Օնլայն բանկինգ
Նվազող տոկոսադրույքով վարկ

Նվազող տոկոսադրույքով վարկ

Կիսվել`

2019 թվականի փետրվարի 25-ից մինչև 2019 թվականի հունիսի 28-ը «ՆՎԱԶՈՂ ՏՈԿՈՍԱԴՐՈՒՅՔՆԵՐ» ակցիայի շրջանակում իրավաբանական անձանց կամ անհատ ձեռնարկատերերի համար առաջարկվում է բիզնես վարկեր արտոնյալ պայմաններով։

 • Տոկոսադրույք

  6․9%, 8.9% ԱՄՆ դոլար՝ 8․9%, Եվրո՝ 6․9%,

 • Ժամկետ

  մինչև 60 ամիս

 • Արժույթ

  ԱՄՆ դոլար, Եվրո

Տրամադրման պայմաններ
Վարկի նպատակ շրջանառու միջոցների համալրում, կրեդիտորական պարտքի մարում, հիմնական միջոցների ձեռքբերում, կապիտալ ներդրումների իրականացում, ընթացիկ ծախսերի ֆինանսավորում
Վարկի արժույթ ԱՄՆ դոլար, Եվրո
Վարկի ժամկետ մինչև 60 ամիս
Տարեկան տոկոսադրույք 8․9% ԱՄՆ դոլար, 6․9% Եվրո
Տոկոսադրույքի հաշվառման ձևը գումարի մնացորդի նկատմամբ` տարին ընդունելով 360 օր
Վարկի և տոկոսագումարի մարման ձևը անուիտետային- յուրաքանչյուր ամիս, հավասարաչափ մարվող գումար, որը ներառում է և´ վարկի գումար, և´ տոկոսագումար հավասարաչափ ամորտիզացիա-յուրաքանչյուր ամիս վարկի գումարի հավասարաչափ մարում, վարկի գումարի մնացորդի նկատմամբ հաշվարկող տոկոսագումար
Վարկի ապահովման միջոց (գրավ) շարժական կամ անշարժ գույք
Վարկային փաթեթի կազմման, սպասարկման վճար` վարկի գումարից համաձայն գործող պայմանների


 

Թիվ 1 աղյուսակ

 

 

 

Վարկի արժույթ

Գործող-

ության
առավելա-գույն ժամկետ

(ամիս)

1-12-րդ ամիսներ

13-24-րդ ամիսներ

25-36-րդ ամիսներ

37-48-րդ ամիսներ

49-60-րդ ամիսներ

Վարկի
տարեկան տոկոսա
-դրույք

Տարեկան
նվազող տոկոսա
-դրույք

Վարկի
տարեկան տոկոսա
-դրույք

Տարեկան
նվազող տոկոսա
-դրույք

Վարկի
տարեկան տոկոսա
-դրույք

Տարեկան
նվազող տոկոսա
-դրույք

 

Վարկի
տարեկան տոկոսա
-դրույք

 

Տարեկան
նվազող տոկոսա
-դրույք

 

 

ԱՄՆ դոլար

60

8.9%

8.4%

0.5%

7.9%

0.5%

7.4%

0.5%

6.9%

0.5%

Թիվ 2 աղյուսակ

 

 

 

Վարկի արժույթ

Գործող-

ության
առավելա-գույն ժամկետ

(ամիս)

1-12-րդ ամիսներ

13-24-րդ ամիսներ

25-36-րդ ամիսներ

37-48-րդ ամիսներ

49-60-րդ ամիսներ

Վարկի
տարեկան տոկոսա
-դրույք

Տարեկան
նվազող տոկոսա
-դրույք

Վարկի
տարեկան տոկոսա
-դրույք

Տարեկան
նվազող տոկոսա
-դրույք

Վարկի
տարեկան տոկոսա
-դրույք

Տարեկան
նվազող տոկոսա
-դրույք

 

Վարկի
տարեկան տոկոսա
-դրույք

 

Տարեկան
նվազող տոկոսա
-դրույք

Եվրո

60

6.9%

6.4%

0.5%

5.9%

0.5%

5.4%

0.5%

4.9%

0.5%

Պահանջվող փաստաթղթեր

ԻՐԱՎԱԿԱՆ  ԿԱՐԳԱՎԻՃԱԿԻ  ԵՎ  ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ  ՎԵՐԼՈՒԾՈՒԹՅԱՆ  ՀԱՄԱՐ  ԱՆՀՐԱԺԵՇՏ  ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐ

 1. Վարկային հայտ,
 2. Իրավասու մարմնի որոշում ` Վարկ ստանալու և գույքը գրավադրելու վերաբերյալ,
 3. Հիմնադիր փաստաթղթերի պատճեները՝ կանոնադրությունը իր հետագա բոլոր փոփոխություններով և լրացումներով հանդերձ, Պետական ռեգիստրի գրանցման վկայականը իր ներդիրներով, ներառյալ ընկերության տնօրենի վերաբերյալ տեղեկության ներդիրը , հարկային կոդը (ՀՀՎՀ),
 4. Տեղեկանք Պետ. ռեգիստրից կանոնադրության փոփոխության, տնօրենի և մասնակիցների վերաբերյալ, ինչպես նաև Բաց Բաժնետիրական Ընկերության համար` տեղեկանք տրված Կենտրոնական դեպոզիտարիայի (ռեեստր վարողի) կողմից, Փակ Բաժնետիրական Ընկերության համար` տեղեկանք տրված բաժնետերերի ռեեստր վարողի կողմից,
 5. Տնօրենի և 25% փայամասնությունը գերազանցող մասնակիցների անձնագրի և սոց. քարտի պատճենները,
 6. Սեփականատերերի, մասնակիցների, բաժնետերերի և նրանց հետ փոխկապակցված անձանց վերաբերյալ գրավոր հայտարարագիր` անուն, ազգանունը (անվանումը), գտնվելու կամ բնակվելու հասցեն, ձեռնարկատիրական գործունեության բոլոր տեսակները։ Սույն Կարգի իմաստով փոխկապակցված են համարվում “Բանկերի և բանկային գործունեության մասին” ՀՀ օրենքի 8-րդ հոդվածով նախատեսված անձինք,
 7. Տվյալ ոլորտում գործունեություն իրականացնելու համար թույլատրող անհրաժեշտ փաստաթղթերի պատճենները` լիցենցիաներ, սերտեֆիկատներ, հավաստագրեր և այլն,
 8. Տեղեկանք ՏՀՏ-ից բյուջեի հանդեպ առկա պարտավորությունների վերաբերյալ (ըստ անհրաժեշտության)։
 9. Տեղեկանք դեբիտորական և կրեդիտորական պարտքերի վերաբերյալ (ըստ անհրաժեշտության բացված տեսքով),
 10. Հիմնական միջոցների ցուցակ մնացորդային արժեքով, ապրանքանյութական պաշարների մնացորդ` հումք, նյութեր և պատրաստի արտադրանք (ըստ անհրաժեշտության),
 11. Ֆինանսական հաշվետվությունները նախորդ հաշվետու ժամանակաշրջանի համար ԱԱՀ, սոց հատկացում,եկամտահարկ։
 12. Այլ Բանկերում հաշիվների առկայության դեպքում` վերջին 12 ամիսների ընթացքում բանկային հաշիվների շարժի քաղվածքներ,
 13. Գործող պայմանագրեր և համաձայնագրեր` իրացման, մատակարարման, վարձակալության և այլն, հաշիվ ապրանքագրեր` ներմուծման և արտահանման,
 14. ՏՀՏ-ի կողմից իրականացված վերջին ստուգման ակտը կամ Աուդիտորական կազմակերպության եզրակացությունը (ըստ անհրաժեշտության)

ԱՆՇԱՐԺ  ԳՈՒՅՔԻ  ԳՐԱՎԱԴՐՄԱՆ  ՀԱՄԱՐ ԱՆԴԵՊՔՈՒՄ

 1. Սեփականության վկայական (բնօրինակ),
 2. Սեփականության իրավունքի հիմքը(բանկի պահանջով),
 3. 3-րդ անձի գույքը գրավադրման դեպքում հիմնադիր փաստաթղթերի պատճեները՝ կանոնադրությունը իր հետագա բոլոր փոփոխություններով և լրացումներով հանդերձ, Պետական ռեգիստրի գրանցման վկայականը իր ներդիրներով, ներառյալ ընկերության տնօրենի վերաբերյալ տեղեկության ներդիրը , հարկային կոդը (ՀՀՎՀ) և իրավասու մարմնի որոշումը գույքը գրավադրելու մասին,
 4. Տեղեկանք “ՀՀ ԿԱ Անշարժ Գույքի Պետական Միասնական Կադաստր”-ի տարածքային ստորաբաժանումից` գրավադրվող գույքի սահմանափակումների վերաբերյալ (ներկայացվում է Վարկի տրամադրման դրական որոշման դեպքում),
 5. Համապատասխան լիցենզիա ունեցող անձի կողմից կազմված գնահատման հաշվետվություն

ԱՅԼ ԳՈՒՅՔԻ ԳՐԱՎԱԴՐՄԱՆ ԴԵՊՔՈՒՄ

 1. Գույքի ցանկը` նշելով չափի միավորը, քանակը, հաշվեկշռային արժեքը, և ձեռք բերման փաստաթղթերը,
 2. Ավտոմեքենայի դեպքում տեխնիկական անձնագիր և սեփականության իրավուքի վկայականը (բնօրինակ),
 3. 3-րդ անձի գույքը գրավադրման դեպքում հիմնադիր փաստաթղթերի պատճեները՝ կանոնադրությունը իր հետագա բոլոր փոփոխություններով և լրացումներով հանդերձ, Պետական ռեգիստրի գրանցման վկայականը իր ներդիրներով, ներառյալ ընկերության տնօրենի վերաբերյալ տեղեկության ներդիրը, հարկային կոդը (ՀՀՎՀ) և իրավասու մարմնի որոշումը գույքը գրավադրելու մասին,
 4. Բանկի պահանջի դեպքում համապատասխան լիցենզիա ունեցող անձի կողմից կազմված գնահատման հաշվետվություն

ԱՅԼ ԼՐԱՑՈՒՑԻՉ ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐ, ՈՐՈՆՑ  ԱՆՀՐԱԺԵՇՏՈՒԹՅՈՒՆԸ  ՈՐՈՇՈՒՄ Է ԲԱՆԿԸ

 1. Բանկը կարող է պահանջել ապահովագրել գրավի առարկան կորստյան և վնասվածքի ռիսկերից, ներկայացնել դրա հետ .կապված անհրաժեշտ փաստաթղթեր։
 2. Անհրաժեշտության դեպքում այլ լրացուցիչ փաստաթղթեր։

ԳԼԽԱՎՈՐ ՎԱՐԿԱՅԻՆ ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ՇՐՋԱՆԱԿՆԵՐՈՒՄ ԿՐԿՆՎՈՂ  ՎԱՐԿԱՌՈՒՆԵՐԻՑ  ԱՆՀՐԱԺԵՇՏ ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐԻ ՑԱՆԿ

 1. Վարկային հայտ,
 2. Իրավասու մարմնի որոշում ` Վարկ ստանալու և գույքը գրավադրելու վերաբերյալ,
 3. Տեղեկանք Վարկառուի կողմից կանոնադրության փոփոխության, տնօրենի և մասնակիցների վերաբերյալ,
 4. Տեղեկանք դեբիտորական և կրեդիտորական պարտքերի վերաբերյալ (ըստ անհրաժեշտության),
 5. Ֆինանսական հաշվետվությունները նախորդ հաշվետու ժամանակաշրջանի համար ԱԱՀ, սոց հատկացում,եկամտահարկ)։

Անհրաժեշտության դեպքում այլ լրացուցիչ փաստաթղթեր

Հաճախորդը պետք է ներկայացնի նշված փաստաթղթերի բնօրինակները կամ սահմանված կարգով վավերացված պատճեները։

 

Վարկի գումար

...
...

Տարեկան տոկոսադրույք

...
...
Բոլոր դաշտերը պարտադիր են լրացման համար և չպետք է լինի` 0 պարունակությամբ:
ժամկետ Վճարվելիք տոկոսագումար Վարկի մասնակի մարում Ընդամենը վճարում
0 0 դր. 0 դր. 0 դր.
0 0 դր. 0 դր. 0 դր.
0 0 դր. 0 դր. 0 դր.
0 0 դր. 0 դր. 0 դր.
0 0 դր. 0 դր. 0 դր.
0 0 դր. 0 դր. 0 դր.
0 0 դր. 0 դր. 0 դր.
0 0 դր. 0 դր. 0 դր.
0 0 դր. 0 դր. 0 դր.
0 0 դր. 0 դր. 0 դր.
Ընդհանուր 0 դր. 0 դր. 0 դր.

Մուտքագրեք տվյալները արդյունքը տեսնելու համար

Ֆինանսական օգնական
ABC finance

Էջը թարմացվել է` 22.02.2019 | 19:03

Տեղեկատվության հայերեն և անգլերեն տարբերակների միջև անհամապատասխանության առկայության դեպքում առաջնայնությունը տրվում է հայերեն տարբերակին: