Օնլայն բանկինգ
Անշարժ գույքի գրավադրմամբ միջազգային պլաստիկ քարտով օվերդրաֆտ

Անշարժ գույքի գրավադրմամբ միջազգային պլաստիկ քարտով օվերդրաֆտ

Կիսվել`

Եթե անձնական նպատակներն իրագործելու համար Ձեզ անհրաժեշտ է գումար մինչև 100.000 ԱՄՆ դոլարի չափով, ապա այս օվերդրաֆտի մատչելի պայմանները թույլ կտան իրագործել դրանք: Օվերդրաֆտը հնարավոր է մարել մինչև 10 տարի ժամկետում, իսկ Ժամկետից շուտ մարելու դեպքում տույժ-տուգանքներ չեն հաշվարկվում:

 • Տոկոսադրույք

  11-12% 36-60 ամիս` 11%, 61-120 ամիս` 12%

 • Ժամկետ

  36-120 ամիս

 • Առավելագուն գումար

  100.000 ԱՄՆ դոլար 85.000 ԵՎՐՈ

 • Արժույթ

  ԱՄՆ դոլար, Եվրո

Տրամադրման պայմաններ

 

Վարկառու  22 տարին լրացած ՀՀ քաղաքացի և ռեզիդենտ ֆիզիկական անձ, որի տարիքը չի կարող գերազանցել 55 տարեկանը***
Երաշխավոր* 22 տարին լրացած ՀՀ քաղաքացի և ռեզիդենտ ֆիզիկական անձ, որի տարիքը չի կարող գերազանցել 55 տարեկանը***
Արժույթ ԱՄՆ դոլար, Եվրո
Վարկի նպատակը Անձնական նպատակներ
Վարկի նվազագույն գումար

3.000 ԱՄՆ դոլար, 2.500 Եվրո

Վարկի առավելագույն գումար

100.000 ԱՄՆ դոլար, 85.000 Եվրո

Վարկի ժամկետ 36-120 ամիս
Վարկի տարեկան տոկոսադրույք

36-60 ամիս 11%, 61-120 ամիս 12% (ԱՄՆ դոլարի դեպքում)

36-60 ամիս 10%, 61-120 ամիս 11% (Եվրոյի դեպքում)

Օվերդրաֆտի տրամադրման եղանակ Վճարային քարտի միջոցով
Վարկի և տոկոսագումարների մարումներ Ամսական հավասարաչափ ամորտիզացիա կամ անուիտետային մարում (անուիտետային մարման դեպքում՝ չվերականգնվող վարկային գիծ) և՛ ԱՄՆ դոլարի, և՛ Եվրոյի դեպքում
Գրավի տեսակ** Բանկի համար ընդունելի անշարժ գույք (բնակարան, բնակելի տուն, հասարակական տարածք` բացառությամբ արտադրական տարածքների)

Օվերդրաֆտ/Գրավ առավելագույն հարաբերակցություն

(լիկվիդային արժեք)

80%
Ժամկետանց տոկոսագումարի գծով տույժ օրական 0.07%  
Ժամկետանց վարկի գծով տույժ

օրական 0.06% 

Վարկառուի և երաշխավորողների վարկային պատմությանը ներկայացվող պահանջներ

Վարկային հայտի ներկայացման նախորդ 24 ամիսների ընթացքում դասակարգված պարտավորությունների բացակայություն (բացառությամբ մարված երաշխավորությունների) և ժամկետանց պարտավորությունների օրերի հանրագումարը ոչ ավել, քան 30 օր (բացառությամբ երաշխավորությունների գծով)

Հայտի ուսումնասիրության վճար

5 000  ՀՀ դրամ

Վարկային փաթեթի կազմ­ման և սպասարկման վճար

վարկի գումարի 0.1%, նվազագույնը 10 000 ՀՀ դրամ

Վարկունակության գնահատում

1.Մարում/Եկամուտ առավելագույն հարաբերակցությունը 35% (տվյալ վարկի գծով ամսական մարում/վարկառուի և համավարկառուի կամ երաշխավորի եկամուտ)

2.Ընդհանուր մարում/Եկամուտ առավելագույն հարաբերակցությունը 45% (վարկառուի և համավարկառուի կամ երաշխավորի բոլոր վարկային պարտավորություններ/ վարկառուի և համավարկառուի կամ երաշխավորի եկամուտ):

Հիմք է ընդունվում չհարկված եկամուտը:

 Քարտի տեսակ  MC Standart, Visa Classic
 Վճարային քարտի  տարեկան սպասարկման վճար  

5.000 ՀՀ դրամ, չնվազող մնացորդ չի կիրառվում

Քարտի սպասարկման վճարը գանձվում է միանվագ օվերդրաֆտի գործողության ամբողջ ժամկետի համար, վաղաժամ մարելու դեպքում քարտի չօգտագործված տարիների համար գանձված գումարը ենթակա է վերադարձման քարտապանին


*  
Երաշխավորի առկայությունը պարտադիր չէ, եթե Վարկառուի կողմից ներկայացված եկամուտները բավարարում են աղյուսակում նշված վարկունակության գնահատման պահանջին:

***  Վարկառուի և երաշխավորի առավելագույն տարիքը կարող է դիտարկվել մինչև 60 տարեկան, եթե վարկի առավելագույն ժամկետը չի գերազանցում 60 ամիսը։

Տարեկան փաստացի տոկոսադրույքի հաշվարկի օրինակ

Պահանջվող փաստաթղթեր
 • Դիմում
 • Դիմողի անձնագրի և սոցիալական քարտի (բացակայության դեպքում համապատասխան գերատեսչության կողմից հաստատված տեղեկանք)պատճենները:
 • Ամուսնության (ամուսնալուծության, ամուսնու մահվան)վկայականի պատճենը
 • Ընտանիքի անդամների անձնագրի և սոցիալական քարտերի պատճենները
 • Որպես գրավ առաջարկվող գույքի սեփականության իրավունքի վկայականի պատճենը՝ բնօրինակի հետ միասին (անշարժ գույքը որպես գրավ առաջարկելու դեպքում անհրաժեշտության դեպքում նաև սեփականության իրավունքի հիմքերը):
 • Տեղեկանք հիմնական աշխատավայրից՝ զբաղեցրած պաշտոնի և աշխատավարձի չափի վերաբերյալ:
 • Աշխատանքային գրքույկի և աշխատանքային պայմանագրի պատճենը (բացառությամբ պետական ծառայողների):
 • Տեղեկանք բնակության վայրից:
 • Լրացուցիչ եկամուտի աղբյուրի վերաբերյալ անհրաժեշտ փաստաթղթեր:
 • Տեղեկանք ՀՀԿԱ Անշարժ գույքի Կադաստրի Պետական Կոմիտեի տարածքային ստորաբաժանումից՝ գրավադրվող գույքի սահմանափակումների վերաբերյալ (ներկայացվում է վարկի տրամադրման դրական որոշման դեպքում):
 • Համապատասխան լիցենզիա ունեցող անձի կողմից կազմված գնահատման հաշվետվություն:
 • Այլ փաստաթղթեր վարկային մասնագետի պահանջով:

Ծանոթություն. Բանկը կարող է պահանջել ապահովագրել գրավի առարկան կորստյան և վնասվածքի ռիսկերից, ներկայացնել դրա հետ կապված անհրաժեշտ փաստաթղթեր: Վարկի տրամադրման դեպքում վարկի ամբողջ ժամկետի ընթացքում ցանկացած ժամանակ վարկային մասնագետը կարող է պահանջել թարմացնել ցանկում նշված փաստաթղթերից յուրաքանչյուրը: 

Օգտակար տեղեկատվություն
 • Վարկի տրամադրման վերաբերյալ որոշումը կայացվում է բոլոր անհրաժեշտ փաստաթղթերի մուտքագրմանը հաջորդող 5 աշխատանքային օրվա ընթացքում:
 • Վաղաժամկետ մարման դեպքում տույժ-տուգանքներ չեն գանձվում:
 • Ապահովման միջոցի (գրավի) գնահատումն իրականացվում է Բանկի հետ համագործակցող անկախ գնահատող լիցենզավորված ընկերությունների կողմից` գնահատող ընկերությունների կողմից սահմանված սակագներով:
 • Տոկոսագումարի հաշվարկման ձևը` տարեկան վարկի մնացորդի նկատմամբ, տարին 365 օր
 • Վարկի և տոկոսագումարի մարման ձևը` հավասարաչափ ամորտիզացիա (յուրաքանչյուր ամիս վարկի գումարի հավասարաչափ մարում, վարկի գումարի մնացորդի նկատմամբ հաշվարկվող, աստիճանաբար նվազող տոկոսագումար):
 • Օվերդրաֆտը տրամադրվում է բացառապես սահմանաչափի ամսական նվազեցման և հաշվարկված տոկոսագումարի վճարման պայմանով, ընդ որում` օվերդրաֆտի ամսական մարման և վարկառուի ու երաշխավոր հանդիսացող անձանց ամսական եկամտի հարաբերակցությունը չի կարող գերազանցել 35 տոկոսը, իսկ բոլոր վարկային պարտավորությունների ընդհանուր ամսական մարման և վարկառուի ու երաշխավոր հանդիսացող անձանց ամսական եկամտի հարաբերակցությունը չի կարող գերազանցել 45 տոկոսը:

Հաճախորդի վարկային հայտը բավարարվում է, եթե

 1. Հաճախորդը ներկայացնում է վարկային հայտը և անհրաժեշտ փաստաթղթերն ամբողջությամբ:
 2. Վարկային հայտը և անհրաժեշտ փաստաթղթերը ներկայացնելուց հետո հաճախորդի (առկայության դեպքում նաև համավարկառուների, երաշխավորների, ինչպես նաև համատեղ բնակվող ընտանիքի անդամների) վարկային պատմության վերաբերյալ հարցում է կատարվում ՀՀ ԿԲ վարկային ռեգիստր և/կամ ԱՔՌԱ վարկային բյուրո:
 3. Դրական վարկային պատմության դեպքում կատարվում է հաճախորդի վարկունակության և վճարունակության գնահատում, անհրաժեշտության դեպքում` այցելելով հաճախորդի գործունեության իրականացման վայր:
 4. Հաճախորդի վարկունակության վերաբերյալ դրական եզրակացության դեպքում կատարվում է որպես գրավ առաջարկվող գույքի գնահատում:
 5. Որպես գրավ առաջարկվող գույքի գնահատման արդյունքում գրավը ընդունելի լինելու դեպքում, կազմվում է եզրակացությունը և ներկայացվում է վարկերի տրամադրման վերաբերյալ որոշում կայացնող լիազոր մարմնի քննարկմանը:
 6. Վարկը հաստատվելու դեպքում կատարվում են ՀՀ օրենսդրությամբ և իրավական այլ ակտերով սահմանված ձևակերպումները (անհրաժեշտության դեպքում նաև գրավադրող գույքի և վարկառուի/համավարկառուի դժբախտ պատահարից ապահովագրություն), որից հետո իրականացվում է վարկի տրամադրում: 

Հաճախորդի վարկային հայտը մերժվում է, եթե

 1. Հաճախորդի կողմից չեն ներկայացվել վարկ ստանալու համար անհրաժեշտ փաստաթղթերը: 
 2. Վարկունակության գնահատման արդյունքում պարզվել է, որ հաճախորդը վարկունակ չէ:
 3. Որպես գրավ առաջարկվող գույքի գնահատման արդյունքում պարզվել է, որ այն որպես գրավ ընդունելի չէ բանկի համար:
 4. Բանկում վարկային հայտերի վերաբերյալ որոշումներ կայացնելու իրավասություն ունեցող լիազոր մարմինը չի բավարարել հաճախորդի վարկային հայտը: 
 5. Վարկային հայտը հաստատվել է, սակայն հաճախորդը հաստատմանը հաջորդող 15 օրերի ընթացքում չի ներկայացել կամ չի ներկայացրել անհրաժեշտ փաստաթղթերը:
 6. Վարկավորման գործընթացի արդյունքում հայտնի են դարձել հաճախորդի վերաբերյալ այնպիսի տեղեկություն, որը կասկածի տակ է դնում հաճախորդի վճարունակությունը: 
 7. Վարկային մասնագետի պահանջով անհրաժեշտության դեպքում այլ փաստաթղթեր:
Ուշադրություն
 1. Վարկառուի կողմից տոկոսագումարների և վարկի գումարի մարումները ժամկետին չվճարվելու դեպքում նրա մասին բացասական տեղեկատվությունը կգրանցվի վարկային ռեգիստրում: 
 2. Վարկային պայմանագրով ստանձնած վարկային պարտավորությունները սահմանված ժամկետներում և կարգով չկատարելու կամ ոչ պատշաճ կատարելու դեպքում բանկի հանդեպ ստանձնած բոլոր պարտավորությունները մարվում են որպես ապահովման միջոց գրավադրված գույքի բռնագանձման և իրացման արդյունքում գոյացած միջոցների հաշվին:

 3. Վարկային պարտավորությունները չկատարելու դեպքում գրավի առարկան, իսկ դրա անբավարար լինելու դեպքում նաև վարկառուի այլ գույքը, կարող է առգրավվել և իրացվել արտադատական կամ դատական կարգով, ինչպես ուղղակի վաճառքի, այնպես էլ հրապարակային սակարկությունների միջոցով:

 

Վարկի գումար

...
...

Տարեկան տոկոսադրույք

...
...
Բոլոր դաշտերը պարտադիր են լրացման համար և չպետք է լինի` 0 պարունակությամբ:
ժամկետ Վճարվելիք տոկոսագումար Վարկի մասնակի մարում Ընդամենը վճարում
0 0 դր. 0 դր. 0 դր.
0 0 դր. 0 դր. 0 դր.
0 0 դր. 0 դր. 0 դր.
0 0 դր. 0 դր. 0 դր.
0 0 դր. 0 դր. 0 դր.
0 0 դր. 0 դր. 0 դր.
0 0 դր. 0 դր. 0 դր.
0 0 դր. 0 դր. 0 դր.
0 0 դր. 0 դր. 0 դր.
0 0 դր. 0 դր. 0 դր.
Ընդհանուր 0 դր. 0 դր. 0 դր.

Մուտքագրեք տվյալները արդյունքը տեսնելու համար

Ֆինանսական օգնական
ABC finance

Էջը թարմացվել է` 22.04.2019 | 12:20

Տեղեկատվության հայերեն և անգլերեն տարբերակների միջև անհամապատասխանության առկայության դեպքում առաջնայնությունը տրվում է հայերեն տարբերակին: