Անմիջապես կառուցապատողից բնակարանների ձեռքբերում


Անմիջապես կառուցապատողից բնակարանների ձեռքբերման նպատակով տրամադրվող հիփոթեքային վարկերի պայմաններ

Վարկառու

 

20 (քսան) տարին լրացած ՀՀ քաղաքացի և ռեզիդենտ ֆիզիկական անձ

Վարկառուի տարիքը չի կարող գերազանցել 55 (հիսունհինգ) տարեկանը

Համավարկառու

20 (քսան) տարին լրացած ՀՀ քաղաքացի և ռեզիդենտ ֆիզիկական անձ, որը հանդիսանում է վարկառուի ընտանիքի անդամ և որի տարիքը չի կարող գերազանցել 55 (հիսունհինգ) տարեկանը

Վարկի նպատակ

Բնակարանի ձեռքբերում

Արժույթ

 

ԱՄՆ դոլար

Վարկի առավելագույն գումար

150.000 (մեկ հարյուր հիսուն հազար) ԱՄՆ դոլար

Վարկ/Գրավ առավելագույն հարաբերակցություն

 շուկայական արժեքի մինչև 70%

Գրավի առարկա

Ձեռք բերվող գույքը

Գրավի ավարտական աստիճան

80-100%

Վարկի ժամկետ

 

Մինչև 180 ամիս

Տարեկան տոկոսադրույք

 

1-5 տարի`  10% (տասը տոկոս), հետո 8% + 6 (վեց) ամսական LIBOR

Կանխավճար

  1. Բանկում գնորդի անունով բացված դրամային հաշվին
  2. Ներկայացվում է տեղեկանք կառուցապատողից կատարված կանխավճարի վերաբերյալ

Վարկի մարումներ

Անուիտետ, հավասարաչափ ամորտիզացիա

Վարկի և տոկոսագումարների մարումներ

Ամենամսյա

Ապահովագրություն

Պարտադիր, յուրաքանչյուր տարի:

Միայն գույքի ապահովագրություն` վարկի մնացորդի չափով

Ժամկետանց գումարի գծով տույժ

Օրական 0.06%

Ժամկետանց տոկոսի գծով տույժ

Օրական 0.07%

Վարկի վաղաժամկետ մարման դեպքում տույժեր

Չի գանձվում

Ժամկետանց վարկի գումարի գծով տարեկան տոկոսադրույք

ՀՀ ԿԲ բանկային տոկոսի հաշվարկային դրույք

 

Վարկառուի և համավարկառուների վարկային պատմությանը ներկայացվող պահանջներ

Վարկային հայտի ներկայացման նախորդ 12 ամիսների ընթացքում ժամկետանց կամ դասակարգված պարտավորությունների բացակայություն և ժամկետանց պարտավորությունների օրերի հանրագումարի ոչ ավել, քան 30 օրվա գերազանցում

Վարկունակության վերլուծություն

Համաձայն “Հիփոթեքային վարկերի տրամադրման կարգ”-ի

Հայտի ուսումնասիրության վճար

10.000 (տասը հազար) ՀՀ դրամ

Մոնիտորինգ

Համաձայն Բանկում գործող կարգի

Վարկի սպասարկման միանվագ սակագին

Վարկի գումարի 1%-ի չափով` նվազագույնը 30.000 ՀՀ դրամ և առավելագույնը 100.000 ՀՀ դրամ

 

 Կարևոր է իմանալ 

 

  • Ապահովման միջոցի (գրավի) գնահատումն իրականացվում է Բանկի հետ համագործակցող անկախ գնահատող լիցենզավորված ընկերությունների կողմից` գնահատող ընկերությունների կողմից սահմանված սակագներով: Գնահատող ընկերությունների ցանկին և սակագներին կարող եք ծանոթանալ այստեղ:
  • Տարեկան փաստացի տոկոսադրույքը ցույց է տալիս, թե որքան կարժենա վարկը հաճախորդի համար տոկոսագումարները և այլ վճարները սահմանված ժամկետներում և չափերով կատարելու դեպքում: Տարեկան փաստացի տոկոսադրույքի հաշվարկին կարող եք ծանոթանալ այստեղ:
  • Գրավը ենթակա է ապահովագրման` ապահովագրական ընկերությունների կողմից սահմանված սակագներով, վարկի գործողության ամբողջ ժամկետով: Ապահովագրող ընկերությունների ցանկին և սակագներին կարող եք ծանոթանալ այստեղ:

SMS ծառայության տրամադրման պայմաններ

 

*Քարտի ժամկետը լրանալու վերաբերյալ

* Հաճախորդի ցանկությամբ վարկի կամ օվերդրաֆտի վերջնաժամկետը լրանալու վերաբերյալ

*Հաճախորդի ցանկությամբ վարկային գծի/օվերդրաֆտի նվազեցման ժամկետի  և  գումարի վերաբերյալ

*Տարեկան սպասարկման վճարի վերաբերյալ

* Հաճախորդի ցանկությամբ վարկի կամ օվերդրաֆտի ամսական մարման վերաբերյալ

30.00 ՀՀ դրամ

 

Հիփոթեքային վարկ ստանալու համար անհրաժեշտ փաստաթղթերի ցանկ
31.05.2018
Բեռնել

Տեղեկանք
2018-05-31
Բեռնել


“Ֆինասնական օգնական” համակարգին կարող եք ծանոթանալ հետևյալ հղումով`
https://www.fininfo.am/finhelper/index.php
Նախորդ էջ