ՏՏ ՈԼՈՐՏԻ ՄԱՍՆԱԳԵՏՆԵՐԻ ԵՎ ԲԺՇԿԱԿԱՆ ՀԱՍՏԱՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԱՇԽԱՏՈՂՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ


Պլաստիկ քարտերի տեսակները

Visa Classic chip կամ MasterCard Standard chip

Պլաստիկ քարտերի սպասարկման վճարը

1200 ՀՀ դրամ` քարտերին չնվազող մնացորդ չսահմանելով

Վարկային գծի առավելագույն սահմանաչափը

ՏՏ ոլորտի մասնագետներին` աշխատավարձի դրույքի  (չհարկված եկամտի) մինչև 500 %

Բժշկական հաստատությունների աշխատողներին` աշխատավարձի դրույքի  (չհարկված եկամտի) մինչև 1000 %

Վարկային գծի ժամկետ

36 ամիս

Արժույթը

ՀՀ դրամ

Տարեկան տոկոսադրույք

ՏՏ ոլորտի մասնագետներին` 12 %

Բժշկական հաստատությունների աշխատողներին` 13 %

Ժամկետանց տոկոսա­­գումարի գծով օրական տույժ

օրական 0.07 տոկոս

Ժամկետանց վարկի գծով օրական տույժ

օրական 0.06 տոկոս

Վարկային գծի տրամադրման եղանակ

Վճարային քարտի միջոցով

Տոկոսագումարների մարումներ

Ամսական 

Վարկային գծի մարումներ

Ամսական, հավասարաչափ ամորտիզացիայի եղանակով

Վարկառուի վարկային պատմությանը ներկայացվող պահանջներ

Վարկային հայտի ներկայացման նախորդ 24 ամիսների ընթացքում ժամկետանց կամ դասակարգված պարտավորությունների բացակայություն (բացառությամբ մարված երաշխավորությունների) և ժամկետանց պարտավորությունների օրերի հանրագումարի ոչ ավել, քան 30 օրվա գերազանցում

Պահանջվող փաստաթղթեր

Անձնագիր, սոցիալական քարտ, աշխատավայրից տեղեկանք` զբաղեցրած պաշտոնի, աշխատավարձի և տվյալ կազմակերպությունում աշխատանքային ստաժի վերաբերյալ:

* Սույն վարկատեսակի ներքո վարկային գծերը տրամադրվում են սահմանաչափից 5% շեղման պայմանով։
Նախորդ էջ