Օնլայն բանկինգ
Ոսկու գրավով վարկեր

Ոսկու գրավով վարկեր

Կիսվել`

ԱՐԱՐԱՏԲԱՆԿ-ն առաջարկում է սպառողական վարկեր ոսկյա իրերի գրավադրմամբ 18 տարին լրացած ՀՀ քաղաքացի և ռեզիդենտ ֆիզիկական անձանց՝ առօրյա խնդիրների շտապ լուծման համար: 

 

 • Արժույթ

  ՀՀ դրամ

 • Նվազագույն գումար

  70.000 ՀՀ դրամ

 • Առավելագույն գումար

  2.000.000ՀՀ դրամ

 • Տոկոս

  Անվանական տոկոսադրույք՝ 10-17%, Փաստացի տոկոսադրույք 21․57%

Տրամադրման պայմաններ

Ոսկու գրավադրմամբ վարկերը ձևակերպվում են Բանկի հետևյալ մասնաճյուղերում՝ Ստեփանակերտ, Սեբաստիա, Մաշտոց, Խորենացի, Գյումրի, Աբովյան, Ծաղկաձոր, Դավթաշեն, Բյուզանդ, Շենգավիթ, Դիլիջան, Նոր Նորք, Իզմիրլյան, Արտաշատ, Էջմիածին, Վանաձոր, Արմավիր, Սևան, Մասիս, Կոմիտաս, Հրազդան, Էրեբունի, Գորիս, Մարտունի, Ջրվեժ, Շիրակ, Սպիտակ, Աշտարակ, Աջափնյակ, Իջևան, Նոր-Նորք 1, Ավան-Առինջ, Չարենցավան, Արաբկիր, Վանաձոր 2, Գյումրի 2:

ՀՀ դրամ

Վարկի գումար

նվազ. 70.000, առավ.` 1.500.000 Միևնույն գրավով կրկնակի վարկավորում` առավ,` 2.000.000
նվազ.` 30.000 ՀՀ դրամ, առավել․՝ 69.999 ՀՀ դրամ
Ժամկետ/օր 70-100  101  - 190 

191 -

370 

371 - 740  741 – 1100 

300–

370

Վարկ/Գրավ հարաբ․  մինչև գնահատված արժեքի 100%
Վարկի և Տոկոսագում․ վճարումը Վարկի մարումը ժամկետի վերջում, տոկոսագում․ գանձումը` վարկը ստանալու պահին ամբողջ ժամանակ․ համար

Վարկի մարումը ժամկետի վերջում, տոկոսագում․ գանձումը` ամսական Ամսական հավասարա-չափ

Վարկի մարումը ժամկետի վերջում, տոկոսագում․ գանձումը` ամսական
Տոկոսադրույք  (տարեկան) 10% 13% 15% 16% 17%  15%
Տարեկան փաստացի տոկոսադրույք 14.77-23.76% 19.75% 23.99% 22.01% 19.1% 23.99%
Վարկի նպատակ Սպառողական նպատակներ
Վարկի տրամադրման եղանակ Կանխիկ
Ժամկետանց գումարի գծով տույժ Օրական 0.06%
Ժամկետանց տոկոսի գծով տույժ Օրական 0.07%
Վարկի վաղաժամկետ մարում Տույժեր չեն կիրառվում

 Վարկային հայտի ուսումնասիրության և սպասարկման վճարներ

Ոսկու գրավադրմամբ վարկերի տրամադրման համար միանվագ գանձվում է վարկային հայտի ուսումնասիրության, վարկային հաշվի վարման և սպասարկման հետևյալ միջնորդավճարները.

 • մինչև 100.000 ՀՀ դրամ վարկի գումարի դեպքում 1.500 ՀՀ դրամ գումարի չափով,
 • 100.001-ից 200.000 ՀՀ դրամ վարկի գումարի դեպքում, 2.000 ՀՀ դրամ գումարի չափով,
 • 200.001-ից 400.000 ՀՀ դրամ վարկի գումարի դեպքում 4.000 ՀՀ դրամ գումարի չափով,
 • 400.001-ից 800.000 ՀՀ դրամ վարկի գումարի դեպքում 7.000 ՀՀ դրամ գումարի չափով,
 • 800.001-ից 1000.000 ՀՀ դրամ վարկի գումարի դեպքում 10.000 ՀՀ դրամ գումարի չափով,
 • 1.000.001-ից ավելի ՀՀ դրամ վարկի գումարի դեպքում 15.000 ՀՀ դրամ գումարի չափով

Բանկի Ստեփանակերտ  մասնաճյուղում.

 1. մինչև 100.000 ՀՀ դրամ վարկի գումարի դեպքում 1.500 ՀՀ դրամ գումարի չափով,
 2. 100.001-ից 200.000 ՀՀ դրամ վարկի գումարի դեպքում 2.000 ՀՀ դրամ գումարի չափով,
 3. 200.001-ից ՀՀ դրամը գերազանցող վարկերի դեպքում վարկային հայտի ուսումնասիրության, վարկային հաշվի վարման և սպասարկման համար միանվագ գանձվող միջնորդավճարի չափը սահմանել 3.000 ՀՀ դրամ։

ՈՒՇԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ. Վարկի տոկոսագումարները հաշվարկվում են անվանական տոկոսադրույքի հիման վրա։ Իսկ տարեկան փաստացի տոկոսադրույքը ցույց է տալիս, թե որքան կարժենա վարկը ձեզ համար տոկոսագումարները և վարկի տրամադրման և սպասարկման գծով բոլոր պարտադիր վճարները սահմանված ժամկետներում և չափերով կատարելու դեպքում։ 

Տարեկան փաստացի տոկոսադրույքի հաշվարկման կարգ

Հաշվից քաղվածքների, վճարային փաստաթղթերի կրկնօրինակների, այլ տեղեկությունների տրամադրում (ըստ հաճախորդի պահանջի, յուրաքանչյուր փաստաթղթի համար)

Մինչև 1 ամիս վաղեմության 500 ՀՀ դրամ*
1 ամսից մինչև 6 ամիս վաղեմության 1,500 ՀՀ դրամ
6 ամսից մինչև 1 տարի վաղեմության 2,000 ՀՀ դրամ*
1 տարուց մինչև 2 տարի վաղեմության 3,000 ՀՀ դրամ*
2 տարուց ավելի վաղեմության 5,000 ՀՀ դրամ*

Տե՛ս ամփոփագիրը «Մատուցվող ծառայություններ» բաժնում

Վարկային գործառնությունների իրականացման շրջանակում մատուցվող ծառայությունների սակագներ

Ոսկու գրավադրմամբ վարկի տրամադրման դիմում

Պահանջվող փաստաթղթեր
 • Անձնագիր
 • Հանրային ծառայությունների համարանիշ (սոցիալական քարտ)

 

Օգտակար տեղեկատվություն
 • Վարկային հայտի վերաբերյալ որոշման կայացման առավելագույն  ժամկետն է 1 աշխատանքային օր
 • Վարկային հայտի վերաբերյալ որոշման մասին տեղեկացնելու ժամկետն է 1 աշխատանքային օր
 • Վարկը տրամադրելու ժամկետ(պահանջվող բոլոր փաստաթղթերը ներկայացնելուց հետո)` 1 աշխատանքային օր
 • Գրավը հաճախորդին վերադարձվում է վարկի ամբողջական մարումից հետո 1 աշխատանքային օրվա ընթացքում
 • Տոկոսադրույքի հաշվառման ձևը տարեկան է,  վարկի գումարի մնացորդի նկատմամբ՝ տարին ընդունելով 365 օր,
 • Տոկոսագումարները վճարվում են վարկը ստանալու պահին, վարկի գումարը մարվում է վարկի ժամկետի ավարտին:
 • Ձեր ցանկությամբ կարող եք ակտիվացնել SMS-ծանուցում ծառայությունը և ստանալ տեղեկատվություն վարկի ամսական մարման կամ վարկի վերջնաժամկետի լրանալու վերաբերյալ: 1 SMS-ծանուցման արժեքն է 30 ՀՀ դրամ: Ծառայության ակտիվացումն ԱՆՎՃԱՐ է:

Վարկային հայտի բավարարման գործոններ

 1. Վարկառուի կողմից ներկայացվել են անհրաժեշտ փաստաթղթերն ամբողջությամբ
 2. Հաճախորդի դրական վարկային պատմության կամ վարկային պատմության բացակայության դեպքում վարկունակության գնահատման արդյունքում հաճախորդի վարկունակության վեաբերյալ եզրակացությունը եղել է դրական
 3. Վարկային հայտը և անհրաժեշտ փաստաթղթերը ներկայացնելուց հետո, վարկառուի/ վարկային պատմության վերաբերյալ ԱՔՌԱ վարկային բյուրո կատարված հարցման արդյունքում Վարկային հայտի ներկայացման ընթացքում Վարկառուն չունի գործող դասակարգված պարտավորություններ
 4. Գրավը համապատասխանում է բանկի պահանջներին
 5. Եվ այլն

Վարկային հայտի մերժման գործոններ

 1. Վարկառուի կողմից չեն ներկայացվել անհրաժեշտ փաստաթղթերն ամբողջությամբ
 2. Գրավը չի համապատասխանում բանկի պահանջներին
 3. Բանկում վարկային հայտերի վերաբերյալ որոշումներ կայացնելու իրավասություն ունեցող լիազոր մարմինը չի բավարարել հաճախորդի վարկային հայտը
 4. Վարկավորման գործընթացի արդյունքում հայտնի են դարձել հաճախորդի վերաբերյալ այնպիսի տեղեկություն, որը կասկածի տակ է դնում հաճախորդի վճարունակությունը:
 5. Վարկային հայտը և անհրաժեշտ փաստաթղթերը ներկայացնելուց հետո, վարկառուի/ վարկային պատմության վերաբերյալ ԱՔՌԱ վարկային բյուրո կատարված հարցման արդյունքում Վարկային հայտի ներկայացման ընթացքում Վարկառուն ունի գործող դասակարգված պարտավորություններ
 6. Վարկային հայտը հաստատվել է, սակայն հաճախորդը հաստատմանը հաջորդող 10 օրերի ընթացքում չի ներկայացել կամ չի ներկայացրել անհրաժեշտ փաստաթղթերը
 7. Եվ այլն
Ուշադրություն

Ձեր գույքը (տունը, մեքենան կամ այլ) կարող է օրենքով սահմանված կարգով բռնագանձվել, եթե դուք ժամանակին չկատարեք Ձեր տոկոսագումարների եվ վարկի գումարի մարումները։

Վարկային պարտավորությունները չկատարելու դեպքում գրավի առարկան, իսկ դրա անբավարար լինելու դեպքում նաև վարկառուի այլ գույքը, կարող է առգրավվել և իրացվել արտադատական կամ դատական կարգով, ինչպես ուղղակի վաճառքի, այնպես էլ հրապարակային սակարկությունների միջոցով:

Ձեր կողմից պարտավորությունը չկատարելու կամ թերի կատարելու դեպքում վարկատուն 3 աշխատանքային օր հետո այդ տվյալները ուղարկում է վարկային բյուրո, որտեղ ձևավորվում է Ձեր վարկային պատմությունը: Դուք իրավունք ունեք վարկային բյուրոյից տարեկան մեկ անգամ անվճար ձեռք բերել Ձեր վարկային պատմությունը: Ուշադրություն՝ վատ վարկային պատմությունը կարող է խոչընդոտել Ձեզ՝ ապագայում վարկ ստանալու ժամանակ:

Վարկ ստանալու համար դիմելիս վարկատուն Ձեզ, երաշխավոր(ներ)ին (առկայության դեպքում) կտրամադրի սպառողական վարկի էական պայմանների անհատական թերթիկ. որում կներկայացվեն Ձեզ տրամադրվելիք վարկի անհատական պայմանները:

«Ձեր ֆինանսական տեղեկատուն» ֆիզիկական անձանց առաջարկվող ծառայությունների որոնման, համեմատման և Ձեզ համար ամենաարդյունավետ տարբերակի ընտրությունը հեշտացնող էլեկտրոնային համակարգ է:

Դուք իրավունք ունեք հաղորդակցվել ֆինանսական կազմակերպության հետ Ձեր նախընտրած եղանակով՝ փոստային կապի միջոցով կամ էլեկտրոնային եղանակով: Էլեկտրոնային եղանակով տեղեկատվության ստացումը ամենահարմարավետն է: Այն հասանելի է 24/7 ռեժիմով, զերծ է թղթային տեղեկատվության կորստի ռիսկերից և ապահովում է գաղտնիություն:

Ոսկու գնահատման գներ
Ոսկու հարգ ՀՀ դրամ
585 14․100
750 17․700
875 20.500
916 21.500
958 22.600
999 23.800

Ոսկու գնահատման սակագներ 30․08․19-ից

Վարկի գումար

...
...

Տարեկան տոկոսադրույք

...
...
Բոլոր դաշտերը պարտադիր են լրացման համար և չպետք է լինի` 0 պարունակությամբ:
ժամկետ Վճարվելիք տոկոսագումար Վարկի մասնակի մարում Ընդամենը վճարում
0 0 դր. 0 դր. 0 դր.
0 0 դր. 0 դր. 0 դր.
0 0 դր. 0 դր. 0 դր.
0 0 դր. 0 դր. 0 դր.
0 0 դր. 0 դր. 0 դր.
0 0 դր. 0 դր. 0 դր.
0 0 դր. 0 դր. 0 դր.
0 0 դր. 0 դր. 0 դր.
0 0 դր. 0 դր. 0 դր.
0 0 դր. 0 դր. 0 դր.
Ընդհանուր 0 դր. 0 դր. 0 դր.

Մուտքագրեք տվյալները արդյունքը տեսնելու համար

Ֆինանսական օգնական
ABC finance

Էջը թարմացվել է` 21.02.2020 | 14:00

Տեղեկատվության հայերեն և անգլերեն տարբերակների միջև անհամապատասխանության առկայության դեպքում առաջնայնությունը տրվում է հայերեն տարբերակին: