Ակրեդիտիվներ


Ակրեդիտիվը միջազգային առևտրում լայնորեն կիրառվող վճարման եղանակ է, որի դեպքում հաճախորդի (գնորդի) Բանկը պարտավորվում է վերջինիս հաշվին վճարել վաճառողին ապրանքների առաքման կամ ծառայությունների մատուցման դիմաց` մատակարարի կողմից ակրեդիտիվում նշված փաստաթղթերի ներկայացման և պահանջների բավարարման դեպքում:

Փաստաթղթային ակրեդիտիվի նկարագրություն

Փաստաթղթային ակրեդիտիվով գործառնությունների սակագներ

Փաստաթղթային ակրեդիտիվի տրամադրման համար ներկայացվող անհրաժեշտ փաստաթղթերի ցանկ
Նախորդ էջ