Օնլայն բանկինգ
Ոսկու ապահովմամբ

Ոսկու ապահովմամբ

Կիսվել`

Ոսկու ապահովմամբ MasterCard Standard և VISA Classic պլաստիկ քարտերի միջոցով օվերդրաֆտների տրամադրում:

Ոսկու ապահովմամբ օվերդրաֆտները ձևակերպվում են Բանկի հետևյալ մասնաճյուղերում՝ Ստեփանակերտ, Սեբաստիա, Մաշտոց, Խորենացի, Գյումրի, Աբովյան, Ծաղկաձոր, Դավթաշեն, Բյուզանդ, Շենգավիթ, Դիլիջան, Նոր Նորք, Իզմիրլյան, Արտաշատ, Էջմիածին, Վանաձոր, Արմավիր, Սևան, Մասիս, Կոմիտաս, Հրազդան, Էրեբունի, Գորիս, Մարտունի, Ջրվեժ, Շիրակ, Սպիտակ, Աշտարակ, Աջափնյակ, Իջևան, Նոր-Նորք 1, Ավան-Առինջ, Չարենցավան, Բաղրամյան, Արաբկիր, Վանաձոր 2, Գյումրի 2:

 • Արժույթ

  ԱՄՆ դոլար

 • գումար

  1.500.000 ՀՀ դրամին համարժեք ԱՄՆ դոլար

 • Ժամկետ

  70-370 օր

 • Տոկոսադրույք

  11%

Տրամադրման պայմաններ

Ոսկու գրավադրմամբ վարկերը ձևակերպվում են Բանկի հետևյալ մասնաճյուղերում՝ Ստեփանակերտ, Սեբաստիա, Մաշտոց, Խորենացի, Գյումրի, Աբովյան, Ծաղկաձոր, Դավթաշեն, Բյուզանդ, Շենգավիթ, Դիլիջան, Նոր Նորք, Իզմիրլյան, Արտաշատ, Էջմիածին, Վանաձոր, Արմավիր, Սևան, Մասիս, Կոմիտաս, Հրազդան, Էրեբունի, Գորիս, Մարտունի, Ջրվեժ, Շիրակ, Սպիտակ, Աշտարակ, Աջափնյակ, Իջևան, Նոր-Նորք 1, Ավան-Առինջ, Չարենցավան, Արաբկիր, Վանաձոր 2, Գյումրի 2:

Օվերդրաֆտի նպատակ Սպառողական
Արժույթ Նվազագույն և առավելագույն գումար Ժամկետ Օվերդրաֆտ/
Գրավ հարաբե-
րությունը
Տոկոսադրույք
(տարեկան)
Քարտի տարեկան
սպասարկ-
ման վարձ
Քարտի չնվազող մնացորդ
ԱՄՆ դոլար

Նվազագույնը` 100 000 ՀՀ դրամին համարժեք ԱՄՆ դոլար

Առավելագույնը`1 500 000 ՀՀ դրամին համարժեք ԱՄՆ դոլար

70-100 օր

101-190 օր

191-370 օր

Գնահատված 
արժեքի 95%

Գնահատված 
արժեքի 90%

Գնահատված 
արժեքի 85%

11% MasterCard Standard և Visa Classic
2 000 ՀՀ դրամ
Չի սահմանվում
Օվերդրաֆտի տրամադրման եղանակ

Անկանխիկ

Օվերդրաֆտի և Տոկոսագում․ վճարումը

 

Օվերդրաֆտի մարումը ժամկետի վերջում, տոկոսագումարների գանձումը` օվերդրաֆտը ստանալու պահին ամբողջ ժամանակի համար/օվերդրաֆտի մարումը ժամկետի վերջում, տոկոսագումարների գանձումը` ամսական/Ամսական հավասարաչափ

 

Վարկային հայտի ուսումնասիրության, վարկային հաշվի վարման և սպասարկման համար գանձվում միանվագ միջնորդավճարներ
 • մինչև 500 ԱՄՆ դոլար վարկի գումարի դեպքում, 1.500 ՀՀ դրամ գումարի չափով, 
 • 501 ԱՄՆ դոլարից 1.500 ԱՄՆ դոլար վարկի գումարի դեպքում, 2.500 ՀՀ դրամ գումարի չափով, 
 • 1.501 ԱՄՆ դոլարից 3.000 ԱՄՆ դոլար վարկի գումարի դեպքում, 3.500 ՀՀ դրամ գումարի չափով, 
 • 3.001 ԱՄՆ դոլարից 5.000 ԱՄՆ դոլար վարկի գումարի դեպքում, 5.000 ՀՀ դրամ գումարի չափով
Ժամկետանց գումարի գծով տույժ Օրական 0.06%
Ժամկետանց տոկոսի գծով տույժ Օրական 0.07%
Վարկի վաղաժամկետ մարում Տույժեր չեն կիրառվում
Գրավադրված ոսկին  վարկային պայմանագրի գործողության ժամկետի ավարտից հետո ի պահ տալու դեպքում Օրական 100 ՀՀ դրամ՝ սկսած 6-րդ օրվանից

ՈՒՇԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ. Վարկի տոկոսագումարները հաշվարկվում են անվանական տոկոսադրույքի հիման վրա։ Իսկ տարեկան փաստացի տոկոսադրույքը ցույց է տալիս, թե որքան կարժենա վարկը ձեզ համար տոկոսագումարները և վարկի տրամադրման և սպասարկման գծով բոլոր պարտադիր վճարները սահմանված ժամկետներում և չափերով կատարելու դեպքում։ 

Տարեկան փաստացի տոկոսադրույքի հաշվարկման կարգ

Տարեկան փաստացի տոկոսադրույքը կարող է փոփոխվել՝ կախված Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական բանկի պաշտոնական կայքէջում հրապարակված փոխարժեքի մեծության փոփոխությունից։

Արտարժույթով վարկի տրամադրման դեպքում արտարժույթի փոխարժեքի փոփոխությունները կարող են ազդեցություն ունենալ վարկի մարումների վրա:

Հաշվից քաղվածքների, վճարային փաստաթղթերի կրկնօրինակների, այլ տեղեկությունների տրամադրում (ըստ հաճախորդի պահանջի, յուրաքանչյուր փաստաթղթի համար)

Մինչև 1 ամիս վաղեմության 500 ՀՀ դրամ*
1 ամսից մինչև 6 ամիս վաղեմության 1,500 ՀՀ դրամ*
6 ամսից մինչև 1 տարի վաղեմության 2,000 ՀՀ դրամ*
1 տարուց մինչև 2 տարի վաղեմության 3,000 ՀՀ դրամ*
2 տարուց ավելի վաղեմության 5,000 ՀՀ դրամ*

*Ներառյալ ԱԱՀ։

Վարկային գործառնությունների իրականացման շրջանակում մատուցվող ծառայությունների սակագներ

Տե՛ս ամփոփագիրը «Մատուցվող ծառայություններ» բաժնում։

Ոսկու գնահատման գներ
Ոսկու հարգ ՀՀ դրամ
585 15.800
750 20.000
875 23.000
916 24.000
958 25.000
999 26.500

Ոսկու գնահատման սակագներ 30․08․19-ից

Պահանջվող փաստաթղթեր
 • Անձնագիր 
 • Սոցիալական քարտ (սոցիալական քարտ)։
Օգտակար տեղեկատվություն
 • Վարկային հայտի վերաբերյալ որոշման կայացման առավելագույն  ժամկետն է 1 աշխատանքային օր։
 • Վարկային հայտի վերաբերյալ որոշման մասին տեղեկացնելու ժամկետն է 1 աշխատանքային օր։
 • Վարկը տրամադրելու առավելագույն  ժամկետն է` 5 աշխատանքային օր պահանջվող բոլոր փաստաթղթերը ներկայացնելուց հետո։
 • Գրավը հաճախորդին վերադարձվում է օվերդրաֆտի ամբողջական մարումից հետո 1 աշխատանքային օրվա ընթացքում։
 • Քարտային հաշվի բացումից մինչև պլաստիկ քարտի տրամադրումն ընկած ժամանակահատվածում արտարժութային քարտային հաշվին տրամադրված օվերդրաֆտի գումարի կանխիկացման համար գանձվում է  կանխիկացվող գումարի 1%-ի չափով վճար:
 • Քարտային հաշվի բացումից մինչև պլաստիկ քարտի տրամադրումն ընկած ժամանակահատվածում արտարժութային քարտային հաշվին տրամադրված օվերդրաֆտի գումարը հնարավոր է կանխիկացնել բացառապես ՀՀ դրամով` արտարժույթի փոխանակումն իրականացնելով համաձայն Բանկում սահմանված առքի փոխարժեքի:
 • Ձեր ցանկությամբ կարող եք ակտիվացնել SMS-ծանուցում ծառայությունը և ստանալ տեղեկատվություն վարկի ամսական մարման կամ վարկի վերջնաժամկետի լրանալու վերաբերյալ: 1 SMS-ծանուցման արժեքն է 30 ՀՀ դրամ: Ծառայության ակտիվացումն ԱՆՎՃԱՐ է:

Վարկային հայտի բավարարման գործոններ

 1. Վարկառուի կողմից ներկայացվել են անհրաժեշտ փաստաթղթերն ամբողջությամբ։
 2. Վարկառուն գործող դասակարգում չունի։
 3. Գրավը համապատասխանում է բանկի պահանջներին։
 4. Եվ այլն։

Վարկային հայտի մերժման գործոններ

 1. Վարկառուի կողմից չեն ներկայացվել անհրաժեշտ փաստաթղթերն ամբողջությամբ։
 2. Գրավը չի համապատասխանում բանկի պահանջներին։
 3. Բանկում վարկային հայտերի վերաբերյալ որոշումներ կայացնելու իրավասություն ունեցող լիազոր մարմինը չի բավարարել հաճախորդի վարկային հայտը։
 4. Վարկավորման գործընթացի արդյունքում հայտնի են դարձել հաճախորդի վերաբերյալ այնպիսի տեղեկություն, որը կասկածի տակ է դնում հաճախորդի վճարունակությունը:
 5. Վարկային հայտը հաստատվել է, սակայն հաճախորդը հաստատմանը հաջորդող 10 օրերի ընթացքում չի ներկայացել կամ չի ներկայացրել անհրաժեշտ փաստաթղթերը։
 6. Եվ այլն։

 

Ուշադրություն

Ձեր գույքը (տունը, մեքենան կամ այլ) կարող է օրենքով սահմանված կարգով բռնագանձվել, եթե դուք ժամանակին չկատարեք Ձեր տոկոսագումարների եվ վարկի գումարի մարումները։

Վարկային պարտավորությունները չկատարելու դեպքում գրավի առարկան, իսկ դրա անբավարար լինելու դեպքում նաև վարկառուի այլ գույքը, կարող է առգրավվել և իրացվել արտադատական կամ դատական կարգով, ինչպես ուղղակի վաճառքի, այնպես էլ հրապարակային սակարկությունների միջոցով:

Ձեր կողմից պարտավորությունը չկատարելու կամ թերի կատարելու դեպքում վարկատուն 3 աշխատանքային օր հետո այդ տվյալները ուղարկում է վարկային բյուրո, որտեղ ձևավորվում է Ձեր վարկային պատմությունը: Դուք իրավունք ունեք վարկային բյուրոյից տարեկան մեկ անգամ անվճար ձեռք բերել Ձեր վարկային պատմությունը: Ուշադրություն՝ վատ վարկային պատմությունը կարող է խոչընդոտել Ձեզ՝ ապագայում վարկ ստանալու ժամանակ:

«Ձեր ֆինանսական տեղեկատուն» ֆիզիկական անձանց առաջարկվող ծառայությունների որոնման, համեմատման և Ձեզ համար ամենաարդյունավետ տարբերակի ընտրությունը հեշտացնող էլեկտրոնային համակարգ է:

Դուք իրավունք ունեք հաղորդակցվել ֆինանսական կազմակերպության հետ Ձեր նախընտրած եղանակով՝ փոստային կապի միջոցով կամ էլեկտրոնային եղանակով: Էլեկտրոնային եղանակով տեղեկատվության ստացումը ամենահարմարավետն է: Այն հասանելի է 24/7 ռեժիմով, զերծ է թղթային տեղեկատվության կորստի ռիսկերից և ապահովում է գաղտնիություն:

Սպառողն իրավունք ունի առանց որևէ պատճառաբանության միակողմանիորեն լուծելու կրեդիտավորման պայմանագիրը դրա կնքմանը հաջորդող 7 աշխատանքային օրվա ընթացքում, եթե կրեդիտավորման պայմանագրով ավելի երկար ժամկետ նախատեսված չէ (մտածելու ժամանակ): Այդ դեպքում սպառողը պարտավոր է կրեդիտի գումարը օգտագործելու համար կրեդիտավորողին վճարել տոկոսներ, որոնք հաշվարկվում են կրեդիտավորման պայմանագրով նախատեսված տարեկան փաստացի տոկոսադրույքին համապատասխան: Կրեդիտավորման պայմանագրի լուծման հետ կապված որևէ այլ հատուցում սպառողից պահանջվել չի կարող:

Սպառողն իրավունք ունի կրեդիտավորման պայմանագրով ունեցած պարտավորությունները ժամկետից շուտ կատարելու (մարելու)՝ անկախ այն հանգամանքից, թե նման իրավունք կրեդիտավորման պայմանագրով նախատեսված է, թե ոչ:

Վարկի գումար

...
...

Տարեկան տոկոսադրույք

...
...
Բոլոր դաշտերը պարտադիր են լրացման համար և չպետք է լինի` 0 պարունակությամբ:
ժամկետ Վճարվելիք տոկոսագումար Վարկի մասնակի մարում Ընդամենը վճարում
0 0 դր. 0 դր. 0 դր.
0 0 դր. 0 դր. 0 դր.
0 0 դր. 0 դր. 0 դր.
0 0 դր. 0 դր. 0 դր.
0 0 դր. 0 դր. 0 դր.
0 0 դր. 0 դր. 0 դր.
0 0 դր. 0 դր. 0 դր.
0 0 դր. 0 դր. 0 դր.
0 0 դր. 0 դր. 0 դր.
0 0 դր. 0 դր. 0 դր.
Ընդհանուր 0 դր. 0 դր. 0 դր.

Մուտքագրեք տվյալները արդյունքը տեսնելու համար

Ֆինանսական օգնական
ABC finance

Էջը թարմացվել է` 09.07.2020 | 09:29

Տեղեկատվության հայերեն և անգլերեն տարբերակների միջև անհամապատասխանության առկայության դեպքում առաջնայնությունը տրվում է հայերեն տարբերակին: