Օնլայն բանկինգ
Կորպորատիվ կառավարում

Կորպորատիվ կառավարում

Կիսվել`

Կորպորատիվ կառավարում

ԱՐԱՐԱՏԲԱՆԿՈՒՄ կորպորատիվ կառավարումը սկզբունքների, չափորոշիչների և կանոնների ամբողջական մի համակարգ է, որին համապատասխան Բանկում կանոնակարգվում են Բանկի բաժնետերերի, Բանկի Խորհրդի, Գործադիր մարմնի և Բանկի հաճախորդների փոխհարաբերությունները:

ԱՐԱՐԱՏԲԱՆԿԸ կառուցել և զարգացնում է կորպորատիվ կառավարման համակարգը` առաջնորդվելով միջազգային չափանիշներով և համաշխարհային լավագույն փորձով:

ԱՐԱՐԱՏԲԱՆԿՈՒՄ կարծում ենք, որ կորպորատիվ կառավարման որակը Բանկի բնականոն և շարունակական զարգացման և հնարավոր ներդրումների ներգրավման գրավականն է, ինչպես նաև գործընկերների և ներդրողների համար` լրացուցիչ երաշխիք:

ԱՐԱՐԱՏԲԱՆԿՈՒՄ կիրառվող կորպորատիվ կառավարման չափանիշները հնարավորություն են տալիս հավասարաչափ հաշվի առնել մեր բաժնետերերի, ներդրողների և հաճախորդների  շահերը` դրականորեն ազդելով Բանկի հետագա զարգացման և Բանկի հանդեպ սպառողի վստահության մակարդակի աճի վրա:

ԱՐԱՐԱՏԲԱՆԿՈՒՄ համոզված ենք, որ Հայաստանի բանկային համակարգում առաջնային դիրքեր զբաղեցնելը պարտավորեցնում է ապահովել ոչ միայն ծառայությունների մատուցման բարձր որակ, այլ նաև բիզնես մշակույթի, սոցիալական պատասխանատվության և կորպորատիվ կառավարման բարձր չափանիշներ: 

ԱՐԱՐԱՏԲԱՆԿԻ կորպորատիվ կառավարման սկզբունքները.
Կորպորատիվ կառավարումը ներառում է Բանկի գործունեության ընդհանուր կառավարումը և իրականացվում է բաժնետերերի Ընդհանուր Ժողովի և Բանկի Խորհդրի կողմից`Բանկի գործադիր մարմնի միջոցով:

ԱՐԱՐԱՏԲԱՆԿՈՒՄ կորպորատիվ կառավարման սկզունքներն են.

 • ՀՀ օրենսդրության և Բանկի ներքին իրավական ակտերի պահանջների կատարումը
 • Բանկի բաժնետերերի իրավունքների և շահերի պաշտպանությունը
 • Բանկի բոլոր բաժնետերերի նկատմամբ հավասար վերաբերմունքը
 • Կառավարման մարմինների միջև գործառույթների բաշխումը
 • Բանկի Գործադիր մարմնի, Բանկի Խորհրդին և Բանկի Խորհրդի բաժնետերերի Ընդհանուր Ժողովին հաշվետվողականությունը.
 • Բանկի Խորհրդի կողմից Բանկի գործունեության և Բանկի Գործադիր մարմնի հանդեպ հսկողությունը
 • Ներքին հսկողության և աուդիտի արդյունավետ համակարգի առկայությունը
 • Բանկի ֆինանսական և տեղեկատվական թափանցելիությունը
 • Բանկի արժեքի աճի ապահովման նպատակով ներդրողների, Բանկի հաճախորդների և այլ հետաքրքրված անձանց հետ համագործակցությունը


ԱՐԱՐԱՏԲԱՆԿԻ կառավարման մարմինները

Բանկի կառավարման մարմիններն են`


ԱՐԱՐԱՏԲԱՆԿԻ բաժնետերերի ընդհանուր ժողովը Բանկի կառավարման բարձրագույն մարմինն է, որին մասնակցելու իրավունք ունեն.

 • Բանկի հասարակ (սովորական) բաժնետոմսերի սեփականատերերը` իրենց պատկանող ձայների քանակով, ինչպես նաև անվանատերերը, եթե նրանք ներկայացնում են իրենց կողմից ներկայացվող Բանկի բաժնետերերի անվանումները և նրանց պատկանող բաժնետոմսերի քանակը հիմնավորող փաստաթղթերը
 • Խորհրդի անդամները, գործադիր մարմնի անդամները` խորհրդակցական ձայնի իրավունքով
 • Բանկի ներքին աուդիտի ստորաբաժանման անդամները` որպես դիտորդ
 • Բանկի արտաքին աուդիտն իրականացնող անձը` որպես դիտորդ (եթե նրա եզրակացությունն առկա է Ժողովի օրակարգի հարցերում)
 • Կենտրոնական բանկի ներկայացուցիչները` որպես դիտորդ
 • Բանկի մյուս ղեկավարները և աշխատողները` Խորհրդի որոշմամբ

Բանկի տարեկան ժողով․ Բանկի տարեկան Ժողովը գումարվում է Խորհրդի որոշմամբ` Բանկի յուրաքանչյուր ֆինանսական տարվա ավարտից հետո` վեց ամսվա ընթացքում: Անհետաձգելի հարցերի քննարկման համար տարեկան Ժողովից բացի գումարվում են արտահերթ Ժողովներ:

Բանկի խորհուրդ․ ԱՐԱՐԱՏԲԱՆԿԻ Խորհուրդն իրականացնում է Բանկի գործունեության ընդհանուր ղեկավարումը և կազմվում է առնվազն 5, առավելագույնը` 15 անդամից: Խորհրդի անդամներն ընտրվում են տարեկան Ժողովում` Բանկի ներկա բաժնետերերի կողմից, իսկ Խորհրդի անդամի լիազորությունների վաղաժամկետ դադարեցման դեպքում` արտահերթ Ժողովում` Բանկի ներկա բաժնետերերի կողմից:
Խորհրդի անդամ կարող է լինել Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի կամ օտարերկրյա պետության քաղաքացի հանդիսացող այն անձը, որի տվյալները բավարարում են Հայաստանի Հանրապետության օրենքներով և Կենտրոնական բանկի իրավական ակտերով սահմանված պահանջներին: Խորհրդի անդամները և գործադիր մարմնի անդամները չեն կարող լինել միմյանց հետ փոխկապակցված անձինք: Խորհրդի անդամների պաշտոնավարման ժամկետը 5 տարի է և պաշտոնում վերընտրվելը չի սահմանափակվում:
Խորհրդի նախագահն ընտրվում է Խորհրդի կողմից` Խորհրդի անդամների կազմից:
Խորհուրդն իր աշխատանքների արդյունավետությունը բարձրացնելու նպատակով ստեղծել է հանձնաժողովներ, որոնցում ընդգրկվել են Խորհրդի անդամները և Բանկի այլ ղեկավարները` դիտորդի կարգավիճակով:          

 1. Կորպորատիվ կառավարման և անձնակազմի կառավարման հանձնաժողով. Կազմ Գործունեության կանոնակարգ
 2. Աուդիտի և ռիսկերի կառավարման հանձնաժողով. Կազմ Գործունեության կանոնակարգ

Խորհուրդն իր աշխատանքների ընթացքում ըստ անհրաժեշտության կարող է ներգրավել Բանկի այլ մասնագետներին:
Բանկի ընթացիկ գործունեության ղեկավարումն իրականացնում է ԱՐԱՐԱՏԲԱՆԿԻ գործադիր մարմինը` Բանկի Վարչությունը և Գործադիր տնօրենը: Վարչության կազմը ձևավորվում է Խորհրդի որոշմամբ:
Վարչության կազմում պարտադիր ընդգրկվում են Գործադիր տնօրենը, նրա տեղակալները, գլխավոր հաշվապահը, Բանկի ռազմավարության, մեթոդոլոգիայի և ռիսկերի գնահատման, վարկավորման, իրավաբանական ստորաբաժանումների ղեկավարները, ինչպես նաև, Խորհրդի որոշմամբ, այլ ստորաբաժանումների ղեկավարներ:
Գործադիր տնօրենը Խորհրդին առնվազն եռամսյակը մեկ անգամ, ներկայացնում է իր գործունեության վերաբերյալ հաշվետվություններ` Խորհրդի կողմից սահմանված կարգով և ձևով:


Բանկի գործադիր մարմնի աշխատանքի գնահատման սկզբունքներն են`

 • Բանկի գործադիր մարմնի աշխատանքի գնահատման գործառույթը վերապահվում է Բանկի խորհրդին
 • Բանկի խորհուրդը գործադիր մարմնի կատարած աշխատանքը գնահատում է Կանոնադրությամբ սահմանված կարգով խոհրդին յուրաքանչյուր եռամսյակի ավարտից հետո ներկայացվող հաշվետվությունների հիման վրա
 • Բանկի գործադիր մարմնի աշխատանքների գնահատումն իրականացվում է`հիմք ընդունելով Բանկի հեռանկարային զարգացման ծրագրով և տարեկան բյուջեի շրջանակներում պլանավորված առանձին ցուցանիշների (այդ թվում`ակտիվների մեծության, վարկային ներդրումների որակական և քանակական ցուցանիշների, զուտ շահույթի մեծության, Բանկի կապիտալի և ակտիվների շահութաբերության մակարդակների) կատարողականը


Բանկի գործադիր մարմնի աշխատանքների գնահատման նպատակով դիտարկվում է նաև․

 • Բանկի ամփոփ գնահատման ՔԱՄԵԼՍ ցուցանիշի մեծությունը
 • Բանկում կորպորատիվ կառավարման սկզբունքների ներդրման արդյունքները
 • Հաստատված ներքին իրավական ակտերի և այլ որոշումների պատշաճ կատարումը
 • Ռիսկերի կառավարման քաղաքականության իրագործումը
 • Վարվող կադրային քաղաքականությունը
 • Բանկի ընթացիկ գործունեության արդյունավետ կառավարումը և հեռանկարային զարգացմանը միտված ծրագրերը


ԱՐԱՐԱՏԲԱՆԿԻ Ներքին աուդիտի ստորաբաժանման ղեկավարը և անդամները նշանակվում են Խորհրդի կողմից: Ներքին աուդիտի անդամ չեն կարող լինել Բանկի կառավարման մարմինների անդամները, այլ ղեկավարներն ու աշխատողները, ինչպես նաև գործադիր մարմնի հետ փոխկապակցված անձինք:

ԱՐԱՐԱՏԲԱՆԿԸ 30.04.2020թ.-ի դրությամբ ունի 1010 աշխատակից։

Տպել այս էջը

Էջը թարմացվել է` 09.07.2020 | 12:21

Տեղեկատվության հայերեն և անգլերեն տարբերակների միջև անհամապատասխանության առկայության դեպքում առաջնայնությունը տրվում է հայերեն տարբերակին: