Օնլայն բանկինգ
Ոսկու գրավով գյուղատնտեսական վարկեր

Ոսկու գրավով գյուղատնտեսական վարկեր

Կիսվել`

Ոսկու գրավով վարկեր՝ նախատեսված գյուղատնտեսական մթերք՝ բուսաբուծական և անասնաբուծական արտադրանք արտադրողներին: 

 

 • Արժույթ

  ԱՄՆ դոլար

 • Նվազագույն գումար

  100.000 ՀՀ դրամին համարժեք

 • Առավելագույն գումար

  2.000.000ՀՀ դրամին համարժեք

 • Տոկոս

  Անվանական տոկոսադրույք՝ 8-9%, Փաստացի տոկոսադրույք՝ 21․57%

Տրամադրման պայմաններ

Գյուղատնտեսական վարկերը տրամադրվում են Ստեփանակերտ, Աբովյան, Գյումրի, Գյումրի2, Ծաղկաձոր, Դիլիջան, Արտաշատ, Էջմիածին, Վանաձոր, Վանաձոր2, Արմավիր, Սևան, Գորիս, Մասիս, Շիրակ, Սպիտակ, Մարտունի, Հրազդան, Աշտարակ, Չարենցավան և Իջևան մասնաճյուղերում:

Վարկի գումար

և արժույթ

Ժամկետ

Վարկ/գրավ արժեք

Վարկի և տոկոսագումարի վճարում Տարեկան տոկոսադրույք Տարեկան փաստացի տոկոսադրույք

Նվազագույնը` 100.000 ՀՀ դրամին առավելագույնը` 2.000.000 ՀՀ դրամին համարժեք ԱՄՆ դոլար

70-100 օր

Գնահատված

արժեքի մինչև 100%

Վարկի մարումը ժամկետի վերջում, տոկոսագումարների գանձումը` վարկը ստանալու պահին ամբողջ ժամանակահատվածի համար 8% 20.39%
101-190 օր

Գնահատված

արժեքի մինչև 95%

Վարկի մարումը ժամկետի վերջում, տոկոսագումարների գանձումը` ամսական 8.5% 17.15%
191-740 օր

Գնահատված

արժեքի մինչև 100%

Ամսական հավասարաչափ 9% 9.74%
Վարկի նպատակ

Սպառողական նպատակներ

Վարկի տրամադրման եղանակ

Կանխիկ

Ժամկետանց գումարի գծով տույժ

Օրական 0.06%

Ժամկետանց տոկոսի գծով տույժ

Օրական 0.07%

Վարկի վաղաժամկետ մարում

Տույժեր չեն կիրառվում

Վարկային հայտի ուսումնասիրության և սպասարկման վճարներ

Ոսկու գրավով  գյուղատնտեսական  վարկերի տրամադրման համար միանվագ գանձվում է վարկային հայտի ուսումնասիրության, վարկային հաշվի վարման և սպասարկման միջնորդավճարները.

 • մինչև 500 ԱՄՆ դոլար վարկի գումարի դեպքում 2.000 ՀՀ դրամ գումարի չափով, 
 • 501 ԱՄՆ դոլարից 1.500 ԱՄՆ դոլար վարկի գումարի դեպքում 3.500 ՀՀ դրամ գումարի չափով, 
 • 1.501 ԱՄՆ դոլարից 3.000 ԱՄՆ դոլար վարկի գումարի դեպքում 4.500 ՀՀ դրամ գումարի չափով, 
 • 3.001 ԱՄՆ դոլարից 5.000 ԱՄՆ դոլար վարկի գումարի դեպքում 6.000 ՀՀ դրամ գումարի չափով

ՈՒՇԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ. Վարկի տոկոսագումարները հաշվարկվում են անվանական տոկոսադրույքի հիման վրա։ Իսկ տարեկան փաստացի տոկոսադրույքը ցույց է տալիս, թե որքան կարժենա վարկը ձեզ համար տոկոսագումարները և վարկի տրամադրման և սպասարկման գծով բոլոր պարտադիր վճարները սահմանված ժամկետներում և չափերով կատարելու դեպքում։ 

Տարեկան փաստացի տոկոսադրույքի հաշվարկման կարգ

Տարեկան փաստացի տոկոսադրույքը կարող է փոփոխվել՝ կախված Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական բանկի պաշտոնական կայքէջում հրապարակված փոխարժեքի մեծության փոփոխությունից

*ԱՄՆ դոլարով վարկի տրամադրման դեպքում արտարժույթի փոխարժեքի փոփոխությունները կարող են ազդեցություն ունենալ վարկի մարումների վրա:

Հաշվից քաղվածքների, վճարային փաստաթղթերի կրկնօրինակների, այլ տեղեկությունների տրամադրում (ըստ հաճախորդի պահանջի, յուրաքանչյուր փաստաթղթի համար)

Մինչև 1 ամիս վաղեմության 500 ՀՀ դրամ*
1 ամսից մինչև 6 ամիս վաղեմության 1,500 ՀՀ դրամ
6 ամսից մինչև 1 տարի վաղեմության 2,000 ՀՀ դրամ*
1 տարուց մինչև 2 տարի վաղեմության 3,000 ՀՀ դրամ*
2 տարուց ավելի վաղեմության 5,000 ՀՀ դրամ*

Տե՛ս ամփոփագիրը «Մատուցվող ծառայություններ» բաժնում

Վարկային գործառնությունների իրականացման շրջանակում մատուցվող ծառայությունների սակագներ

Ոսկու գրավադրմամբ վարկի տրամադրման դիմում

Պահանջվող փաստաթղթեր
 • Անձնագիր
 • Հանրային ծառայությունների համարանիշ (սոցիալական քարտ)
Օգտակար տեղեկատվություն
 • Վարկային հայտի վերաբերյալ որոշման կայացման առավելագույն  ժամկետը 1 աշխատանքային օր է
 • Վարկային հայտի վերաբերյալ որոշման մասին տեղեկացնելու ժամկետը  1 աշխատանքային օր է
 • Վարկը տրամադրելու ժամկետը (պահանջվող բոլոր փաստաթղթերը ներկայացնելուց հետո) 1 օր է
 • Գրավը հաճախորդին վերադարձվում է վարկի ամբողջական մարումից հետո 1 աշխատանքային օրվա ընթացքում
 • Տոկոսադրույքի հաշվառման ձևը տարեկան է,  վարկիգումարի մնացորդի նկատմամբ՝ տարին ընդունելով 365 օր,
 • Տոկոսագումարները վճարվում են վարկը ստանալու պահին, վարկի գումարը մարվում է վարկի ժամկետի ավարտին:
 • Ձեր ցանկությամբ կարող եք ակտիվացնել SMS-ծանուցում ծառայությունը և ստանալ տեղեկատվություն վարկի ամսական մարման կամ վարկի վերջնաժամկետի լրանալու վերաբերյալ: 1 SMS-ծանուցման արժեքն է 30 ՀՀ դրամ: Ծառայության ակտիվացումն ԱՆՎՃԱՐ է:

Հաճախորդի վարկային հայտը բավարարվում է, եթե`

1. Հաճախորդը ներկայացնում է վարկային հայտը և անհրաժեշտ փաստաթղթերն ամբողջությամբ:
2. Վարկային հայտը և անհրաժեշտ փաստաթղթերը ներկայացնելուց հետո, հաճախորդի  վարկային պատմության վերաբերյալ հարցում է կատարվում ՙԱՔՌԱ՚ վարկային բյուրո:
3. Որպես գրավ առաջարկվող գույքի գնահատման արդյունքում գրավը ընդունելի լինելու դեպքում, կազմվում է եզրակացությունը և ներկայացվում է վարկերի տրամադրման վերաբերյալ որոշում կայացնող լիազոր մարմնի քննարկմանը:
4. Վարկը հաստատվելու դեպքում կատարվում են ՀՀ օրենսդրությամբ և իրավական այլ ակտերով սահմանված ձևակերպումները, որից հետո իրականացվում է վարկի տրամադրում: 


Հաճախորդի վարկային հայտը մերժվում է, եթե.

1. Հաճախորդի կողմից չեն ներկայացվել վարկ ստանալու համար անհրաժեշտ փաստաթղթերը,
2. Որպես գրավ առաջարկվող գույքի գնահատման արդյունքում պարզվել է, որ այն որպես գրավ ընդունելի չէ բանկի համար,
3. Բանկում վարկային հայտերի վերաբերյալ որոշումներ կայացնելու իրավասություն ունեցող լիազոր մարմինը չի բավարարել հաճախորդի վարկային հայտը:
4. Եվ այլն

 

Ուշադրություն

Ձեր գույքը (տունը, մեքենան կամ այլ) կարող է օրենքով սահմանված կարգով բռնագանձվել, եթե դուք ժամանակին չկատարեք Ձեր տոկոսագումարների եվ վարկի գումարի մարումները։

Վարկային պարտավորությունները չկատարելու դեպքում գրավի առարկան, իսկ դրա անբավարար լինելու դեպքում նաև վարկառուի այլ գույքը, կարող է առգրավվել և իրացվել արտադատական կամ դատական կարգով, ինչպես ուղղակի վաճառքի, այնպես էլ հրապարակային սակարկությունների միջոցով:

Ձեր կողմից պարտավորությունը չկատարելու կամ թերի կատարելու դեպքում վարկատուն 3 աշխատանքային օր հետո այդ տվյալները ուղարկում է վարկային բյուրո, որտեղ ձևավորվում է Ձեր վարկային պատմությունը: Դուք իրավունք ունեք վարկային բյուրոյից տարեկան մեկ անգամ անվճար ձեռք բերել Ձեր վարկային պատմությունը: Ուշադրություն՝ վատ վարկային պատմությունը կարող է խոչընդոտել Ձեզ՝ ապագայում վարկ ստանալու ժամանակ:

Վարկ ստանալու համար դիմելիս վարկատուն Ձեզ, երաշխավոր(ներ)ին (առկայության դեպքում) կտրամադրի սպառողական վարկի էական պայմանների անհատական թերթիկ. որում կներկայացվեն Ձեզ տրամադրվելիք վարկի անհատական պայմանները:

«Ձեր ֆինանսական տեղեկատուն» ֆիզիկական անձանց առաջարկվող ծառայությունների որոնման, համեմատման և Ձեզ համար ամենաարդյունավետ տարբերակի ընտրությունը հեշտացնող էլեկտրոնային համակարգ է:

Դուք իրավունք ունեք հաղորդակցվել ֆինանսական կազմակերպության հետ Ձեր նախընտրած եղանակով՝ փոստային կապի միջոցով կամ էլեկտրոնային եղանակով: Էլեկտրոնային եղանակով տեղեկատվության ստացումը ամենահարմարավետն է: Այն հասանելի է 24/7 ռեժիմով, զերծ է թղթային տեղեկատվության կորստի ռիսկերից և ապահովում է գաղտնիություն:

 

Ոսկու գնահատման գներ
Ոսկու հարգ ՀՀ դրամ
585 13․700
750 17․300
875 20.000
916 21.000
958 22.200
999 23.200

Ոսկու գնահատման սակագներ 30․08․19-ից

Վարկի գումար

...
...

Տարեկան տոկոսադրույք

...
...
Բոլոր դաշտերը պարտադիր են լրացման համար և չպետք է լինի` 0 պարունակությամբ:
ժամկետ Վճարվելիք տոկոսագումար Վարկի մասնակի մարում Ընդամենը վճարում
0 0 դր. 0 դր. 0 դր.
0 0 դր. 0 դր. 0 դր.
0 0 դր. 0 դր. 0 դր.
0 0 դր. 0 դր. 0 դր.
0 0 դր. 0 դր. 0 դր.
0 0 դր. 0 դր. 0 դր.
0 0 դր. 0 դր. 0 դր.
0 0 դր. 0 դր. 0 դր.
0 0 դր. 0 դր. 0 դր.
0 0 դր. 0 դր. 0 դր.
Ընդհանուր 0 դր. 0 դր. 0 դր.

Մուտքագրեք տվյալները արդյունքը տեսնելու համար

Ֆինանսական օգնական
ABC finance

Էջը թարմացվել է` 14.01.2020 | 13:59

Տեղեկատվության հայերեն և անգլերեն տարբերակների միջև անհամապատասխանության առկայության դեպքում առաջնայնությունը տրվում է հայերեն տարբերակին: