Օնլայն բանկինգ
Ոսկու գրավով վարկեր

Ոսկու գրավով վարկեր

Կիսվել`

Եթե Դուք 18 տարին լրացած ՀՀ քաղաքացի և ռեզիդենտ ֆիզիկական անձ եք և Ձեզ շտապ գումար է անհրաժեշտ առօրյա խնդիրների լուծման համար, ԱՐԱՐԱՏԲԱՆԿ-ն առաջարկում է սպառողական վարկեր ոսկյա իրերի գրավադրմամբ: 

Ոսկու գրավադրմամբ վարկերը ձևակերպվում են Բանկի հետևյալ մասնաճյուղերում՝ Ստեփանակերտ, Արցախ, Նաիրիտ, Սեբաստիա, Մաշտոց, Խորենացի, Գյումրի, Աբովյան, Ծաղկաձոր, Դավթաշեն, Բյուզանդ, Շենգավիթ, Դիլիջան, Նոր Նորք, Իզմիրլյան, Արտաշատ, Էջմիածին, Վանաձոր, Արմավիր, Սևան, Մասիս, Կոմիտաս, Հրազդան, Էրեբունի, Գորիս, Մարտունի, Ջրվեժ, Շիրակ, Սպիտակ, Աշտարակ, Աջափնյակ, Իջևան, Նոր-Նորք 1, Ավան-Առինջ, Չարենցավան, Բաղրամյան, Արաբկիր, Վանաձոր 2, Գյումրի 2:

 • Տոկոս

  10-17%

 • Առավելագույն գումար

  2.000.000ՀՀ դրամ

 • Նվազագույն գումար

  30.000 ՀՀ դրամ

 • Արժույթ

  ՀՀ դրամ

Տրամադրման պայմաններ
ՀՀ դրամ

Վարկի գումար

նվազ, 70.000, առավ,` 1.500.000 Միևնույն գրավով կրկնակի վարկավորում` առավ,` 2.000.000
նվազ,` 30.000 ՀՀ դրամ, առավել․՝ 69.999 ՀՀ դրամ
Ժամկետ/օր 70-100  101  - 190 

191 -

370 

371 - 740  741 – 1100 

300–

370

Վարկ/Գրավ հարաբ․  մինչև գնահատված արժեքի 100%,
Վարկի և Տոկոսագում․ վճարումը Վարկի մարումը ժամկետի վերջում, տոկոսագում․ գանձումը` վարկը ստանալու պահին ամբողջ ժամանակ․ համար

Վարկի մարումը ժամկետի վերջում, տոկոսագում․ գանձումը` ամսական Ամսական հավասարա-չափ

Վարկի մարումը ժամկետի վերջում, տոկոսագում․ գանձումը` ամսական
Տոկոսադրույք  (տարեկան) 10% 13% 15% 16% 17%  15%

 

 

Վարկային հայտի ուսումնասիրության և սպասարկման վճարներ

Ոսկու գրավադրմամբ վարկերի տրամադրման համար միանվագ գանձվում է վարկային հայտի ուսումնասիրության, վարկային հաշվի վարման և սպասարկման հետևյալ միջնորդավճարները.

 • մինչև 100.000 ՀՀ դրամ վարկի գումարի դեպքում 1.500 ՀՀ դրամ գումարի չափով,
 • 100.001-ից 200.000 ՀՀ դրամ վարկի գումարի դեպքում, 2.000 ՀՀ դրամ գումարի չափով,
 • 200.001-ից 400.000 ՀՀ դրամ վարկի գումարի դեպքում 4.000 ՀՀ դրամ գումարի չափով,
 • 400.001-ից 800.000 ՀՀ դրամ վարկի գումարի դեպքում 7.000 ՀՀ դրամ գումարի չափով,
 • 800.001-ից 1000.000 ՀՀ դրամ վարկի գումարի դեպքում 10.000 ՀՀ դրամ գումարի չափով,
 • 1.000.001-ից ավելի ՀՀ դրամ վարկի գումարի դեպքում 15.000 ՀՀ դրամ գումարի չափով

Բանկի Ստեփանակերտ  մասնաճյուղում

 1. մինչև 100.000 ՀՀ դրամ վարկի գումարի դեպքում 1.500 ՀՀ դրամ գումարի չափով,
 2. 100.001-ից 200.000 ՀՀ դրամ վարկի գումարի դեպքում 2.000 ՀՀ դրամ գումարի չափով,
 3. 200.001-ից ՀՀ դրամը գերազանցող վարկերի դեպքում վարկային հայտի ուսումնասիրության, վարկային հաշվի վարման և սպասարկման համար միանվագ գանձվող միջնորդավճարի չափը սահմանել 3.000 ՀՀ դրամ:

ՍՊԱՌՈՂԱԿԱՆ ՎԱՐԿԻ ԷԱԿԱՆ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐԻ ԸՆԴՀԱՆՐԱԿԱՆ ԹԵՐԹԻԿ

Ոսկու գրավադրմամբ վարկի տրամադրման դիմում

Փաստացի տարեկան տոկոսադրույքի հաշվարկի օրինակ

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

Ոսկու գնահատման գներ
Ոսկու հարգ ՀՀ դրամ
585 13․300
750 16.900
875 19.700
916 20.700
958 21.700
999 22.500

 

Պահանջվող փաստաթղթեր
 • Անձնագիր
 • Հանրային ծառայությունների համարանիշ (սոցիալական քարտ)

 

Օգտակար տեղեկատվություն
 • Վարկառուի կողմից իր պարտավորությունները ժամանակին չկատարելու դեպքում նրա կողմից վճարվում է տույժ:

ա/ ժամկետանց տոկոսների դիմաց չվճարված գումարի 0,07%-ի չափով, 
բ/ ժամկետանց վարկի գումարի դիմաց չվճարված գումարի 0,06%-ի չափով:

 • Վարկի վաղաժամ մարման դեպքում տույժ-տուգանքներ չեն նախատեսվում,
 • Վարկային հայտի (դիմումի) վերաբերյալ որոշման կայացման առավելագույն  ժամկետն է 1 օր,
 • Վարկային հայտի (դիմումի) վերաբերյալ որոշման մասին տեղեկացնելու ժամկետն է 1 օր,
 • Վարկը տրամադրելու ժամկետ(պահանջվող բոլոր փաստաթղթերը ներկայացնելուց հետո)` 1 օր
 • Տոկոսադրույքի հաշվառման ձևը տարեկան է,  վարկի գումարի մնացորդի նկատմամբ՝ տարին ընդունելով 365 օր,
 • Տոկոսագումարները վճարվում են վարկը ստանալու պահին, վարկի գումարը մարվում է վարկի ժամկետի ավարտին:

Հաճախորդի վարկային հայտը բավարարվում էեթե`

1. Հաճախորդը ներկայացնում է վարկային հայտը և անհրաժեշտ փաստաթղթերն ամբողջությամբ:
2. Վարկային հայտը և անհրաժեշտ փաստաթղթերը ներկայացնելուց հետո, հաճախորդի վարկային պատմության վերաբերյալ հարցում է կատարվում ՙԱՔՌԱ՚ վարկային բյուրո:
3. Որպես գրավ առաջարկվող գույքի գնահատման արդյունքում գրավը ընդունելի լինելու դեպքում, կազմվում է եզրակացությունը և ներկայացվում է վարկերի տրամադրման վերաբերյալ որոշում կայացնող լիազոր մարմնի քննարկմանը:
4. Վարկը հաստատվելու դեպքում կատարվում են ՀՀ օրենսդրությամբ և իրավական այլ ակտերով սահմանված ձևակերպումները, որից հետո իրականացվում է վարկի տրամադրում:


Հաճախորդի վարկային հայտը մերժվում է, եթե`

1. Հաճախորդի կողմից չեն ներկայացվել վարկ ստանալու համար անհրաժեշտ փաստաթղթերը,
2. Որպես գրավ առաջարկվող գույքի գնահատման արդյունքում պարզվել է, որ այն որպես գրավ ընդունելի չէ բանկի համար,
3. Բանկում վարկային հայտերի վերաբերյալ որոշումներ կայացնելու իրավասություն ունեցող լիազոր մարմինը չի բավարարել հաճախորդի վարկային հայտը:
4. Եվ այլն

 

Ուշադրություն
 • Վարկառուի կողմից տոկոսագումարների և վարկի գումարի մարումները ժամկետին չվճարվելու դեպքում նրա մասին բացասական տեղեկատվությունը կգրանցվի վարկային ռեգիստրում: 
 • Վարկային պայմանագրով ստանձնած վարկային պարտավորությունները սահմանված ժամկետներում և կարգով չկատարելու կամ ոչ պատշաճ կատարելու դեպքում բանկի հանդեպ ստանձնած բոլոր պարտավորությունները մարվում են որպես ապահովման միջոց գրավադրված գույքի բռնագանձման և իրացման արդյունքում գոյացած միջոցների հաշվին:

 • Վարկային պարտավորությունները չկատարելու դեպքում գրավի առարկան, իսկ դրա անբավարար լինելու դեպքում նաև վարկառուի այլ գույքը, կարող է առգրավվել և իրացվել արտադատական կամ դատական կարգով, ինչպես ուղղակի վաճառքի, այնպես էլ հրապարակային սակարկությունների միջոցով:

Վարկի գումար

...
...

Տարեկան տոկոսադրույք

...
...
Բոլոր դաշտերը պարտադիր են լրացման համար և չպետք է լինի` 0 պարունակությամբ:
ժամկետ Վճարվելիք տոկոսագումար Վարկի մասնակի մարում Ընդամենը վճարում
0 0 դր. 0 դր. 0 դր.
0 0 դր. 0 դր. 0 դր.
0 0 դր. 0 դր. 0 դր.
0 0 դր. 0 դր. 0 դր.
0 0 դր. 0 դր. 0 դր.
0 0 դր. 0 դր. 0 դր.
0 0 դր. 0 դր. 0 դր.
0 0 դր. 0 դր. 0 դր.
0 0 դր. 0 դր. 0 դր.
0 0 դր. 0 դր. 0 դր.
Ընդհանուր 0 դր. 0 դր. 0 դր.

Մուտքագրեք տվյալները արդյունքը տեսնելու համար

Ֆինանսական օգնական
ABC finance

Էջը թարմացվել է` 15.08.2019 | 09:55

Տեղեկատվության հայերեն և անգլերեն տարբերակների միջև անհամապատասխանության առկայության դեպքում առաջնայնությունը տրվում է հայերեն տարբերակին: