Օնլայն բանկինգ
Loan inner

“Ժամկետային” ավանդ

Կիսվել`

Բոլոր իրավաբանական անձանց մենք առաջարկում ենք ժամկետային ավանդի ներդրման մեր մոտեցումները:

  • Առավելագույն ժամկետ

    Չի սահմանվում

  • Նվազագույն ժամկետ

    45 օր

  • Արժույթ

    ՀՀ դրամ, ԱՄն դոլար

Տրամադրման պայմաններ
Արժույթ ՏՈԿՈՍԱԴՐՈՒՅՔՆԵՐ(ՏԱՐԵԿԱՆ)
45-90 օր ժամկետով
ՀՀ դրամ  4.00%
ԱՄՆ դոլար 0.50%
91-180 օր ժամկետով
ՀՀ դրամ  5.50%
ԱՄՆ դոլար 1.50%
 181-270 օր ժամկետով
ՀՀ դրամ 6.50%
ԱՄՆ դոլար 2.50%
271-365 օր ժամկետով
ՀՀ դրամ 8.00%
ԱՄՆ դոլար 3.50%
366-546 օր ժամկետով
ՀՀ դրամ 8.50%
ԱՄՆ դոլար 4.25%
546 օրից ավելի
ԱՄՆ դոլար պայմանագրային
Ծանուցում

-80.000.000 (ութսուն միլիոն) Հայաստանի Հանրապետության դրամ և ավելի կամ համարժեք արտարժույթ և ավելի գումարով ավանդների ներգրավման դեպքում տոկոսադրույքները սահմանվում են պայմանագրային հիմունքներով: 
Ծանուցում. 

- Տոկոսների վճարումն իրականացվում է ըստ հաճախորդի ցանկության` ամսական, եռամսյակային կամ պայմանագրի վերջում: 
-Պայմանագրով նախատեսված ժամկետից շուտ ավանդատուի կողմից ավանդի գումարը կամ դրա մի մասը ետ պահանջելու դեպքում հաշվարկվում է տարեկան 0.01 (զրո ամբողջ զրո մեկ հարյուրերորդական) տոկոսադրույք, իսկ ավել վճարված տոկոսագումարները պահվում են վերադարձվող ավանդի գումարից: 
-Կուտակված տոկոսագումարները չեն հաշվեգրվում ավանդի գումարին։ 

Եթե ավանդային պայմանագրում նշված ժամկետի ավարտից հետո ԱՎԱՆԴԱՏՈՒՆ չի պահանջում վերադարձնել ԱՎԱՆԴԸ, ապա ԱՎԱՆԴԻ գումարը ԲԱՆԿԸ փոխադրում է ԱՎԱՆԴԱՏՈՒԻ անվամբ ԲԱՆԿՈՒՄ բացված բանկային հաշվին, որի գումարի վրա տոկոսները հաշվեգրվում են ըստ ԲԱՆԿՈՒՄ գործող սակագների:
Պայմանագրով նախատեսված ժամկետում տոկոսն ԱՎԱՆԴԱՏՈՒԻ կողմից չստանալու դեպքում, ԲԱՆԿՆ այդ գումարը փոխադրում է ԱՎԱՆԴԱՏՈՒԻ անվամբ ԲԱՆԿՈՒՄ բացված բանկային հաշվին, որի վրա տոկոսները հաշվեգրվում են ըստ ԲԱՆԿՈՒՄ գործող սակագների: 

Ավանդի գումար

...
...

Տարեկան տոկոսադրույք

...
...
Բոլոր դաշտերը պարտադիր են լրացման համար և չպետք է լինի` 0 պարունակությամբ:

Ուշադրություն՝ Ձեր ստացված տոկոսագումարից պահվում է եկամտահարկ՝ 10%-ի չափով:

Օրական կտրվածքով հաշվարկվող տոկոսագումար (Կուտակային ավանդի դեպքում հաշվարկը իրականացվում է վերջնական ավանդի հանրագումարի նկատմամբ) 0 դր.
Ավանդային պայմանագրի գործողության ընթացքում հաշվարկվող ընդհանուր տոկոսային եկամուտ 0 դր.
Ավանդային պայմանագրի գործողության ընթացքում ավանդատուին փաստացի վճարվող զուտ տոկոսային եկամուտ (10 % եկամտային հարկի գումարը նվազեցված) 0 դր.
Ֆինանսական օգնական
ABC finance

Էջը թարմացվել է` 10.12.2018 | 13:06

Տեղեկատվության հայերեն և անգլերեն տարբերակների միջև անհամապատասխանության առկայության դեպքում առաջնայնությունը տրվում է հայերեն տարբերակին: