Ավանդ “Ժամկետային” իրավաբանական անձանց համար


Բոլոր իրավաբանական անձանց մենք առաջարկում ենք ժամկետային ավանդի ներդրման մեր մոտեցումները

Արժույթ

Ավանդի տեսակը

ՏՈԿՈՍԱԴՐՈՒՅՔՆԵՐ (ՏԱՐԵԿԱՆ)

                                                             Ժամկետային ավանդներ

   45-90 օր ժամկետով

AMD

 

4.00%

USD

 

0.50%

   91-180 օր ժամկետով

AMD

 

5.50%

USD

 

1.50%

   181-270 օր ժամկետով

AMD

 

6.50%

USD

 

                  2.50%

   271-365 օր ժամկետով

AMD

 

8.00%

USD

 

3.50%

   366-546 օր ժամկետով

AMD

 

8.50%

USD

 

4.25%

546 օրից ավելի

USD

 

պայմանագրային


-80.000.000 (ութսուն միլիոն) Հայաստանի Հանրապետության դրամ և ավելի կամ համարժեք արտարժույթ և ավելի գումարով ավանդների ներգրավման դեպքում տոկոսադրույքները սահմանվում են պայմանագրային հիմունքներով: 
Ծանուցում. 

- Տոկոսների վճարումն իրականացվում է ըստ հաճախորդի ցանկության` ամսական, եռամսյակային կամ պայմանագրի վերջում: 
-Պայմանագրով նախատեսված ժամկետից շուտ ավանդատուի կողմից ավանդի գումարը կամ դրա մի մասը ետ պահանջելու դեպքում հաշվարկվում է տարեկան 0.01 (զրո ամբողջ զրո մեկ հարյուրերորդական) տոկոսադրույք, իսկ ավել վճարված տոկոսագումարները պահվում են վերադարձվող ավանդի գումարից: 
-Կուտակված տոկոսագումարները չեն հաշվեգրվում ավանդի գումարին։ 

Եթե ավանդային պայմանագրում նշված ժամկետի ավարտից հետո ԱՎԱՆԴԱՏՈՒՆ չի պահանջում վերադարձնել ԱՎԱՆԴԸ, ապա ԱՎԱՆԴԻ գումարը ԲԱՆԿԸ փոխադրում է ԱՎԱՆԴԱՏՈՒԻ անվամբ ԲԱՆԿՈՒՄ բացված բանկային հաշվին, որի գումարի վրա տոկոսները հաշվեգրվում են ըստ ԲԱՆԿՈՒՄ գործող սակագների:
Պայմանագրով նախատեսված ժամկետում տոկոսն ԱՎԱՆԴԱՏՈՒԻ կողմից չստանալու դեպքում, ԲԱՆԿՆ այդ գումարը փոխադրում է ԱՎԱՆԴԱՏՈՒԻ անվամբ ԲԱՆԿՈՒՄ բացված բանկային հաշվին, որի վրա տոկոսները հաշվեգրվում են ըստ ԲԱՆԿՈՒՄ գործող սակագների: 

Նախորդ էջ