Օնլայն բանկինգ
Ոսկու գրավով գյուղատնտեսական վարկեր
Կիսվել`

Ոսկու գրավով գյուղատնտեսական վարկեր

Գյուղատնտեսական մթերք` բուսաբուծական և անասնաբուծական արտադրանք արտադրողներին, առաջարկում ենք ոսկու գրավով վարկավորման հնարավորություն։ 

 

 

 

 

 • Արժույթ

  ԱՄՆ դոլար

 • Առավելագույն գումար

  10.000.000 ՀՀ դրամին համարժեք ԱՄՆ դոլար

 • Առավելագույն ժամկետ

  740 օր

 • Առավելագույն տոկոսադրույք

  9%, փաստացի տոկոսադրույք՝ 9.02 %-17.7%

Տրամադրման պայմաններ

Գյուղատնտեսական վարկերը տրամադրվում են Ստեփանակերտ, Աբովյան, Գյումրի, Գյումրի2, Ծաղկաձոր, Դիլիջան, Արտաշատ, Էջմիածին, Վանաձոր, Վանաձոր2, Արմավիր, Սևան, Գորիս, Մասիս, Շիրակ, Սպիտակ, Մարտունի, Հրազդան, Աշտարակ, Չարենցավան և Իջևան մասնաճյուղերում:

Վարկի նպատակ Սպառողական
Վարկի արժույթ ԱՄՆ դոլար

Մեկ անձին տրամադրվող վարկի գումար

Վարկի   Ժամկետ

Վարկ/գրավ արժեք

Վարկի և տոկոսագումարի վճարում Վարկի տարեկան տոկոսադրույք Վարկի տարեկան փաստացի տոկոսադրույք

Նվազագույնը` 100.000 ՀՀ դրամին համարժեք, առավելագույնը` 10.000.000 ՀՀ դրամին համարժեք

70-100 օր

Գնահատված

արժեքի մինչև 100%

Վարկի մարումը ժամկետի վերջում, տոկոսագումարների գանձումը` վարկը ստանալու պահին ամբողջ ժամանակահատվածի համար 8% 10.38-20.49%
101-370 օր

Գնահատված

արժեքի մինչև 95%

Վարկի մարումը ժամկետի վերջում, տոկոսագումարների գանձումը` ամսական 8.5% 9.38-17.06%
371- 1800 օր

Գնահատված

արժեքի մինչև 100%

Ամսական հավասարաչափ 9% 11.58 -13.94%
Վարկի տրամադրման եղանակ

Կանխիկ

Վարկային հայտի ուսումնասիրության, վարկային հաշվի վարման և սպասարկման միջնորդավճար
 • Մինչև 500 ԱՄՆ դոլար վարկի գումարի դեպքում 2.000 ՀՀ դրամ 
 • 501 ԱՄՆ դոլարից 1.500 ԱՄՆ դոլար վարկի գումարի դեպքում 4.000 ՀՀ դրամ 
 • 1.501 ԱՄՆ դոլարից 3.000 ԱՄՆ դոլար վարկի գումարի դեպքում 12․000 ՀՀ դրամ 
 • 3.001 ԱՄՆ դոլարից 5.000 ԱՄՆ դոլար վարկի գումարի դեպքում 15.000 ՀՀ դրամ 
 • 5.001 ԱՄՆ դոլարից 12.000 ԱՄՆ դոլար վարկի գումարի դեպքում 25.000 ՀՀ դրամ 
 • 12․001 ԱՄՆ դոլարից ավել վարկի գումարի դեպքում 50․000 ՀՀ դրամ
Ժամկետանց գումարի գծով տույժ

Օրական 0.13%

Ժամկետանց տոկոսի գծով տույժ

Օրական 0.13%

Վարկի վաղաժամկետ մարում

Տույժեր չեն կիրառվում

Գրավադրված ոսկին  վարկային պայմանագրի գործողության ժամկետի ավարտից հետո ի պահ տալու դեպքում

Օրական 100 ՀՀ դրամ սկսած 6-րդ օրվանից

ՈՒՇԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ. Վարկի տոկոսագումարները հաշվարկվում են անվանական տոկոսադրույքի հիման վրա։ Իսկ տարեկան փաստացի տոկոսադրույքը ցույց է տալիս, թե որքան կարժենա վարկը ձեզ համար տոկոսագումարները և վարկի տրամադրման և սպասարկման գծով բոլոր պարտադիր վճարները սահմանված ժամկետներում և չափերով կատարելու դեպքում։ 

Տարեկան փաստացի տոկոսադրույքի հաշվարկման կարգ

Տարեկան փաստացի տոկոսադրույքը կարող է փոփոխվել՝ կախված Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական բանկի պաշտոնական կայքէջում հրապարակված փոխարժեքի մեծության փոփոխությունից։

ԱՄՆ դոլարով վարկի տրամադրման դեպքում արտարժույթի փոխարժեքի փոփոխությունները կարող են ազդեցություն ունենալ վարկի մարումների վրա:

Քաղվածքների, տեղեկանքների և այլ տեղեկությունների տրամադրման սակագներ

Վարկային գործառնությունների իրականացման շրջանակում մատուցվող ծառայությունների սակագներ

Ոսկու գրավադրմամբ վարկի տրամադրման դիմում

Տե՛ս ամփոփագիրը «Մատուցվող ծառայություններ» բաժնում։

Ոսկու գնահատման գներ
Ոսկու հարգ ՀՀ դրամ
585 16.100
750 20.600
875 24.000
916 25.100
958 26.200
999 27.400

Ոսկու գնահատման սակագներ 30․08․19-ից

Պահանջվող փաստաթղթեր
 • Անձնագիր
 • Հանրային ծառայությունների համարանիշ (սոցիալական քարտ)։
Օգտակար տեղեկատվություն
 • Վարկային հայտի վերաբերյալ որոշման կայացման առավելագույն  ժամկետը 1 աշխատանքային օր է։
 • Վարկային հայտի վերաբերյալ որոշման մասին տեղեկացնելու ժամկետը  1 աշխատանքային օր է։
 • Վարկը տրամադրելու ժամկետը (պահանջվող բոլոր փաստաթղթերը ներկայացնելուց հետո) 1 օր է։
 • Գրավը հաճախորդին վերադարձվում է վարկի ամբողջական մարումից հետո 1 աշխատանքային օրվա ընթացքում։
 • Տոկոսադրույքի հաշվառման ձևը տարեկան է,  վարկիգումարի մնացորդի նկատմամբ՝ տարին ընդունելով 365 օր։
 • Տոկոսագումարները վճարվում են վարկը ստանալու պահին, վարկի գումարը մարվում է վարկի ժամկետի ավարտին:
 • Ձեր ցանկությամբ կարող եք ակտիվացնել SMS-ծանուցում ծառայությունը և ստանալ տեղեկատվություն վարկի ամսական մարման կամ վարկի վերջնաժամկետի լրանալու վերաբերյալ: 1 SMS-ծանուցման արժեքն է 30 ՀՀ դրամ: Ծառայության ակտիվացումն ԱՆՎՃԱՐ է:

Վարկային հայտի բավարարման գործոններ

 1. Վարկառուի կողմից ներկայացվել են անհրաժեշտ փաստաթղթերն ամբողջությամբ։
 2. Հաճախորդի դրական վարկային պատմության կամ վարկային պատմության բացակայության դեպքում վարկունակության գնահատման արդյունքում հաճախորդի վարկունակության վեաբերյալ եզրակացությունը եղել է դրական։
 3. Վարկային հայտը և անհրաժեշտ փաստաթղթերը ներկայացնելուց հետո, վարկառուի/ վարկային պատմության վերաբերյալ ԱՔՌԱ վարկային բյուրո կատարված հարցման արդյունքում Վարկային հայտի ներկայացման ընթացքում Վարկառուն չունի գործող դասակարգված պարտավորություններ։
 4. Գրավը համապատասխանում է բանկի պահանջներին։
 5. Եվ այլն։

Վարկային հայտի մերժման գործոններ

 1. Վարկառուի կողմից չեն ներկայացվել անհրաժեշտ փաստաթղթերն ամբողջությամբ։
 2. Գրավը չի համապատասխանում բանկի պահանջներին։
 3. Բանկում վարկային հայտերի վերաբերյալ որոշումներ կայացնելու իրավասություն ունեցող լիազոր մարմինը չի բավարարել հաճախորդի վարկային հայտը։
 4. Վարկավորման գործընթացի արդյունքում հայտնի են դարձել հաճախորդի վերաբերյալ այնպիսի տեղեկություն, որը կասկածի տակ է դնում հաճախորդի վճարունակությունը:
 5. Վարկային հայտը և անհրաժեշտ փաստաթղթերը ներկայացնելուց հետո, վարկառուի/ վարկային պատմության վերաբերյալ ԱՔՌԱ վարկային բյուրո կատարված հարցման արդյունքում Վարկային հայտի ներկայացման ընթացքում Վարկառուն ունի գործող դասակարգված պարտավորություններ։
 6. Վարկային հայտը հաստատվել է, սակայն հաճախորդը հաստատմանը հաջորդող 10 օրերի ընթացքում չի ներկայացել կամ չի ներկայացրել անհրաժեշտ փաստաթղթերը։
 7. Եվ այլն։

 

Ուշադրություն

Տեղեկացնում ենք, որ 16.08.2019թ.-ից սպառողական վարկերի գծով վաղաժամկետ մարումներ իրականացրած վարկառուները կարող են ստանալ վաղաժամկետ մարումից վճարված միջնորդավճարների մասով առաջացած վերադարձման ենթակա գումարները` սկսած 2021 թվականի դեկտեմբեր ամսից։ Հաշվետեր հաճախորդների գումարները կմուտքագրվեն ԱՐԱՐԱՏԲԱՆԿ ԲԲԸ հաճախորդների գործող հաշիվներին, իսկ ոչ հաշվետեր հաճախորդները կարող են մոտենալ ԱՐԱՐԱՏԲԱՆԿ ԲԲԸ մասնաճյուղեր կամ գլխամասային գրասենյակ՝ ներկայացնելով անձը հաստատող փաստաթուղթ։

Վարկ ստանալու համար դիմելիս վարկատուն Ձեզ, երաշխավոր(ներ)ին (առկայության դեպքում) կտրամադրի սպառողական վարկի էական պայմանների անհատական թերթիկ. որում կներկայացվեն Ձեզ տրամադրվելիք վարկի անհատական պայմանները:

Ձեր գույքը (տունը, մեքենան կամ այլ) կարող է օրենքով սահմանված կարգով բռնագանձվել, եթե դուք ժամանակին չկատարեք Ձեր տոկոսագումարների եվ վարկի գումարի մարումները։

Վարկային պարտավորությունները չկատարելու դեպքում գրավի առարկան, իսկ դրա անբավարար լինելու դեպքում նաև վարկառուի այլ գույքը, կարող է առգրավվել և իրացվել արտադատական կամ դատական կարգով, ինչպես ուղղակի վաճառքի, այնպես էլ հրապարակային սակարկությունների միջոցով:

Ձեր կողմից պարտավորությունը չկատարելու կամ թերի կատարելու դեպքում վարկատուն 3 աշխատանքային օր հետո այդ տվյալները ուղարկում է վարկային բյուրո, որտեղ ձևավորվում է Ձեր վարկային պատմությունը: Դուք իրավունք ունեք վարկային բյուրոյից տարեկան մեկ անգամ անվճար ձեռք բերել Ձեր վարկային պատմությունը: Ուշադրություն՝ վատ վարկային պատմությունը կարող է խոչընդոտել Ձեզ՝ ապագայում վարկ ստանալու ժամանակ:

Վարկային պարտավորությունները չկատարելու կամ թերի կատարելու դեպքում կատարվում է  տույժերի հաշվարկում՝ համաձայն վարկային համաձայնագրի։

«Ձեր ֆինանսական տեղեկատուն» ֆիզիկական անձանց առաջարկվող ծառայությունների որոնման, համեմատման և Ձեզ համար ամենաարդյունավետ տարբերակի ընտրությունը հեշտացնող էլեկտրոնային համակարգ է:

Դուք իրավունք ունեք հաղորդակցվել ֆինանսական կազմակերպության հետ Ձեր նախընտրած եղանակով՝ փոստային կապի միջոցով կամ էլեկտրոնային եղանակով: Էլեկտրոնային եղանակով տեղեկատվության ստացումը ամենահարմարավետն է: Այն հասանելի է 24/7 ռեժիմով, զերծ է թղթային տեղեկատվության կորստի ռիսկերից և ապահովում է գաղտնիություն:

 

Վարկի գումար

...
...

Տարեկան տոկոսադրույք

...
...
Բոլոր դաշտերը պարտադիր են լրացման համար և չպետք է լինի` 0 պարունակությամբ:

ժամկետ Վճարվելիք տոկոսագումար Վարկի մասնակի մարում Ընդամենը վճարում
0 0 դր. 0 դր. 0 դր.
0 0 դր. 0 դր. 0 դր.
0 0 դր. 0 դր. 0 դր.
0 0 դր. 0 դր. 0 դր.
0 0 դր. 0 դր. 0 դր.
0 0 դր. 0 դր. 0 դր.
0 0 դր. 0 դր. 0 դր.
0 0 դր. 0 դր. 0 դր.
0 0 դր. 0 դր. 0 դր.
0 0 դր. 0 դր. 0 դր.
Ընդհանուր 0 դր. 0 դր. 0 դր.
Ֆինանսական օգնական
ABC finance

Էջը թարմացվել է` 24.11.2021 | 16:04

Տեղեկատվության հայերեն և անգլերեն տարբերակների միջև անհամապատասխանության առկայության դեպքում առաջնայնությունը տրվում է հայերեն տարբերակին: