ՇահաբաժիններՇահութաբաժինների վճարման կարգը սահմանված է Բանկի կանոնադրությամբ (8-րդ բաժին) և Շահաբաժնային քաղաքականությամբ:

Բանկի խորհրդի կողմից տարեկան շահութաբաժնի չափի և դրա վճարման ձևի մասին Բանկի ընդհանուր ժողովին ներկայացվող առաջարկությունում հիմնավորվում է Բանկի զուտ շահույթի բաշխման ուղղությունները, հաշվի առնելով`
• Բանկի գլխավոր պահուստի ստեղծման ՀՀ օրենսդրության պահանջները
• շահութաբաժնի վճարմանն ուղղվող գումարի չափը:

Ընդհանուր ժողովը շահութաբաժինների վճարման մասին որոշումն ընդունում է ժողովին մասնակցող` քվեարկող բաժնետոմսերի սեփականատերերի ձայների պարզ մեծամասնությամբ:


Ազդագիր

Բաժնետոմսերի առևտրի ազդագիր

Շահաբաժնային քաղաքականություն
Նախորդ էջ