ՖԱԿՏՈՐԻՆԳ


 

 

 

Տեղական ֆակտորինգ (երբ վաճառողն ու գնորդը ՀՀ ռեզիդենտ տնտեսվարող սուբյեկտներ են` իրավաբանական անձ կամ անհատ ձեռնարկատեր)

Ֆակտորինգի տեսակը

Արժույթ

Զիջվող պահանջի կատարման առավելագույն Ժամկետ

Ֆակտորինգով տրամադրվող ֆինանսավորման գումար

Ֆակտորինգով ֆինանսավորվող գործունեության տեսակներ

Ֆինանսական գործակալի միջնորդավճար` Ֆինանսավորման ենթակա գումարից*

Ֆակտորինգի հայտի ուսումնասիրության վճար և պայմանների վերանայման հայտի վճար

Հետպահանջի (Ռեգրեսի) իրավունքով ֆակտորինգ

ՀՀ դրամ

90 օր

Զիջվող պահանջի մինչև 90 %-ը հայտի բավարարումից հետո, իսկ մնացած մասը պարտապանի կողմից` զիջված պահանջի ամբողջական կատարումից հետո

անկանխիկ եղանակով շրջանառու միջոցների համալրում և/կամ վաճառք, ծառայությունների մատուցում/ստացում

2.5 - 4 %

10.000 ՀՀ դրամ և 5.000 ՀՀ դրամ

Առանց հետպահանջի (Ռեգրեսի) իրավունքով ֆակտորինգ

4-6 %

* Ֆինանսական գործակալի միջնորդավճարը գանձվում է Ֆինանսավորման ենթակա գումարից` տրամադրման պահին:


Ուշադրություն.
Ժամկետանց գումարի նկատմամբ հաշվարկվում է տույժ` ժամկետանց յուրաքանչյուր օրվա համար 0.13%: 

ԶԳՈՒՇԱՑՈՒՄ` 
ՎԱՐԿԱՅԻՆ ՊԱՐՏԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ՉԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ԴԵՊՔՈՒՄ ԳՐԱՎԻ ԱՌԱՐԿԱՆ, ԻՍԿ ԴՐԱ ԱՆԲԱՎԱՐԱՐ ԼԻՆԵԼՈՒ ԴԵՊՔՈՒՄ ՆԱԵՎ ՎԱՐԿԱՌՈՒԻ ԱՅԼ ԳՈՒՅՔԸ, ԿԱՐՈՂ Է ԱՌԳՐԱՎՎԵԼ ԵՎ ԻՐԱՑՎԵԼ ԱՐՏԱԴԱՏԱԿԱՆ ԿԱՄ ԴԱՏԱԿԱՆ ԿԱՐԳՈՎ, ԻՆՉՊԵՍ ՈՒՂՂԱԿԻ ՎՃԱՌՔԻ, ԱՅՆՊԵՍ ԷԼ ՀՐԱՊԱՐԱԿԱՅԻՆ ՍԱԿԱՐԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՄԻՋՈՑՈՎ:

ԶԳՈՒՇԱՑՈՒՄ` 
ՎԱՐԿԱՌՈՒԻ ԿՈՂՄԻՑ ՏՈԿՈՍԱԳՈՒՄԱՐՆԵՐԻ ԵՎ ՎԱՐԿԻ ԳՈՒՄԱՐԻ ՄԱՐՈՒՄՆԵՐԸ ԺԱՄԿԵՏԻՆ ՉՎՃԱՐՎԵԼՈՒ ԴԵՊՔՈՒՄ ՆՐԱ ՄԱՍԻՆ ԲԱՑԱՍԱԿԱՆ ՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆԸ ԿԳՐԱՆՑՎԻ ՎԱՐԿԱՅԻՆ ՌԵԳԻՍՏՐՈՒՄ: 

ԶԳՈՒՇԱՑՈՒՄ!!! ՎԱՐԿԱՅԻՆ ՊԱՅՄԱՆԱԳՐՈՎ ՍՏԱՆՁՆԱԾ ՎԱՐԿԱՅԻՆ ՊԱՐՏԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ՍԱՀՄԱՆՎԱԾ ԺԱՄԿԵՏՆԵՐՈՒՄ ԵՎ ԿԱՐԳՈՎ ՉԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ԿԱՄ ՈՉ ՊԱՏՇԱՃ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ԴԵՊՔՈՒՄ, ԲԱՆԿԻ ՀԱՆԴԵՊ ՍՏԱՆՁՆԱԾ ԲՈԼՈՐ ՊԱՐՏԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ՄԱՐՎՈՒՄ ԵՆ ՈՐՊԵՍ ԱՊԱՀՈՎՄԱՆ ՄԻՋՈՑ ԳՐԱՎԱԴՐՎԱԾ ԳՈՒՅՔԻ ԲՌՆԱԳԱՆՁՄԱՆ ԵՎ ԻՐԱՑՄԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆՔՈՒՄ ԳՈՅԱՑԱԾ ՄԻՋՈՑՆԵՐԻ ՀԱՇՎԻՆ:
Նախորդ էջ