Օնլայն բանկինգ
Ավտոմեքենաների ապահովմամբ օվերդրաֆտ

Ավտոմեքենաների ապահովմամբ օվերդրաֆտ

Կիսվել`

Եթե ցանկանում եք ձեռք բերել ռուսական և այլ արտասահմանյան արտադրության ավտոմեքենաներ կամ գրավադրել, ապա ԱՐԱՐԱՏԲԱՆԿ-ն առաջարկում է MasterCard Standard կամ Visa Classic քարտերի միջոցով տրամադրվող օվերդրաֆտներ: Օվերդրաֆտները տրամադրվում են 22 տարին լրացած ՀՀ քաղաքացի և ռեզիդենտ այն ֆիզիկական անձանց, ում տարիքը չի կարող գերազանցել 55 տարեկանը: 

 • Առավելագույն ժամկետ

  48-60 ամիս 48 ամիս – ռուսական արտադարության ավտոմեքենաների դեպքում, 60 ամիս – այլ արտասահմանյան արտադրության ավտոմեքենաների դեպքում

 • Տոկոսադրույք

  11%

 • Առավելագույն գումար

  50.000 ԱՄՆ դոլար

 • Արժույթ

  ԱՄՆ դոլար

Տրամադրման պայմաններ
Վարկառու 22 տարին լրացած ՀՀ քաղաքացի և ռեզիդենտ ֆիզիկական անձ, որի տարիքը չի կարող գերազանցել 55 տարեկանը
Երաշխավոր* 22 տարին լրացած ՀՀ քաղաքացի և ռեզիդենտ ֆիզիկական անձ, որի տարիքը չի կարող գերազանցել 55 տարեկանը
Արժույթ ԱՄՆ դոլար
Գրավ** Ձեռք բերվող կամ գրավադրվող ավտոմեքենան***
Վարկի նվազագույն գումար 2000 ԱՄՆ դոլար
Վարկի առավելագույն գումար 50.000 ԱՄՆ դոլար
Օվերդրաֆտի նվազագույն ժամկետ 24 ամիս
Վարկի առավելագույն ժամկետ

60 ամիս – այլ արտասահմանյան արտադրության ավտոմեքենաների դեպքում

48 ամիս – ռուսական արտադարության ավտոմեքենաների դեպքում

Տարեկան տոկոսադրույք 11%

Վարկ/Գրավ հարաբերակցություն

(լիկվիդային արժեք, իսկ առաջնային շուկայից ձեռքբերման դեպքում հիմք է հանդիսանում նաև վաճառող ընկերության կողմից տրված հաշիվ ապրանքագրի արժեքը)

1.Արտասահմանյան ավտոմեքենաներ`

2006թ-2012թ ներառյալ – մինչև 50%

2013թ-2016թ ներառյալ – մինչև 60%

2017թ.– մինչև 70% (Ներառյալ առաջնային շուկայից)

2017թ.–ից  բարձր– մինչև 80% (Ներառյալ առաջնային շուկայից)

2.Ռուսական ավտոմեքենաներ`

2012թ-2014թ. ներառյալ – մինչև 30%

2015թ-2017թ. ներառյալ – մինչև 40%

2017թ և բարձր – մինչև 50% (Ներառյալ առաջնային շուկայից)

Վարկի և տոկոսագումարների մարումներ

Ամենամսյա հավասարաչափ ամորտիզացման եղանակով կամ անուիտետային մարման եղանակով

Վաղաժամ մարման տույժեր չեն կիրառվում

Վարկի տրամադրման եղանակ Անկանխիկ
Ժամկետանց տոկոսի գծով տույժ Օրական 0.07%
Ժամկետանց գումարի գծով տույժ Օրական 0.06%
Վարկառուի և համավարկառուների վարկային պատմությանը ներկայացվող պահանջներ Վարկային հայտի ներկայացման նախորդ 24 ամիսների ընթացքում դասակարգված պարտավորությունների բացակայություն (բացառությամբ մարված երաշխավորությունների) և ժամկետանց պարտավորությունների օրերի հանրագումարը ոչ ավել, քան 40 օր
Քարտի տեսակ MC Standard, Visa Classic
Վճարային քարտի տարեկան սպասարկման վճար 5000 ՀՀ դրամ, 

չնվազող մնացորդ չի կիրառվում։

Քարտի սպասարկման վճարը գանձվում է միանվագ օվերդրաֆտի գործողության ամբողջ ժամկետի համար, վաղաժամ մարելու դեպքում քարտի չօգտագործված տարիների համար գանձված գումարը ենթակա է վերադարձման քարտապանին։ 

Հայտի ուսումնասիրության վճար 5000
Հաճախորդի կողմից վճարվող օվերդրաֆտի սպասարկման վճար Տրամադրվող վարկի 0.2%, նվազագույնը 10.000 ՀՀ դրամ
Վարկունակության վերլուծություն

1.Մարում/Եկամուտ առավելագույն հարաբերակցությունը 35% (տվյալ վարկի գծով ամսական մարում/վարկառուի և համավարկառուի կամ երաշխավորի եկամուտ)

2.Ընդհանուր մարում/Եկամուտ առավելագույն հարաբերակցությունը 45% (վարկառուի և համավարկառուի կամ երաշխավորի բոլոր վարկային պարտավորություններ/ վարկառուի և համավարկառուի կամ երաշխավորի եկամուտ):

Հիմք է ընդունվում չհարկված եկամուտը:

Ապահովագրություն

Պարտադիր, յուրաքանչյուր տարի:

Գրավադրվող ավտոմեքենայի ապահովագրություն` Օվերդրաֆտի սահմանաչափի չափով

*Վարկունակության վերլուծության սահմանված ցուցանիշները բավարարված լինելու դեպքում երաշխավորի առկայութունը կհամարվի ոչ պարտադիր պայման։

**գրավը պետք է գնահատվի Բանկի հետ համագործակցող անկախ գնահատող կազմակերպություններից մեկի կողմից:

***Որպես գրավ Բանկի համար ընդունելի են հետևյալ ավտոմեքենաների մակնիշները` Մերսեդես-Բենց, ԲՄՎ, Աուդի, Պորշե, Ֆորդ, ԿԻԱ, Հոնդա, Շևրոլե, Ֆոլկսվագեն, Օպել, Տոյոտա, Լեքսուս, Նիսսան, Ինֆինիտի, Միցուբիշի, Հյունդաի, Լադա:

Պահանջվող փաստաթղթեր
 • Դիմում
 • Պոտենցիալ վարկառուի և նրա ընտանիքի անդամների անձնագրի և հանրային ծառայությունների համարանիշի (սոցիալական քարտ) (բացակայության դեպքում համապատասխան տեղեկանք) պատճենները բնօրինակի հետ միասին: 
 • Պոտենցիալ վարկառուի ամուսնության (ամուսնալուծության, մահվան) վկայականի պատճենը:
 • Համավարկառուների անձնագրերի, սոցիալական քարտերի (բացակայության դեպքում համապատասխան տեղեկանք)պատճենները:
 • Տեղեկանք բնակության վայրից:
 • Տեղեկանք հիմնական աշխատավայրից զբաղեցրած պաշտոնի և աշխատավարձի չափի վերաբերյալ:
 • Աշխատանքային գրքույկի կամ աշխատանքային պայմանագրի պատճենները (կնքած):
 • Լրացուցիչ եկամուտի աղբյուրի վերաբերյալ անհրաժեշտ փաստաթղթեր:
 • Մեքենայի գրանցման վակայագրի (ժամանակավոր գրանցման վկայականի) պատճենը բնօրինակի հետ միասին:
 • Վարորդական վկայականի պատճեն:
 • Այլ փաստաթղթեր վարկային մասնագետի պահանջով:

Ծանոթություն. Վարկի տրամադրման դեպքում վարկի ամբողջ ժամկետի ընթացքում ցանկացած ժամանակ վարկային մասնագետը կարող է պահանջել թարմացնել ցանկում նշված փաստաթղթերից յուրաքանչյուրը: 

 

Կարևոր է իմանալ
 • Վարկի տրամադրման վերաբերյալ որոշումը կայացվում է բոլոր անհրաժեշտ փաստաթղթերի մուտքագրմանը հաջորդող 5 աշխատանքային օրվա ընթացքում:
 • Ժամկետից շուտ մարելու հնարավորություն առանց տույժ-տուգանքների հաշվարկման:
 • Ապահովման միջոցի (գրավի) գնահատումն իրականացվում է Բանկի հետ համագործակցող անկախ գնահատող լիցենզավորված ընկերությունների կողմից
 • Ապահովագրող ընկերությունների ցանկին և սակագներին կարող եք ծանոթանալ այստեղ
 • Տոկոսագումարի հաշվարկման ձևը` տարեկան վարկի մնացորդի նկատմամբ, տարին 365 օր:
 • Օվերդրաֆտը տրամադրվում է բացառապես սահմանաչափի ամսական նվազեցման և հաշվարկված տոկոսագումարի վճարման պայմանով:
Ուշադրություն
 1. Վարկառուի կողմից տոկոսագումարների և վարկի գումարի մարումները ժամկետին չվճարվելու դեպքում նրա մասին բացասական տեղեկատվությունը կգրանցվի վարկային ռեգիստրում: 
 2. Վարկային պայմանագրով ստանձնած վարկային պարտավորությունները սահմանված ժամկետներում և կարգով չկատարելու կամ ոչ պատշաճ կատարելու դեպքում բանկի հանդեպ ստանձնած բոլոր պարտավորությունները մարվում են որպես ապահովման միջոց գրավադրված գույքի բռնագանձման և իրացման արդյունքում գոյացած միջոցների հաշվին:
 3. Վարկային պարտավորությունները չկատարելու դեպքում գրավի առարկան, իսկ դրա անբավարար լինելու դեպքում նաև վարկառուի այլ գույքը, կարող է առգրավվել և իրացվել արտադատական կամ դատական կարգով, ինչպես ուղղակի վաճառքի, այնպես էլ հրապարակային սակարկությունների միջոցով:

 

ՈՒՇԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ. Ձեր ցանկությամբ կարող եք ակտիվացնել SMS-ծանուցում ծառայությունը և ստանալ տեղեկատվություն վարկի ամսական մարման կամ վարկի վերջնաժամկետի լրանալու վերաբերյալ: 1 SMS-ծանուցման արժեքն է 30 ՀՀ դրամ: Ծառայության ակտիվացումն ԱՆՎՃԱՐ է:

 

Օգտակար տեղեկատվություն

Հայտերը ենթակա են բավարարման, եթե` 

1. Հաճախորդը ներկայացնում է վարկային հայտը և անհրաժեշտ փաստաթղթերն ամբողջությամբ:
2. ԿԲ վարկային ռեգիստր հարցման արդյունքում Պոտենցիալ վարկառուն և/կամ Պոտենցիալ Համավարկառուն հարցմանը նախորդող վերջին 24 ամիսների ընթացքում չի ունեցել դասակարգված պարտավորություն և/կամ ընդհանուր առմամբ չի ունեցել առնվազն 30 օր ժամկետանց օրերի ուշացում:
3. Գրավի կամ Գրավների գնահատված արժեքը բավարարում է ներկայացված պահանջներին: 
4. Վարկառուի և Համավարկառուի եկամուտները բավարարում են ներկայացված պահանջներին:
5. Բանկում վարկային հայտերի վերաբերյալ որոշումներ կայացնելու իրավասություն ունեցող լիազոր մարմինը բավարարել է հաճախորդի վարկային հայտը:


Հայտերը ենթակա են մերժման, եթե` 

1. Հաճախորդի կողմից չեն ներկայացվել վարկ ստանալու համար անհրաժեշտ փաստաթղթերը:
2.ԱՔՐԱ Քրեդիտ Ռեփորթինգ” ՓԲԸ հարցման արդյունքում Պոտենցիալ վարկառուն և/կամ Պոտենցիալ Համավարկառուն հարցմանը նախորդող վերջին 24 ամիսների ընթացքում ունեցել է դասակարգված պարտավորություն և/կամ ընդհանուր առմամբ ունեցել է առնվազն 30 օր:
3. Գրավի կամ Գրավների գնահատված արժեքը ոչ բավարար լինելու դեպքերում: 
4. Վարկառուի և Համավարկառուի եկամուտների ոչ բավարար լինելու դեպքում:
5. Վարկառուի և Համավարկառուի կողմից կեղծ փաստաթղթեր և/կամ տեղեկատվություն ներկայացնելու դեպքում:
6. Վարկերի պատմական շտեմարանում հայտի մերժման հիմքի առկայությունը, որը վերացված չէ։
7. Բանկում վարկային հայտերի վերաբերյալ որոշումներ կայացնելու իրավասություն ունեցող լիազոր մարմինը չի բավարարել հաճախորդի վարկային հայտը:
8. Վարկային հայտը հաստատվել է, սակայն հաճախորդը հաստատմանը հաջորդող 15 օրերի ընթացքում չի ներկայացել կամ չի ներկայացրել անհրաժեշտ փաստաթղթերը:

Վարկի գումար

...
...

Տարեկան տոկոսադրույք

...
...
Բոլոր դաշտերը պարտադիր են լրացման համար և չպետք է լինի` 0 պարունակությամբ:
ժամկետ Վճարվելիք տոկոսագումար Վարկի մասնակի մարում Ընդամենը վճարում
0 0 դր. 0 դր. 0 դր.
0 0 դր. 0 դր. 0 դր.
0 0 դր. 0 դր. 0 դր.
0 0 դր. 0 դր. 0 դր.
0 0 դր. 0 դր. 0 դր.
0 0 դր. 0 դր. 0 դր.
0 0 դր. 0 դր. 0 դր.
0 0 դր. 0 դր. 0 դր.
0 0 դր. 0 դր. 0 դր.
0 0 դր. 0 դր. 0 դր.
Ընդհանուր 0 դր. 0 դր. 0 դր.

Մուտքագրեք տվյալները արդյունքը տեսնելու համար

Ֆինանսական օգնական
ABC finance

Էջը թարմացվել է` 19.07.2019 | 11:08

Տեղեկատվության հայերեն և անգլերեն տարբերակների միջև անհամապատասխանության առկայության դեպքում առաջնայնությունը տրվում է հայերեն տարբերակին: