Օնլայն բանկինգ
Ավտոմեքենաների ապահովմամբ օվերդրաֆտ

Ավտոմեքենաների ապահովմամբ օվերդրաֆտ

Կիսվել`

Եթե ցանկանում եք ձեռք բերել ռուսական և այլ արտասահմանյան արտադրության ավտոմեքենաներ կամ գրավադրել, ապա ԱՐԱՐԱՏԲԱՆԿ-ն առաջարկում է MasterCard Standard կամ Visa Classic քարտերի միջոցով տրամադրվող օվերդրաֆտներ: Օվերդրաֆտները տրամադրվում են 22 տարին լրացած ՀՀ քաղաքացի և ռեզիդենտ այն ֆիզիկական անձսնց, ում տարիքը չի կարող գերազանցել 55 տարեկանը: 

 • Առավելագույն ժամկետ

  48-60 ամիս 48 ամիս – ռուսական արտադարության ավտոմեքենաների դեպքում, 60 ամիս – այլ արտասահմանյան արտադրության ավտոմեքենաների դեպքում

 • Տոկոսադրույք

  11%

 • Առավելագույն գումար

  50.000 ԱՄՆ դոլար

 • Արժույթ

  ԱՄՆ դոլար

Տրամադրման պայմաններ
Վարկառու 22 տարին լրացած ՀՀ քաղաքացի և ռեզիդենտ ֆիզիկական անձ, որի տարիքը չի կարող գերազանցել 55 տարեկանը
Համավարկառու+երաշխավոր 22 տարին լրացած ՀՀ քաղաքացի և ռեզիդենտ ֆիզիկական անձ, որի տարիքը չի կարող գերազանցել 55 տարեկանը
Արժույթ ԱՄՆ դոլար
Ապպահովվածություն* Ձեռք բերվող կամ գրավադրվող ավտոմեքենան**
Վարկի առավելագույն գումար 50.000 ԱՄՆ դոլար
Վարկի առավելագույն ժամկետ

60 ամիս – այլ արտասահմանյան արտադրության ավտոմեքենաների դեպքում

48 ամիս – ռուսական արտադարության ավտոմեքենաների դեպքում

Տարեկան տոկոսադրույք 11%

Վարկ/Գրավ հարաբերակցություն

(լիկվիդային արժեք, իսկ առաջնային շուկայից ձեռքբերման դեպքում հիմք է հանդիսանում նաև վաճառող ընկերության կողմից տրված հաշիվ ապրանքագրի արժեքը)

1.Արտասահմանյան ավտոմեքենաներ`

2004թ-2010թ ներառյալ – մինչև 50%

2011թ-2015թ ներառյալ – մինչև 60%

2016թ.– մինչև 70% (Ներառյալ առաջնային շուկայից)

2016թ.–ից  բարձր– մինչև 80% (Ներառյալ առաջնային շուկայից)

2.Ռուսական ավտոմեքենաներ`

2010թ-2012թ. ներառյալ – մինչև 30%

2013թ-2015թ. ներառյալ – մինչև 40%

2016թ և բարձր – մինչև 50% (Ներառյալ առաջնային շուկայից)

Վարկի և տոկոսագումարների մարումներ

Ամենամսյա հավասարաչափ ամորտիզացման եղանակով

Վաղաժամ մարման տույժեր չեն կիրառվում

Վարկի տրամադրման եղանակ Անկանխիկ
Ժամկետանց տոկոսի գծով տույժ Օրական 0.07%
Ժամկետանց գումարի գծով տույժ Օրական 0.06%
Ժամկետանց վարկի գումարի գծով տարեկան տոկոսադրույք Վարկային պայմանագրով սահմանված տարեկան տոկոսադրույք
Վարկառուի և համավարկառուների վարկային պատմությանը ներկայացվող պահանջներ Վարկային հայտի ներկայացման նախորդ 24 ամիսների ընթացքում դասակարգված պարտավորությունների բացակայություն (բացառությամբ մարված երաշխավորությունների) և ժամկետանց պարտավորությունների օրերի հանրագումարը ոչ ավել, քան 40 օրվա գերազանցում
Հայտի ուսումնասիրության վճար 5000 ՀՀ դրամ
Հաճախորդի կողմից վճարվող օվերդրաֆտի սպասարկման վճար Տրավադրվող վարկի 0.2%, նվազագույնը 10.000 ՀՀ դրամ
Վարկունակության վերլուծություն

1.Մարում/Եկամուտ առավելագույն հարաբերակցությունը 35% (տվյալ վարկի գծով ամսական մարում/վարկառուի և համավարկառուի կամ երաշխավորի եկամուտ)

2.Ընդհանուր մարում/Եկամուտ առավելագույն հարաբերակցությունը 45% (վարկառուի և համավարկառուի կամ երաշխավորի բոլոր վարկային պարտավորություններ/ վարկառուի և համավարկառուի կամ երաշխավորի եկամուտ):

Հիմք է ընդունվում չհարկված եկամուտը:

Նվազագույն սպառողական զամբյուղի հաշվարկ չի կիրառվում:

Ապահովագրություն

Պարտադիր, յուրաքանչյուր տարի:

Գրավադրվող ավտոմեքենայի ապահովագրություն` Օվերդրաֆտի սահմանաչափի չափով

*գրավը պետք է գնահատվի Բանկի հետ համագործակցող անկախ գնահատող կազմակերպություններից մեկի կողմից:

**Որպես գրավ Բանկի համար ընդունելի են հետևյալ ավտոմեքենաների մակնիշները` Մերսեդես-Բենց, ԲՄՎ, Աուդի, Պորշե, Ֆորդ, ԿԻԱ, Հոնդա, Շևրոլե, Ֆոլկսվագեն, Օպել, Տոյոտա, Լեքսուս, Նիսսան, Ինֆինիտի, Միցուբիշի, Հյունդաի, Լադա:

Պահանջվող փաստաթղթեր
 • Դիմում
 • Պոտենցիալ վարկառուի և նրա ընտանիքի անդամների անձնագրի և հանրային ծառայությունների համարանիշի (սոցիալական քարտ) (բացակայության դեպքում համապատասխան տեղեկանք) պատճենները բնօրինակի հետ միասին: 
 • Պոտենցիալ վարկառուի ամուսնության (ամուսնալուծության, մահվան) վկայականի պատճենը:
 • Համավարկառուների անձնագրերի, սոցիալական քարտերի (բացակայության դեպքում համապատասխան տեղեկանք)պատճենները:
 • Տեղեկանք բնակության վայրից:
 • Տեղեկանք հիմնական աշխատավայրից զբաղեցրած պաշտոնի և աշխատավարձի չափի վերաբերյալ:
 • Աշխատանքային գրքույկի կամ աշխատանքային պայմանագրի պատճենները (կնքած):
 • Լրացուցիչ եկամուտի աղբյուրի վերաբերյալ անհրաժեշտ փաստաթղթեր:
 • Մեքենայի գրանցման վակայագրի (ժամանակավոր գրանցման վկայականի) պատճենը բնօրինակի հետ միասին:
 • Վարորդական վկայականի պատճեն:
 • Այլ փաստաթղթեր վարկային մասնագետի պահանջով:

Ծանոթություն. Վարկի տրամադրման դեպքում վարկի ամբողջ ժամկետի ընթացքում ցանկացած ժամանակ վարկային մասնագետը կարող է պահանջել թարմացնել ցանկում նշված փաստաթղթերից յուրաքանչյուրը: 

 

Կարևոր է իմանալ
 • Վարկի տրամադրման վերաբերյալ որոշումը կայացվում է բոլոր անհրաժեշտ փաստաթղթերի մուտքագրմանը հաջորդող 5 աշխատանքային օրվա ընթացքում:
 • Ժամկետից շուտ մարելու հնարավորություն առանց տույժ-տուգանքների հաշվարկման:
 • Ապահովման միջոցի (գրավի) գնահատումն իրականացվում է Բանկի հետ համագործակցող անկախ գնահատող լիցենզավորված ընկերությունների կողմից
 • Ապահովագրող ընկերությունների ցանկին և սակագներին կարող եք ծանոթանալ այստեղ
 • Տոկոսագումարի հաշվարկման ձևը` տարեկան վարկի մնացորդի նկատմամբ, տարին 365 օր:
 • Օվերդրաֆտը տրամադրվում է բացառապես սահմանաչափի ամսական նվազեցման և հաշվարկված տոկոսագումարի վճարման պայմանով:
Ուշադրություն
 1. Վարկառուի կողմից տոկոսագումարների և վարկի գումարի մարումները ժամկետին չվճարվելու դեպքում նրա մասին բացասական տեղեկատվությունը կգրանցվի վարկային ռեգիստրում: 
 2. Վարկային պայմանագրով ստանձնած վարկային պարտավորությունները սահմանված ժամկետներում և կարգով չկատարելու կամ ոչ պատշաճ կատարելու դեպքում բանկի հանդեպ ստանձնած բոլոր պարտավորությունները մարվում են որպես ապահովման միջոց գրավադրված գույքի բռնագանձման և իրացման արդյունքում գոյացած միջոցների հաշվին:
 3. Վարկային պարտավորությունները չկատարելու դեպքում գրավի առարկան, իսկ դրա անբավարար լինելու դեպքում նաև վարկառուի այլ գույքը, կարող է առգրավվել և իրացվել արտադատական կամ դատական կարգով, ինչպես ուղղակի վաճառքի, այնպես էլ հրապարակային սակարկությունների միջոցով:

 

ՈՒՇԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ. Ձեր ցանկությամբ կարող եք ակտիվացնել SMS-ծանուցում ծառայությունը և ստանալ տեղեկատվություն վարկի ամսական մարման կամ վարկի վերջնաժամկետի լրանալու վերաբերյալ: 1 SMS-ծանուցման արժեքն է 30 ՀՀ դրամ: Ծառայության ակտիվացումն ԱՆՎՃԱՐ է:

 

Օգտակար տեղեկատվություն

Հայտերը ենթակա են բավարարման, եթե` 

1. Հաճախորդը ներկայացնում է վարկային հայտը և անհրաժեշտ փաստաթղթերն ամբողջությամբ:
2. ԿԲ վարկային ռեգիստր հարցման արդյունքում Պոտենցիալ վարկառուն և/կամ Պոտենցիալ Համավարկառուն հարցմանը նախորդող վերջին 24 ամիսների ընթացքում չի ունեցել դասակարգված պարտավորություն և/կամ ընդհանուր առմամբ չի ունեցել առնվազն 30 օր ժամկետանց օրերի ուշացում:
3. Գրավի կամ Գրավների գնահատված արժեքը բավարարում է ներկայացված պահանջներին: 
4. Վարկառուի և Համավարկառուի եկամուտները բավարարում են ներկայացված պահանջներին:
5. Բանկում վարկային հայտերի վերաբերյալ որոշումներ կայացնելու իրավասություն ունեցող լիազոր մարմինը բավարարել է հաճախորդի վարկային հայտը:


Հայտերը ենթակա են մերժման, եթե` 

1. Հաճախորդի կողմից չեն ներկայացվել վարկ ստանալու համար անհրաժեշտ փաստաթղթերը:
2.ԱՔՐԱ Քրեդիտ Ռեփորթինգ” ՓԲԸ հարցման արդյունքում Պոտենցիալ վարկառուն և/կամ Պոտենցիալ Համավարկառուն հարցմանը նախորդող վերջին 24 ամիսների ընթացքում ունեցել է դասակարգված պարտավորություն և/կամ ընդհանուր առմամբ ունեցել է առնվազն 30 օր:
3. Գրավի կամ Գրավների գնահատված արժեքը ոչ բավարար լինելու դեպքերում: 
4. Վարկառուի և Համավարկառուի եկամուտների ոչ բավարար լինելու դեպքում:
5. Վարկառուի և Համավարկառուի կողմից կեղծ փաստաթղթեր և/կամ տեղեկատվություն ներկայացնելու դեպքում:
6. Վարկերի պատմական շտեմարանում հայտի մերժման հիմքի առկայությունը, որը վերացված չէ։
7. Բանկում վարկային հայտերի վերաբերյալ որոշումներ կայացնելու իրավասություն ունեցող լիազոր մարմինը չի բավարարել հաճախորդի վարկային հայտը:
8. Վարկային հայտը հաստատվել է, սակայն հաճախորդը հաստատմանը հաջորդող 15 օրերի ընթացքում չի ներկայացել կամ չի ներկայացրել անհրաժեշտ փաստաթղթերը:

Վարկի գումար

...
...

Տարեկան տոկոսադրույք

...
...
Բոլոր դաշտերը պարտադիր են լրացման համար և չպետք է լինի` 0 պարունակությամբ:
ժամկետ Վճարվելիք տոկոսագումար Վարկի մասնակի մարում Ընդամենը վճարում
0 0 դր. 0 դր. 0 դր.
0 0 դր. 0 դր. 0 դր.
0 0 դր. 0 դր. 0 դր.
0 0 դր. 0 դր. 0 դր.
0 0 դր. 0 դր. 0 դր.
0 0 դր. 0 դր. 0 դր.
0 0 դր. 0 դր. 0 դր.
0 0 դր. 0 դր. 0 դր.
0 0 դր. 0 դր. 0 դր.
0 0 դր. 0 դր. 0 դր.
Ընդհանուր 0 դր. 0 դր. 0 դր.

Մուտքագրեք տվյալները արդյունքը տեսնելու համար

Ֆինանսական օգնական
ABC finance

Էջը թարմացվել է` 29.01.2019 | 17:07

Տեղեկատվության հայերեն և անգլերեն տարբերակների միջև անհամապատասխանության առկայության դեպքում առաջնայնությունը տրվում է հայերեն տարբերակին: