Booking օվերդրաֆտ


Booking օվերդրաֆտի տրամադրման պայմաններ

Օվերդրաֆտի նպատակ

Ավիատոմսերի, տուրիստական փաթեթների նախնական ամրագրում, ձեռքբերում

Օվերտրաֆտի արժույթ

ԱՄՆ դոլար

Եվրո

ՀՀ դրամ

Տարեկան  տոկոսադրույք

/տոկոս/

11 %

10%

15%

Սահմանաչափի  առավելագույն  գումար

20.000 (քսան հազար)

20.000 (քսան հազար)

10.000.000 (տասը միլիոն)

Հաշվեգրվող տոկոսա-գումարների վճարման ձև

ամենամսյա

Օվերդրաֆտի գործողության ժամկետը

12 ամիս, վերջին 4 ամիսների ընթացքում սահմանաչափի հավասարաչափ նվազեցման պայմանով

Ապահովման միջոց

Բանկում վարկառուի անվամբ սպասարկվող հաշվարկային հաշիվների շրջանառությունը (Իրավաբանական անձանց դեպքում նաև հիմնադրի/հիմնադրիների անձնական երաշխավորությունը/երաշխավորությունները)

 

 

Կարևոր է իմանալ`

.  Բանկի կողմից օվերդրաֆտը տրամադրվում այն անհատ ձեռնարկատերերին և իրավաբանական անձանց, որոնք նվազագույնը 6 (վեց) ամիս իրականացնում են ավիատոմսերի առուվաճառք, կազմակերպում են ներգնա և արտագնա տուրիզմ,

.  Գործարքների գումարային 70 (յոթանասուն) տոկոս և ավելին Diners Club Super Premium միջազգային պլաստիկ քարտի միջոցով կատարելու դեպքում, կատարվում է տարեկան տոկոսադրույքի վերահաշվարկ` տարեկան տոկոսադրույքը նվազեցվում է 1 (մեկ) տոկոսով,

.  Օվերդրաֆտը տրամադրվում է կորպորատիվ Mastercard Business և նրան կից Diners Club Super Premium միջազգային պլաստիկ քարտերի միջոցով:

 

Կորպորատիվ Mastercard Business և նրան կից Diners Club Super Premium միջազգային պլաստիկ քարտերի տրամադրման պայմաններ
Նախորդ էջ