ՀԱՇԻՎՆԵՐԻ ՍՊԱՍԱՐԿՈՒՄ


ԱՐԱՐԱՏԲԱՆԿԸ առաջարկում է բանկային, այդ թվում` էսքրոու հաշիվների բացում և սպասարկում, կանխիկով գործառնությունների իրականացում: 

Բանկային հաշիվ

Էսքրոու հաշիվ

Կանխիկով գործառնություններ


 

Դ Ի Մ ՈՒ Մ իրավաբանական անձի հաշիվների բացման
2016-03-10
Բեռնել
Դ Ի Մ ՈՒ Մ ֆիզիկական անձի (անհատ ձեռնարկատերի) հաշիվների բացման
2016-03-10
Բեռնել
Բանկային հաշվի(այդ թվում առարկայազուրկ բացման, սպասարկման և փակման ընթացակարգ
2016-03-10
Բեռնել
Տեղեկություն
2013-05-31
Բեռնել
Բանկային հաշվների բացման համար անհրաժեշտ փաստաթղթերի ցանկ
2009-01-23
Բեռնել
Դրամարկղային չեկային գրքույկ ստանալու դիմումի ձև
2009-04-15
Բեռնել

Էլեկտրոնային միջոցներով հաշվում եղած դրամական միջոցների տնօրինման հնարավորություն են ընձեռում Բանկի “ՀԾ ինտերնետ Բանկ” և “Մոբայլ Բանկինգ” ծառայությունները:


ԱՐԱՐԱՏԲԱՆԿՈՒՄ ներդրված ավանդները երաշխավորված են «Ավանդների հատուցումը երաշխավորող հիմնադրամի» կողմից: Երաշխավորվում են ֆիզիկական անձանց, այդ թվում անհատ ձեռնարկատերերի ինչպես դրամային, այնպես էլ արտարժութային ավանդները (հաշիվները): Դրամային ավանդների համար երաշխավորման առավելագույն չափը 10 միլիոն ՀՀ դրամ է, իսկ արտարժութային ավանդների համար` 5 միլիոն ՀՀ դրամ: Ավանդատուից ոչ մի գործողություն չի պահանջվում իր ավանդը երաշխավորելու համար: Ավանդ դնելու պահից այն համարվում է երաշխավորված: Մետաղական հաշիվները չեն հատուցվում Ավանդների հատուցումը երաշխավորող հիմնադրամի կողմից:
Նախորդ էջ