Բանկին անցած անշարժ գույքերի ձեռքբերում


Բանկին անցած անշարժ գույքերի ձեռքբերման նպատակով տրամադրվող հիփոթեքային վարկեր

Վարկառու

 

20 (քսան) տարին լրացած ՀՀ քաղաքացի և ռեզիդենտ ֆիզիկական անձ

Վարկառուի տարիքը չի կարող գերազանցել 55 (հիսունհինգ) տարեկանը

Համավարկառու

20 (քսան) տարին լրացած ՀՀ քաղաքացի և ռեզիդենտ ֆիզիկական անձ, որը հանդիսանում է վարկառուի ընտանիքի անդամ և որի տարիքը չի կարող գերազանցել 55 (հիսունհինգ) տարեկանը

Վարկի նպատակ

Անշարժ գույքի ձեռքբերում

Արժույթ

 

ԱՄՆ դոլար,

ՀՀ դրամ

Վարկ/Գրավ առավելագույն հարաբերակցություն

Գույքի արժեքի մինչև 90%

Լրացուցիչ անշարժ գույք (բանկի համար ընդունելի) գրավադրելու դեպքում` մինչև 100%

Գրավի առարկա

Ձեռք բերվող գույքը (կանխավճարի փոխարեն նաև բանկի համար ընդունելի լրացուցիչ անշարժ գույք)

Վարկի ժամկետ

 

ԱՄՆ դոլար –  միչև 180 ամիս,

ՀՀ դրամ –  մինչև 120 ամիս

Տարեկան տոկոսադրույք

 

ԱՄՆ դոլարի դեպքում– 8%,

ՀՀ դրամի դեպքում` -  13%

Վարկի մարումներ

Անուիտետ կամ հավասարաչափ ամորտիզացվող

Վարկի և տոկոսագումարների մարումներ

Ամենամսյա

Ժամկետանց գումարի գծով տույժ

Օրական 0.06%

Ժամկետանց տոկոսի գծով տույժ

Օրական 0.07%

Ժամկետանց վարկի գումարի գծով տարեկան տոկոսադրույք

ՀՀ ԿԲ բանկային տոկոսի հաշվարկային դրույք

 

Վարկառուի և համավարկառուների վարկային պատմությանը ներկայացվող պահանջներ

Վարկային հայտի ներկայացման նախորդ 12 ամիսների ընթացքում ժամկետանց կամ դասակարգված պարտավորությունների (բացառությամբ մարված երաշխավորությունների)  բացակայություն և ժամկետանց պարտավորությունների օրերի հանրագումարի ոչ ավել քան 30 օր

Վարկունակության վերլուծություն

Համաձայն “Հիփոթեքային վարկերի տրամադրման կարգ”-ի

Հայտի ուսումնասիրության վճար

5.000 (հինգ հազար) ՀՀ դրամ

Վարկի սպասարկման վճար

Չի սահմանվում

Ապահովագրություն

Չի սահմանվում

Վաղաժամկետ մարման տույժ

Չի կիրառվում

Բանկի կողմից օտարվող անշարժ գույքին կարող եք ծանոթանալ այստեղ:

Տարեկան փաստացի տոկոսադրույքը ցույց է տալիս, թե որքան կարժենա վարկը հաճախորդի համար տոկոսագումարները և այլ վճարները սահմանված ժամկետներում և չափերով կատարելու դեպքում: Տարեկան փաստացի տոկոսադրույքի հաշվարկին կարող եք ծանոթանալ այստեղ:

SMS ծառայության տրամադրման պայմաններ

 

*Քարտի ժամկետը լրանալու վերաբերյալ

* Հաճախորդի ցանկությամբ վարկի կամ օվերդրաֆտի վերջնաժամկետը լրանալու վերաբերյալ

*Հաճախորդի ցանկությամբ վարկային գծի/օվերդրաֆտի նվազեցման ժամկետի  և  գումարի վերաբերյալ

*Տարեկան սպասարկման վճարի վերաբերյալ

* Հաճախորդի ցանկությամբ վարկի կամ օվերդրաֆտի ամսական մարման վերաբերյալ

30.00 ՀՀ դրամ


 

Հիփոթեքային վարկ ստանալու համար անհրաժեշտ փաստաթղթերի ցանկ
2018-05-31
Բեռնել
Տեղեկանք
2018-05-31
Բեռնել


“Ֆինասնական օգնական” համակարգին կարող եք ծանոթանալ հետևյալ հղումով`

https://www.fininfo.am/finhelper/index.php
Նախորդ էջ