Diners Club International Young Professional քարտերի քարտապաններին տրամադրվող օվերդրաֆտներ


Diners Club International Young Professional քարտերի քարտապաններին տրամադրվող օվերդրաֆտների պայմաններ

Վարկառու

ՀՀ քաղաքացի և ռեզիդենտ ֆիզիկական անձ, որի գործատուի հետ Բանկն իրականացնում է աշխատավարձային նախագիծ, կամ որի գործատուն ունի դրական գործարար համբավ/ բարձր վարկանիշ, կամ որի եկամուտները ընդունելի են Բանկի համար

Օվերդրաֆտի արժույթ

ԱՄՆ դոլար

ԵՎՐՈ

Օվերդրաֆտի  առավելագույն ժամկետ

24 ամիս

Օվերդրաֆտի տարեկան տոկոսադրույք

ԱՄՆ դոլար – 16%

ԵՎՐՈ – 14%

Օվերդրաֆտի մեծություն

Համաձայն վարկունակության գնհատականի սակայն ոչ ավել քան 3.000  ԱՄՆ դոլար կամ ոչ ավել քան 2.000  ԵՎՐՈ

Օվերդրաֆտի տրամադրման եղանակ

Վճարային քարտի միջոցով` կանխիկացման հնարավորությամբ

Տոկոսագումարների մարումներ

Ամսական 

Օվերդրաֆտի մարումներ

Ամսական, հավասարաչափ ամորտիզացիայի եղանակով

Ժամկետանց օվերդրաֆտի  գումարի գծով տարեկան տոկոսադրույք

ՀՀ ԿԲ բանկային տոկոսի հաշվարկային դրույք

Ժամկետանց տոկոսագումարի գծով տույժ

Օրական 0.3 տոկոս

Ժամկետանց  օվերդրաֆտի  գծով տույժ

Օրական 0.2 տոկոս

Վճարային քարտի գործողության ժամկետ

24 ամիս

Վճարային քարտի տարեկան սպասարկման վճար

Համաձայն Բանկում գործող սակագնի

Քարտի սպասարկման վճարը գանձվում է միանվագ քարտի գործողության ամբողջ ժամկետի համար (բոլոր տարիների համար)

Վարկառուի վարկային պատմությանը ներկայացվող պահանջներ

Վարկային հայտի ներկայացման նախորդ 24 ամիսների ընթացքում ժամկետանց կամ դասակարգված պարտավորությունների բացակայություն (բացառությամբ մարված երաշխավորությունների) և ժամկետանց պարտավորությունների օրերի հանրագումարի ոչ ավել, քան 30 օրվա գերազանցում

Պահանջվող փաստաթղթեր

Անձնագիր և սոց.քարտ

Աշխատավայրից տեղեկանք` զբաղեցրած պաշտոնի, աշխատավարձի և տվյալ կազմակերպությունում աշխատանքային ստաժի վերաբերյալ 

 

SMS ծառայության տրամադրման պայմաններ

 

*Քարտի ժամկետը լրանալու վերաբերյալ

* Հաճախորդի ցանկությամբ վարկի կամ օվերդրաֆտի վերջնաժամկետը լրանալու վերաբերյալ

*Հաճախորդի ցանկությամբ վարկային գծի/օվերդրաֆտի նվազեցման ժամկետի  և  գումարի վերաբերյալ

*Տարեկան սպասարկման վճարի վերաբերյալ

* Հաճախորդի ցանկությամբ վարկի կամ օվերդրաֆտի ամսական մարման վերաբերյալ

30.00 ՀՀ դրամ
Նախորդ էջ