ՍՊԱՌՈՂԱԿԱՆ ՎԱՐԿ ՊԵՏԱԿԱՆ ԾՐԱԳՐԻ ՇՐՋԱՆԱԿՈՒՄ


ՀՀ Պաշտպանության նախարարության,
Ազգային անվտանգության ծառայության զինվորական կոչում և
ՀՀ ԿԱ ՀՀ Ոստիկանության կոչում ունեցող անձնակազմին կենցաղային տեխնիկայի ձեռքբերման նպատակով տրամադրվող սպառողական վարկ

 

Վարկառու 20 (քսան) տարին լրացած ՀՀ քաղաքացի և ռեզիդենտ ֆիզիկական անձ, որը հանդիսանում է`
1. ՀՀ Պաշտպանության նախարարության համակարգի (ներառյալ բոլոր զորամասերը), ՀՀ ԿԱ ՀՀ Ազգային անվտանգության ծառայության կրտսեր և ավագ սպայական կազմը (լեյտենանտի զինվորական կոչումից մինչև գնդապետի զինվորական կոչում ունեցողները ներառյալ):
2. ՀՀ ԿԱ ՀՀ Ոստիկանության միջին, ավագ և գլխավոր ոստիկանության կոչում ունեցող անձնակազմը (ոստիկանության լեյտենանտի կոչումից մինչև ոստիկանության գնդապետի կոչում ունեցողները ներառյալ):
3. ՀՀ Պաշտպանության նախարարության շարքային, ենթասպայական կազմը (բացառությամբ պարտադիր ժամկետային զինծառայողների), ՀՀ ԿԱ ՀՀ Ազգային անվտանգության ծառայության ենթասպայական կազմը և ՀՀ ԿԱ ՀՀ Ոստիկանության կրտսեր կոչում ունեցող ծառայողները
Վարկի նպատակ Կենցաղային տեխնիկայի ձեռքբերում
Արժույթ ՀՀ դրամ
Վարկի առավելագույն գումար 1. ՀՀ Պաշտպանության նախարարության, ՀՀ ԿԱ Ազգային անվտանգության ծառայության կրտսեր և ավագ սպայական կազմի ու ՀՀ ԿԱ ՀՀ Ոստիկանության միջին, ավագ և գլխավոր կոչումներ ունեցող ծառայողների համար առավելագույնը 1.000.000 ՀՀ դրամ:
2. ՀՀ Պաշտպանության նախարարության շարքային և ենթասպայական կազմի (բացառությամբ պարտադիր ժամկետային զինծառայողների), ՀՀ ԿԱ Ազգային անվտանգության ծառայության ենթասպայական կազմի ու ՀՀ ԿԱ ՀՀ Ոստիկանության կրտսեր կոչումներ ունեցող ծառայողների համար առավելագույնը 500.000 ՀՀ դրամ: Ընդ որում ծրագրի շրջանակներում վարկառուները նոր վարկեր կարող են ստանալ սույն ծրագրի շրջանակներում նախկինում ստացված գործող վարկերից առնվազն մեկը մարելուց հետո, որի պայմանագրային գումարը պետք է լինի մեծ կամ հավասար ստացման ենթակա վարկի պայմանագրային գումարից
Առավելագույն ժամկետ 84 ամիս, սակայն վարկը կարող է տրամադրվել ավելի կարճ ժամկետով միայն հաճախորդի համաձայնությամբ
Տարեկան տոկոսադրույք 12% որից սուբսիդավորվում է 2 (երկու)%, իսկ երեք և ավել անչափահաս երեխաներ ունեցողները սուբսիդավորվում են 3 (երեք) % չափով:
Վարկի մարումներ Անուիտետ
Վարկի տրամադրման եղանակ Անկանխիկ, վարկի գումարը պետք է անմիջապես փոխանցվի վաճառող կողմին
Վարկի և տոկոսագումարների մարումներ Ամենամսյա
Ժամկետանց գումարի գծով տույժ օրական 0.06%
Ժամկետանց տոկոսի գծով տույժ օրական 0.07%
Ժամկետանց վարկի գումարի գծով տարեկան տոկոսադրույք ՀՀ ԿԲ բանկային տոկոսի հաշվարկային դրույք
Վարկառուի և երաշխավորողների վարկային պատմությանը ներկայացվող պահանջներ Վարկային հայտի ներկայացման նախորդ 24 ամիսների ընթացքում ժամկետանց կամ դասակարգված պարտավորությունների բացակայություն և ժամկետանց պարտավորությունների օրերի հանրագումարի ոչ ավել, քան 30 օրվա գերազանցում
Վարկունակության վերլուծություն Դրական վարկային պատմություն
Վարկի սպասարկման վճար Չի սահմանվում
Պահանջվող փաստաթղթեր 1.Տեղեկանք ծառայության վայրից, որտեղ պարտադիր պետք է նշվեն զինվորական կոչումը և աշխատավարձի չափը
2. Հաշիվ-ապրանքագիր ձեռքբերվող ապրանքի վերաբերյալ
3. Անձնագրի, սոց.քարտի պատճեններ
4. Երախայի ծննդյան վկայական կամ անձնագիր (առկայության դեպքում)

 

SMS ծառայության տրամադրման պայմաններ

 

*Քարտի ժամկետը լրանալու վերաբերյալ

* Հաճախորդի ցանկությամբ վարկի կամ օվերդրաֆտի վերջնաժամկետը լրանալու վերաբերյալ

*Հաճախորդի ցանկությամբ վարկային գծի/օվերդրաֆտի նվազեցման ժամկետի  և  գումարի վերաբերյալ

*Տարեկան սպասարկման վճարի վերաբերյալ

* Հաճախորդի ցանկությամբ վարկի կամ օվերդրաֆտի ամսական մարման վերաբերյալ

30.00 ՀՀ դրամ

Ծանուցում.

Վարկի տոկոսագումարները հաշվարկվում են տարեկան անվանական տոկոսադրույքի հիման վրա վարկի գումարի մնացորդի նկատմամբ՝ տարին ընդունելով 365 օր: Իսկ տարեկան փաստացի տոկոսադրույքը ցույց է տալիս, թե որքան կարժենա վարկը հաճախորդի համար տոկոսագումարները և այլ վճարները սահմանված ժամկետներում և չափերով կատարելու դեպքում: Տարեկան փաստացի տոկոսադրույքի հաշվարկին կարող եք ծանոթանալ այստեղ:

ԿԵՆՑԱՂԱՅԻՆ ՏԵԽՆԻԿԱՅԻ ԱՆՎԱՆԱՑԱՆԿ
1.
Ականջակալ
2.
Արբանյակային ալեհավաք
3.
Արդուկ
4.
Բլենդեր
5.
Գազօջախ
6.
Դյուրակիր համակարգիչ
7.
Երաժշտական նվագարկիչ
8.
Թեյնիկ
9.
Լվացքի մեքենա
10.
Կինոթատրոն
11.
Համակարգիչ
12.
Հարիչ
13.
Հացթուխ
14.
Հեռախոս
15.
Հեռուստացույց
16.
Հյութահան
17.
Մսաղաց
18.
Չիր պատրաստելու սարք
19.
Տպիչ
20.
Ջեռոց
21.
Ջրատաքացուցիչ
22.
Սառնարան
23.
Սպասք լվացող մեքենա
24.
Վառարան
25.
Փոշեկուլ
26.
Օդաքարշ
27.
Օդորակիչ
28.
Ֆոտոխցիկ

 

Վարկի ձևակերպման վայր՝ ԱՐԱՐԱՏԲԱՆԿ ԲԲԸ լրիվ գործառնություններ իրականացնող բոլոր մասնաճյուղեր:

 

 

ԶԳՈՒՇԱՑՈՒՄ`
ՎԱՐԿԱՌՈՒԻ ԿՈՂՄԻՑ ՏՈԿՈՍԱԳՈՒՄԱՐՆԵՐԻ ԵՎ ՎԱՐԿԻ ԳՈՒՄԱՐԻ ՄԱՐՈՒՄՆԵՐԸ ԺԱՄԿԵՏԻՆ ՉՎՃԱՐՎԵԼՈՒ ԴԵՊՔՈՒՄ ՆՐԱ ՄԱՍԻՆ ԲԱՑԱՍԱԿԱՆ ՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆԸ ԿԳՐԱՆՑՎԻ ՎԱՐԿԱՅԻՆ ՌԵԳԻՍՏՐՈՒՄ:

ԶԳՈՒՇԱՑՈՒՄ`
ՎԱՐԿԱՅԻՆ ՊԱՅՄԱՆԱԳՐՈՎ ՍՏԱՆՁՆԱԾ ՎԱՐԿԱՅԻՆ ՊԱՐՏԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ՍԱՀՄԱՆՎԱԾ ԺԱՄԿԵՏՆԵՐՈՒՄ ԵՎ ԿԱՐԳՈՎ ՉԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ԿԱՄ ՈՉ ՊԱՏՇԱՃ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ԴԵՊՔՈՒՄ, ԲԱՆԿԻ ՀԱՆԴԵՊ ՍՏԱՆՁՆԱԾ ԲՈԼՈՐ ՊԱՐՏԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ՄԱՐՎՈՒՄ ԵՆ ՈՐՊԵՍ ԱՊԱՀՈՎՄԱՆ ՄԻՋՈՑ ԳՐԱՎԱԴՐՎԱԾ ԳՈՒՅՔԻ ԲՌՆԱԳԱՆՁՄԱՆ ԵՎ ԻՐԱՑՄԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆՔՈՒՄ ԳՈՅԱՑԱԾ ՄԻՋՈՑՆԵՐԻ ՀԱՇՎԻՆ:


ԶԳՈՒՇԱՑՈՒՄ`
ՎԱՐԿԱՅԻՆ ՊԱՐՏԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ՉԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ԴԵՊՔՈՒՄ ԳՐԱՎԻ ԱՌԱՐԿԱՆ, ԻՍԿ ԴՐԱ ԱՆԲԱՎԱՐԱՐ ԼԻՆԵԼՈՒ ԴԵՊՔՈՒՄ ՆԱԵՎ ՎԱՐԿԱՌՈՒԻ ԱՅԼ ԳՈՒՅՔԸ, ԿԱՐՈՂ Է ԱՌԳՐԱՎՎԵԼ ԵՎ ԻՐԱՑՎԵԼ ԱՐՏԱԴԱՏԱԿԱՆ ԿԱՄ ԴԱՏԱԿԱՆ ԿԱՐԳՈՎ, ԻՆՉՊԵՍ ՈՒՂՂԱԿԻ ՎՃԱՌՔԻ, ԱՅՆՊԵՍ ԷԼ ՀՐԱՊԱՐԱԿԱՅԻՆ ՍԱԿԱՐԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՄԻՋՈՑՈՎ:


ՍՊԱՌՈՂԱԿԱՆ ՎԱՐԿԻ ԷԱԿԱՆ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐԻ ԸՆԴՀԱՆՐԱԿԱՆ ԹԵՐԹԻԿ
2015-05-12
Բեռնել
ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
2015-05-12
Բեռնել
“Ֆինասնական օգնական” համակարգին կարող եք ծանոթանալ հետևյալ հղումով`
https://www.fininfo.am/finhelper/index.php
 

  
Նախորդ էջ