Օնլայն բանկինգ
Սակագներ և տիպային փաստաթղթեր
Կիսվել`

Սակագներ և տիպային փաստաթղթեր

Ստորև ներկայացված են բրոքերային ծառայության մատուցման սակագները և տիպային փաստաթղթերը։

Տեղական շուկայում բրոքերային ծառայությունների մատուցման սակագներ

 

Առաջնային տեղաբաշխման աճուրդից ներդրողի հաձնարարությամբ ՀՀ Պետական Պարտատոմսերի ձեռքբերում

Մինչև 49,999,999 ՀՀ դրամ հայտի բավարարված մասի գործարքի գնի 0.03%, նվազագույնը 2,000ՀՀ դրամ

50 մլն․ ՀՀ դրամ և ավել հայտի բավարարված մասի գործարքի գնի 0.03%, նվազագույնը 5,000 ՀՀ դրամ

ՀՀ Պետական Պարտատոմսերի հետգնման աճուրդներին ներդրողի հանձնարարությամբ ՀՀ Պետական Պարտատոմսերի վաճառք
Հայաստանի ֆոնդային բորսայում ներդրողի հանձնարարությամբ ՀՀ Պետական Պարտատոմսերի ձեռքբերում և վաճառք
Բրոքերային ծառայությունների մատուցում ՀՀ կորպորատիվ պարտատոմսերի շուկայում (բանկում դեպո հաշվի առկայության դեպքում) Գործարքի  գումարի 0.05%, նվազագույնը 2,000 ՀՀ դրամ
Բրոքերային ծառայությունների մատուցում ՀՀ կորպորատիվ պարտատոմսերի շուկայում (բանկում դեպո հաշվի բացակայության դեպքում)

Գործարքի գումարի 0.05%, նվազագույնը 3,000 ՀՀ դրամ

Բրոքերային ծառայությունների մատուցում ՀՀ բաժնային արժեթղթերի շուկայում

Գործարքի գումարի 0.2%, նվազագույնը 2,000 ՀՀ դրամ

Միջազգային շուկաներում բրոքերային ծառայությունների մատուցման սակագներ

Բրոքերային ծառայությունների շրջանակներում հաճախորդները դասակարգվում են պրոֆեսիոնալի և ոչ պրոֆեսիոնալի

Պրոֆեսիոնալ հաճախորդները դասակարգվում են երկու ենթախմբի՝ Ստանդարտ և VIP: Այն պրոֆեսիոնալ հաճախորդները, որոնց համախառն ներդրումը կազմում է 10,000 ԱՄՆ դոլարից մինչև 49,999 ԱՄՆ դոլար, դիտարկվում են որպես պրոֆեսիոնալ ստանդարտ հաճախորդներ, մինչդեռ 50,000 ԱՄՆ դոլարը և ավել ներդրման դեպքում՝ պրոֆեսիոնալ VIP հաճախորդներ։

AraratBank TRADING PLATFORM առևտրային հարթակում կնքվող գործարքների հիմքում ընկած են CFD պայմանագրերը*։ CFD պայմանագրերը բաժնետոմսերի և փայերի (ETF) դեպքում կատարվում են CFD DMA (CFD Direct Market Access) տարբերակով, որի դեպքում պայմանագիրը կնքվում է անմիջապես շուկայում։

Արտարժույթի փոխարժեքով (Forex), ապրանքահումքային ակտիվներով, բորսայական ինդեքսներով գործարքների սակագները որոշվում են AraratBank TRADING PLATFORM առևտրային հարթակում գործարքի պահին ձևավորված ընթացիկ սփրեդի հիման վրա՝ ավելացնելով Բանկի միջնորդավճարը։

*CFD-ն ածանցյալ գործիք է, որի գինը ուղղակիորեն կամ անուղղակիորեն կախված է դրա հիմքում ընկած ակտիվի գնից։ Մասնավորապես՝ CFD պայմանագիրը հնարավորություն է տալիս ստանալ եկամուտ ակտիվների գների տարբերություններից՝ առանց սեփականության իրավունքի փոխանցման։

Հաճախորդներին մատուցվող բրոքերային ծառայությունների պայմանները ներկայացված են ստորև բերված աղյուսակում՝ տարանջատված ըստ վերոգրյալ դասակարգման․Ոչ պրոֆեսիոնալ

Պրոֆեսիոնալ

Ստանդարտ VIP
Նվազագույն դեպոզիտ 250,000 և ավել ՀՀ դրամին համարժեք ԱՄՆ-ի դոլար Ռեզիդենտների համար՝ 5,000,000 – 24,999,999 ՀՀ  դրամին համարժեք ԱՄՆ-ի դոլար  25,000,000 և ավել ՀՀ դրամին համարժեք ԱՄՆ-ի դոլար
Ոչ ռեզիդենտների համար՝ 2,500,000 – 24,999,999 ՀՀ  դրամին համարժեք ԱՄՆ-ի դոլար
Հնարավոր լևերիջի առավելագույն շեմը բաժնետոմսերի և փայերի համար

1։1 ոչ ստանդարտացված

1:5

1։5 ստանդարտացված

1:5

Հնարավոր լևերիջի առավելագույն շեմը մնացած հասանելի գործիքների համար (պարտատոմս, արտարժույթ, ապրանքահումքային, ինդեքսներ)

1։1 ոչ ստանդարտացված

1։100 1։100
Բաց դիրքի դիմաց գործընկերոջ կողմից գանձվող overnight տոկոսադրույքի հավելավճար 20% 20% 20%
Բրոքերային հաշվի բացում անվճար անվճար անվճար
Բրոքերային հաշվին միջոցների մուտքագրում/ելքագրում անվճար անվճար անվճար
Արժեթղթերի և ընթացիկ հաշիվների բացում և սպասարկում վճարովի վճարովի վճարովի
Mobile հավելվածի տրամադրում V V V
Օրական հաղորդագրություն/ վերլուծության V V V
Շաբաթական տեխնիկական վերլուծություն V V V
Ամսական կտրվածքով ներդրումային պորտֆելների տրամադրում

-

V V
Տարեկան կտրվածքով ներդրումային պորտֆելների տրամադրում - V V
Հեռախոսով սպասարկում (ժամ/օր) 10/5 10/5 24/5
Անհատական առևտրային  պայմաններ/զեղչեր - - Մինչև 20% զեղչի հնարավորություն
Անհատական խորհրդատվություն - - V
Հեռախոսի միջոցով հանձնարարականների ընդունում - V

V

 

Արժեթղթերով, այդ թվում բորսայական ֆոնդի փայերով գործարքների սակագներ**

Երկրների բորսաներ Բանկի Հաճախորդի համար գործող  նվազագույն միջնորդավճարը
Բելգիա 0.08%, 8 EUR
Չեխիա 0.30%, 500 CZK
Դանիա 0.08%, 100 DKK
Ֆինլանդիա 0.08%, 8 EUR
Ֆրանսիա 0.08%, 8 EUR
Գերմանիա 0.08%, 8 EUR
Իտալիա 0.08%, 8 EUR
Հոլանդիա 0.08%, 8 EUR
Նորվեգիա 0.08%, 120 NOK
Լեհաստան 0.30%, 40 PLN
Պորտուգալիա 0.08%, 8 EUR
Իսպանիա 0.08%, 8 EUR
Շվեդիա 0.08%, 120 SEK
Շվեցարիա 0.08%, 8 CHF
Մեծ Բրիտանիա 0.08%, 8 GBP
Մեծ Բրիտանիա միջազգային/եվրաբոնդ 0.08%, 8 USD
ԱՄՆ 0.08%, 8 USD

 

Արտարժույթով, ապրանքահումքային ակտիվներով, ինդեքսներով գործարքների սակագներ**

Ֆինանսական գործիքներ Բանկի Հաճախորդի համար գործող  կողմնորոշիչ*** միջնորդավճար (pips - ֆինանսական ակտիվի գնի նվազագույն շարժ, որը կախված է վերջինիս գնանշման առանձնահատկությունից)
Արտարժույթային զույգ՝ Forex Major խումբ 1.8 pips
Արտարժույթային զույգ՝ Forex Minor խումբ 2.3 pips
Արտարժույթային զույգ՝ Emergings խումբ 3․2 pips
BRA Comp 132 pips
Mex Comp 132 pips
US 2000 Cash 1.5 pips
US 2000 0.9 pips
US 30 Cash 4 pips
US 30 3 pips
US 100 Cash 1.3 pips
US 100 1.4 pips
US 500 Cash 1.8 pips
US 500 0.8 pips
VOLX 0.7 pips
AU 200 Cash 4 pips
AUS 200 3 pips
CHN Comp 16 pips
HK Comp 18 pips
HK Cash 16 pips
INDIA 50 5.5 pips
JAP 225 20 pips
JA 225 Cash 16 pips
KOSP 200 0.4 pips
CHN Cash 16 pips
CZK Cash 2.5 pips
DE 30 1.2 pips
DE 30 Cash 1.2 pips
EU 50 2.6 pips
EU 50 Cash 2.5 pips
FRA 40 1.5 pips
FRA 40 Cash 1.5 pips
ITA 40 40 pips
ITA 40 Cash 20 pips
NED 25 0.4 pips
NED 25 Cash 0.4 pips
RUS 50 3.3 pips
SPA 35 6 pips
SPA 35 Cash 16 pips
SUI 20 6 pips
SUI 20 Cash 4 pips
UK 100 1.3 pips
UK 100 Cash 1.3 pips
W 20 2 pips
COCOA 10 pips
COFFEE 0.3 pips
CORN 0.4 pips
COTTUN 0.24 pips
SOYBEAN 0.8 pips
SUGUAR 0.05 pips
WHEAT 0.95 pips
NATGAS 0.021 pips
OIL 0.07 pips
WTI OIL 0.06 pips
ALUMINUM 11 pips
COPPER 23 pips
NICKEL 110 pips
ZINC 12 pips
GOLD 0.3 pips
PLATINUM 8.2 pips
SILVER 0.055 pips
BUND 10Y 0.02 pips
EMMIS 0.14 pips
SCHATZ2Y 0.08 pips
TNOTE 0.04 pips

**Նշված սակագները  չեն ներառում գործառնական ծախսերը, որոնք կարող են առաջանալ Բանկի կողմից երրորդ անձանց ներգրավմամբ գործարքներ կնքելու և վերջնահաշվարկ ապահովելու անհրաժեշտությունից, մասնավորապես` առևտրային հարթակների և/կամ այլ միջնորդների կողմից Բանկից գանձվող վճարները (բացառությամբ Գործակալների հետ կնքված պայմանագրերով սահմանված սակագներով գանձվող միջնորդավճարների)՝ կախված առևտրային հարթակից, գործարքի տեսակից, ծավալից և այլ հանգամանքներից: Նման ծախսերը ենթակա են անակցեպտ գանձման Բանկում վարվող հաճախորդի հաշիվներից: Հաճախորդին ներկայացվող հաշվետվություններում արտացոլվում են թե՛ նշված ծախսերը և թե՛ դրանց հատուցման համար Բանկի կողմից իրականացված գանձումներն ու պահումները:

***Շուկայի տատանողականությամբ պայմանավորված հնարավոր չէ հստակ սահմանել։

Ֆինանսական օգնական
ABC finance

Էջը թարմացվել է` 31.08.2021 | 15:44

Տեղեկատվության հայերեն և անգլերեն տարբերակների միջև անհամապատասխանության առկայության դեպքում առաջնայնությունը տրվում է հայերեն տարբերակին: