տրամադրման պայմաններ

 

*Քարտի ժամկետը լրանալու վերաբերյալ

* Հաճախորդի ցանկությամբ վարկի կամ օվերդրաֆտի վերջնաժամկետը լրանալու վերաբերյալ

*Հաճախորդի ցանկությամբ վարկային գծի/օվերդրաֆտի նվազեցման ժամկետի  և  գումարի վերաբերյալ

*Տարեկան սպասարկման վճարի վերաբերյալ

* Հաճախորդի ցանկությամբ վարկի կամ օվերդրաֆտի ամսական մարման վերաբերյալ

30.00 ՀՀ դրամ
Նախորդ էջ