Օնլայն բանկինգ
Բանկին անցած անշարժ գույքերի ձեռքբերում

Բանկին անցած անշարժ գույքերի ձեռքբերում

Կիսվել`

Անշարժ գույքի ձեռքբերումն ԱՐԱՐԱՏԲԱՆԿ-ի հետ այլևս երազանք չէ: Մենք առաջարկում ենք նաև հիփոթեքային վարկավորում բանկին անցած անշարժ գույքի ձեռքբերման համար: 

 • Տոկոսադրույք

  8%, 13% ԱՄՆ դոլար – 8%, ՀՀ դրամ - 13%

 • Ժամկետ

  ԱՄՆ դոլար – 180 ամիս, ՀՀ դրամ – 120 ամիս

 • Առավելագույն գումար

  Գույքի արժեքի մինչև 90% Լրացուցիչ անշարժ գույք (բանկի համար ընդունելի) գրավադրելու դեպքում` մինչև 100%

 • Արժույթ

  ԱՄՆ դոլար, ՀՀ դրամ

Տրամադրման պայմաններ
Վարկառու

20 տարին լրացած ՀՀ քաղաքացի և ռեզիդենտ ֆիզիկական անձ

Վարկառուի տարիքը չի կարող գերազանցել 55  տարեկանը

Համավարկառու 20  տարին լրացած ՀՀ քաղաքացի և ռեզիդենտ ֆիզիկական անձ, որը հանդիսանում է վարկառուի ընտանիքի անդամ և որի տարիքը չի կարող գերազանցել 55  տարեկանը
Վարկի նպատակ Անշարժ գույքի ձեռքբերում
Արժույթ

ԱՄՆ դոլար

ՀՀ դրամ

Վարկ/Գրավ առավելագույն հարաբերակցություն

Գույքի արժեքի մինչև 90%

Լրացուցիչ անշարժ գույք (բանկի համար ընդունելի) գրավադրելու դեպքում` մինչև 100%

Գրավի առարկա Ձեռք բերվող գույքը (կանխավճարի փոխարեն նաև բանկի համար ընդունելի լրացուցիչ անշարժ գույք)
Վարկի ժամկետ

ԱՄՆ դոլար –  միչև 180 ամիս

ՀՀ դրամ –  մինչև 120 ամիս

Տարեկան տոկոսադրույք

ԱՄՆ դոլարի դեպքում– 8%

ՀՀ դրամի դեպքում` -  13%

Վարկի մարումներ Անուիտետ կամ հավասարաչափ ամորտիզացվող

Վարկի և տոկոսագումարների

մարումներ

Ամենամսյա

Վարկի տրամադրման եղանակ

Անկանխիկ
Ժամկետանց գումարի գծով տույժ Օրական 0.06%
Ժամկետանց տոկոսի գծով տույժ Օրական 0.07%
Վարկառուի և համավարկառուների վարկային պատմությանը ներկայացվող պահանջներ Վարկային հայտի ներկայացման նախորդ 12 ամիսների ընթացքում ժամկետանց կամ դասակարգված պարտավորությունների (բացառությամբ մարված երաշխավորությունների)  բացակայություն և ժամկետանց պարտավորությունների օրերի հանրագումարի ոչ ավել քան 30 օր
Վարկունակության վերլուծություն Համաձայն “Հիփոթեքային վարկերի տրամադրման կարգ”-ի
Հայտի ուսումնասիրությանվճար 5.000  ՀՀ դրամ
Վարկի սպասարկման վճար Չի սահմանվում
Ապահովագրություն Չի սահմանվում
Վաղաժամկետ մարման տույժ Չի կիրառվում

Բանկի կողմից օտարվող անշարժ գույքին կարող եք ծանոթանալ այստեղ:
Տեղեկանք

Տե՛ս ամփոփագիրը «Մատուցվող ծառայություններ» բաժնում

Պահանջվող փաստաթղթեր

Նախնական փաստաթղթեր

Գնորդ 

 • Անձնագրի և սոցիալական քարտի պատճեները՝ բնօրինակների հետ միասին
 • Ամուսնության (ամուսնալուծության, մահվան) վկայականի պատճենը
 • Ընտանիքի անդամների, ենթադրվող համավարկառուների անձնագրերի, սոցիալական քարտերի և ծննդյան վկայականների պատճենները
 • Տեղեկանք աշխատավայրից (ձևը կցվում է)
 • Տեղեկանք՝ լրացուցիչ եկամտի աղբյուրի վերաբերյալ
 • Տեղեկանք փաստացի բնակության վայրից 
 • Տեղեկանք հարկային տեսչության անհատական հաշվի վերաբերյալ*
 • Գնորդի և ենթադրվող համավարկառուների անձնական սեփականություն հանդիսացող գույքի սեփականության իրավունքի վկայական(ներ)ի պատճեն(ներ)ը՝  (առկայության դեպքում)
 • Այլ փաստաթղթեր՝ բանկի վարկային մասնագետի պահանջով

 

Վարկը հաստատելու դեպքում անհրաժեշտ փաստաթղթերը 

Գնորդ

 • Գույքի և գնորդի ու ենթադրվող համավարկառուների դժբախտ պատահարներից ապահովագրման պայմանագրեր
 • Հաշվետվություն՝ անշարժ գույքի գնահատման վերաբերյալ
 • Այլ փաստաթղթեր՝ բանկի վարկային մասնագետի պահանջով

 

Կարևոր է իմանալ
 • Տարեկան փաստացի տոկոսադրույքը ցույց է տալիս, թե որքան կարժենա վարկը հաճախորդի համար տոկոսագումարները և այլ վճարները սահմանված ժամկետներում և չափերով կատարելու դեպքում: Տարեկան փաստացի տոկոսադրույքի հաշվարկին կարող եք ծանոթանալ այստեղ:
 • Վարկի վաղաժամ մարման դեպքում տույժեր և տուգանքներ չեն կիրառվում:

Վարկի գումար

...
...

Տարեկան տոկոսադրույք

...
...
Բոլոր դաշտերը պարտադիր են լրացման համար և չպետք է լինի` 0 պարունակությամբ:
ժամկետ Վճարվելիք տոկոսագումար Վարկի մասնակի մարում Ընդամենը վճարում
0 0 դր. 0 դր. 0 դր.
0 0 դր. 0 դր. 0 դր.
0 0 դր. 0 դր. 0 դր.
0 0 դր. 0 դր. 0 դր.
0 0 դր. 0 դր. 0 դր.
0 0 դր. 0 դր. 0 դր.
0 0 դր. 0 դր. 0 դր.
0 0 դր. 0 դր. 0 դր.
0 0 դր. 0 դր. 0 դր.
0 0 դր. 0 դր. 0 դր.
Ընդհանուր 0 դր. 0 դր. 0 դր.

Մուտքագրեք տվյալները արդյունքը տեսնելու համար

Ֆինանսական օգնական
ABC finance

Էջը թարմացվել է` 05.04.2019 | 17:22

Տեղեկատվության հայերեն և անգլերեն տարբերակների միջև անհամապատասխանության առկայության դեպքում առաջնայնությունը տրվում է հայերեն տարբերակին: