Օնլայն բանկինգ
«Կուտակային» ավանդ

«Կուտակային» ավանդ

Կիսվել`

Մենք առաջարկում ենք ձեր եկամուտները բազմապատկելու մեր տարբերակները:

 • Առավելագույն ժամկետ

  459 օր

 • Նվազագույն ժամկետ

  91 օր

 • Արժույթ

  ՀՀ դրամ ԱՄՆ դոլար

Ընդունման պայմաններ
Արժույթ

Ավանդի նվազագույն

գումար

Տարեկան

տոկոսադրույք

Ամսական

համալրման

նվազագույն չափ

Ավանդի համալրմանվերջնաժամկետ      

(Ավանդի ժամկետի ավարտիցառաջ)

91-180 օր ժամկետով
ՀՀ դրամ     10.000 5.00% 7.000 30 օր

ԱՄՆ դոլար 30 1.00% 15
181-270 օր ժամկետով
ՀՀ դրամ 10.000 6.00% 5.000 30 օր

ԱՄՆ դոլար 30 2.00% 10
271-365 օր ժամկետով
ՀՀ դրամ 10.000 7.50% 5.000 30 օր
ԱՄՆ դոլար 30     3.00% 10
366-459 օր ժամկետով
ՀՀ դրամ 10.000 8.50% 5.000 30 օր
ԱՄՆ դոլար 30 4.00% 10
Պահանջվող փաստաթղթեր
 • Անձնագիր (կամ նույնականացման քարտ) կամ զինվորական գրքույկ, իսկ օտարերկրյա քաղաքացի լինելու դեպքում (բացառությամբ երկքաղաքացիության)` անձնագիր` հայերեն թարգմանությամբ և նոտարական վավերացմամբ
 • Սոցիալական քարտ  կամ   տեղեկանք   հանրային   ծառայությունների   համարանիշ հատկացնելու  մասին
 • Միջոցները ներդնելու և/կամ տնօրինելու լիազորված անձի դեպքում` լիազորագիր` նոտարական վավերացմամբ
Պլաստիկ քարտեր ավանդատուներին

Քարտերը տրամադրվում են առանց տարեկան սպասարկման վճարի և չնվազող մնացորդի սահմանման:

Արժույթ

MC Standard/Visa Classic

MC Gold/ Visa Gold MC Gold/Visa Gold, 
ինչպես նաև Diners Club Young Professional
ՀՀ դրամ մինչև 10,000,000.00
սկզբնական ներդրվող գումար
10,000,001.00-ից մինչև 25,000,000.00
սկզբնական ներդրվող գումար
25,000,001.00 և ավել  
սկզբնական ներդրվող գումար
ԱՄՆ դոլար մինչև 20,000.00 սկզբնական ներդրվող գումար 20,001.00-ից մինչև 50,000.00 սկզբնական ներդրվող գումար 50,001.00 և ավել սկզբնական ներդրվող գումար

 

Ծանուցում

- Տոկոսագումարը վճարվում է ավանդային պայմանագրի ժամկետի ավարտին:
- Կուտակված տոկոսագումարները չեն հաշվեգրվում ավանդի գումարին:
- 80.000.000 ՀՀ դրամ և ավելի կամ համարժեք արտարժույթով գումարից ավելի գումարով ավանդների ներգրավման դեպքում տոկոսադրույքները սահմանվում են պայմանագրային հիմունքներով:
- Համալրումները կարող են կատարվել ցանկացած ժամանակ մինչև ավանդային պայմանագրի ժամկետի ավարտին նախորդող 30-րդ օրը: 


** Հաշվարկված տարեկան տոկոսադրույքը վճարման պահին ենթակա է հարկման "Եկամտային հարկի մասին" ՀՀ օրենքով սահմանված չափով, ընդ որում բանկն այս դեպքում հանդիսանում է հարկային գործակալ` եկամտային հարկի գծով:
- Պայմանագրով նախատեսված ժամկետից շուտ Ավանդատուի կողմից ավանդի գումարը կամ դրա մի մասը ետ պահանջելու դեպքում, Բանկը հաշվարկում է տարեկան 0.1 (զրո ամբողջ մեկ տասնորդական) տոկոսադրույք:
- Եթե ավանդային պայմանագրում նշված ժամկետի ավարտից հետո ԱՎԱՆԴԱՏՈՒՆ չի պահանջում վերադարձնել ԱՎԱՆԴԸ, ապա ԱՎԱՆԴԻ գումարը ԲԱՆԿԸ փոխադրում է ԱՎԱՆԴԱՏՈՒԻ անվամբ ԲԱՆԿՈՒՄ բացված բանկային հաշվին, որի գումարի վրա տոկոսները հաշվեգրվում են ըստ ԲԱՆԿՈՒՄ գործող սակագների: Պայմանագրով նախատեսված ժամկետում տոկոսն ԱՎԱՆԴԱՏՈՒԻ կողմից չստանալու դեպքում, ԲԱՆԿՆ այդ գումարը փոխադրում է ԱՎԱՆԴԱՏՈՒԻ անվամբ ԲԱՆԿՈՒՄ բացված բանկային հաշվին, որի վրա տոկոսները հաշվեգրվում են ըստ ԲԱՆԿՈՒՄ գործող սակագների:

Կուտակային ավանդի նկատմամբ տոկոսագումարները հաշվարկվում են անվանական (պարզ) տոկոսադրույքի հիման վրա: Տարեկան տոկոսային եկամտաբերությունը ցույց է տալիս, թե որքան եկամուտ կստանայիք, եթե ձեր ավանդի դիմաց ստացված տոկոսագումարները վերաներդնեիք ավանդի տեսքով: 

ԱՐԱՐԱՏԲԱՆԿՈՒՄ ներդրված ավանդները երաշխավորված են «Ավանդների հատուցումը երաշխավորող հիմնադրամի » կողմից: Երաշխավորվում են ֆիզիկական անձանց, այդ թվում անհատ ձեռնարկատերերի ինչպես դրամային, այնպես էլ արտարժութային ավանդները (հաշիվները): Դրամային ավանդների համար երաշխավորման առավելագույն չափը 10 միլիոն ՀՀ դրամ է, իսկ արտարժութային ավանդների համար` 5 միլիոն ՀՀ դրամ: Ավանդատուից ոչ մի գործողություն չի պահանջվում իր ավանդը երաշխավորելու համար: Ավանդ դնելու պահից այն համարվում է երաշխավորված:
Մետաղական հաշիվները չեն հատուցվում Ավանդների հատուցումը երաշխավորող հիմնադրամի կողմից:

Ավանդի գումար

...
...

Տարեկան տոկոսադրույք

...
...
Բոլոր դաշտերը պարտադիր են լրացման համար և չպետք է լինի` 0 պարունակությամբ:

Ուշադրություն՝ Ձեր ստացված տոկոսագումարից պահվում է եկամտահարկ՝ 10%-ի չափով:

Օրական կտրվածքով հաշվարկվող տոկոսագումար (Կուտակային ավանդի դեպքում հաշվարկը իրականացվում է վերջնական ավանդի հանրագումարի նկատմամբ) 0 դր.
Ավանդային պայմանագրի գործողության ընթացքում հաշվարկվող ընդհանուր տոկոսային եկամուտ 0 դր.
Ավանդային պայմանագրի գործողության ընթացքում ավանդատուին փաստացի վճարվող զուտ տոկոսային եկամուտ (10 % եկամտային հարկի գումարը նվազեցված) 0 դր.
Ֆինանսական օգնական
ABC finance

Էջը թարմացվել է` 13.08.2019 | 16:07

Տեղեկատվության հայերեն և անգլերեն տարբերակների միջև անհամապատասխանության առկայության դեպքում առաջնայնությունը տրվում է հայերեն տարբերակին: