Online Banking
Relations with investors

Relations with investors

Share

Since establishment, main strategic goals were transparent and open operations and in august 2007, Bank transformed into Open Joint Stock Company. 

We feel a strong responsibility for our investors and value mutual relations, based on the principles of mutual understanding, respect, honesty and profitability. By making every effort, you as investors and we as active participants of the financial market, we further the goals, which are nothing but development, financial sustainability and prosperity.  

Services

ԱՐԱՐԱՏԲԱՆԿՆ առաջարկում է արժեթղթերի տեղաբաշխման հետ կապված ծառայությունների ամբողջական փաթեթ:

Մասնավորապես՝ Բանկը կազմակերպում և իրականացնում է.

- արժեթղթերի թողարկման ծրագրի կազմում,

- թողարկողի ընդհանուր վիճակի ուսումնասիրություն,

- շուկայի վերլուծություն և արժեթղթերի գնի (եկամտաբերության) որոշում։

Բանկն առաջարկում է նաև  ազդագրի կազմում և ներկայացում պոտենցիալ գնորդներին, արժեթղթերի երաշխավորված կամ չերաշխավորված տեղաբաշխումներ:

Financial assistant
ABC finance

Page updated 16.01.2020 | 11:37

In case of discrepancy between Armenian and English versions of the information, the priority is given to the Armenian version.