Օնլայն բանկինգ
Ոսկու գրավով գյուղատնտեսական վարկեր

Ոսկու գրավով գյուղատնտեսական վարկեր

Կիսվել`

Գյուղատնտեսական մթերք՝ բուսաբուծական և անասնաբուծական արտադրանք արտադրողներին առաջարկում ենք ոսկու գրավով վարկավորում: 

Գյուղատնտեսական վարկերը տրամադրվում են Ստեփանակերտ, Արցախ, Աբովյան, Գյումրի, Գյումրի2, Ծաղկաձոր, Դիլիջան, Արտաշատ, Էջմիածին, Վանաձոր, Վանաձոր2, Արմավիր, Սևան, Գորիս, Մասիս, Շիրակ, Սպիտակ, Մարտունի, Հրազդան, Աշտարակ, Չարենցավան և Իջևան մասնաճյուղերում:

 • Տոկոս

  8-9%

 • Առավելագույն գումար

  2.000.000ՀՀ դրամին համարժեք

 • Նվազագույն գումար

  100.000 ՀՀ դրամին համարժեք

 • Արժույթ

  ԱՄՆ դոլար

Տրամադրման պայմաններ

 

Վարկի գումար

և արժույթ

Ժամկետ

Վարկ/գրավ արժեք

Վարկի և տոկոսագումարի վճարում Տարեկան տոկոսադրույք

Նվազագույնը` 100.000 ՀՀ դրամին առավելագույնը` 2.000.000 ՀՀ դրամին համարժեք ԱՄՆ դոլար

70-100 օր

Գնահատված

արժեքի մինչև 100%

Վարկի մարումը ժամկետի վերջում, տոկոսագումարների գանձումը` վարկը ստանալու պահին ամբողջ ժամանակահատվածի համար 8%
101-190 օր

Գնահատված

արժեքի մինչև 95%

Վարկի մարումը ժամկետի վերջում, տոկոսագումարների գանձումը` ամսական 8.5%
191-740 օր

Գնահատված

արժեքի մինչև 100%

Ամսական հավասարաչափ 9%

Վարկային հայտի ուսումնասիրության և սպասարկման վճարներ

Ոսկու գրավով  գյուղատնտեսական  վարկերի տրամադրման համար միանվագ գանձվում է վարկային հայտի ուսումնասիրության, վարկային հաշվի վարման և սպասարկման միջնորդավճարները.

 • մինչև 500 ԱՄՆ դոլար վարկի գումարի դեպքում 2.000 ՀՀ դրամ գումարի չափով, 
 • 501 ԱՄՆ դոլարից 1.500 ԱՄՆ դոլար վարկի գումարի դեպքում 3.500 ՀՀ դրամ գումարի չափով, 
 • 1.501 ԱՄՆ դոլարից 3.000 ԱՄՆ դոլար վարկի գումարի դեպքում 4.500 ՀՀ դրամ գումարի չափով, 
 • 3.001 ԱՄՆ դոլարից 5.000 ԱՄՆ դոլար վարկի գումարի դեպքում 6.000 ՀՀ դրամ գումարի չափով, 

ԱՄՆ դոլարով վարկի տրամադրման դեպքում արտարժույթի փոխարժեքի փոփոխությունները կարող են ազդեցություն ունենալ վարկի մարումների վրա:

ՍՊԱՌՈՂԱԿԱՆ ՎԱՐԿԻ ԷԱԿԱՆ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐԻ ԸՆԴՀԱՆՐԱԿԱՆ ԹԵՐԹԻԿ

Փաստացի տարեկան տոկոսադրույքի հաշվարկի օրինակ

 ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

Պահանջվող փաստաթղթեր
 • Անձնագիր
 • Հանրային ծառայությունների համարանիշ (սոցիալական քարտ)
Օգտակար տեղեկատվություն
 • Վարկառուի կողմից իր պարտավորությունները ժամանակին չկատարելու դեպքում նրա կողմից վճարվում է տույժ

ա/ ժամկետանց տոկոսների դիմաց չվճարված գումարի 0,07%-ի չափով, 
բ/ ժամկետանց վարկի գումարի դիմաց չվճարված գումարի 0,06%-ի չափով:

 • Վարկային հայտի (դիմումի) վերաբերյալ որոշման կայացման առավելագույն  ժամկետը 1 օր է
 • Վարկային հայտի (դիմումի) վերաբերյալ որոշման մասին տեղեկացնելու ժամկետը  1 օր է
 • Վարկը տրամադրելու ժամկետը (պահանջվող բոլոր փաստաթղթերը ներկայացնելուց հետո) 1 օր է
 • Վարկի վաղաժամ մարման դեպքում տույժ-տուգանքներ չեն նախատեսվում:
 • Տոկոսադրույքի հաշվառման ձևը տարեկան է,  վարկիգումարի մնացորդի նկատմամբ՝ տարին ընդունելով 365 օր,
 • Տոկոսագումարները վճարվում են վարկը ստանալու պահին, վարկի գումարը մարվում է վարկի ժամկետի ավարտին:

Հաճախորդի վարկային հայտը բավարարվում է, եթե`

1. Հաճախորդը ներկայացնում է վարկային հայտը և անհրաժեշտ փաստաթղթերն ամբողջությամբ:
2. Վարկային հայտը և անհրաժեշտ փաստաթղթերը ներկայացնելուց հետո, հաճախորդի  վարկային պատմության վերաբերյալ հարցում է կատարվում ՙԱՔՌԱ՚ վարկային բյուրո:
3. Որպես գրավ առաջարկվող գույքի գնահատման արդյունքում գրավը ընդունելի լինելու դեպքում, կազմվում է եզրակացությունը և ներկայացվում է վարկերի տրամադրման վերաբերյալ որոշում կայացնող լիազոր մարմնի քննարկմանը:
4. Վարկը հաստատվելու դեպքում կատարվում են ՀՀ օրենսդրությամբ և իրավական այլ ակտերով սահմանված ձևակերպումները, որից հետո իրականացվում է վարկի տրամադրում: 


Հաճախորդի վարկային հայտը մերժվում է, եթե.

1. Հաճախորդի կողմից չեն ներկայացվել վարկ ստանալու համար անհրաժեշտ փաստաթղթերը,
2. Որպես գրավ առաջարկվող գույքի գնահատման արդյունքում պարզվել է, որ այն որպես գրավ ընդունելի չէ բանկի համար,
3. Բանկում վարկային հայտերի վերաբերյալ որոշումներ կայացնելու իրավասություն ունեցող լիազոր մարմինը չի բավարարել հաճախորդի վարկային հայտը:
4. Եվ այլն

Ուշադրություն
 • Վարկառուի կողմից տոկոսագումարների և վարկի գումարի մարումները ժամկետին չվճարվելու դեպքում նրա մասին բացասական տեղեկատվությունը կգրանցվի վարկային ռեգիստրում: 
 • Վարկային պայմանագրով ստանձնած վարկային պարտավորությունները սահմանված ժամկետներում և կարգով չկատարելու կամ ոչ պատշաճ կատարելու դեպքում բանկի հանդեպ ստանձնած բոլոր պարտավորությունները մարվում են որպես ապահովման միջոց գրավադրված գույքի բռնագանձման և իրացման արդյունքում գոյացած միջոցների հաշվին:
 • Վարկային պարտավորությունները չկատարելու դեպքում գրավի առարկան, իսկ դրա անբավարար լինելու դեպքում նաև վարկառուի այլ գույքը, կարող է առգրավվել և իրացվել արտադատական կամ դատական կարգով, ինչպես ուղղակի վաճառքի, այնպես էլ հրապարակային սակարկությունների միջոցով:

ՈՒՇԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ. Ձեր ցանկությամբ կարող եք ակտիվացնել SMS-ծանուցում ծառայությունը և ստանալ տեղեկատվություն վարկի ամսական մարման կամ վարկի վերջնաժամկետի լրանալու վերաբերյալ: 1 SMS-ծանուցման արժեքն է 30 ՀՀ դրամ: Ծառայության ակտիվացումն ԱՆՎՃԱՐ է: 

 

Ոսկու գնահատման գներ
Ոսկու հարգ ՀՀ դրամ
585 13․300
750 16.900
875 19.700
916 20.700
958 21.700
999 22.500

 

Վարկի գումար

...
...

Տարեկան տոկոսադրույք

...
...
Բոլոր դաշտերը պարտադիր են լրացման համար և չպետք է լինի` 0 պարունակությամբ:
ժամկետ Վճարվելիք տոկոսագումար Վարկի մասնակի մարում Ընդամենը վճարում
0 0 դր. 0 դր. 0 դր.
0 0 դր. 0 դր. 0 դր.
0 0 դր. 0 դր. 0 դր.
0 0 դր. 0 դր. 0 դր.
0 0 դր. 0 դր. 0 դր.
0 0 դր. 0 դր. 0 դր.
0 0 դր. 0 դր. 0 դր.
0 0 դր. 0 դր. 0 դր.
0 0 դր. 0 դր. 0 դր.
0 0 դր. 0 դր. 0 դր.
Ընդհանուր 0 դր. 0 դր. 0 դր.

Մուտքագրեք տվյալները արդյունքը տեսնելու համար

Ֆինանսական օգնական
ABC finance

Էջը թարմացվել է` 15.08.2019 | 09:54

Տեղեկատվության հայերեն և անգլերեն տարբերակների միջև անհամապատասխանության առկայության դեպքում առաջնայնությունը տրվում է հայերեն տարբերակին: