Օնլայն բանկինգ
Բնակարանի վերանորոգում

Բնակարանի վերանորոգում

Կիսվել`

ՀՀ դրամով Բնակարանի վերանորոգման հիփոթեքային վարկերը տրամադրվում են «ԱԶԳԱՅԻՆ ՀԻՓՈԹԵՔԱՅԻՆ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅՈՒՆ» ՎՎԿ ՓԲԸ միջոցների հաշվին, իսկ անշարժ գույքի վերանորոգման նպատակով հրիփոթեքային վարկերը տրամադրվում են բանկի ռեսուրսներով։

 

 • Տոկոսադրույք

  ՀՀ դրամ - 11%, ԱՄՆ դոլար -10%-ից, ՀՀ դրամ-սկսած 13%-ից 11%-ը տրամադրվում է Ազգային հիփոթեքային ընկերության ծրագրի շրջանակում

 • Ժամկետ

  60 - 120 ամիս

 • Առավելագույն գումար

  100.000.000 ՀՀ դրամ, 200.000 ԱՄՆ դոլար, 25,000,000 ՀՀ դրամ 25,000,000 ՀՀ դրամը տրամադրվում է Ազգային Հիփոթեքային ընկերության ծրագրի շրջանակում

 • Արժույթ

  ՀՀ դրամ, ԱՄՆ դոլար,

Տրամադրման պայմաններ բանկի ռեսուրսներով անշարժ գույքի վերանորոգման համար
Վարկառու

20 տարին լրացած ՀՀ քաղաքացի և ռեզիդենտ ֆիզիկական անձ, որը հանդիսանում է վերանորոգվող բնակելի անշարժ գույքի սեփականատեր կամ համասեփականատեր

Վարկառուի տարիքը չի կարող գերազանցել 55 տարեկանը

Համավարկառու 20 տարին լրացած ՀՀ քաղաքացի և ռեզիդենտ ֆիզիկական անձ, որը հանդիսանում է վարկառուի ընտանիքի անդամ և որի տարիքը չի կարող գերազանցել 55 տարեկանը
Երաշխավոր

20 տարին լրացած ՀՀ քաղաքացի և ռեզիդենտ ֆիզիկական անձ, որի տարիքը չի կարող գերազանցել 55 տարեկանը

Իրավաբանական անձ

Վարկի նպատակ Բնակելի անշարժ գույքի վերանորոգում
Արժույթ ՀՀ դրամ,ԱՄՆ դոլար
Վարկի նվազ գումար 1,000,000 ՀՀ դրամ, 2,000 ԱՄՆ դոլար
Վարկի առավելագույն գումար 100,000,000 ՀՀ դրամ, 200,000 ԱՄՆ դոլար
Գրավի առարկա Վերանորոգվող բնակելի անշարժ գույք (բացառությամբ արտադրական նշանակության)
Վարկ/Գրավ հարաբերակցություն Մինչև 50% վերանորոգվող բնակելի անշարժ գույքի գնահատված շուկայական արժեքի
Վարկի ժամկետ 60 - 120 ամիս
Տարեկան տոկոսադրույք*

ՀՀ դրամի դեպքում -   մինչև 60 ամիս - 13%,

61-րդ ամսից մինչև 120 ամիս ՀՀ պետական արժեկտրոնային 10 տարեկան պարտատոմսերի մինչև մարում եկամտաբերության  կորի տոկոսադրույք + 3%,

իսկ  ՀՀ պետական արժեկտրոնային 10 տարեկան պարտատոմսերի մինչև մարում եկամտաբերության  կորի տոկոսադրույքի  կիրառության անհնարինության դեպքում՝ 7% + ՀՀ ԿԲ  կողմից սահմանված վերջին վերաֆինանսավորման տոկոսադրույքը:

ԱՄՆ դոլարի դեպքում - մինչև 60 ամիս - 10%, 61-րդ ամսից մինչև 120 ամիս 8% + 6 ամսական LIBOR,

իսկ LIBOR-ի կիրառության անհնարինության դեպքում՝ 8% + ԱՄՆ Դաշնային պահուստային համակարգի կողմից սահմանվող Նպատակային դաշնային միջոցների տոկոսադրույքի (Federal funds rate) վերին սահմանային ցուցանիշը:

Վարկի տրամադրման եղանակ Փուլային
Վարկի մարումներ Անուիտետ կամ մայր գումարի հավասարաչափ ամորտիզացիա
Վարկի և տոկոսագումարների մարումներ Ամենամսյա
Ապահովագրություն

Պարտադիր, յուրաքանչյուր տարի:

Վերանորոգվող գույքի ապահովագրություն ` վարկի մնացորդից

Ժամկետանց գումարի գծով տույժ Օրական 0.06%
Ժամկետանց տոկոսի գծով տույժ Օրական 0.07%
Վարկառուի և համավարկառուների վարկային պատմությանը ներկայացվող պահանջներ

Վարկային հայտի ներկայացման նախորդ 24 ամիսների ընթացքում ժամկետանց կամ դասակարգված պարտավորությունների բացակայություն (բացառությամբ մարված երաշխավորությունների)  և ժամկետանց պարտավորությունների օրերի հանրագումարի ոչ ավել, քան 30 օր

 

Վարկունակության վերլուծություն

Համաձայն “Հիփոթեքային վարկերի տրամադրման կարգ”-ի

Հայտի ուսումնասիրության վճար 1,000 ՀՀ դրամ
Վարկի սպասարկման վճար Միանվագ վարկի տրամադրման օրը վարկի գումարի 1% չափով, նվազագույնը 20,000 ՀՀ դրամ, իսկ առավելագույնը 100,000 ՀՀ դրամ։

*Փաստացի տարեկան տոկոսադրույք. 11․8%-18.8%

Հաշվարկի օրինակ

Տե՛ս ամփոփագիրը «Մատուցվող ծառայություններ» բաժնում

Բանկի հեռախոսային կենտրոնի միջոցով արագ դրամական փոխանցումների համակարգերից վճարումներ ստացող հաճախորդների համար սահմանվում է Բանկում գործող տոկոսադրույքից 1% (մեկ տոկոս) պակաս տոկոսադրույք` Բանկի միջոցներով տրամադրվող հիփոթեքային վարկերի համար:

 

 

 

Տրամադրման պայմաններ Ազգային Հիփոթեքային Ընկերություն ՎՎԿ ՓԲԸ ծրագրի շրջանակում
Վարկառու

20 տարին լրացած ՀՀ քաղաքացի և ռեզիդենտ ֆիզիկական անձ, որը հանդիսանում է վերանորոգվող բնակելի անշարժ գույքի սեփականատեր կամ համասեփականատեր

Վարկառուի տարիքը չի կարող գերազանցել 55 տարեկանը

Համավարկառու 20 տարին լրացած ՀՀ քաղաքացի և ռեզիդենտ ֆիզիկական անձ, որը հանդիսանում է վարկառուի ընտանիքի անդամ և որի տարիքը չի կարող գերազանցել 55 տարեկանը
Վարկի նպատակ Բնակելի անշարժ գույքի վերանորոգում
Արժույթ ՀՀ դրամ
Վարկի նվազ գումար 1,000,000 ՀՀ դրամ
Վարկի առավելագույն գումար 25,000,000 ՀՀ դրամ
Գրավի առարկա Վերանորոգվող բնակելի անշարժ գույք 
Վարկ/Գրավ հարաբերակցություն Մինչև 50% վերանորոգվող բնակելի անշարժ գույքի գնահատված շուկայական արժեքի
Վարկի ժամկետ 60 - 120 ամիս
Տարեկան տոկոսադրույք* 11%
Վարկի տրամադրման եղանակ Փուլային
Վարկի մարումներ Անուիտետ 
Վարկի և տոկոսագումարների մարումներ Ամենամսյա
Ապահովագրություն

Պարտադիր, յուրաքանչյուր տարի:

Վերանորոգվող գույքի և դժբախտ դեպքերից ապահովագրություն ` վարկի մնացորդից

Ժամկետանց գումարի գծով տույժ Օրական 0.06%
Ժամկետանց տոկոսի գծով տույժ Օրական 0.07%
Վարկառուի և համավարկառուների վարկային պատմությանը ներկայացվող պահանջներ

Վարկային հայտի ներկայացման նախորդ 24 ամիսների ընթացքում ժամկետանց կամ դասակարգված պարտավորությունների բացակայություն (բացառությամբ մարված երաշխավորությունների)  և ժամկետանց պարտավորությունների օրերի հանրագումարի ոչ ավել, քան 30 օր

 

Վարկունակության վերլուծություն

Վարկի մարման գծով ամսական վճարումների, Վարկառուի և Համավարկառուների կյանքի ու գույքի ամսական ապահովագրավճարների հանրագումարի հարաբերակցությունը վԱՐԿԱՌՈՒԻ (Համավարկառուների) զուտ եկամտին չպետք է գերազանցի 35%-ը։ Վարկի մարման գծով ամսական վճարումների, Վարկառուի և Համավարկառուների կյանքի ու գույքի ամսական ապահովագրավճարների և այլ երկարաժամկետ ամսական ծախսերի գծով վճարումների (այլ վարկերի գծով վճարումներ, ալիմենտ,  ուսման վարձ, վարձակալության վճար և այլն) հանրագումարի հարաբերակցությունըՎարկառուի (Համավարկառուների) զուտ եկամտին չի գերազանցում 45%-ը։

Հայտի ուսումնասիրության վճար 1,000 ՀՀ դրամ
Վարկի սպասարկման վճար Միանվագ վարկի տրամադրման օրը վարկի գումարի 1% չափով, նվազագույնը 20,000 ՀՀ դրամ, իսկ առավելագույնը 100,000 ՀՀ դրամ։

*Փաստացի տարեկան տոկոսադրույք. 11․8%-18.8%

Հաշվարկի օրինակ

Տե՛ս ամփոփագիրը «Մատուցվող ծառայություններ» բաժնում

 

Պահանջվող փաստաթղթեր

Նախնական փաստաթղթեր

 • Անձնագրի և սոցիալական քարտի պատճեները՝ բնօրինակների հետ միասին
 • Ամուսնության (ամուսնալուծության, մահվան) վկայականի պատճենը
 • Վերանորագվող բնակարանի սեփականատերերի, բնակարանում գրանցված, բնակվող անձանց և նրանց ընտանիքների անդամների, ենթադրվող համավարկառուների անձնագրերի, սոցիալական քարտերի ու ծննդյան վկայականների պատճենները
 • Տեղեկանք աշխատավայրից
 • Տեղեկանք՝ լրացուցիչ եկամտի աղբյուրի վերաբերյալ
 • Տեղեկանք փաստացի բնակության վայրից 
 • Տեղեկանք հարկային տեսչության անհատական հաշվի վերաբերյալ*
 • Տեղեկանք՝ վերանորոգվող բնակարանում ապրող անձանց վերաբերյալ
 • Վերանորոգման աշխատանքների նախահաշիվ 
 • Վերանորոգվող բնակարանի սեփականության իրավունքի վկայականի պատճենը, բնօրինակի հետ միասին, սեփականության հիմքերը
 • Այլ փաստաթղթեր՝ բանկի վարկային մասնագետի պահանջով

Վարկը հաստատելու դեպքում անհրաժեշտ փաստաթղթերը 

 • Տեղեկանք Անշարժ գույքի կադաստրի պետական կոմիտեյից՝ գույքի պարտավորություններով ծանրաբեռնվածության վերաբերյալ (միասնական տեղեկանք)
 • Գրավադրվող գույքի և պոտենցիալ վարկառուի ու ենթադրվող համավարկառուների դժբախտ պատահարներից ապահովագրության պայմանագրեր
 • Հաշվետվություն անշարժ գույքի գնահատման վերաբերյալ
 • Այլ փաստաթղթեր՝ Բանկի վարկային մասնագետի պահանջով։

Բնակարանային ֆինանսավորման հիփոթեքային վարկի հայտ-անկետա

Կարևոր է իմանալ
 
 • Վարկի տոկոսագումարները հաշվարկվում են անվանական տոկոսադրույքի հիման վրա, իսկ տարեկան փաստացի տոկոսադրույքը ցույց է տալիս, թե որքան կարժենա վարկը հաճախորդի համար տոկոսագումարները և այլ վճարները սահմանված ժամկետներում և չափերով կատարելու դեպքում: Տարեկան փաստացի տոկոսադրույքի հաշվարկին կարող եք ծանոթանալ «Տրամադրման պայմաններ» բաժնում։
 • Գրավը ենթակա է ապահովագրման` ապահովագրական ընկերությունների կողմից սահմանված սակագներով, վարկի գործողության ամբողջ ժամկետով: Ընդ որում, գույքի  ապահովագրության համար հիմք է ընդունվում վարկի մնացորդային գումարի չափը:  
 • Վարկի վերաբերյալ լիազոր մարմնի որոշում կայացնելուց հետո վարկառուն մեկօրյա ժամկետում ծանուցվում է որոշման վերաբերյալ: Որոշման ընդունումից հետո անհրաժեշտ փաստաթղթերը հավաքագրելու և վարկը տրամադրելու առավելագույն ժամանակահատվածը սահմանված է 15 օր: Նշված ժամանակահատվածում վարկը չտրամադրելու դեպքում լիազոր մարմնի որոշումը համարվում է ուժը կորցրած և վերանայման դեպքում ներկայացվում է լիազոր մարմնի կրկնակի քննարկմանը:
 • Վարկի համար վաղաժամ մարման դեպքում տույժեր և տուգանքներ չեն կիրառվում:

  Վարկը սահմանված պայմանագրի կետերի չսպասարկվելու դեպքում կիրառվում են ժամկետանց մայր գումարի տույժ ժամկետանց տոկոսագումարի տույժ, ինչպես նաև կարող է հարցը լուծվել դատական կամ արտադատական կարգով: 

Օգտակար տեղեկատվություն

Հայտերը ենթակա են բավարարման, եթե`

 •  Հաճախորդը ներկայացնում է վարկային հայտը և անհրաժեշտ փաստաթղթերն ամբողջությամբ:
 • "ԱՔՐԱ Քրեդիտ Ռեփորթինգ" ՓԲԸ հարցման արդյունքում Պոտենցիալ վարկառուն և/կամ Պոտենցիալ Համավարկառուն հարցմանը նախորդող վերջին 24 ամիսների ընթացքում չի ունեցել դասակարգված պարտավորություն և/կամ ընդհանուր առմամբ չի ունեցել առնվազն 30 օր ժամկետանց օրերի ուշացում:
 • Վարկի մարման գծով ամսական վճարումների, Վարկառուի և Համավարկառուների կյանքի ու գույքի ամսական ապահովագրավճարների հանրագումարի հարաբերակցությունը Վարկառուի (Համավարկառուների) զուտ եկամտին չի գերազանցում 35 (երեսունհինգ) տոկոսը։
 • 3-րդ կետում նշված և այլ երկարաժամկետ ամսական ծախսերի գծով վճարումների (այլ վարկերի գծով վճարումներ, ալիմենտ, ուսման վարձ, վարձակալության վճար կոմունալ վճարումներ և այլն) հանրագումարի հարաբերակցությունը Վարկառուի (Համավարկառուների) զուտ եկամտին չի գերազանցում 45 (քառասունհինգ) տոկոսը։
 • Գրավի կամ Գրավների գնահատված արժեքը բավարարում է ներկայացված պահանջներին: 
 • Վարկառուի և Համավարկառուի եկամուտները բավարարում են ներկայացված պահանջներին:
 • Բանկում վարկային հայտերի վերաբերյալ որոշումներ կայացնելու իրավասություն ունեցող լիազոր մարմինը բավարարել է հաճախորդի վարկային հայտը:

 

Հայտերը ենթակա են մերժման, եթե`

 • Հաճախորդի կողմից չեն ներկայացվել վարկ ստանալու համար անհրաժեշտ փաստաթղթերը:
 • ՀՀ Աքռա Քրեդիտ Ռեփորթինգ ՓԲԸ-ի վարկային ռեգիստր հարցման արդյունքում Պոտենցիալ վարկառուն և/կամ Պոտենցիալ Համավարկառուն հարցմանը նախորդող վերջին 24 ամիսների ընթացքում ունեցել է դասակարգված պարտավորություն և/կամ ընդհանուր առմամբ ունեցել է առնվազն 30 օր ժամկետանց օրերի ուշացում,
 • Գրավի կամ Գրավների գնահատված արժեքը ոչ բավարար լինելու դեպքերում: 
 • Վարկառուի և Համավարկառուի եկամուտների ոչ բավարար լինելու դեպքում:
 • Վարկառուի և Համավարկառուի կողմից կեղծ փաստաթղթեր և/կամ տեղեկատվություն ներկայացնելու դեպքում:
 • Վարկերի պատմական շտեմարանում հայտի մերժման հիմքի առկայությունը, որը վերացված չէ։
 • Բանկում վարկային հայտերի վերաբերյալ որոշումներ կայացնելու իրավասություն ունեցող լիազոր մարմինը չի բավարարել հաճախորդի վարկային հայտը:
 • Վարկային հայտը հաստատվել է, սակայն հաճախորդը հաստատմանը հաջորդող 15 օրերի ընթացքում չի ներկայացել կամ չի ներկայացրել անհրաժեշտ փաստաթղթերը: 

 

 

Վարկի գումար

...
...

Տարեկան տոկոսադրույք

...
...
Բոլոր դաշտերը պարտադիր են լրացման համար և չպետք է լինի` 0 պարունակությամբ:
ժամկետ Վճարվելիք տոկոսագումար Վարկի մասնակի մարում Ընդամենը վճարում
0 0 դր. 0 դր. 0 դր.
0 0 դր. 0 դր. 0 դր.
0 0 դր. 0 դր. 0 դր.
0 0 դր. 0 դր. 0 դր.
0 0 դր. 0 դր. 0 դր.
0 0 դր. 0 դր. 0 դր.
0 0 դր. 0 դր. 0 դր.
0 0 դր. 0 դր. 0 դր.
0 0 դր. 0 դր. 0 դր.
0 0 դր. 0 դր. 0 դր.
Ընդհանուր 0 դր. 0 դր. 0 դր.

Մուտքագրեք տվյալները արդյունքը տեսնելու համար

Ֆինանսական օգնական
ABC finance

Էջը թարմացվել է` 05.04.2019 | 16:33

Տեղեկատվության հայերեն և անգլերեն տարբերակների միջև անհամապատասխանության առկայության դեպքում առաջնայնությունը տրվում է հայերեն տարբերակին: