Բիզնես վարկեր «Կանանց ձեռներեցության ոլորտի աջակցման և զարգացման» ծրագրի շրջանակներում


«Կանանց ձեռներեցության ոլորտի աջակցման և զարգացման» ծրագրի շրջանակներում 1)այն իրավաբանական անձանց, որոնցում մասնակցության (բաժնետոմս, բաժնեմաս և այլն) առնվազն 50%-ը պատկանում է կանանց, կամ գլխավոր ղեկավարների  60%-ը կազմում  են կանայք, կամ գրանցված աշխատակազմի 50%-ը հանդիսանում են կանայք, 2) այն անհատ կին ձեռնարկատերերին կամ անհատ ձեռնարկատերերին, որոնց գրանցված աշխատակազմի 50%-ը հանդիսանում են կանայք, 3) ՀՀ օրենսդրությանը համապատասխան գյուղատնտեսական արտադրությամբ զբաղվող, «Գյուղատնտեսական համատարած հաշվառման մասին» ՀՀ օրենքով սահմանված կարգով գրանցված (հաշվառված) և նույն օրենքով նախատեսված համատեղ գործունեության պայմանագիր կնքած կանանց կամ անձանց, որոնց գրանցված աշխատակազմի 50%-ը հանդիսանում են կանայք են սահմանված են վարկի հետևյալ պայմանները`

  

Վարկի գումար Արժույթ Տարեկան տոկադրույք Առավելագույն ժամկետ Նպատակ Վարկային փաթեթի կազմման և սպասարկման վճար
Մինչև 100.000.000 ՀՀ դրամ ՀՀ դրամ

նվազագույնը

 12 %

մինչև 48 ամիս Շրջանառու միջոցների համալրում, կապիտալ ներդրումներ, հիմնական միջոցների ձեռքբերում վարկային փաթեթի կազմման և սպասարկման միանվագ վճարը գանձվում է վարկավորման պահին գործող վճարների չափով
մինչև 60 ամիս կապիտալ ներդրումներ, հիմնական միջոցների ձեռքբերումԶԳՈՒՇԱՑՈՒՄ` 
ՎԱՐԿԱՅԻՆ ՊԱՐՏԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ՉԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ԴԵՊՔՈՒՄ ԳՐԱՎԻ ԱՌԱՐԿԱՆ, ԻՍԿ ԴՐԱ ԱՆԲԱՎԱՐԱՐ ԼԻՆԵԼՈՒ ԴԵՊՔՈՒՄ ՆԱԵՎ ՎԱՐԿԱՌՈՒԻ ԱՅԼ ԳՈՒՅՔԸ, ԿԱՐՈՂ Է ԱՌԳՐԱՎՎԵԼ ԵՎ ԻՐԱՑՎԵԼ ԱՐՏԱԴԱՏԱԿԱՆ ԿԱՄ ԴԱՏԱԿԱՆ ԿԱՐԳՈՎ, ԻՆՉՊԵՍ ՈՒՂՂԱԿԻ ՎՃԱՌՔԻ, ԱՅՆՊԵՍ ԷԼ ՀՐԱՊԱՐԱԿԱՅԻՆ ՍԱԿԱՐԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՄԻՋՈՑՈՎ:

ԶԳՈՒՇԱՑՈՒՄ` 
ՎԱՐԿԱՌՈՒԻ ԿՈՂՄԻՑ ՏՈԿՈՍԱԳՈՒՄԱՐՆԵՐԻ ԵՎ ՎԱՐԿԻ ԳՈՒՄԱՐԻ ՄԱՐՈՒՄՆԵՐԸ ԺԱՄԿԵՏԻՆ ՉՎՃԱՐՎԵԼՈՒ ԴԵՊՔՈՒՄ ՆՐԱ ՄԱՍԻՆ ԲԱՑԱՍԱԿԱՆ ՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆԸ ԿԳՐԱՆՑՎԻ ՎԱՐԿԱՅԻՆ ՌԵԳԻՍՏՐՈՒՄ: 

ԶԳՈՒՇԱՑՈՒՄ!!! ՎԱՐԿԱՅԻՆ ՊԱՅՄԱՆԱԳՐՈՎ ՍՏԱՆՁՆԱԾ ՎԱՐԿԱՅԻՆ ՊԱՐՏԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ՍԱՀՄԱՆՎԱԾ ԺԱՄԿԵՏՆԵՐՈՒՄ ԵՎ ԿԱՐԳՈՎ ՉԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ԿԱՄ ՈՉ ՊԱՏՇԱՃ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ԴԵՊՔՈՒՄ, ԲԱՆԿԻ ՀԱՆԴԵՊ ՍՏԱՆՁՆԱԾ ԲՈԼՈՐ ՊԱՐՏԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ՄԱՐՎՈՒՄ ԵՆ ՈՐՊԵՍ ԱՊԱՀՈՎՄԱՆ ՄԻՋՈՑ ԳՐԱՎԱԴՐՎԱԾ ԳՈՒՅՔԻ ԲՌՆԱԳԱՆՁՄԱՆ ԵՎ ԻՐԱՑՄԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆՔՈՒՄ ԳՈՅԱՑԱԾ ՄԻՋՈՑՆԵՐԻ ՀԱՇՎԻՆ:

Նախորդ էջ