Օնլայն բանկինգ
Loan inner

Էսքրոու հաշիվ

Կիսվել`

Էսքրոու հաշիվը հատուկ բանկային հաշիվ է, որին մուտքագրվում է ապրանքի, ծառայության, անշարժ կամ շարժական գույքի ձեռքբերման համար անհրաժեշտ գումարը` դրա դեպոնացման պայմանով:

Բանկը գումարը վճարում է պայմանագրում նշված կողմին` ստանձնած պարտավորությունների կատարման փաստաթղթային ապացույցի ներկայացման դեպքում: Եթե պայմանագրի կողմերից մեկը ստանձնած պարտավորությունները չի կատարում ժամկետին կամ կատարում է ոչ պատշաճ, էսքրոու հաշվի գումարը վերադարձվում է գումարը մուտքագրված կողմին:

Բանկը երաշխավորում է.

  • էսքրոու հաշվին միջոցների դեպոնացումը,
  • էսքրոու հաշվից միջոցների ժամանակին վճարումը շահառուին`
    պայմանագրով ստանձնած պարտավորությունների կատարման
    փաստաթղթային ապացույցի ներկայացման դեպքում:
Տրամադրման պայմաններ
ԳՈՐԾԱՌՆՈՒԹՅԱՆ ՏԵՍԱԿԸ ՍԱԿԱԳՆԵՐ*
Հաշվի բացման և 
սպասարկման
միջնորդավճար
միանվագ 0.1%
էսքրոու հաշիվ
մուտքագրվող
գումարից` 
նվազագույնը
20 000 ՀՀ դրամ,
առավելագույնը`
700 000 ՀՀ դրամ
Էսքրոու հաշվի բացման և
սպասարկման
պայմանագրում
փոփոխություն
կատարելու վերաբերյալ
յուրաքանչյուր
համաձայնագրի կնքման
միջնորդավճար
15 000 ՀՀ դրամ
Հաշվի փակում անվճար
Հաշվից գումարի կանխիկացում համաձայն տվյալ պահին Բանկում իրավաբանական անձանց այլ բանկային հաշիվներից կանխիկացման սակագների
Հաշվից գումարի 
փոխանցում
համաձայն տվյալ պահին Բանկում իրավաբանական անձանց այլ բանկային հաշիվներից փոխանցումների
Հաշվից քաղվածքների 
տրամադրում
համաձայն տվյալ պահին Բանկում իրավաբանական անձանց այլ բանկային 
հաշիվների քաղվածքների տրամադրման սակագների

* Ներառյալ ԱԱՀ

Ֆինանսական օգնական
ABC finance

Էջը թարմացվել է` 30.11.2018 | 14:54

Տեղեկատվության հայերեն և անգլերեն տարբերակների միջև անհամապատասխանության առկայության դեպքում առաջնայնությունը տրվում է հայերեն տարբերակին: