Օնլայն բանկինգ
Loan inner

Սակագներ և տիպային փաստաթղթեր

Կիսվել`

Ստորև ներկայացված են պահառության և ռեեստրավարման ծառայությունների մատուցման և ԱՐԱՐԱՏԲԱՆԿ ԲԲԸ-ի կողմից Հայաստանի կենտրոնական  դեպոզիտարիայի ծառայությունների միջնորդավորման սակագները և տիպային փաստաթղթերը։

Արժեթղթերի պահառության իրականացման սակագներ
  Ներպահառուական Միջպահառուական Բրոքերային գործարքի արդյունքում
Արժեթղթերի հաշվի բացում 1,000 ՀՀ դրամ

Արժեթղթերի հաշվի սպասարկում անվճար

Արժեթղթերի մուտքագրում հաճախորդի արժեթղթերի հաշվին  անվճար

Արժեթղթերի փոխանցում

Օտարերկրյա արժեթղթերի փոխանցումներ անվճար 10,000 ՀՀ դրամ անվճար
ՀՀ կորպորատիվ արժեթղթերի փոխանցումներ անվճար համաձայն ԱՐԱՐԱՏԲԱՆԿ ԲԲԸ-ի կողմից որպես Հաշվի օպերատոր մատուցվող ծառայությունների սակագների համաձայն ԱՐԱՐԱՏԲԱՆԿ ԲԲԸ-ի կողմից որպես Հաշվի օպերատոր մատուցվող ծառայությունների սակագների

Արժեթղթերի արգելադրում և գրավադրում

Օտարերկրյա արժեթղթերի արգելադրում և/կամ գրավադրում անվճար անվճար անվճար
ՀՀ կորպորատիվ արժեթղթերի արգելադրում և/կամ գրավադրում անվճար համաձայն ԱՐԱՐԱՏԲԱՆԿ ԲԲԸ-ի կողմից որպես Հաշվի օպերատոր մատուցվող ծառայությունների սակագների համաձայն ԱՐԱՐԱՏԲԱՆԿ ԲԲԸ-ի կողմից որպես Հաշվի օպերատոր մատուցվող ծառայությունների սակագների
Առևտրային արգելադրում անվճար անվճար անվճար

Արժեթղթերի արգելադրման և գրավադրման դադարեցում

Օտարերկրյա արժեթղթերի արգելադրման և/կամ գրավադրման դադարեցում անվճար անվճար անվճար
ՀՀ կորպորատիվ արժեթղթերի արգելադրման և/կամ գրավադրման դադարեցում անվճար համաձայն ԱՐԱՐԱՏԲԱՆԿ ԲԲԸ-ի կողմից որպես Հաշվի օպերատոր մատուցվող ծառայությունների սակագների համաձայն ԱՐԱՐԱՏԲԱՆԿ ԲԲԸ-ի կողմից որպես Հաշվի օպերատոր մատուցվող ծառայությունների սակագների
Առևտրային արգելադրման դադարեցում անվճար անվճար անվճար

Օժանդակ ծառայություններ

Քաղվածքների և տեղեկանքների տրամադրում անվճար
Արժեթղթերի վերագրանցում անվճար
Արժեթղթերի դիմաց եկամուտների ստացում, հաշվարկում, ստացում անվճար
Սեփականատերերի շահերի ներկայացում անվճար
ՀՀ պետական պարտատոմսերով ցանկացած գործողության համար հանձնարարականների ներկայացում 500 ՀՀ դրամ յուրաքանչյուր հանձնարարականի համար

 

 

ԱՐԱՐԱՏԲԱՆԿ ԲԲԸ-ի կողմից Հայաստանի կետրոնական դեպոզիտարիայի ծառայությունների միջնորդավորման սակագներ
Ծառայության անվանումը Միավորը Սակագինը (ներառյալ ԱԱՀ)
Թողարկողի տվյալների գրանցում ծրագրային Համակարգ   Անվճար
Թողարկողի արժեթղթերի վերաբերյալ տվյալների մուտքագրում ծրագրային Համակարգ   Անվճար
Պայմանագրի վերսկսման վճար   200,000.. ՀՀ դրամ*կասեցված օրերի քանակին/365օր
Բաժնետոմսերի (փայերի) ռեեստրի վարում և պահպանում /սույն ծառայությունը ազատված է ԱԱՀ-ից/ Տեղաբաշխված արժեթղթերի հաշիվների (փայատերերի) քանակ/ ամսական 6 000 ՀՀ դրամ / 1-ից մինչև 49-ը ներառյալ տեղաբաշխված արժեթղթերի հաշիվների (փայատերերի) քանակ
8 000 ՀՀ դրամ / 50-ից մինչև 99-ը ներառյալ ներառյալ տեղաբաշխված արժեթղթերի հաշիվների (փայատերերի) քանակ
12 000 ՀՀ դրամ / 100-ից մինչև 199-ը ներառյալ ներառյալ տեղաբաշխված արժեթղթերի հաշիվների (փայատերերի) քանակ
18000 ՀՀ դրամ/ 200-ից մինչև 499-ը ներառյալ ներառյալ տեղաբաշխված արժեթղթերի հաշիվների (փայատերերի) քանակ
20000 ՀՀ դրամ/ 500-ից մինչև 999-ը ներառյալ ներառյալ տեղաբաշխված արժեթղթերի հաշիվների (փայատերերի) քանակ
40 000 ՀՀ դրամ / 1000-ից և ավելի տեղաբաշխված արժեթղթերի հաշիվների (փայատերերի) քանակ
Պարտատոմսերի հաշվառում (պարտատոմսերի սեփականատերերի (անվանատերերի) ռեեստրի վարում և պահպանում) Տեղաբաշխված պարտատոմսերի յուրաքանչյուր դասի համար ընդհանուր անվանական արժեք / ամսական մինչև 1.550.000.000 ՀՀ դրամ/0.004%
1.550.000.000 ՀՀ դրամից /62000
Հաշվի օպերատորի փոփոխության հետևանքով ռեեստրի վարման պայմանագրի վերակնքում Արժեթղթերի յուրաքանչյուր դասի համար/մեկ փոխանցում 6 000 ՀՀ դրամ
Տեղաբաշխված բաժնետոմսերի (փայերի) գրանցման հաշվառում տեղաբաշխվող բաժնետոմսերի (փայերի) ընդհանուր անվանական արժեք 0.1% ,նվազագույնը 30.000 ՀՀ դրամ առավելագույնը 2.500.000 ՀՀ դրամ
Տեղաբաշխված պարտատոմսերի գրանցման հաշվառում տեղաբաշխվող պարտատոմսերի ընդհանուր անվանական արժեք 0.0075% նվազագույնը 30.000 ՀՀ դրամ առավելագույնը 2.250.000ՀՀ դրամ
Հրապարակային առաջարկի միջոցով տեղաբաշխված բաժնետոմսերի (փայերի) գրանցման հաշվառում տեղաբաշխվող բաժնետոմսերի (փայերի) ընդհանուր անվանական արժեք 0.0075% նվազագույնը 30.000 ՀՀ դրամ առավելագույնը 1.000.000ՀՀ դրամ
Հրապարակային առաջարկի միջոցով տեղաբաշխված պարտատոմսերի գրանցման հաշվառում տեղաբաշխվող պարտատոմսերի ընդհանուր անվանական արժեք մինչև 4 000 000 000 ՀՀ դրամը /0,01%
4 000 000 000 ՀՀ դրամից ավել / 400 000 ՀՀ դրամ
Կորպորատիվ գործողության գրանցման հաշվառում

Կորպորատիվ գործողության առարկա արժեթղթերի (փայերի) ընդհանուր անվանական արժեք

մինչև 3 000 000 000 ՀՀ դրամը/ 0,1%
3 000 000 000 ՀՀ դրամից ավել / 3000 000 ՀՀ դրամ
Թողարկողի արժեթղթերի հաշվի բացում (փակում) Հաշիվ Անվճար
Արժեթղթերի (փայերի) գրանցված սեփականատերերի (անվանատերերի) ցուցակի տրամադրում ցուցակ Անվճար
Արժեթղթերով (փայերի) կատարված գործառնությունների' շարժի (արժեթղթերի փոխանցում) վերաբերյալ տեղեկանքի / առանց հիմքերի / առձեռն տրամադրում 1 Տեղեկանքը 9 000 ՀՀ դրամ
Արժեթղթերով (փայերի) կատարված գործառնությունների' շարժի (արժեթղթերի փոխանցում) վերաբերյալ տեղեկանքի / հիմքերով / առձեռն տրամադրում 1 Տեղեկանքը էլեկտրոնային 10000 ՀՀ դրամ/ թղթային 15 000 ՀՀ դրամ
Այլ տեղեկությունների (բացառությամբ արժեթղթերի (փայերի) փոխանցման) վերաբերյալ տեղեկանքի տրամադրում (հիմքերով)
էլեկտրոնային եղանակով 1 տեղեկանքը 14 000 ՀՀ դրամ
առձեռն 20 000 ՀՀ դրամ
Տվյալների փոփոխության մուտքագրում Համակարգ   Անվճար
Շահութաբաժինների հաշվարկում և վճարում Շահութաբաժինների վճարման համար նախատեսված ֆոնդի ընդհանուր գումար / յուրաքնաչյուր գործընթացի համար 0,15 %
Պարտատոմսերի արժեկտրոնների վճարման կամ մարման արդյունքում դրամական միջոցների բաշխում Վճարված/ բաշխված դրամական միջոցների գումարը / յուրաքնաչյուր գործընթացի համար 0,015 %
Ծանուցում թողարկողին արժեթղթերի (փայերի) շարժի մասին (արժեթղթերի (փայերի) փոխանցման հանձնարարականների և գրավի հիմքով արգելադրման վերաբերյալ) տարեկան 200 000 ՀՀ դրամ
Թողարկողին օրենքով և իր կանոնադրությամբ սահմանված արժեթղթերի ձեռքբերման և այլ սահմանափակումների նկատմամբ հսկողության իրականացում տարեկան 700 000 ՀՀ դրամ
Արժեթղթերի հաշվի բացում Արժեթղթերի հաշիվ Անվճար
Արժեթղթերի հաշվում ներառված տեղեկությունների փոփոխության գրանցում
Արժեթղթերի (բացառությամբ ՀՀ կարգավորվող շուկայում առևտրի թույլատրված արժեթղթերի) հաշվի պահպանում Յուրաքանչյուր ամսվա վերջին հաշվետիրոջ հաշվում առկա արժեթղթերի մնացորդների 0,0007 % /նվազագույնը 100 դրամ/
Արժեթղթերի հաշվի փակում   Անվճար
Բաժնետոմսերի (փայերի) (F0P) փոխանցում Գործարքի առարկա հանդիսացող արժեթղթերի (փայերի) ընդհանուր անվանական արժեք/վճարում է փոխանցող կողմը մինչև 1 000 000 ՀՀ դրամը 1 000 ՀՀ դրամ
1 000 000 ՀՀ դրամից մինչև 3 000 000 000 ՀՀ դրամը /0,1%
3 000 000 000 ՀՀ դրամից ավել / 3 000 000 ՀՀ դրամ
Պարտատոմսերի (FOP) Փոխանցում Գործարքի առարկա հանդիսացող պարտատոմսերի ընդհանուր անվանական արժեք /վճարում է փոխանցող կողմը մինչև 2 000 000 ՀՀ դրամը/ 350 ՀՀ դրամ
2 000 000 ՀՀ դրամից մինչև 4 000 000 000 ՀՀ դրամը / 0,009%
4 000 000 000 ՀՀ դրամից ավել / 380 000 ՀՀ դրամ
Ռեպո կամ հակադարձ ռեպո գործարքների կնքման արդյունքում արժեթղթերի փոխանցում Հանձնարարագիր/վճարումը իրականցնում է յուրաքանչյուր կողմը 6 000 ՀՀ դրամ
Պորտֆելի փոխանցում մեկ հաշվի օպերատորի մոտ բացված հաշվետիրոջ հաշվից այլ հաշվի օպերատորի մոտ բացված տվյալ հաշվետիրոջ հաշվին' արժեթղթերի հաշվում առկա ամբողջ մնացորդի փոխանցում Հանձնարարագիր/վճարումը իրականցնում է փոխանցող կողմը 6 000 ՀՀ դրամ
Բաժնետոմսերի DVP Փոխանցում Գործարքի առարկա հանդիսացող արժեթղթերի ընդհանուր անվանական արժեք/ վճարումը իրականցնում է յուրաքանչյուր կողմը Մինչև 1 000 000 ՀՀ դրամը/ 1 800 ՀՀ դրամ
1 000 000 մինչև 2 000 000 000 ՀՀ դրամը / 0,15%
2 000 000 000 ՀՀ դրամից ավել / 2 600 000 ՀՀ դրամ
Պարտատոմսերի DVP Փոխանցում Գործարքի առարկա հանդիսացող պարտատոմսերի ընդհանուր անվանական արժեք/ վճարումը իրականցնում է յուրաքանչյուր կողմը Մինչև 10 000 000 ՀՀ դրամը/ 2 000 ՀՀ դրամ
10 000 000 մինչև 2 000 000 000 ՀՀ դրամը / 0,015%
2 000 000 000 ՀՀ դրամից ավել /260 000 ՀՀ դրամ
Արժեթղթերի գրավի արտադատական կարգով իրացում Իրացվող արժեթղթերի ընդհանուր անվանական արժեք/ վճարումը իրականցնում է գրավառուն Մինչև 140 000 000 ՀՀ դրամը/ 0,3 % ՀՀ դրամ
140 000 000 ՀՀ դրամից ավել / 300 000 ՀՀ դրամ
Հաշվետիրոջ կամ նրա լիազորված ներկայացուցչի հանձնարարագրով տվյալ հաշվետիրոջ անձնական հաշվում արժեթղթերի գրավադրում Գրավի առարկա արժեթղթերի (փայերի) ընդհանուր անվանական արժեք/վճարումը իրականացնում է գրավատուն մինչև 3 000 000 000 ՀՀ դրամը / 0,07%/
3 000 000 000 ՀՀ դրամից ավել /2 100 000 ՀՀ դրամ
Հաշվետիրոջ կամ նրա լիազորված ներկայացուցչի հանձնարարականի հիման վրա արժեթղթերի կամ արժեթղթերի հաշվի սառեցում Սառեցված արժեթղթերի (փայերի) ընդհանուր անվանական արժեք/վճարումը իրականացնում է հաշվետերը մինչև 3 000 000 000 ՀՀ դրամը / 0,07%
3 000 000 000 ՀՀ դրամից ավել /2 100 000 ՀՀ դրամ
Կարգավորվող շուկայում կնքված գործարքների արդյունքում արժեթղթերի առևտրային արգելադրում   Անվճար
Բաժնետիրական ընկերության ընդհանուր ժողովում քվեարկելու իրավունքի ժամանակավոր սահմանափակում արգելադրված բաժնետոմսերի համար Քվեարկելու իրավունքը սահմանափակված արժեթղթերի ընդհանուր անվանական արժեք 0,4 %
Գրավի, սառեցման, առևտրային արգելադրման և այլ սահմանափակումների դադարեցում   Անվճար
Արժեթղթերի հաշվից քաղվածքի տրամադրում (այդ թվում' ըստ յուրաքանչյուր դասի (ռեեստրից քաղվածք) քաղվածք 2500 ՀՀ դրամ
Արժեթղթերի հաշվով կատարված գործառնությունների (այդ թվում' արժեթղթերի շարժի) մասին տեղեկանքի տրամադրում տեղեկանք 1 000ՀՀ դրամ
Հաշվետիրոջ հարցման հիման վրա այլ տեղեկությունների (բացառությամբ գործարքների վերաբերյալ տեղեկությունների հարցումների) վերաբերյալ ռեեստրից կամ անձնական հաշվից տեղեկանքի հիմքերով տրամադրում
էլեկտրոնային եղանակով տեղեկանք 6 000 ՀՀ դրամ
Առձեռն 12 000 ՀՀ դրամ
Հաշվի օպերատոր չհանդիսացող անձի համար անվանատիրոջ հաշվի բացում, փոփոխություն և պահպանում
Անվանատիրոջ հաշվի բացում Արժեթղթերի հաշիվ 250 000 ՀՀ դրամ
Անվանատիրոջ հաշվում ներառված տեղեկությունների փոփոխության գրանցում Անվճար
Անվանատիրոջ հաշվում առկա արժեթղթերի պահպանում Յուրաքանչյուր ամսվա վերջին անվանատիրոջ հաշվում առկա արժեթղթերի մնացորդների անվանական արժեք / ամսական 0,0007% /նվազագույնը 50 դրամ/
Հաշվի օպերատոր հանդիսացող անձի համար անվանատիրոջ հաշվի բացում, փոփոխություն և պահպանում
Անվանատիրոջ հաշվի բացում Արժեթղթերի հաշիվ Անվճար
Անվանատիրոջ հաշվում ներառված տեղեկությունների փոփոխության գրանցում Անվճար

Կորպորստիվ գործողություններ

Ծառայության անվանումը Միավորը Սակագինը (ներառյալ ԱԱՀ)
Անվանատիրոջ հաշվում առկա արժեթղթերի պահպանում Յուրաքանչյուր ամսվա վերջին անվանատիրոջ հաշվում առկա արժեթղթերի (բացառությամբ ՀՀ կարգավորվող շուկայում առևտրին թույլատրված, ինչպես նաև պետական կամ համայնքային սեփականություն հանդիսացող կամ ՀՀ Կենտրոնական բանկին սեփականության իրավունքով պատկանող արժեթղթերի) մնացորդների անվանական արժեք / ամսական 0,0007%
Բաժնային արժեթղթերի (այդ թվում՝ ֆոնդի փայերի) պահպանում Սեփականատիրոջ (անվանատիրոջ) հաշվում առկա արժեթղթերի ընդհանուր ծավալ/ամսական (արժեթղթերի մնացորդի օրական հաշվարկով

Կենտրոնական դեպոզիտարիային օտարերկրյա պահառու կողմից հրապարակված սակագին (ներառյալ հարկերը) + 50% հավելագին
Պարտքային արժեթղթերի պահպանում (բացառությամբ Հայաստանի Հանրապետության անունից թողարկված եվրոպարտատոմսերի) Կենտրոնական դեպոզիտարիային օտարերկրյա պահառու կողմից հրապարակված սակագին (ներառյալ հարկերը) + 50% հավելագին
Հայաստանի Հանրապետության անունից թողարկված եվրոպարտատոմսերի պահպանում Սեփականատիրոջ (անվանատիրոջ) հաշվում առկա արժեթղթերի ընդհանուր ծավալ/ամսական (արժեթղթերի մնացորդի օրական հաշվարկով 0,002%
Արժեթղթերից ստացվող եկամուտների մուտքագրում հաշվին Սեփականատիրոջ (անվանատիրոջ) հաշվում առկա արժեթղթերի ընդհանուր ծավալ/ամսական (արժեթղթերի մնացորդի օրական հաշվարկով Կենտրոնական դեպոզիտարիային օտարերկրյա պահառու կողմից հրապարակված սակագին (ներառյալ հարկերը) + 50% հավելագին
Արժեթղթերի մարում Ըստ յուրաքանչյուր գործառնության

Կենտրոնական դեպոզիտարիային օտարերկրյա պահառու կողմից հրապարակված սակագին (ներառյալ հարկերը) + 50% հավելագին
Շահութաբաժիննների վճարում Կենտրոնական դեպոզիտարիային օտարերկրյա պահառու կողմից հրապարակված սակագին (ներառյալ հարկերը) + 50% հավելագին
Այլ պարտադիր գործողություններ Ըստ յուրաքանչյուր գործառնության Կենտրոնական դեպոզիտարիային օտարերկրյա պահառու կողմից հրապարակված սակագին (ներառյալ հարկերը) + 50% հավելագին
Ոչ պարտադիր գործողություններ Կենտրոնական դեպոզիտարիային օտարերկրյա պահառու կողմից հրապարակված սակագին (ներառյալ հարկերը) + 50% հավելագին
Ռայթերի առք և վաճառք Գործարքի առարկա արժեթղթերի ծավալ Կենտրոնական դեպոզիտարիային օտարերկրյա պահառու կողմից հրապարակված սակագին (ներառյալ հարկերը) + 50% հավելագին
Հարկերի պահում, հարկային հավատագրերի մշակում, հարկերի վերադարձման, ճշգրտման գործողություններ Ըստ յուրաքանչյուր դեպքի Կենտրոնական դեպոզիտարիային օտարերկրյա պահառու կողմից հրապարակված սակագին (ներառյալ հարկերը) + 50% հավելագին
Ժողովներին հեռակա մասնակցության ապահովում
Ծանուցումների ստացում Ըստ յուրաքանչյուր ժողովի Կենտրոնական դեպոզիտարիային օտարերկրյա պահառու կողմից հրապարակված սակագին (ներառյալ հարկերը) + 50% հավելագին
Օրակարգի սացում  Կենտրոնական դեպոզիտարիային օտարերկրյա պահառու կողմից հրապարակված սակագին (ներառյալ հարկերը) + 50% հավելագին


 

Տիպային փաստաթղթեր

Ստորև ներկայացված են պահառության և ռեեստրավարման ծառայությունների մատուցման և ԱՐԱՐԱՏԲԱՆԿ ԲԲԸ-ի կողմից Հայաստանի կենտրոնական  դեպոզիտարիայի ծառայությունների միջնորդավորման սակագները և տիպային փաստաթղթերը

  1. Արժեթղթերի պահառության իրականացման ընթացակարգ
  2. Պահառության ծառայությունների մատուցման պայմանագիր
  3. ԱՐԱՐԱՏԲԱՆԿ ԲԲԸ-ի կողմից Հայաստանի կետրոնական դեպոզիտարիայի ծառայությունների միջնորդավորման կարգ
Ֆինանսական օգնական
ABC finance

Էջը թարմացվել է` 30.11.2018 | 15:14

Տեղեկատվության հայերեն և անգլերեն տարբերակների միջև անհամապատասխանության առկայության դեպքում առաջնայնությունը տրվում է հայերեն տարբերակին: