Օնլայն բանկինգ
«Քո փոխարեն»
Կիսվել`

«Քո փոխարեն»

Անշարժ գույքի գրավադրմամբ օվերդրաֆտ մինչև 200․000 ԱՄՆ դոլար։ Քո փոխարեն կվճարենք վարկի տրամադրման բոլոր ծախսերը։ Պայմանները գործում են մինչև դեկտեմբերի 30-ը։

 • Արժույթ

  ԱՄՆ դոլար

 • Առավելագույն գումար

  200.000 ԱՄՆ դոլար

 • Ժամկետ

  36-120 ամիս

Տրամադրման պայմաններ

Օվերդրաֆտը տրամադրվում է Բանկի լրիվ ֆինանսական գործառնություններ իրականացնող մասնաճյուղերում։

Վարկառու* 22 տարին լրացած ՀՀ քաղաքացի և ռեզիդենտ ֆիզիկական անձ, որի տարիքը չի կարող գերազանցել 55 տարեկանը
Երաշխավոր** 22 տարին լրացած ՀՀ քաղաքացի և ռեզիդենտ ֆիզիկական անձ, որի տարիքը չի կարող գերազանցել 55 տարեկանը
Օվերդրաֆտի նպատակը Անձնական նպատակներ
Օվերդրաֆտի արժույթ ԱՄՆ դոլար
Օվերդրաֆտի նվազագույն գումար***

10.000 ԱՄՆ դոլար

Օվերդրաֆտի առավելագույն գումար

200.000 ԱՄՆ դոլար

Օվերդրաֆտի նվազագույն ժամկետ 36 ամիս
Օվերդրաֆտի առավելագույն ժամկետ 120 ամիս
Օվերդրաֆտի տարեկան տոկոսադրույք

Փաստաթղթավորված եկամուտների դեպքում՝ 60-120 ամիս՝ 11%

Չփաստաթղթավորված եկամուտների դեպքում՝ 36- 60 ամիս՝ 12%, 60-96 ամիս՝ 13%, 96-120 ամիս՝ 13,5%

Օվերդրաֆտի տարեկան փաստացի տոկոսադրույք

Փաստաթղթավորված եկամուտների դեպքում 11,568% – 11,571%

Չփաստաթղթավորված եկամուտների դեպքում 12,69% - 14,36%

Վարկի և տոկոսագումարների մարումներ****

Ամսական անուիտետային մարում  (չվերականգնվող վարկային գիծ)

Օվերդրաֆտի տրամադրման եղանակ Վճարային քարտի միջոցով
Արտոնյալ մարման պայման Ըստ հաճախորդի ցանկության կարող է տրամադրվել նաև 3 ամիս մայր գումարի մարման արտոնյալ պայման

Գրավի տեսակ *****, Վարկ/Գրավ առավելագույն հարաբերակցություն

Անշարժ գույք (բնակարան, բնակելի տուն, հասարակական տարածք` բացառությամբ արտադրական տարածքների) գնահատված՝ լիկվիդային արժեքով։

Փաստաթղթավորված եկամուտների դեպքում`

Եթե անշարժ գույքը գտնվում է Երևան քաղաքում՝ վարկ/գրավ առավելագույն հարաբերակցությունը սահմանելով 80%, իսկ Երևանից դուրս գտնվող անշարժ գույքի համար վարկ/գրավ առավելագույն հարաբերակցությունը սահմանելով 70%։

Չփաստաթղթավորված եկամուտների դեպքում`

Գրավ կարող է հանդիսանալ այն անշարժ գույքը, որը գտնվում է հետևյալ քաղաքներում և համայնքներում՝ Երևան քաղաքում՝ վարկ/գրավ հարաբերակցությունը սահմանելով 70%, Ջրվեժ, Ձորաղբյուր, Առինջ, Փարաքար, Արգավանդ, Զովունի, Գեղանիստ գյուղերում, Աբովյան, Էջմիածին, Դիլիջան, Արմավիր, Մասիս, Գյումրի, Սպիտակ, Հրազդան, Ծաղկաձոր, Աշտարակ, Իջևան, Սևան, Արտաշատ, Արարատ, Մարտունի, Գորիս, Չարենցավան և   Վանաձոր քաղաքներում՝ 60 %
Վճարային քարտի տեսակ****** MC Standart, Visa Classic
Վճարային քարտի  տարեկան սպասարկման վճար

Անվճար

Հայտի ուսումնասիրության վճար Չի գանձվում
Վարկային փաթեթի կազմ­ման և սպասարկման վճար Չի գանձվում
Ժամկետանց տոկոսագումարի գծով տույժ օրական 0.13%  
Ժամկետանց վարկի գծով տույժ

օրական 0.13% 

*Տարիքային սահմանափակումից բացառություններ կարող են լինել այն դեպքերում, երբ վարկի մարման վերջնաժամկետին վարկառուի    տարիքը չի գերազանցում 65 տարեկանը,

**Երաշխավորի առկայությունը պարտադիր չէ, եթե Վարկառուի կողմից ներկայացված եկամուտները բավարարում են վարկունակության գնահատման պահանջին,

***Օվերդրաֆտի նվազագույն գումարից և նվազագույն ժամկետից շեղումներ կարող են լինել այն դեպքերում, երբ վարկավորումը իրականացվում է գործող Վարկային գլխավոր պայմանագրի շրջանակներում,

****Պայմանագրի գործողության ժամկետի առաջին 24 ամիսների ընթացքում մարումների գրաֆիկով սահմանված վարկի մայր գումարի ամսական մարման չափից ավելին մարելու դեպքում վճարվում է տուգանք՝ մարումների գրաֆիկով սահմանված վարկի գումարի ամսական մարման չափը գերազանցող գումարի 1.5 %-ի չափով,

*****Գրավադրվող անշարժ գույքը պետք է գնահատվի Բանկի հետ համագործակցող անկախ գնահատող կազմակերպություններից մեկի կողմից, այդ թվում՝

 • Անշարժ գույքը չպետք է լինի հասարակական կացարան կամ գտնվի մեկ այլ շինության` հանրակացարանի կամ հյուրանոցի տարածքում,
 • Անշարժ գույքը չպետք է գտնվի 3 և ավելի աստիճան վթարային շենքում,
 • Եթե գրավադրվող անշարժ գույքը առանձնատուն է և առանձին վկայականներով մասնատված է մի քանի գույքային միավորների, սակայն փաստացի կազմում է մեկ ամբողջություն, ապա այն գրավադրվում է ամբողջությամբ:

****** Քարտի ժամկետի վերջում գործող վարկի բացակայության դեպքում քարտը ենթակա է վերաթողարկման հաճախորդի դիմումի հիման վրա, Բանկի գործող սակագներով։

Գրավը պետք է գնահատվի Բանկի հետ համագործակցող անկախ գնահատող կազմակերպության կողմից և լինի Բանկի համար ընդունելի:

Ուշադրություն․ Վարկի տոկոսագումարները հաշվարկվում են անվանական տոկոսադրույքի հիման վրա։ Իսկ տարեկան փաստացի տոկոսադրույքը ցույց է տալիս, թե որքան կարժենա վարկը ձեզ համար տոկոսագումարները և վարկի տրամադրման և սպասարկման գծով բոլոր պարտադիր վճարները սահմանված ժամկետներում և չափերով կատարելու դեպքում։

Տարեկան փաստացի տոկոսադրույքի հաշվարկման կարգ

Տարեկան փաստացի տոկոսադրույքը կարող է փոփոխվել՝ կախված Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական բանկի պաշտոնական կայքէջում հրապարակված փոխարժեքի մեծության փոփոխությունից։

Արտարժույթով վարկի տրամադրման դեպքում արտարժույթի փոխարժեքի փոփոխությունները կարող են ազդեցություն ունենալ վարկի մարումների վրա:

Փաստացի օգտագործված միջոցների դիմաց հաշվարկվում է օվերդրաֆտի անվանական տոկոսադրույք՝ համաձայն վարկային համաձայնագրի։ Տոկոսագումարները հաշվարկում են օրական կտրվածքով՝ վարկային միջոցների օգտագործման օրից սկսած (բացառությամբ արտոնյալ ժամանակահատվածով օվերդրաֆտների), և հաշվի նվազագույն շարժ չի պահանջվում։


Քաղվածքների, տեղեկանքների և այլ տեղեկությունների տրամադրման սակագներ

Վարկային գործառնությունների իրականացման շրջանակում մատուցվող ծառայությունների սակագներ

Տե՛ս ամփոփագիրը «Մատուցվող ծառայություններ» բաժնում։

Պահանջվող փաստաթղթեր
 • Դիմում
 • Դիմողի անձնագրի և սոցիալական քարտի (բացակայության դեպքում համապատասխան գերատեսչության կողմից հաստատված տեղեկանք)պատճենները
 • Ամուսնության (ամուսնալուծության, ամուսնու մահվան)վկայականի պատճենը
 • Ընտանիքի անդամների անձնագրի և սոցիալական քարտերի պատճենները
 • Որպես գրավ առաջարկվող գույքի սեփականության իրավունքի վկայականի պատճենը՝ բնօրինակի հետ միասին (անշարժ գույքը որպես գրավ առաջարկելու դեպքում անհրաժեշտության դեպքում նաև սեփականության իրավունքի հիմքերը)
 • Տեղեկանք հիմնական աշխատավայրից՝ զբաղեցրած պաշտոնի և աշխատավարձի չափի վերաբերյալ
 • Աշխատանքային գրքույկի և աշխատանքային պայմանագրի պատճենը (բացառությամբ պետական ծառայողների)
 • Տեղեկանք բնակության վայրից
 • Լրացուցիչ եկամուտի աղբյուրի վերաբերյալ անհրաժեշտ փաստաթղթեր
 • Տեղեկանք ՀՀԿԱ Անշարժ գույքի Կադաստրի Պետական Կոմիտեի տարածքային ստորաբաժանումից՝ գրավադրվող գույքի սահմանափակումների վերաբերյալ (ներկայացվում է վարկի տրամադրման դրական որոշման դեպքում)
 • Համապատասխան լիցենզիա ունեցող անձի կողմից կազմված գնահատման հաշվետվություն
 • Այլ փաստաթղթեր վարկային մասնագետի պահանջով:

Ծանոթություն. Բանկը կարող է պահանջել ապահովագրել գրավի առարկան կորստյան և վնասվածքի ռիսկերից, ներկայացնել դրա հետ կապված անհրաժեշտ փաստաթղթեր: Վարկի տրամադրման դեպքում վարկի ամբողջ ժամկետի ընթացքում ցանկացած ժամանակ վարկային մասնագետը կարող է պահանջել թարմացնել ցանկում նշված փաստաթղթերից յուրաքանչյուրը: 

Օգտակար տեղեկատվություն
 • Վարկի տրամադրման վերաբերյալ որոշումը կայացվում է հայտի և պահանջվող բոլոր փաստաթղթերի մուտքագրմանը հաջորդող առավելագույնը 30 աշխատանքային օրերի ընթացքում։
 • Վարկային հայտի վերաբերյալ որոշման մասին տեղեկացնելու ժամկետն է 1 աշխատանքային օր։
 • Վարկի տրամադրման ժամկետն է 15 աշխատանքային օր՝ պահանջվող բոլոր փաստաթղթերը ներկայացնելուց հետո։
 • Գույքը չպետք է լինի հասարակական կացարան կամ գտնվի մեկ այլ շինության` հանրակացարանի կամ հյուրանոցի տարածքում։
 • Անշարժ գույքի բոլոր ինքնակամ շինությունները պետք է հաշվառվեն և գծանշված լինեն սեփականության վկայականում (լինեն օրինականացված)։
 • Անշարժ գույքը չպետք է գտնվի 3 և ավելի աստիճան վթարային շենքում։
 • Եթե գրավադրվող անշարժ գույքը առանձնատուն է, ապա այն գրավադրվում է ամբողջությամբ:
 • Տոկոսագումարի հաշվարկման ձևը` տարեկան վարկի մնացորդի նկատմամբ, տարին 365 օր։
 • Ձեր ցանկությամբ կարող եք ակտիվացնել SMS-ծանուցում ծառայությունը և ստանալ տեղեկատվություն վարկի ամսական մարման կամ վարկի վերջնաժամկետի լրանալու վերաբերյալ: 1 SMS-ծանուցման արժեքն է 30 ՀՀ դրամ: Ծառայության ակտիվացումն ԱՆՎՃԱՐ է:

Վարկային հայտի բավարարման գործոններ

 • Վարկառուի/երաշխավորի կողմից ներկայացվել են անհրաժեշտ փաստաթղթերն ամբողջությամբ։
 • Վարկային հայտի ներկայացման նախորդ 24 ամիսների ընթացքում Վարկառուն չպետք է ունենա 45 օրից ավել ուշացումներ, որից վերջին մեկ տարվա ընթացքում՝ 30 օր (բացառությամբ երաշխավորությունների գծով), իսկ գործող վարկային պարտավորությունների վարկային ռիսկի դասը ստանդարտ է։
 • Դրական վարկային պատմության կամ վարկային պատմության բացակայության դեպքում կատարվում է հաճախորդի վարկունակության և վճարունակության գնահատում։ Հաճախորդը/երաշխավորը համարվում է վարկունակ, եթե․
 1. Մարում/Եկամուտ առավելագույն հարաբերակցությունը կազմում է 35% տվյալ վարկի գծով  ամսական մարում/վարկառուի և համավարկառուի կամ երաշխավորի եկամուտ)՝ հիմք ընդունելով չհարկված եկամուտը
 2. Ընդհանուր մարում/Եկամուտ առավելագույն հարաբերակցությունը կազմում է 45% (վարկառուի և համավարկառուի կամ երաշխավորի բոլոր վարկային պարտավորություններ/ վարկառուի և համավարկառուի կամ երաշխավորի եկամուտ)՝ հիմք ընդունելով չհարկված եկամուտը
 • Գրավադրվող անշարժ գույքը համապատասխանում է ներկայացված պահանջներին։
 • Եվ այլն։

Վարկային հայտի մերժման գործոններ

 • Վարկառուի/երաշխավորի կողմից չեն ներկայացվել վարկ ստանալու համար անհրաժեշտ բոլոր փաստաթղթերը։
 • Վարկային հայտը և անհրաժեշտ փաստաթղթերը ներկայացնելուց հետո, հաճախորդի/երաշխավորի վարկային պատմության վերաբերյալ ԱՔՌԱ վարկային բյուրո կատարված հարցման արդյունքում վարկային հայտի ներկայացման նախորդ 24 ամիսների ընթացքում հաճախորդը/երաշխավորը ունեցել է ժամկետանց կամ դասակարգված պարտավորություններ (բացառությամբ մարված երաշխավորությունների)  կամ ժամկետանց պարտավորությունների օրերի հանրագումարը գերազանցել է 30 օրը։
 • Հաճախորդի վարկունակության և վճարունակության գնահատման արդյունքում եզրակացությունը եղել է բացասական։
 • Վարկավորման գործընթացի արդյունքում հայտնի են դարձել հաճախորդի վերաբերյալ այնպիսի տեղեկություն, որը կասկածի տակ է դնում հաճախորդի վճարունակությունը:
 • Բանկում վարկային հայտերի վերաբերյալ որոշումներ կայացնելու իրավասություն ունեցող լիազոր մարմինը չի բավարարել հաճախորդի վարկային հայտը։
 • Գրավադրվող անշարժ գույքը չի համապատասխանում ներկայացված պահանջներին։
 • Գործող դասակարգման առկայություն։
 • Եվ այլն։
Ուշադրություն

Տեղեկացնում ենք, որ 16.08.2019թ.-ից սպառողական վարկերի գծով վաղաժամկետ մարումներ իրականացրած վարկառուները կարող են ստանալ վաղաժամկետ մարումից վճարված միջնորդավճարների մասով առաջացած վերադարձման ենթակա գումարները` սկսած 2021 թվականի դեկտեմբեր ամսից։ Հաշվետեր հաճախորդների գումարները կմուտքագրվեն ԱՐԱՐԱՏԲԱՆԿ ԲԲԸ հաճախորդների գործող հաշիվներին, իսկ ոչ հաշվետեր հաճախորդները կարող են մոտենալ ԱՐԱՐԱՏԲԱՆԿ ԲԲԸ մասնաճյուղեր կամ գլխամասային գրասենյակ՝ ներկայացնելով անձը հաստատող փաստաթուղթ։

Ձեր գույքը (տունը, մեքենան կամ այլ) կարող է օրենքով սահմանված կարգով բռնագանձվել, եթե դուք ժամանակին չկատարեք Ձեր տոկոսագումարների եվ վարկի գումարի մարումները։

Վարկային պարտավորությունները չկատարելու դեպքում գրավի առարկան, իսկ դրա անբավարար լինելու դեպքում նաև վարկառուի այլ գույքը, կարող է առգրավվել և իրացվել արտադատական կամ դատական կարգով, ինչպես ուղղակի վաճառքի, այնպես էլ հրապարակային սակարկությունների միջոցով:

Ձեր կողմից պարտավորությունը չկատարելու կամ թերի կատարելու դեպքում վարկատուն 3 աշխատանքային օր հետո այդ տվյալները ուղարկում է վարկային բյուրո, որտեղ ձևավորվում է Ձեր վարկային պատմությունը: Դուք իրավունք ունեք վարկային բյուրոյից տարեկան մեկ անգամ անվճար ձեռք բերել Ձեր վարկային պատմությունը: Ուշադրություն՝ վատ վարկային պատմությունը կարող է խոչընդոտել Ձեզ՝ ապագայում վարկ ստանալու ժամանակ:

Վարկային պարտավորությունները չկատարելու կամ թերի կատարելու դեպքում կատարվում է  տույժերի հաշվարկում՝ համաձայն վարկային համաձայնագրի։

«Ձեր ֆինանսական տեղեկատուն» ֆիզիկական անձանց առաջարկվող ծառայությունների որոնման, համեմատման և Ձեզ համար ամենաարդյունավետ տարբերակի ընտրությունը հեշտացնող էլեկտրոնային համակարգ է:

Դուք իրավունք ունեք հաղորդակցվել ֆինանսական կազմակերպության հետ Ձեր նախընտրած եղանակով՝ փոստային կապի միջոցով կամ էլեկտրոնային եղանակով: Էլեկտրոնային եղանակով տեղեկատվության ստացումը ամենահարմարավետն է: Այն հասանելի է 24/7 ռեժիմով, զերծ է թղթային տեղեկատվության կորստի ռիսկերից և ապահովում է գաղտնիություն:

 

Վարկի գումար

...
...

Տարեկան տոկոսադրույք

...
...
Բոլոր դաշտերը պարտադիր են լրացման համար և չպետք է լինի` 0 պարունակությամբ:

ժամկետ Վճարվելիք տոկոսագումար Վարկի մասնակի մարում Ընդամենը վճարում
0 0 դր. 0 դր. 0 դր.
0 0 դր. 0 դր. 0 դր.
0 0 դր. 0 դր. 0 դր.
0 0 դր. 0 դր. 0 դր.
0 0 դր. 0 դր. 0 դր.
0 0 դր. 0 դր. 0 դր.
0 0 դր. 0 դր. 0 դր.
0 0 դր. 0 դր. 0 դր.
0 0 դր. 0 դր. 0 դր.
0 0 դր. 0 դր. 0 դր.
Ընդհանուր 0 դր. 0 դր. 0 դր.
Ֆինանսական օգնական
ABC finance

Էջը թարմացվել է` 23.11.2021 | 12:44

Տեղեկատվության հայերեն և անգլերեն տարբերակների միջև անհամապատասխանության առկայության դեպքում առաջնայնությունը տրվում է հայերեն տարբերակին: