Օնլայն բանկինգ
Loan inner

Բանկային հաշիվների սպասարկում

Կիսվել`

ԱՐԱՐԱՏԲԱՆԿ-ն իրավաբանական անձանց առաջարկում է հաշիվների բացման և փակման ծառայություններ: Բանկային հաշիվների միջոցով Դուք կարող եք արագ և արդյունավետ տնօրինել Ձեր միջոցները, ինչպես նաև կատարել շահավետ պայմաններով փոխանցումներ: 

Սպասարկման սակագներ
Գործառնության տեսակը Սակագներ
Բանկային հաշիվների բացում և փակում Անվճար
Վարում` ռեզիդենտ իրավաբանական անձանց և անհատ ձեռնարկատերերի (տարեկան) 5,000 ՀՀ դրամ*** բոլոր հաշիվների համար
Վարում` ոչ ռեզիդենտ իրավաբանական անձանց և անհատ ձեռնարկատերերի (տարեկան) 10,000 ՀՀ դրամ*** բոլոր հաշիվների համար

Վարում, որոնց բանկային հաշիվների բացումը պայմանավորված է հաճախորդի  կողմից

ավանդի ներդրման, պլաստիկ քարտի ստացման, արտարժույթային քարտային հաշիվների մնացորդի նկատմամբ հաշվարկված տոկոսագումարների հաշվեգրման, արգելանքից ազատված գումարների մուտքագրման կամ ոսկու գրավով վարկավորման հետ

Անվճար
Ընթացիկ քաղվածքների և վճարային փաստաթղթերի տրամադրում (գործարքի ավարտից հետո) Անվճար
                                              Հաշվի նվազագույն մնացորդ
ՀՀ դրամ, ԱՄՆ դոլար չի սահմանվում
Այլ արտարժույթ չի սահմանվում
                 Կանխիկ գումարի վճարում հաճախորդի անկանխիկ միջոցներից**
ՀՀ դրամ 0,3%
ԱՄՆ դոլար 0,4%
այլ արտարժույթ Դիլիգային կենտրոնի կողմից տվյալ օրվա համար սահմանած տոկոսադրույքով
Հաշվից (այդ թվում ավանդային հաշվից) քաղվածքների, վճարային փաստաթղթերի կրկնօրինակների, այլ տեղեկությունների տրամադրում (ըստ հաճախորդի պահանջի, յուրաքանչյուր փաստաթղթի համար)
Մինչև 1 ամիս վաղեմության 500 ՀՀ դրամ*
1 ամսից մինչև 6 ամիս վաղեմության 1,500 ՀՀ դրամ*
6 ամսից մինչև 1 տարի վաղեմության 2,000 ՀՀ դրամ*
1 տարուց մինչև 2 տարի վաղեմության 3,000 ՀՀ դրամ*
2 տարուց ավելի վաղեմության 5,000 ՀՀ դրամ*
Հաշվետերերի (բացառությամբ բանկերի) հաշիվների վերաբերյալ տեղեկանքների տրամադրում, այդ թվում` բանկի նկատմամբ ունեցած պարտավորությունների և դրանց գծով մարումների վերաբերյալ (ըստ հաճախորդի պահանջի)
Աուդիտորական կազմակերպություններին 10,000 ՀՀ դրամ*
Այլ անձանց
Հաշվի բացման օրվանից հաշված մինչև 30-րդ օրը ներառյա 5,000 ՀՀ դրամ*
Հաշվի բացման օրվանից հաշված 30-րդ օրվանից հետո 3,000 ՀՀ դրամ*
                     Դրամարկղային չեկային գրքույկների տրամադրում
1 թերթ 600 ՀՀ դրամ*
25 թերթ 2,000 ՀՀ դրամ*
50 թերթ 3,000 ՀՀ դրամ*
Ըստ հաճախորդի ցանկության թղթադրամների ստուգում, փաթեթավորում և ետ վերադարձ
ՀՀ դրամ գործարքի գումարի 0.1% նվազագույնը 3,000 ՀՀ դրամ առավելագույնը 20,000 ՀՀ դրամ
ԱՄՆ դոլար գործարքի գումարի 0.1% նվազագույնը 3,000 ՀՀ դրամ առավելագույնը 20,000 ՀՀ դրամ
ՌԴ ռուբլի, ԵՎՐՈ գործարքի գումարի 0.1% նվազագույնը 3,000 ՀՀ դրամ առավելագույնը 20,000 ՀՀ դրամ
        Կանխիկ դրամով վճարումների սպասարկում առանց հաշիվ բացելու
Բանկի համակարգից դուր
մինչև 50,000 ՀՀ դրամ 200 ՀՀ դրամ
50,001-ից 100,000 ՀՀ դրամ 300 ՀՀ դրամ
100,001-ից 500,000 ՀՀ դրամ 500 ՀՀ դրամ
500,001-ից 1,000,000 ՀՀ դրամ 1,000 ՀՀ դրամ
1,000,001-ից 5,000,000 ՀՀ դրամ 1,500 ՀՀ դրամ
5,000,001 և ավելի 3,000 ՀՀ դրամ
                                           Փոխանցումներ ՀՀ դրամով
Հաշվից փոխանցումներ Անվճար
Ստացված փոխանցումների մուտքագրում հաշվին Անվճար
Ներբանկային փոխանցումներ առանց հաշիվ բացելու գործարքի գումարի 0.1% նվազագույնը 200 ՀՀ դրամ առավելագույնը 3,000 ՀՀ դրամ
Տեխնիկական զննման կտրոնի տրամադրման վճարների դիմաց (բնապահպանություն, պետ տուրք, տեխ. զննում) 700 ՀՀ դրամ Գույքահարկի վճարման դեպքում հավելյալ գանձվում է 200 ՀՀ դրամ
                                       Փոխանցումներ արտարժույթով
Արտարժույթով ՀՀ տարածքում 5,000 ՀՀ դրամ
Բանկի հաշվետերերի միջև (միջմասնաճյուղային) Անվճար
Ներբանկային փոխանցումներ առանց հաշիվ բացելու գործարքի գումարի 0.1% նվազագունը 300 ՀՀ դրամ առավելագույն 3,000 ՀՀ դրամ
Ընտանեկան դրամագլխի գումարների տնօրինման նպատակով բանկային հաշվի բացում և սպասարկում
Ընտանեկան դրամագլխի գումարների տնօրինման նպատակով բացված բանկային հաշվում առկա միջոցների նկատմամբ հաշվարկվող տարեկան տոկոսադրույք 9.5%
Տոկոսների վճարումն իրականացվում է այդ նույն հաշվին` տարեկան մեկ անգամ

* Ներառյալ ԱԱՀ

*** Տարեկան վարման վարձը գանձվում է հաշվի բացման պահին: Յուրաքանչյուր հաջորդ տարվա համար հաշվի վարման վարձը ենթակա է վճարման տվյալ տարվա տարեկան վարձի գանձումից մեկ տարի հետո նույն օրը, ընդ որում հաշվի վարման վճարը չվճարելու կամ այդ գումարը հաճախորդի հաշվին բացակայելու դեպքում հաշիվը ենթակա է փակման։ Ռեզիդենտ կամ ոչ ռեզիդենտ իրավաբանական անձանց և անհատ ձեռնարկատերերի կողմից հետագայում այլ արժույթով կամ նույն արժույթով ևս մեկ հաշվի բացման դեպքում (բացառությամբ ենթահաշիվների) վարման վարձը ենթակա է միանվագ գանձման հաշվի բացման պահին։

Կանխիկով գործառնություններ
ԳՈՐԾԱՌՆՈՒԹՅԱՆ  ՏԵՍԱԿԸ ՍԱԿԱԳՆԵՐ
               Հաշվին կանխիկ գումարի մուտքագրում՝

ՀՀ դրամ, ԱՄՆ դոլար Անվճար
այլ արտարժույթ օրվա սահմանված տոկոսադրույքով
           Հաշվին կանխիկ մետաղադրամի մուտքագրում

մինչև 50 000 ՀՀ դրամ Անվճար
50 000 ՀՀ դրամը գերազանցող գումարի 1%
Կանխիկ գումարի վճարում հաճախորդի անկանխիկ միջոցներից**

ՀՀ դրամ. 0,3%
ԱՄՆ դոլար 0,4%
այլ արտարժույթ օրվա սահմանված տոկոսադրույքով
   Հաշվին մուտքագրված կանխիկ միջոցներից կանխիկի վճարում
ՀՀ դրամ, ԱՄՆ դոլար Անվճար
ԱՄՆ դոլար 2%
ՌԴ ռուբլի, ԵՎՐՈ 3%
Կանխիկ դրամով վճարումների սպասարկում առանց հաշիվ բացելու
Բանկի համակարգից դուրս 
մինչև 50.000 դրամ 200 ՀՀ դրամ
50.001-ից 100.000 դրամ 300 ՀՀ դրամ
100.001-ից 500.000 դրամ 500 ՀՀ դրամ
500.001-ից 1.000.000 դրամ 1,000 ՀՀ դրամ
1.000.001-ից 5.000.000 դրամ 1,500 ՀՀ դրամ
5.000.001 և ավելի 3,000 ՀՀ դրամ
Ներբանկային փոխանցումներ ՀՀ դրամով առանց հաշիվ բացելու Գործարքի գումարի 0.1% նվազագույնը 200 ՀՀ դրամ առավելագույնը 3,000 ՀՀ դրամ
Ներբանկային փոխանցումներ արտարժույթով առանց հաշիվ բացելու Գործարքի գումարի 0.1% նվազագունը 300 ՀՀ դրամ առավելագույն 3,000 ՀՀ դրամ

* Ներառյալ ԱԱՀ

** Չի կիրառվում ֆիզիկական անձանց (բացառությամբ անհատ ձեռնարկատերերի) բանկային հաշիվներին`  ԱՐԱՐԱՏԲԱՆԿ ԲԲԸ-ի կողմից տրամադրված վարկային միջոցներից, ներդրված ժամկետային ավանդի  և ԱՐԱՐԱՏԲԱՆԿ ԲԲԸ-ի պարտատոմսերի գծով հաշվեգրված տոկոսներից մուտքագրված գումարների, սոցիալական փաթեթի և ընտանեկան դրամագլխի, ինչպես նաև  արգելանքից ազատված հաշիվներից կանխիկ ելքի նկատմամբ:

Ֆինանսական օգնական
ABC finance

Էջը թարմացվել է` 11.12.2018 | 11:42

Տեղեկատվության հայերեն և անգլերեն տարբերակների միջև անհամապատասխանության առկայության դեպքում առաջնայնությունը տրվում է հայերեն տարբերակին: