Օնլայն բանկինգ
«Մատչելի բնակարան` երիտասարդ մասնագետներին» ծրագիր

«Մատչելի բնակարան` երիտասարդ մասնագետներին» ծրագիր

Կիսվել`

ԱՐԱՐԱՏԲԱՆԿ-ն առաջարկում է հիփոթեքային վարկեր՝ «Մատչելի բնակարան` երիտասարդ մասնագետներին» ծրագրի շրջանակում: Ծանոթացեք վարկային պայմաններին այստեղ, իսկ հավելյալ հարցերի դեպքում կարող եք դիմել մեր վարկային մասնագետներին՝ մոտենալով Բանկի մասնաճյուղերից որևէ մեկը: 

 • Արժույթ

  ՀՀ դրամ

 • Տոկոսադրույք

  7.95%

 • Ժամկետ

  120-240 ամիս

 • Առավելագույն գումար

  25.000.000 ՀՀ դրամ

Տրամադրման պայմաններ

Վարկը տրամադրվում է Բանկի գլխամասային գրասենյակում և լրիվ ֆինանսական գործառնություններ իրականացնող մասնաճյուղերում։

Վարկառու

20 տարին լրացած ՀՀ քաղաքացի և ռեզիդենտ ֆիզիկական անձ, որը հանդիսանում է “Մատչելի բնակարան` երիտասարդ մասնագետներին” ծրագրի շահառու:

Վարկառուի տարիքը չի կարող գերազանցել 45 տարեկանը

Համավարկառու 20 տարին լրացած ՀՀ քաղաքացի և ռեզիդենտ ֆիզիկական անձ, որը հանդիսանում է վարկառուի ընտանիքի անդամ և որի տարիքը չի կարող գերազանցել 55 տարեկանը
Վարկի նպատակ Բնակարանի ձեռքբերում
Արժույթ  ՀՀ դրամ
Վարկի առավելագույն գումար 25.000.000 ՀՀ դրամ, որը չի կարող գերազանցել ձեռքբերվող բնակարանի արժեքի 90%-ը
Կանխավճար

Բանկում կանխավճար չի կատարվում:

Ներկայացվում է տեղեկանք “ԵՊՀ շրջանավարտների միավորում” ՀԿ-ից կատարված կանխավճարի վերաբերյալ` նվազագույնը բնակարանի ձեռքբերման արժեքի 10%-ի չափով

Գրավի առարկա Ձեռք բերվող գույքը
Վարկի ժամկետ 120-240 ամիս
Տարեկան տոկոսադրույք 7.95%
Վարկի փաստացիի տոկոսադրույք 8․31%
Վարկի մարումներ Անուիտետ
Վարկի տրամադրման եղանակ

Փուլային

1-ին փուլ` առավելագույնը բնակարանի ձեռքբերման արժեքի 50%

2-րդ փուլ`  առավելագույնը բնակարանի ձեռքբերման արժեքի 30%

3-րդ փուլ`  առավելագույնը բնակարանի ձեռքբերման արժեքի  10%, ընդ որում 3-րդ փուլը տրամադրվում է  միայն շինարարության ավարտից հետո բնակարանի նկատմամբ սեփականության իրավունքի փոխանցման ակտի հիման վրա բնակարանը գնելու իրավունքը բնակարանի նկատմամբ սեփականության իրավունքով փոխարինման և բնակարանի նկատմամբ բանկի գրավի իրավունքի պետական գրանցման դեպքում:

Վարկը կարող է տրամադրվել միանվագ միայն այն դեպքում, երբ վարկառուն դիմել է վարկավորման միայն վերջին մասնաբաժնի ստացման համար:

Այդ դեպքում ներկայացվում է  տեղեկանք “ԵՊՀ շրջանավարտների միավորում” ՀԿ-ից կատարված վճարների վերաբերյալ:

Վարկի և տոկոսագումարներիմարումներ Ամենամսյա
Վարկի տրամադրման եղանակ

Անկանխիկ

Վարկի գումարները փոխանցվում են “ԵՊՀ շրջանավարտների միավորում” ՀԿ-ի Բանկում բացված հաշվին

Ապահովագրություն

Պարտադիր, յուրաքանչյուր տարի:

Վարկառուի, համավարկառուների դժբախտ պատահարներից  և գույքի ապահովագրություն:

Դշբախտ պատահարներից ապահովագրությունը կատարվում է վարկի տրամադրման օրը` վարկի մնացորդային գումարի չափով:

Գույքի ապահովագրությունը կատարվում է վարկի 3-րդ փուլի տրամադրման ժամանակ, անկախ գնահատող կազմակերպության կողմից գրավի առարկա հանդիսացող գույքի գնահատումը կատարելուց հետո`  վարկի մնացորդային գումարի չափով:

Ժամկետանց գումարի գծով տույժ Օրական 0.06%
Ժամկետանց տոկոսի գծով տույժ Օրական 0.07%
Վարկառուի և համավարկառուների վարկային պատմությանը ներկայացվող պահանջներ Վարկային հայտի ներկայացման նախորդ 12 ամիսների ընթացքում բոլոր գործող և մարված վարկերի գծով ուշացված օրերի ընդհանուր քանակը չպետք է գերազանցի 30 օրացույցային օր, ինչպես նաև, եթե վարկառուն կամ համավարկառուները ունեն ընթացիկ վարկեր, ապա այդ վարկերը պետք է դասակարգված լինեն միայն ստանդարտ ռիսկի դասով
Վարկունակության վերլուծություն Համաձայն “Հիփոթեքային վարկերի տրամադրման կարգ”-ի
Հայտի ուսումնասիրության վճար Չի սահմանվում
Վարկի սպասարկման վճար Չի սահմանվում
Մոնիտորինգ

Բանկի կողմից իրականացվում է շինարարության մոնիտորինգ առնվազն 3 (երեք) ամիսը մեկ անգամ:

Շինարարության ավարտից հետո մոնիտորինգը կատարվում է համաձայն Բանկում գործող կարգի

Վարկի վաղաժամկետ մարում

Տույժեր չեն կիրառվում

Գրավը պետք է գնահատվի Բանկի հետ համագործակցող անկախ գնահատող կազմակերպության կողմից և լինի Բանկի համար ընդունելի:

Բանկի գործընկեր ապահովագրական  ընկերությունների ցանկին և սակագներին կարող եք ծանոթանալ այստեղ ։

Ուշադրություն․Վարկի տոկոսագումարները հաշվարկվում են անվանական տոկոսադրույքի հիման վրա։ Իսկ տարեկան փաստացի տոկոսադրույքը ցույց է տալիս, թե որքան կարժենա վարկը ձեզ համար տոկոսագումարները և վարկի տրամադրման և սպասարկման գծով բոլոր պարտադիր վճարները սահմանված ժամկետներում և չափերով կատարելու դեպքում։

Տարեկան փաստացի տոկոսադրույքի հաշվարկման կարգ

Հաշվից քաղվածքների, վճարային փաստաթղթերի կրկնօրինակների, այլ տեղեկությունների տրամադրում (ըստ հաճախորդի պահանջի, յուրաքանչյուր փաստաթղթի համար)

Մինչև 1 ամիս վաղեմության 500 ՀՀ դրամ*
1 ամսից մինչև 6 ամիս վաղեմության 1,500 ՀՀ դրամ
6 ամսից մինչև 1 տարի վաղեմության 2,000 ՀՀ դրամ*
1 տարուց մինչև 2 տարի վաղեմության 3,000 ՀՀ դրամ*
2 տարուց ավելի վաղեմության 5,000 ՀՀ դրամ*
Այլ պարտադիր վճարներ
Գրավի գնահատման վճար 15,000-35,000 ՀՀ դրամ
Գրավի ապահովագրության վճար 0,15-0.16%
Վարկառուի դժբախտ պատահարներից ապահովագրության վճար 0,15-0.16%
Նոտարական վավերացման վճար 20,000-25,000 ՀՀ դրամ
Կադաստրի հետ կապված վճար 71,000 ՀՀ դրամ
Միասնական տեղեկանքի վճար 10,000 ՀՀ դրամ

*ներառյալ ԱԱՀ

Վարկային գործառնությունների իրականացման շրջանակում մատուցվող ծառայությունների սակագներ

Տե՛ս ամփոփագիրը «Մատուցվող ծառայություններ» բաժնում

Ծրագրում ընդգրկված շահառուներ ըստ աշխատավայրերի և մասնագիտությունների

  Հայաստանի Հանրապետության բանկերի, վարկային կազմակերպությունների, ապահովագրական  ընկերությունների մասնագետներ

  Տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ոլորտի կազմակերպությունների մասնագետներ, ՏՏ մասնագետներ

  Հեռահաղորդակցության օպերատորական կազմակերպությունների մասնագետներ

  ՀՀ Նախագահի աշխատակազմի աշխատողներ

  ՀՀ Ազգային ժողովի աշխատակազմի աշխատողներ

√  ՀՀ Կառավարության աշխատակազմի աշխատողներ

  ՀՀ Ազգային անվտանգության և հանրային խորհուրդների աշխատակազմի աշխատողներ

  Նախարարությունների, գերատեսչությունների պետական, քաղաքացիական, համայնքային և հատուկ ծառայողներ

  Թանգարանների, արվեստի և մշակույթի այլ կենտրոնների աշխատողներ

  Դասախոսներ, գիտաշխատողներ, բժիշկներ, արվեստագետներ, լրագրողներ, մանկավարժներ (նախադպրոցական, հանրակրթական, միջին մասնագիտական հաստատությունների), մարզիկներ

  Պետական ոչ առևտրային կազմակերպությունների, պետական բյուջետային հիմնարկների ու կազմակերպությունների աշխատողներ

  “Հայաստանի ատոմային էլեկտրակայան” ՓԲԸ-ի աշխատողներ

Պահանջվող փաստաթղթեր

Նախնական փաստաթղթեր

Գնորդ 

 • Անձնագրի և սոցիալական քարտի պատճեները՝ բնօրինակների հետ միասին
 • Ամուսնության (ամուսնալուծության, մահվան) վկայականի պատճենը
 • Ընտանիքի անդամների, ենթադրվող համավարկառուների անձնագրերի, սոցիալական քարտերի և ծննդյան վկայականների պատճենները
 • Տեղեկանք աշխատավայրից 
 • Տեղեկանք՝ լրացուցիչ եկամտի աղբյուրի վերաբերյալ
 • Տեղեկանք փաստացի բնակության վայրից 
 • Տեղեկանք հարկային տեսչության անհատական հաշվի վերաբերյալ*
 • Գնորդի և ենթադրվող համավարկառուների անձնական սեփականություն հանդիսացող գույքի սեփականության իրավունքի վկայական(ներ)ի պատճեն(ներ)ը՝  (առկայության դեպքում)
 • Այլ փաստաթղթեր՝ բանկի վարկային մասնագետի պահանջով

Վաճառող 

 • Բնակարանի սեփականատերերի և բնակարանում բնակվող անձանց և նրանց ընտանիքի անդամների անձնագրերի , սոցիալական քարտերի և ծննդյան վկայականների պատճենները
 • Ամուսնության (ամուսնալուծոթյան, մահվան) վկայականի պատճենը
 • Վաճառվող անշարժ գույքի սեփականության վկայականի պատճենը՝ բնօրինակի հետ միասին 
 • Անշարժ գույքի սեփականության իրավունքի հիմքերը
 • Տեղեկանք՝ վաճառվող բնակարանում գրանցված անձանց վերաբերյալ
 • Այլ փաստաթղթեր՝ Բանկի վարկային մասնագետի պահանջով

Վարկը հաստատելու դեպքում անհրաժեշտ փաստաթղթերը 

Գնորդ

 • Գույքի և գնորդի ու ենթադրվող համավարկառուների դժբախտ պատահարներից ապահովագրման պայմանագրեր
 • Հաշվետվություն՝ անշարժ գույքի գնահատման վերաբերյալ
 • Այլ փաստաթղթեր՝ բանկի վարկային մասնագետի պահանջով

Վաճառող

 • Տեղեկանք Անշարժ գույքի կադաստրի պետական կոմիտեյից գույքի պարտավորություններով ծանրաբեռնվածության վերաբերյալ (Միասնական տեղեկանք)
 • Այլ փաստաթղթեր՝ Բանկի վարկային մասնագետի պահանջով
Օգտակար տեղեկատվություն
 • Վարկային հայտի վերաբերյալ որոշման կայացման առավելագույն ժամկետն է 7 աշխատանքային օր։
 • Վարկային հայտի վերաբերյալ որոշման մասին տեղեկացնելու ժամկետն է 1 աշխատանքային օր։
 • Վարկի վերաբերյալ լիազոր մարմնի որոշման ընդունումից հետո անհրաժեշտ փաստաթղթերը հավաքագրելու և վարկը տրամադրելու առավելագույն ժամանակահատվածը սահմանված է 15 օր: Նշված ժամանակահատվածում վարկը չտրամադրելու դեպքում լիազոր մարմնի որոշումը համարվում է ուժը կորցրած և վերանայման դեպքում ներկայացվում է լիազոր մարմնի կրկնակի քննարկմանը:
 • Վարկունակությունը գնահատելիս վարկառուի, համավարկառուի և նրանց ընտանքիների անդամների կողմից տրամադրված երաշխավորությունները դիտարկվելու են 50% /հիսուն/ տոկոսի չափով:

Հայտերը ենթակա են բավարարման, եթե`

 1. Հաճախորդը ներկայացնում է վարկային հայտը և անհրաժեշտ փաստաթղթերն ամբողջությամբ:
 2. ”ԱՔՐԱ Քրեդիտ Ռեփորթինգ” ՓԲԸ հարցման արդյունքում Պոտենցիալ վարկառուն և/կամ Պոտենցիալ Համավարկառուն հարցմանը նախորդող վերջին 24 ամիսների ընթացքում չի ունեցել դասակարգված պարտավորություն և/կամ ընդհանուր առմամբ չի ունեցել առնվազն 30 օր ժամկետանց օրերի ուշացում:
 3. Վարկի մարման գծով ամսական վճարումների, Վարկառուի և Համավարկառուների կյանքի ու գույքի ամսական ապահովագրավճարների հանրագումարի հարաբերակցությունը Վարկառուի (Համավարկառուների) զուտ եկամտին չի գերազանցում 35 (երեսունհինգ) տոկոսը։
 4. 3-րդ կետում նշված և այլ երկարաժամկետ ամսական ծախսերի գծով վճարումների (այլ վարկերի գծով վճարումներ, ալիմենտ, ուսման վարձ, վարձակալության վճար կոմունալ վճարումներ և այլն) հանրագումարի հարաբերակցությունը Վարկառուի (Համավարկառուների) զուտ եկամտին չի գերազանցում 45 (քառասունհինգ) տոկոսը։
 5. Գրավի կամ Գրավների գնահատված արժեքը բավարարում է ներկայացված պահանջներին: 
 6. Վարկառուի և Համավարկառուի եկամուտները բավարարում են ներկայացված պահանջներին:
 7. Բանկում վարկային հայտերի վերաբերյալ որոշումներ կայացնելու իրավասություն ունեցող լիազոր մարմինը բավարարել է հաճախորդի վարկային հայտը:

Հայտերը ենթակա են մերժման, եթե`

 1. Հաճախորդի կողմից չեն ներկայացվել վարկ ստանալու համար անհրաժեշտ փաստաթղթերը:
 2. ՀՀ ԿԲ վարկային ռեգիստր հարցման արդյունքում Պոտենցիալ վարկառուն և/կամ Պոտենցիալ Համավարկառուն հարցմանը նախորդող վերջին 24 ամիսների ընթացքում ունեցել է դասակարգված պարտավորություն և/կամ ընդհանուր առմամբ ունեցել է առնվազն 30 օր ժամկետանց օրերի ուշացում,
 3. Գրավի կամ Գրավների գնահատված արժեքը ոչ բավարար լինելու դեպքերում: 
 4. Վարկառուի և Համավարկառուի եկամուտների ոչ բավարար լինելու դեպքում:
 5. Վարկառուի և Համավարկառուի կողմից կեղծ փաստաթղթեր և/կամ տեղեկատվություն ներկայացնելու դեպքում:
 6. Վարկերի պատմական շտեմարանում հայտի մերժման հիմքի առկայությունը, որը վերացված չէ։
 7. Բանկում վարկային հայտերի վերաբերյալ որոշումներ կայացնելու իրավասություն ունեցող լիազոր մարմինը չի բավարարել հաճախորդի վարկային հայտը:
 8. Վարկային հայտը հաստատվել է, սակայն հաճախորդը հաստատմանը հաջորդող 15 օրերի ընթացքում չի ներկայացել կամ չի ներկայացրել անհրաժեշտ փաստաթղթերը: 
Ուշադրություն

Ձեր գույքը (տունը, մեքենան կամ այլ) կարող է օրենքով սահմանված կարգով բռնագանձվել, եթե դուք ժամանակին չկատարեք Ձեր տոկոսագումարների եվ վարկի գումարի մարումները

Վարկային պարտավորությունները չկատարելու դեպքում գրավի առարկան, իսկ դրա անբավարար լինելու դեպքում նաև վարկառուի այլ գույքը, կարող է առգրավվել և իրացվել արտադատական կամ դատական կարգով, ինչպես ուղղակի վաճառքի, այնպես էլ հրապարակային սակարկությունների միջոցով:

Ձեր կողմից պարտավորությունը չկատարելու կամ թերի կատարելու դեպքում վարկատուն 3 աշխատանքային օր հետո այդ տվյալները ուղարկում է վարկային բյուրո, որտեղ ձևավորվում է Ձեր վարկային պատմությունը: Դուք իրավունք ունեք վարկային բյուրոյից տարեկան մեկ անգամ անվճար ձեռք բերել Ձեր վարկային պատմությունը: Ուշադրություն՝ վատ վարկային պատմությունը կարող է խոչընդոտել Ձեզ՝ ապագայում վարկ ստանալու ժամանակ:

«Ձեր ֆինանսական տեղեկատուն» ֆիզիկական անձանց առաջարկվող ծառայությունների որոնման, համեմատման և Ձեզ համար ամենաարդյունավետ տարբերակի ընտրությունը հեշտացնող էլեկտրոնային համակարգ է:

Դուք իրավունք ունեք հաղորդակցվել ֆինանսական կազմակերպության հետ Ձեր նախընտրած եղանակով՝ փոստային կապի միջոցով կամ էլեկտրոնային եղանակով: Էլեկտրոնային եղանակով տեղեկատվության ստացումը ամենահարմարավետն է: Այն հասանելի է 24/7 ռեժիմով, զերծ է թղթային տեղեկատվության կորստի ռիսկերից և ապահովում է գաղտնիություն:

Վարկի գումար

...
...

Տարեկան տոկոսադրույք

...
...
Բոլոր դաշտերը պարտադիր են լրացման համար և չպետք է լինի` 0 պարունակությամբ:
ժամկետ Վճարվելիք տոկոսագումար Վարկի մասնակի մարում Ընդամենը վճարում
0 0 դր. 0 դր. 0 դր.
0 0 դր. 0 դր. 0 դր.
0 0 դր. 0 դր. 0 դր.
0 0 դր. 0 դր. 0 դր.
0 0 դր. 0 դր. 0 դր.
0 0 դր. 0 դր. 0 դր.
0 0 դր. 0 դր. 0 դր.
0 0 դր. 0 դր. 0 դր.
0 0 դր. 0 դր. 0 դր.
0 0 դր. 0 դր. 0 դր.
Ընդհանուր 0 դր. 0 դր. 0 դր.

Մուտքագրեք տվյալները արդյունքը տեսնելու համար

Ֆինանսական օգնական
ABC finance

Էջը թարմացվել է` 21.11.2019 | 14:50

Տեղեկատվության հայերեն և անգլերեն տարբերակների միջև անհամապատասխանության առկայության դեպքում առաջնայնությունը տրվում է հայերեն տարբերակին: