«#Սկսնակ#Գործարար#Ես» վարկատեսակ


«#Սկսնակ#Գործարար#Ես» վարկատեսակի տրամադրման պայմանները

Վարկառու

անհատ ձեռնարկատերերին և իրավաբանական անձնանց

Վարկի նպատակը և ժամկետը

 

ա) հիմնական միջոցների ձեռքբերում, կապիտալ ներդրումների իրականացում, մինչև 84 ամիս,

բ) շրջանառու միջոցների համալրում, ընթացիկ ծախսերի իրականացում, մինչև 60 ամիս

Վարկի գումար

մինչև 60.000 

Վարկի  արժույթ

ԱՄՆ դոլար

Տարեկան տոկոսադրույքը

10% 

Բիզնեսի գործունեության ժամկետ

մինչև 6 ամիս

Վարկ/գրավ հարաբերակցություն

որպես գրավ առաջարկվող գույքի գնահատված լիկվիդային արժեքի մինչև 60%-ի չափով

Վարկային փաթեթի կազմման և սպասարկման վճար

չի գանձվում

Վաղաժամ մարման տույժ

չի կիրառվում
Նախորդ էջ