Ավանդի գրավի ապահովմամբ օվերդրաֆտ


 

Ավանդի գրավի ապահովմամբ միևնույն արժույթով ֆիզիկական անձանց վարկային գծերի (օվերդրաֆտների) տրամադրման պայմաններ

Օվերդրաֆտի մեծություն

տոկոսների մարում` օվերդրաֆտի ժամկետի վերջում

տոկոսների մարում` ամսական

գրավի առարկայի արժեքի 90%-ը

գրավի առարկայի արժեքի 95%-ը

Օվերդրաֆտի ժամկետ

օվերդրաֆտի գործողության ժամկետը չի կարող գերազանցել ներդրված ավանդի գործողության ժամկետը

Օվերդրաֆտի տարեկան տոկոսադրույք

ներգրավված ավանդի տոկոսին գումարած տարեկան  3% չափով

Ժամկետանց տոկոսագումարի գծով տույժ

0.07%

Ժամկետանց  օվերդրաֆտի  գծով տույժ

0.06%


Ֆիզիկական անձանց առաջարկվող ավանդատեսակներին կարող եք ծանոթանալ այստեղ 

Տարեկան փաստացի տոկոսադրույքի հաշվարկի բանաձև և օրինակ.

Տարեկան փաստացի տոկոսադրույքը հաշվարկվում է հետևյալ բանաձևով

 

i

Տարեկան փաստացի տոկոսադրույքն է, որը վարկառուի ընդհանուր ծախսն է, արտահայտված տրամադրված վարկի տարեկան տոկոսով, և որն իր մեջ պարունակում է բոլոր տոկոսներն ու այլ վճարումները, որոնք սպառողը պարտավոր է վճարել վարկի ստացման, ինչպես նաև դրա գործողության ողջ ընթացքում

A

Սպառողին տրամադրվող վարկի սկզբնական գումարն է

n

Վարկի մարմանն ուղղված վճարի թիվն է

N

Վարկի մարմանն ուղղված վերջին վճարի թիվը

Kn

Վարկի մարմանն ուղղված n-րդ վճարի գումարը

Dn

Վարկի տրամադրման օրից մինչև վարկի մարմանն ուղղված n-րդ վճարի կատարման օրը ընկած ժամանակահատվածը՝ արտահայտված օրերի թվով

Վարկի հաշվարկման օրինակ`

  • Ժամկետային ավանդ – 1,500,000 դրամ, տարեկան 14% տոկոսադրույքով,
  • Վարկի գումար – 1,350,000(1,500,000×90%) ՀՀ դրամ,
  • Վարկի տարեկան տոկոսադրույք - 17%(14%+3%),
  • Վարկի ժամկետ - 12 ամիս,
  • Տարեկան փաստացի տոկոսադրույքը կկազմի 16,99%: 

Բերված հաշվարկի օրինակը կրում է պայմանական բնույթ:

ՎԱՐԿԱՅԻՆ ԳԾԻ (ՕՎԵՐԴՐԱՖՏԻ) ԷԱԿԱՆ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐԻ ԸՆԴՀԱՆՐԱԿԱՆ ԹԵՐԹԻԿ
Բեռնել

Հայտարարություն
Բեռնել

 

 
Նախորդ էջ